Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT PT EL CS ET SK SL RO

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 20. februar 2014

De vigtigste afgørelser på traktatbrudsområdet (februar)

BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ENERGI

MILJØ

INDRE

ANLIGGENDER

RETLIGE ANLIGGENDER

BESKATNING OG TOLDUNION

TRANSPORT

AT

1

BE

1

CY

1

1

1

CZ

1

DK

1

EE

1

ES

1

2

IE

1

IT

2

LU

1

1

2

PT

1

RO

2

1

SI

1

SK

1

UK

1

Europa-Kommissionen har i forbindelse med sin månedlige pakke af afgørelser på traktatbrudsområdet anlagt retssag mod de medlemsstater, der ikke har opfyldt deres forpligtelser i henhold til EU-retten. Afgørelserne omfatter en række sektorer og har til formål at sikre korrekt anvendelse af EU-retten til gavn for borgere og erhvervsliv.

Kommissionen har i dag truffet 121 afgørelser, herunder 18 begrundede udtalelser og 8 sagsanlæg ved Den Europæiske Unions Domstol. Nedenfor gives et resumé af de vigtigste afgørelser. Der er yderligere oplysninger om traktatbrudsprocedurer i MEMO/12/12.

 1. Indbringelse af sager for Domstolen

 1. Det indre energimarked: Kommissionen anlægger sag mod Irland ved Domstolen for manglende gennemførelse af EU-regler

Europa-Kommissionen vil anlægge sag mod Irland ved Den Europæiske Unions Domstol for mangelfuld gennemførelse af EU-reglerne vedrørende det indre energimarked. Hidtil har Irland kun delvis gennemført el-direktivet (2009/72/EF). Formålet med direktivet er at sikre, at elektriciteten produceres, transporteres og sælges på konkurrenceprægede markeder, der skaber lige vilkår for alle markedsdeltagere. Åbne og konkurrencedygtige markeder vil give borgere og virksomheder en sikker og bæredygtig energiforsyning til lavest mulige priser. El-direktivet skulle have været gennemført af medlemsstaterne pr. 3. marts 2011.

Kommissionen foreslår dagbøder på 20.538 EUR pr. dag. I forslaget til bødestraffens størrelse er der taget hensyn til overtrædelsens varighed og grovhed. Hvis Domstolen fastslår, at der er sket overtrædelse, skal de daglige tvangsbøder betales fra datoen for Domstolens dom, indtil direktivet er gennemført.

(Yderligere oplysninger: IP/14/155 - S. Berger - Tlf.: +32 229 92792 - Mobil: +32 460 792 792)

 1. Forsyningssikkerhed: Kommissionen indbringer Cypern for Domstolen for manglende gennemførelse af EU's regler om minimumsreserver af olie

Europa-Kommissionen anlægger sag mod Cypern ved Den Europæiske Unions domstol for ikke at have gennemført direktivet om olielagre. Direktivet fastsætter, at medlemsstaterne skal oprette minimumslagre af råolie og olieprodukter i tilfælde af afbrydelser. Direktivet skulle have været gennemført af medlemsstaterne pr. 31. december 2012.

Kommissionen er også ved at undersøge gennemførelsen i andre medlemsstater, som ikke har meddelt en fuldstændig gennemførelse af lovgivningen. Derfor kan Kommissionens handling i dag blive suppleret med yderligere henvisninger til Domstolen i de kommende måneder.

(Yderligere oplysninger: IP/14/156 - S. Berger - Tlf.: +32 229 92792 - Mobil: +32 460 792 792)

 1. Miljø: Kommissionen indbringer Danmark for Domstolen på grund af manglende vandplaner

Europa-Kommissionen indbringer Danmark for Domstolen, fordi man ikke har fremlagt forvaltningsplaner for sine vandområder. Disse planer er afgørende for at indføre foranstaltninger til at nå målet om "god tilstand" for danske vandområder i 2015 og skulle have været vedtaget inden december 2009. Forsinkelse af planerne kan betyde, at man ikke opnår den ønskede vandkvalitet. Kommissionen vil på miljøkommissær Janez Potočniks anbefaling indbringe sagen for EU-Domstolen.

(Yderligere oplysninger: IP/14/157 - J. Hennon - Tlf.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Miljø: Europa-Kommissionen indbringer Estland for Domstolen på grund af manglende adgang til miljøoplysninger

Europa-Kommissionen anlægger sag mod Estland ved Domstolen på grund af mangler i lovgivningen om adgang til miljøoplysninger. I henhold til EU-lovgivningen har medlemsstaterne pligt til at sikre, at borgerne har let adgang til de oplysninger om miljøet, der indehaves af offentlige myndigheder. Efter at have vurderet Estlands lovgivning på dette område, konkluderede Kommissionen, at den indeholdt mangler, og til trods for adskillige advarsler, er der ikke truffet foranstaltninger for at forbedre lovgivningen. Kommissionen vil derfor på miljøkommissær Janez Potočniks anbefaling indbringe Estland for Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: IP/14/158 - J. Hennon - Tlf.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Arbejdstid: Kommissionen indbringer Italien for Domstolen for ikke at overholde EU's regler i den offentlige sundhedssektor

Europa-Kommissionen har besluttet at anlægge sag mod Italien ved EU-Domstolen for ikke at have anvendt arbejdstidsdirektivet korrekt hvad angår læger i den offentlige sundhedssektor. I dag fratager italiensk lovgivning disse læger retten til et loft over deres ugentlige arbejdstimer og til daglige hvileperioder.

Efter at have modtaget en række klager anmodede Kommissionen Italien om at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den nationale lovgivning er i overensstemmelse med direktivet, i en "begrundet udtalelse" fra maj 2013 (MEMO/13/470).

(Yderligere oplysninger: IP/14/159 - J. Todd - Tlf.: +32 229 94107 - Mobil: +32 498 99 4107)

 1. Arbejdsret: Kommissionen indbringer Luxembourg for Domstolen på grund af manglende beskyttelse af tidsbegrænsede ansatte

Europa-Kommissionen har besluttet at anlægge sag mod Luxembourg ved EU-Domstolen for at misligholde sine forpligtelser i henhold til direktivet om tidsbegrænset ansættelse (1999/70/EF) hvad angår en effektiv beskyttelse af visse personer med tidsbegrænset ansættelse.

Kommissionen fik kendskab til disse problemer efter en vurdering af gennemførelsen af direktiv 1999/70/EF. Kommissionen sendte en "begrundet udtalelse" til Luxembourg som led i EU's traktatbrudsprocedure i april 2013 (MEMO/13/375), men Luxembourg har ikke underrettet Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er taget for at opfylde forpligtelserne.

(Yderligere oplysninger: IP/14/160 - J. Todd - Tlf.: +32 229 94107 - Mobil: +32 498 99 4107)

 1. Moms på selvstændige grupper af personer: Kommissionen indbringer Luxembourg for Domstolen

Europa-Kommissionen har besluttet at anlægge sag mod Luxembourg ved EU-Domstolen på grund af den momsordning, landet anvender for selvstændige grupper af personer.

Ifølge EU's lovgivning kan tjenesteydelser, som en selvstændig gruppe leverer til sine medlemmer, kun fritages for moms, hvis de er direkte nødvendige for deres ikke-momspligtige eller fritagne transaktioner. De luxembourgske regler, der fastsætter en øvre grænse for afgiftspligtige transaktioner, opfylder ikke denne betingelse.

Europa-Kommissionen mener derfor ikke, at disse regler er i overensstemmelse med EU's momsbestemmelser. Reglerne kan desuden virke konkurrenceforvridende.

(Yderligere oplysninger: IP/14/161 - E. Traynor - Tlf.: +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Begrundede udtalelser

 1. Kommissionen opfordrer Østrig og Spanien til større åbenhed i finansieringen af jernbanetransport

Europa-Kommissionen ønsker, at Østrig og Spanien sikrer fuld åbenhed om adskillelse af regnskaber inden for jernbanetransport, jf. direktiv 2012/34/EU. Ét af de vigtigste formål med EU-reglerne er at sikre åbenhed med hensyn til anvendelsen af offentlige midler til kollektiv transport, så leverandører af transporttjenester kan konkurrere på lige vilkår til gavn for slutbrugerne.

Hidtil har disse to lande i strid med EU's bestemmelser ikke sikret fuld åbenhed i forbindelse med opstillingen af jernbanevirksomheders regnskaber, især hvad angår offentlige midler til tjenester, der er underlagt offentlig serviceforpligtelse. Kun ved at have gennemsigtige regnskaber kan man spore, hvordan offentlige midler bruges, og om de anvendes til andre formål end de tilsigtede. De nuværende regler i Østrig og Spanien udelukker ikke, at offentlige midler, der udbetales som led i offentlige serviceforpligtelser til passagertransportvirksomhed, anvendes til at krydssubsidiere andre transportydelser.

Da denne praksis er i strid med eksisterende EU-regler, som skal etablere et effektivt og konkurrencedygtigt indre marked for jernbanetransport uden forvridning, har Kommissionen sendt en begrundet udtalelse til Østrig og Spanien. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar inden for to måneder, kan den anlægge sag mod dem ved Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: H. Kearns - Tlf.: +32 229 87638 - Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Miljø: Kommissionen opfordrer Belgien til at gøre noget ved luftforureningen

Europa-Kommissionen er bekymret over, at Belgien ikke beskytter borgerne mod forurening fra fint støv (PM10). Disse små partikler stammer fra udledninger fra industri, trafik og boligopvarmning og kan forårsage astma, hjerte-kar-problemer, lungekræft og for tidlig død. I henhold til EU-lovgivningen skal medlemsstaterne begrænse borgernes udsættelse for disse partikler. Indbyggere i Bruxelles, Gents havneområde, Antwerpen (herunder havneområdet), Flandern og Liege har været udsat for sundhedsskadelige niveauer af PM10 siden 2005. Kommissionen mener ikke, at Belgien har truffet de foranstaltninger, der skulle have været på plads siden 2005 for at beskytte borgernes sundhed, og opfordrer Belgien til en fremadrettet, hurtig og effektiv indsats for at begrænse perioden med manglende overholdelse mest muligt. Dagens handling, der teknisk set er en supplerende begrundet udtalelse, kommer efter en supplerende åbningsskrivelse fra november 2012 (se IP/13/47). Hvis Belgien ikke handler, kan Kommissionen indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon - Tlf.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Arbejdsmiljø: Kommissionen anmoder Cypern om at gennemføre direktivet om forebyggelse af stikskader i sygehus- og sundhedssektoren

Kommissionen har anmodet Cypern om at gennemføre EU-direktivet om forebyggelse af skader fra skarpe medicinske instrumenter i sygehus- og sundhedssektoren i sin nationale lovgivning (2010/32/EU). Direktivet gennemfører rammeaftalen om forebyggelse af stikskader, som blev indgået af HOSPEEM (European Hospital and Healthcare Employers' Association) og EPSU (European Public Services Union). Formålet er at opnå det sikrest mulige arbejdsmiljø for sundheds‑ og hospitalsansatte ved hjælp af en blanding af planlægning, informations‑ og bevidstgørelseskampagner, uddannelse, forebyggelse og tilsyn. Kommissionens anmodning har form af en begrundet udtalelse som led i EU’s traktatbrudsprocedure. Cypern har nu to måneder til at give Kommissionen meddelelse om de foranstaltninger, der er truffet for at efterleve direktivet. Ellers kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod Cypern ved EU-Domstolen.

(Yderligere oplysninger: J. Todd - Tlf.: +32 229 94107 - Mobil: +32 498 99 4107)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder Cypern om at gennemføre EU's regler for oplagring af metallisk kviksølv, der betragtes som affald

Europa-Kommissionen tilskynder Cypern til at sende oplysninger om, hvordan EU-lovgivningen om oplagring af metallisk kviksølv, der betragtes som affald, gennemføres i deres nationale lovgivning. Da Cypern ikke overholdt den oprindelige frist (15. marts 2013), sendte Kommissionen en åbningsskrivelse og gav Cypern to måneder til at svare. Der er ikke modtaget noget svar, og derfor afgiver Kommissionen nu en begrundet udtalelse. Hvis Cypern undlader at handle inden for to måneder, kan sagen indbringes for EU-Domstolen.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon - Tlf.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Schengen: Kommissionen anmoder Tjekkiet om at bringe sin nationale lovgivning om transportvirksomheders ansvar i overensstemmelse med EU's regler

Kommissionen har i dag formelt anmodet Tjekkiet om at ændre sin lovgivning for at sikre, at luftfartsselskaber ikke pålægges bøder, når de transporterer udenlandske statsborgere, som ikke er i besiddelse af de relevante rejsedokumenter, på interne flyvninger inden for Schengenområdet.

Kommissionen har udstedt en begrundet udtalelse, hvor den beder Tjekkiet om at ændre sin lovgivning på dette område. Hvis Tjekkiet ikke inden to måneder giver Kommissionen meddelelse om, hvilke foranstaltninger landet har taget for fuldt ud at opfylde sine forpligtelser i henhold til direktivet, kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod landet ved EU-Domstolen.

Ifølge EU-lovgivningen (konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 samt Rådets direktiv 2001/51/EF), har luftfartsselskaberne ansvar for, at de personer, som de transporterer til medlemsstaternes område, er i besiddelse af de nødvendige gyldige rejsedokumenter, og bør pålægges bøder, når de transporterer passagerer, som ikke har tilstrækkelige dokumenter. Men dette vedrører kun situationer, hvor luftfartsselskaber transporterer tredjelandes statsborgere til EU's område. Selskaberne er hverken ansvarlige, hvad angår interne flyvninger inden for Schengenområdet eller EU-borgere. Indførelsen af sådanne regler for flyvninger inden for Schengenområdet betyder, at luftfartsselskaberne er nødt til systematisk at kontrollere personer, der krydser interne grænser, på samme vis som rejsende på internationale flyvninger.

(Yderligere oplysninger: M. Cercone - Tlf.: +32 229 80963 - Mobil: +32 498 98 2349)

 1. Arbejdstid: Kommissionen anmoder Spanien om at respektere retsmedicineres ret til maksimal arbejdstid og minimal hviletid

Europa-Kommissionen har anmodet Spanien om at respektere retsmedicineres ret til øvre grænser for deres arbejdstider og minimal hviletid, jf. arbejdstidsdirektivet (2003/88/EF). I henhold til spansk lovgivning er retsmedicinere ikke garanteret en række grundlæggende rettigheder i direktivet, som f.eks. en arbejdsuge på højst 48 timer beregnet over en fire måneders referenceperiode og minimumshvileperioder efter overtidsarbejde. De afkræves regelmæssige ugentlige vagttjenester ud over deres normale arbejdstid, og de nationale regler sikrer ikke, at disse ekstra timer er begrænset til 48 timer om ugen i gennemsnit i løbet af referenceperioden. Spansk lovgivning garanterer heller ikke, at retsmedicinere får deres minimale daglige hviletid under disse vagtperioder. I henhold til direktivet kan medlemsstaterne udelukke aktiviteter, der er nødvendige for tjenestens kontinuitet, fra bestemmelserne om minimumshvileperioder, men det er på betingelse af, at de pågældende arbejdstagere får tildelt tilsvarende kompenserende hviletid umiddelbart efter de forlængede arbejdstimer, og det er ikke sikret i spansk lovgivning. Kommissionen modtog en klage over situationen, og sendte en formel åbningsskrivelse til Spanien i september 2012 som udtryk for sin bekymring. Anmodningen har form af en begrundet udtalelse, hvilket er en del af EU's traktatbrudsprocedure. Spanien har nu to måneder til at oplyse Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet for at bringe den nationale lovgivning i overensstemmelse med EU-reglerne. Ellers kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod Spanien ved EU-Domstolen.

(Yderligere oplysninger: J. Todd - Tlf.: +32 229 94107 - Mobil: +32 498 99 4107)

 1. Maritim sikkerhed: Kommissionen anmoder Spanien om at gennemføre foranstaltninger for at forbedre sikkerheden i landets havne

Europa-Kommissionen har sendt en formel anmodning til Spanien for at opfordre til en korrekt anvendelse af direktivet om bedre havnesikring (2005/65/EF) i alle de spanske havne, der er berørt af direktivet. Hovedformålet med direktivet er at indføre fælles foranstaltninger til at forbedre havnesikringen over for sikkerhedstrusler. Mange spanske havne har endnu ikke vedtaget og gennemført de vurderinger og havnesikringsplaner, der kræves ifølge direktivet. Direktivet er et grundlæggende politisk instrument for maritim sikkerhed og skal sikre et højt og tilsvarende sikkerhedsniveau for både passagerer og gods i alle europæiske havne.

(Yderligere oplysninger: H. Kearns - Tlf.: +32 229 87638 - Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Sundhed og sikkerhed: Kommissionen anmoder Italien om fuldt ud at anvende minimumskrav til fiskere

Europa-Kommissionen har anmodet Italien om fuldt ud og på korrekt vis at anvende Rådets direktiv 93/103/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord på fiskerfartøjer i henhold til bilag II til direktivet. Anvendelsesområdet for den italienske lovgivning, der gennemfører direktivet, virker betydeligt snævrere end, hvad der kræves i direktivet. Anvendelsen af de minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed, der er nævnt i den italienske lovgivning, afhænger navnlig af forskellige omstændigheder som f.eks. forholdene i forbindelse med arbejdsstedet, arbejdets art eller risikoen om bord på fartøjet, hvorimod kravene i direktivet finder anvendelse under alle omstændigheder, når fiskerfartøjets strukturelle karakteristika gør det muligt. Kommissionens anmodning har form af en begrundet udtalelse som led i EU’s traktatbrudsprocedure. Italien har nu to måneder til at give Kommissionen meddelelse om de foranstaltninger, der er truffet for fuldt ud at efterleve direktivet. Ellers kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod Italien ved EU-Domstolen.

(Yderligere oplysninger: J. Todd - Tlf.: +32 229 94107 - Mobil: +32 498 99 4107)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder Luxembourg om at vedtage EU-reglerne om industrielle emissioner

Europa-Kommissionen opfordrer Luxembourg til at fremsende oplysninger om, hvordan EU-lovgivningen om industrielle emissioner gennemføres i landets lovgivning. Det nye direktiv om industrielle emissioner erstatter og opdaterer ældre regler med det formål at forebygge, mindske og så vidt muligt eliminere forurening fra industrivirksomhed. Direktivet skulle have været gennemført i national ret den 7. januar 2013. Luxembourg overskred fristen og fik tilsendt en åbningsskrivelse den 24. juli 2013. Luxembourg har svaret, at man arbejder på et udkast til lovgivning, men har ikke angivet en præcis tidsplan, og da direktivet stadig ikke er gennemført, sender Kommissionen en begrundet udtalelse. Såfremt Luxembourg ikke reagerer inden for to måneder, kan der anlægges sag ved EU-Domstolen, hvilket kan resultere i økonomiske sanktioner.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon - Tlf.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Kommissionen anmoder Luxembourg om at revidere sin lovgivning om beskatning af ejendomsavancer

Kommissionen har formelt anmodet Storhertugdømmet Luxembourg om at afskaffe den diskriminerende afgift, der skal betales af skattepligtige, som geninvesterer indtægter fra fast ejendom i udlandet, dvs. uden for Storhertugdømmet Luxembourg, men inden for EU/EØS.

Indtægter fra videresalg af fast ejendom, som geninvesteres i udlandet, beskattes med umiddelbar virkning. I modsætning hertil udskydes beskatningen midlertidigt, hvis indtægterne geninvesteres i fast ejendom i Luxembourg. Denne ordning gælder for fysiske personer, som ejer fast ejendom i Luxembourg, uanset om de er bosiddende i Luxembourg eller et andet EU/EØS-land.

Der er tale om en uberettiget begrænsning af den frie udveksling af tjenesteydelser og de frie kapitalbevægelser, jf. henholdsvis artikel 56 og 63 i traktaten om EU's funktionsmåde (TEUF) og de tilsvarende artikler 36 og 40 i EØS-aftalen. EU-Domstolen har allerede udtalt sig i overensstemmelse hermed i sin dom af 26. oktober 2006 i sagen C-345/05, Kommissionen mod Portugal.

Opfordringen fra Kommissionen har form af en begrundet udtalelse. Hvis der ikke modtages et tilfredsstillende svar inden for to måneder, kan Kommissionen beslutte at indbringe Storhertugdømmet Luxembourg for EU-Domstolen.

(Yderligere oplysninger: E. Traynor - Tlf.: +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Miljø: Kommissionen opfordrer Portugal til at modernisere deponeringsanlæg på Azorerne

Europa-Kommissionen er bekymret over, at Portugal ikke beskytter sine borgere mod følgerne af dårlig affaldsforvaltning på øen Santa Maria (Azorerne). Trods tidligere advarsler fra Kommissionen overtræder et af deponeringsanlæggene stadig EU's lovgivning om affald og lossepladser. Portugal har meddelt, at man vil opføre et nyt økologisk nyttiggørelses‑ og behandlingsanlæg og lukke det gamle deponeringsanlæg, men Kommissionen er bekymret over de langsomme fremskridt. Kommissionen sender derfor en begrundet udtalelse for at få Portugal til at gå hurtigere frem på området. Hvis Portugal ikke handler inden for to måneder, kan Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon - Tlf.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Miljø: Kommissionen opfordrer Rumænien til at gøre noget ved ulovlige deponeringsanlæg og rense affaldsgrave

Europa-Kommissionen er bekymret over, at Rumænien ikke beskytter sine borgere mod følgerne af dårlig affaldsforvaltning. På trods af tidligere advarsler viser Kommissionens seneste oplysninger, at 19 rumænske deponeringsanlæg stadig overtræder EU's lovgivning om affald og lossepladser, hvilket er til fare for menneskers helbred og miljøet. Kommissionen sender derfor en begrundet udtalelse for at få Rumænien til at gå hurtigere frem på området. Rumænien får også tilsendt en begrundet udtalelse, hvori landet anmodes om at rense to affaldsgrave fra kobber- og zinkmineindustrien i Moldova Noua. Affaldsgravene forårsager store mængder giftigt støv, som har store konsekvenser for menneskers sundhed og miljøet. Kommissionen er bekymret over, at Rumænien ikke traf de nødvendige foranstaltninger til at kontrollere emissionerne og forhindre, at stederne blev forladt. Kommissionen indledte en overtrædelsesprocedure i sagen i oktober 2012. De rumænske myndigheder har orienteret om fremskridtene, men opgaven er endnu ikke løst, og der er stadig et alvorligt støvproblem. Der sendes en begrundet udtalelse, og hvis Rumænien ikke handler inden for to måneder, kan Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon - Tlf.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Det fælles europæiske jernbaneområde: Kommissionen anmoder Rumænien om at opkræve rimelige infrastrukturafgifter og sikre finansiel bæredygtighed for landets infrastrukturforvalter

Europa-Kommissionen er bekymret over den finansielle bæredygtighed for den vigtigste infrastrukturforvalter i Rumænien i de næste år. Rumæniens tognet er et af de største i EU, og afgifterne for godstoge er blandt de højeste i Europa. Tognettet har hvert år haft et voksende underskud, og store strækninger er ikke blevet vedligeholdt ordentligt. Samtidig har infrastrukturforvalteren ikke haft incitamenter til at mindske omkostninger og afgifter. Ifølge direktivet om et fælles europæisk jernbaneområde skal medlemsstaterne sikre finansiel ligevægt for infrastrukturforvalteren med effektive incitamenter til at mindske omkostninger og udgifter. Selv om alle de største jernbanekorridorer i Rumænien er elektrificeret, skal dieseltog desuden bidrage til at finansiere det elektriske udstyr langs sporene med det samme beløb som elektriske tog. Eftersom EU-direktivet begrænser afgifter til de omkostninger, der påløber direkte som følge af jernbanedriften, anmoder Kommissionen Rumænien om ikke at pålægge dieseltog de pågældende afgifter.

(Yderligere oplysninger: H. Kearns - Tlf.: +32 229 87638 - Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Slovenien: Manglende gennemførelse af EU's bestemmelser om forældreorlov

Kommissionen har i dag sendt en begrundet udtalelse til Slovenien i anden fase af overtrædelsesproceduren, efter at landet ikke har gennemført EU's bestemmelser om minimumsrettigheder til forældreorlov. Det reviderede direktiv om forældreorlov (2010/18/EU) skulle have været gennemført i national lovgivning pr. 8. marts. Det giver begge erhvervsaktive forældre ret til mindst fire måneders orlov efter en fødsel eller adoption af et barn (i forhold til tre måneder i henhold til tidligere EU-regler). Reglerne giver fædre et incitament til at gå på forældreorlov (eftersom en måned ikke kan overføres mellem forældrene), men det er op til medlemsstaterne og/eller arbejdsmarkedets parter at fastsætte arbejdstagernes indkomst under forældreorloven. Alle de øvrige 27 medlemsstater har nu omsat direktivet i deres nationale ret. Så længe Slovenien ikke har gjort det, kan slovenske forældre ikke nyde godt af de samme muligheder for at forene arbejdsliv og fritid som andre europæere.

(Yderligere oplysninger: M. Andreeva - Tlf.: +32 229 91382 - Mobil: +32 498 99 1382)

 1. Arbejdsmiljø: Kommissionen anmoder Slovakiet om at sikre, at alle arbejdstagere er omfattet af beskyttelses‑ og forebyggelsestjenester

Europa-Kommissionen har anmodet Slovakiet om at sikre, at alle arbejdsgivere er forpligtet til at udpege personale til at træffe beskyttelses‑ og forebyggelsesforanstaltninger vedrørende sundhed og sikkerhed for alle ansatte. Europa-Kommissionen har modtaget en række klager, der viser, at de slovakiske arbejdsgivere ikke er forpligtet til at træffe sådanne foranstaltninger for arbejdstagere, hvis arbejde ikke indebærer en betydelig sundhedsrisiko. Europa-Kommissionen anser dette for at være i strid med direktivet om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (89/391/EØF). Anmodningen har form af en begrundet udtalelse, hvilket er en del af EU's traktatbrudsprocedure. Slovakiet har nu to måneder til at give Kommissionen meddelelse om de foranstaltninger, der er truffet for at efterleve direktivet. Sker dette ikke, kan Kommissionen beslutte at indbringe landet for EU-Domstolen.

(Yderligere oplysninger: J. Todd - Tlf.: +32 229 94107 - Mobil: +32 498 99 4107)

 1. Åbningsskrivelse

 1. Miljø: Kommissionen anlægger sag mod Det Forenede Kongerige for vedvarende luftforureningsproblemer

Kommissionen har indledt en retssag mod Det Forenede Kongerige, fordi landet ikke har nedbragt de store mængder nitrogendioxid, som er en giftig gas. Nitrogendioxid er den vigtigste årsag til ozon ved jordoverfladen, der forvolder alvorlige luftvejsproblemer og fører til for tidlig død. Byboere er særligt udsatte, da det meste nitrogendioxid stammer fra udstødningsgas. EU's lovgivning fastsætter grænser for luftforurening, og grænserne for nitrogendioxid skulle have været opnået pr. 1. januar 2010, med mindre der var indrømmet forlængelse til 1. januar 2015.

(Yderligere oplysninger: IP/14/154 - J. Hennon - Tlf.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)


Side Bar