Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT EL ET SK SL RO

Evropská komise

MEMO

Brusel 20. února 2014

Hlavní rozhodnutí obsažená v únorovém balíčku případů porušení práva

ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ENERGETIKA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VNITŘNÍ

VĚCI

SPRAVEDLNOST

ZDANĚNÍ A CELNÍ UNIE

DOPRAVA

AT

1

BE

1

CY

1

1

1

CZ

1

DK

1

EE

1

ES

1

2

IE

1

IT

2

LU

1

1

2

PT

1

RO

2

1

SI

1

SK

1

UK

1

Evropská komise ve svém měsíčním balíčku rozhodnutí o porušení právních předpisů pokračuje v právních krocích proti členským státům, které řádně nesplnily své povinnosti podle práva EU. Tato rozhodnutí, která se týkají mnoha odvětví, usilují o zajištění řádného uplatňování práva EU ku prospěchu občanů a podniků.

Komise dnes přijala 121 rozhodnutí, včetně 18 odůvodněných stanovisek a 8 postoupení případů Soudnímu dvoru Evropské unie. Níže je uveden přehled hlavních rozhodnutí. Další informace o řízeních pro porušení právních předpisů jsou k dispozici v dokumentuMEMO/12/12.

 1. Postoupení Soudnímu dvoru

 1. Vnitřní trh s energií: Komise předkládá Soudnímu dvoru případ Irska kvůli neprovedení pravidel EU

Evropská komise předkládá Soudnímu dvoru EU případ Irska, poněvadž beze zbytku neprovedlo pravidla EU pro vnitřní trh s energií. Do dnešního dne Irsko pouze částečně provedlo směrnici o elektřině (2009/72/ES). Cílem této směrnice je zajistit, aby se elektřina vyráběla, přepravovala a prodávala v rámci konkurenčních trhů, které vytvoří rovné podmínky pro všechny své účastníky. Otevřené a konkurenční trhy poskytnou občanům a podnikům bezpečné a udržitelné dodávky energie za nejnižší možnou cenu. Směrnici o elektřině měly členské státy provést ve vnitrostátním právu do 3. března 2011.

Komise navrhuje penále ve výši 20.538 EUR denně. Navržené sankce berou v potaz trvání a závažnost porušení. V případě potvrzujícího rozhodnutí Soudního dvora se penále bude platit za každý den ode dne vydání rozhodnutí do té doby, než bude provedení ve vnitrostátním právu dokončeno.

(další informace: IP/14/155 - S. Berger - tel. +32 2292792 - mobilní tel. +32 460792792)

 1. Bezpečnost dodávek: Komise předkládá Soudnímu dvoru případ Kypru kvůli neprovedení pravidel EU o minimálních zásobách ropy

Evropská komise předkládá Soudnímu dvoru EU případ Kypru kvůli neprovedení směrnice o zásobách ropy. Směrnice požaduje, aby členské státy uchovávaly minimální zásoby ropy a ropných produktů v zájmu zabezpečení zásobování ropou v případě možného přerušení dodávek. Tuto směrnici měly členské státy provést ve vnitrostátním právu do 31. prosince 2012.

Komise rovněž zkoumá provedení směrnice v dalších členských státech, které neposkytly informace o plném provedení právních předpisů. Po dnešním kroku Komise může proto během nadcházejících měsíců následovat předložení dalších případů Soudnímu dvoru.

(další informace: IP/14/156 - S. Berger - tel. +32 2292792 - mobilní tel. +32 460792792)

 1. Životní prostředí: Komise předkládá Soudnímu dvoru případ Dánska kvůli problémům v oblasti vodního hospodářství

Komise předkládá Soudnímu dvoru EU případ Dánska kvůli nepředložení plánů povodí. Tyto plány jsou zásadní pro zavedení opatření k dosažení „dobrého stavu“ dánských vod do roku 2015 a měly být přijaty nejpozději v prosinci 2009. Opožděné přijetí plánů může ohrozit zajištění požadované kvality vody. Na doporučení komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika proto Komise předává případy Soudnímu dvoru EU.

(další informace: IP/14/157 - J. Hennon - tel. +32 22953593 - mobilní tel. +32 498953593)

 1. Životní prostředí: Komise předkládá Soudnímu dvoru případ Estonska kvůli přístupu k informacím o životním prostředí

Komise předkládá Soudnímu dvoru EU případ Estonska kvůli nedostatkům v jeho právních předpisech týkajících se informací o životním prostředí. Členské státy musí podle právních předpisů EU zajistit snadný přístup občanů k informacím o životním prostředí v držení orgánů veřejné správy. Komise po posouzení právních předpisů Estonska v této oblasti dospěla k závěru, že tyto předpisy vykazují nedostatky, a navzdory několika varováním nebyla přijata žádná opatření k nápravě. Na doporučení komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika proto Komise předkládá případ Estonska Soudnímu dvoru EU.

(další informace: IP/14/158 - J. Hennon - tel. +32 22953593 - mobilní tel. +32 498953593)

 1. Pracovní doba: Komise předkládá Soudnímu dvorupřípad Itálie kvůli nedodržování pravidel EU týkajících se veřejných zdravotních služeb

Evropská komise se rozhodla předložit Soudnímu dvoru EU případ Itálie kvůli tomu, že správně neprovedlasměrnici o pracovní době v případě lékařů ve veřejných zdravotních službách. Italské právní předpisy v současnosti upírají lékařům jejich právo na omezení týdenní pracovní doby a na minimální denní dobu odpočinku.

Komise po obdržení několika stížností Itálii v odůvodněném stanovisku v květnu 2013 vyzvala k přijetí nezbytných opatření, jimiž zajistí soulad vnitrostátních právních předpisů s uvedenou směrnicí (MEMO/13/470).

(další informace: IP/14/159 - J. Todd - tel. +32 22994107 - mobilní tel. +32 498 99 4107)

 1. Pracovní právo: Komise předkládá Soudnímu dvoru případ Lucemburska kvůli ochraně pracovníků zaměstnaných na dobu určitou

Evropská komise se rozhodla předložit Soudnímu dvoru EU případ Lucemburska za porušování povinnosti podle směrnice o pracovních poměrech na dobu určitou (1999/70/ES) účinně chránit některé pracovní síly zaměstnané na dobu určitou.

Komise tyto problémy zjistila díky posouzení provádění směrnice 1999/70/ES. Komise v dubnu 2013 zaslala Lucembursku v rámci postupů EU při porušení práva odůvodněné stanovisko (MEMO/13/375), ale Lucembursko Komisi neinformovalo o opatřeních přijatých v zájmu zajištění shody.

(další informace: IP/14/160 - J. Todd - tel. +32 22994107 - mobilní tel. +32 498 99 4107)

 1. Komise předkládá Soudnímu dvoru případ Lucemburska kvůli DPH u nezávislých seskupení osob

Evropská komise se rozhodla předložit Soudnímu dvoru EU případ Lucemburska kvůli režimu ukládání daně z přidané hodnoty (DPH) použitelnému u nezávislých seskupení osob.

Podle evropských právních předpisů mohou být služby, které uskupení nezávislých osob poskytuje svým členům, osvobozené od DPH jen tehdy, když jsou přímo potřebné pro jejich nezdanitelnou činnost nebo činnost osvobozenou od daně. Lucemburské pravidlo stanovující strop pro zdaněné operace proto tuto podmínku nesplňuje.

Evropská komise se proto domnívá, že tento režim je neslučitelný s pravidly EU pro DPH. Může také narušovat hospodářskou soutěž.

(další informace: IP/14/161 - E. Traynor - tel. +32 22921548 - mobilní tel. +32 498983871)

 1. Odůvodněná stanoviska

 1. Komise vyzývá Rakousko a Španělsko k větší transparentnosti, pokud jde o financování železnic

Evropská komise se zasazuje o to, aby Rakousko a Španělsko zajistily plnou transparentnost, pokud jde o oddělené účetnictví v železniční dopravě, jak to vyžaduje směrnice 2012/34/EU. Jedním z účelů pravidel EU je zajistit transparentnost při využívání veřejných finančních prostředků na veřejné dopravní služby, aby poskytovatelé dopravních služeb mohli soutěžit za spravedlivých podmínek ku prospěchu konečných uživatelů.

Do dnešního dne tyto dvě země navzdory ustanovením EU nezajišťují plnou transparentnost při předkládání účtů železničních dopravců, zejména pokud jde o veřejné finanční prostředky vyplacené na služby v rámci závazků veřejné služby. Transparentní účetnictví je jediný způsob, jak evidovat, jakým způsobem se vynakládají veřejné finanční prostředky a kontrolovat, zda se nepoužívají k jiným než zamýšleným účelům. Za stávající situace skutečně nelze vyloučit, že se veřejné prostředky vyplacené na služby v rámci závazků veřejné služby určené na veřejnou dopravu v Rakousku a ve Španělsku nepoužívají ke křížovému subvencování jiných dopravních služeb.

Komise zasílá Rakousku a Španělsku odůvodněné stanovisko, neboť tato situace je v rozporu se stávajícími právními předpisy EU, jejichž cílem je vytvořit fungující, nenarušený a konkurenceschopný vnitřní trh EU pro železniční dopravu. Pokud Komise do dvou měsíců neobdrží uspokojivou odpověď, může věc postoupit Soudnímu dvoru Evropské unie.

(další informace: H. Kearns - tel. +32 22987638 - mobilní tel.: +32 498987638)

 1. Životní prostředí: Komise vyzývá Belgii, aby podnikla kroky v oblasti znečištění ovzduší

Evropskou komisi znepokojuje, že Belgie nechrání své občany před jemnými prachovými částicemi (PM10). Tyto jemné částice pocházejí z emisí z průmyslové výroby, dopravy a vytápění domácností a mohou způsobovat astma, kardiovaskulární obtíže, rakovinu plic a předčasná úmrtí. Podle právních předpisů EU musí členské státy omezit vystavení občanů těmto částicím. Občané v Bruselu, přístavní zóně Gentu, Antverpách (včetně přístavní zóny), Flandrách a Lutychu jsou od roku 2005 vystaveni zdraví škodlivé míře znečištění PM10. Komise se domnívá, že Belgie nepřijala opatření na ochranu zdraví občanů, která měla být zavedena od roku 2005, a vyzývá Belgii k přijetí progresivních, urychlených a účinných opatření, aby doba nedodržování předpisů zůstala co nejkratší. Dnešní opatření, v zásadě dodatečné odůvodněné stanovisko, následuje po dodatečné výzvě z listopadu 2012 (viz IP/13/47). Jestliže Belgie opatření nepřijme, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie.

(další informace: J. Hennon – tel. +32 22953593 – mobilní tel.: +32 498953593)

 1. Ochrana zdraví a bezpečnost: Komise vyzývá Kypr, aby provedl směrnici o prevenci poranění ostrými předměty v nemocničním a zdravotnickém odvětví

Komise požádala Kypr, aby do svého vnitrostátního práva provedl směrnici EU o prevenci poranění ostrými předměty v nemocničním a zdravotnickém odvětví (2010/32/EU). Směrnice provádí Rámcovou dohodu o prevenci poranění ostrými předměty, kterou uzavřely Evropské sdružení nemocničních a zdravotnických zaměstnavatelů (HOSPEEM) a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU). Jejím cílem je dosáhnout co možná nejbezpečnějšího pracovního prostředí pro pracovníky ve zdravotnictví a nemocnicích, a to kombinací plánování, osvěty, informování, školení a preventivních a kontrolních opatření. Podle postupů EU při porušení právních předpisů EU má žádost Komise podobu odůvodněného stanoviska. Kypr má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámil opatření přijatá k zajištění souladu se směrnicí. V opačném případě může Komise rozhodnout o postoupení věci Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Todd – tel. +32 22994107 – mobilní tel.: +32 498994107)

 1. Životní prostředí: Komise vyzývá Kypr, aby provedl pravidla EU o skladování kovové rtuti považované za odpad

Evropská komise vyzývá Kypr, aby jí zaslal podrobnosti o tom, jak jsou v jeho domácích právních předpisech provedeny právní předpisy EU o skladování kovové rtuti považované za odpad. Poté, co Kypr nedodržel původní lhůtu 15. března 2013, zaslala Komise výzvu a poskytla Kypru dvouměsíční lhůtu na odpověď. Vzhledem k tomu, že odpověď neobdržela, zasílá nyní odůvodněné stanovisko. Pokud Kypr nepřijme opatření do dvou měsíců, může Komise předložit věc Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon – tel. +32 22953593 – mobilní tel.: +32 498953593)

 1. Schengenský prostor: Komise vyzývá Českou republiku, aby sladila své vnitrostátní právní předpisy týkající se zodpovědnosti přepravců s pravidly EU

Komise dnes formálně vyzvalaČeskou republiku, aby upravila své právní předpisy a zajistila tak, že přepravcům nebudou ukládány pokuty za přepravu cizích státních příslušníků bez příslušných cestovních dokladů v případě letů v rámci schengenského prostoru.

Komise vydala odůvodněné stanovisko, ve kterém žádá Českou republiku, aby přezkoumala své právní předpisy týkající se této oblasti. V případě, že Česká republika neoznámí Komisi do dvou měsíců opatření přijatá za účelem zajištění plného souladu s jejími závazky vyplývajícími ze směrnice, může se Komise rozhodnout, že věc postoupí Soudnímu dvoru EU.

Podle právních předpisů EU (Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 a směrnice Rady 2001/51/ES), zodpovídají přepravci za to, že osoby, které přivážejí na území členských států, mají platné cestovní doklady, a měly by jim být uloženy sankce, pokud přepravují cestující, kteří tuto podmínku nesplňují. To se ovšem týká pouze situací, kdy přepravci přivážejí státní příslušníky třetích zemí na území Evropské unie. Odpovědnost přepravců se proto nevztahuje na vnitřní lety v rámci schengenského prostoru či na občany EU. Vynucování takových pravidel v případě vnitřních letů v rámci schengenského prostoru by přepravce zavazovalo provádět u osob překračujících vnitřní hranice systematické kontroly, jakým jsou podrobování pouze cestující v rámci mezinárodních letů.

(další informace: M. Cercone - tel. +32 22980963 - mobilní tel. +32 498982349)

 1. Pracovní doba: Komise vyzývá Španělsko, aby dodržovalo práva soudních lékařů na maximální pracovní dobu a minimální dobu odpočinku

Evropská komise vyzvala Španělsko k dodržování práv soudních lékařů na omezení pracovní doby a minimální dobu odpočinku, jak požaduje směrnice o pracovní době (2003/88/ES). Podle španělských právních předpisů není soudním lékařům zajištěno několik zásadních práv obsažených v této směrnici, jako např. 48hodinový limit pro průměrnou týdenní pracovní dobu vypočtenou na základě 4měsíčního referenčního období a minimální doba odpočinku po práci přesčas. Kromě běžné pracovní doby se po nich rovněž pravidelně žádá, aby jednou týdně sloužili pohotovost, a vnitrostátní právní předpisy nezaručují, že tato pracovní doba navíc nepřekročí průměrnou pracovní dobu 48 hodin týdně, vypočtenou na základě odpovídajícího referenčního období. Vnitrostátní právní předpisy soudním lékařům během těchto období v pohotovosti nezaručují ani minimální denní odpočinek. Podle uvedené směrnice mohou členské státy vyloučit z ustanovení o minimálním denním odpočinku činnosti zahrnující nutnost nepřetržité služby, ale pouze pokud je příslušným pracovníkům poskytnuta odpovídající náhradní doba na odpočinek bezprostředně po prodloužené pracovní době, což španělské právní předpisy nezajišťují. Komise obdržela stížnost týkající se této situace a zaslala Španělsku v září 2012 výzvu, v níž vyjádřila své obavy. Podle postupů EU při porušení práva má žádost podobu odůvodněného stanoviska. Španělsko má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámilo opatření, jež přijalo, aby své vnitrostátní právní předpisy uvedlo do souladu s právem EU. V opačném případě se může Komise rozhodnout, že na Španělsko podá žalobu u Soudního dvora EU.

(další informace: J. Todd – tel. +32 22994107 – mobilní tel.: +32 498994107)

 1. Námořní bezpečnost Komise vyzývá Španělsko, aby správně provedlo opatření ke zlepšení bezpečnosti svých přístavů

Evropská komise zaslala Španělsku výzvu, v níž jej vyzývá ke správnému provedení směrnice o zvýšení zabezpečení přístavů (2005/65/ES) ve všech španělských přístavech, na které se směrnice vztahuje. Hlavním cílem této směrnice je zavedení společných opatření pro zvýšení zabezpečení přístavů vzhledem k hrozbám výskytu případů ohrožení bezpečnosti. Řada španělských přístavů dosud neprovedla hodnocení zabezpečení přístavu a nepřijala plány na zabezpečení přístavů, jak je stanoveno v uvedené směrnici. Tato směrnice, která představuje zásadní politický nástroj v oblasti námořní bezpečnosti, má za cíl zajistit vysokou a stejnou úroveň bezpečnosti cestujících a nákladů ve všech evropských přístavech.

(další informace: H. Kearns - tel. +32 22987638 - mobilní tel.: +32 498987638)

 1. Zdraví a bezpečnost: Komise vyzývá Itálii, aby plně uplatnila minimální požadavky na rybáře

Komise vyzvala Itálii, aby plně a správně uplatnila směrnici Rady93/103/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rybářských plavidlech, jak stanoví příloha II uvedené směrnice. Zdá se totiž, že rozsah uplatnění italských právních předpisů provádějících směrnici, je podstatně užší, než směrnice požaduje. Uplatňování minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví, které jsou uvedeny v italských právních předpisech, závisí konkrétně na takových okolnostech, jako jsou vlastnosti pracoviště, činnost či riziko na plavidle, zatímco požadavky uvedené ve směrnici by se měly vztahovat na všechny okolnosti, pokud to dovoluje konstrukční provedení rybářského plavidla. Podle postupů EU při porušení právních předpisů EU má žádost Komise podobu odůvodněného stanoviska. Itálie má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámila opatření přijatá k zajištění plného souladu se směrnicí. V opačném případě může Komise rozhodnout o postoupení věci Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Todd – tel. +32 22994107 – mobilní tel.: +32 498994107)

 1. Životní prostředí: Komise vyzývá Lucembursko, aby provedlo pravidla o emisích z průmyslové výroby

Evropská komise vyzývá Lucembursko, aby jí zaslalo podrobnosti o tom, jak jsou v jeho domácích právních předpisech provedeny právní předpisy EU o emisích z průmyslové výroby. Nová směrnice o průmyslových emisích nahrazuje a aktualizuje starší pravidla s cílem zabránit, snížit a pokud možno eliminovat znečištění pocházející z průmyslové činnosti. Směrnice měla být provedena do vnitrostátních právních předpisů do 7. ledna 2013. Lucembursko lhůtu nedodrželo a dne 24. července 2013 obdrželo výzvu. Lucembursko odpovědělo, že pracuje na návrhu právních předpisů, ale neposkytlo žádný přesný harmonogram a směrnice zůstává dosud neprovedena. Komise proto zasílá odůvodněné stanovisko. Pokud Lucembursko nepřijme opatření do dvou měsíců, může Komise předložit věc Soudnímu dvoru EU, kde může být uložena finanční pokuta.

(další informace: J. Hennon – tel. +32 22953593 – mobilní tel.: +32 498953593)

 1. Daně z kapitálových příjmů: Komise vyzývá Lucembursko, aby změnilo své právní předpisy

Komise formálně vyzvala Lucemburské velkovévodství, aby zrušilo diskriminační daňový režim uplatňovaný u daňových poplatníků, kteří znovu investují příjem z nemovitého majetku v zahraničí, tj. mimo Lucembursko ale v rámci EU/EHP.

Kapitálové příjmy z prodeje nemovitostí, které jsou znovu investovány v zahraničí, jsou bezprostředně zdanitelné, zatímco na stejné kapitálové příjmy, jsou-li znovu investovány do nemovitostí v Lucembursku, se vztahuje dočasné osvobození od daně. Tento režim se týká fyzických osob, které vlastní majetek v Lucembursku bez ohledu na to, zda mají bydliště v Lucembursku či v jiné zemi EU/EHP.

To vede k neoprávněnému omezení volného pohybu služeb a volného pohybu kapitálu, jak stanoví články 56 a 63 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a články 36 a 40 Dohody o EHP. Soudní dvůr EU již rozhodl v tomto smyslu ve svém rozsudku ze dne 26. října 2006 ve věci C–345/05, Komise vs. Portugalsko.

Rozhodnutí Komise má podobu odůvodněného stanoviska. Pokud Komise neobdrží uspokojivou odpověď do dvou měsíců, může případ Lucemburska předat Soudnímu dvoru EU.

(další informace: E. Traynor - tel. +32 22921548 - mobilní tel. +32 498983871)

 1. Životní prostředí: Komise vyzývá Portugalsko , aby modernizovalo skládku na Azorech

Evropská Komise se obává, že Portugalsko nedokáže své občany chránit před účinky špatného nakládání s odpady na ostrově Santa Maria (Azory). Navzdory dřívějším varováním ze strany Komise provoz jedné místní skládky stále porušuje právní předpisy EU o odpadu a skládkách. Portugalsko uvedlo, že vybuduje nové zpracovatelské zařízení pro zhodnocení organického odpadu a starou skládku uzavře. Komise je však znepokojena dosavadním pomalým vývojem a ve snaze vyzvat Portugalsko k urychlení kroků v této oblasti zasílá odůvodněné stanovisko. Jestliže Portugalsko nezareaguje do dvou měsíců, může Komise věc postoupit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon – tel. +32 22953593 – mobilní tel.: +32 498953593)

 1. Životní prostředí: Komise vyzývá Rumunsko, aby podniklo kroky ve věci nelegálních skládek a vyčistilo odkalovací nádrže

Evropská Komise se obává, že Rumunsko nedokáže své občany chránit před účinky špatného nakládání s odpady. Navzdory předchozím varováním z nejnovějších informací, které má Komise k dispozici, vyplývá, že v Rumunsku funguje 19 skládek v rozporu s právními předpisy EU o odpadech a skládkách, což představuje vážné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Ve snaze vyzvat Rumunsko k urychlení kroků v této oblasti zasílá Komise odůvodněné stanovisko. V jiném odůvodněném stanovisku Rumunsko dále vyzývá, aby vyčistilo odkalovací nádrže po průmyslové těžbě mědi a zinku v oblasti Nové Moldavy. Odkalovací nádrže jsou hlavním zdrojem toxického prachu, které má vážný dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Komise se obává, že Rumunsko neprovedlo nezbytná opatření ke kontrole emisí a prevenci toho, aby byly nádrže ponechány svému osudu. Komise v této záležitosti v říjnu 2012 zahájila řízení pro porušení Smlouvy. Rumunské orgány podaly zprávu o pokroku, ale úkol není dosud dokončen a vážný problém spojený s toxickým prachem přetrvává. Komise zasílá odůvodněné stanovisko, a nepřijme-li Rumunsko do dvou měsíců nápravná opatření, může Komise věc postoupit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon – tel. +32 22953593 – mobilní tel.: +32 498953593)

 1. Jednotný evropský železniční prostor: Komise vyzývá Rumunsko k zavedení spravedlivých poplatků za infrastrukturu a k zajištění finanční udržitelnosti provozovatele infrastruktury

Evropská komise má obavy ohledně finanční rovnováhy hlavního rumunského provozovatele drah v nadcházejících letech. Rumunská železniční síť je jednou z největších v Evropské unii a poplatky za železniční nákladní dopravu patří k nejvyšším v Evropě. Železniční síť vykazuje značné schodky, které se rok od roku zvyšují, zatímco větší části sítě nejsou udržovány v dobrém stavu. Provozovatel infrastruktury zároveň postrádá pobídky k tomu, aby snižoval náklady a poplatky. Směrnice o jednotném evropském železničním prostoru ale vyžaduje, aby členské státy zajistily finanční rovnováhu provozovatele infrastruktury prostřednictvím účinných pobídek ke snižování nákladů a poplatků. Všechny hlavní železniční koridory v Rumunsku jsou navíc elektrifikované, přičemž vlaky na dieselový pohon musejí přispívat na financování elektrických součástí trati stejnou měrou jako vlaky elektrické. Vzhledem k tomu, že v rámci směrnice EU jsou poplatky omezeny na přímé náklady provozovatele železniční služby, vyzývá Komise Rumunsko, aby neuvalovalo takové poplatky na dieselové vlaky.

(další informace: H. Kearns - tel. +32 22987638 - mobilní tel.: +32 498987638)

 1. Slovinsko: neprovedení pravidel EU týkajících se rodičovské dovolené

Komise dnes v rámci druhé fáze řízení pro porušení povinnosti vydala odůvodněné stanovisko určené Slovinsku, jelikož tato země neprovedla pravidla EU týkající se minimálních práv na rodičovskou dovolenou. Revidovaná směrnice o rodičovské dovolené (2010/18/EU) měla být provedena do vnitrostátních právních předpisů do 8. března 2013. Dává každému pracujícímu rodiči právo na alespoň čtyřměsíční dovolenou po narození či adopci dítěte (zvýšení oproti třem měsícům v rámci předchozích pravidel EU). Pravidla zahrnují motivační opatření k tomu, aby rodičovskou dovolenou čerpal i otec (neboť jeden měsíc dovolené není přenosný mezi rodiči), ale řešení otázky příjmu pracovníků v průběhu rodičovské dovolené je ponecháno v kompetenci členských států a/či vnitrostátních sociálních partnerů. Do svého vnitrostátního práva nyní směrnici provedlo všech ostatních 27 členských států EU. Skutečnost, že Slovinsko tak neučinilo, znamená, že slovinští rodiče nemají stejné podmínky pro sladění pracovního a soukromého života jako ostatní Evropané.

(další informace: M. Andreeva - tel. +32 22991382 - mobilní tel.: +32 498991382)

 1. Ochrana zdraví a bezpečnost: Komise vyzývá Slovensko, aby zajistilo, že se na všechny pracovníky budou vztahovat služby pro ochranu a prevenci

Evropská komise vyzvala Slovensko, aby zajistilo, že všichni zaměstnavatelé budou mít povinnost jmenovat pracovníky, kteří budou provádět zdravotní a bezpečnostní služby pro ochranu a prevenci vztahující se na všechny zaměstnance. Evropská komise obdržela několik stížností uvádějících, že zaměstnavatelé na Slovensku nejsou povinni zavádět tato bezpečnostní opatření v případě pracovníků, jejichž zaměstnání neobnášejí závažná zdravotní rizika. Evropská komise se domnívá, že je to v rozporu se směrnicí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (89/391/EHS). Podle postupů EU při porušení práva má žádost podobu odůvodněného stanoviska. Slovensko má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámil opatření přijatá k zajištění souladu se směrnicí. V opačném případě může Komise rozhodnout o postoupení případu tohoto členského státu Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Todd – tel. +32 22994107 – mobilní tel.: +32 498994107)

 1. Výzva

 1. Životní prostředí: Komise přijímá opatření proti Spojenému království za přetrvávající problémy se znečištěným ovzduším

Komise zahájila právní řízení proti Spojenému království kvůli tomu, že nesnížilo nadměrné úrovně toxického oxidu dusičitého. Oxid dusičitý je významným prekurzorem přízemního ozonu, který způsobuje respirační problémy a vede k předčasným úmrtím. Toto riziko ohrožuje zejména městskou populaci, neboť většina oxidu dusičitého vzniká z výfukových zplodin. Evropské právní předpisy stanovily limity na znečištění ovzduší a stanovené mezní hodnoty pro oxid dusičitý měly být splněny do 1. ledna 2010, pokud nebyla udělena prodloužená lhůta do 1. ledna 2015.

(další informace: IP/14/154 - J. Hennon - tel. +32 22953593 - mobilní tel. +32 498953593)


Side Bar