Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 14 февруари 2014 г.

Конско месо: една година след обявяването и изпълнението на действията!

Преди около година новината за скандала с конското месо се нареди сред водещите заглавия в новините в цяла Европа и дори отвъд границите ѝ. Случаят с конското месо, продавано като говеждо, разкри сложния характер на съвременната глобализирана верига на доставка на храни. Събраните доказателства сочеха не толкова към проблем с безопасността на храните или общественото здраве, а по-скоро към проблем, свързан с етикетиране с цел измама. Този случай също така показа, че извършителите на измами се възползват от слабостите в системата в ущърб както на действащите съобразно закона предприятия, така и на потребителите. Европейската хранително-вкусова промишленост бе изправена пред криза на потребителското доверие, като доверието в сектора достигна най-ниското си равнище в историята. Европейската комисия и компетентните органи в страните от ЕС работят в тясно сътрудничество, за да открият как точно в хранителни продукти, етикетирани като 100 % говеждо, бе открито конско месо.

1) Как реагира на скандала Комисията?

Първата реакция на европейския комисар по въпросите на здравеопазването Тонио Борг бе да обяви в началото на март 2013 г. план за действие от 5 точки, който включваше списък с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки (вижте по-долу). Целта бе да се отстранят откритите в резултат от скандала недостатъци на веригата на доставка на храни в Европа — както в правилата, приложими към различните сегменти на веригата, така и в системата за контрол, чрез която се прилагат тези правила.

2) Какво бе постигнато за една година?

Установени проблеми

Набелязани действия

Статус

1. Измами с храни

Набелязване на съществуващи инструменти и механизми за борба с измамите с храни с оглед на развитие на синергии и контакти между компетентните органи.

НАПРАВЕНО

Насърчаване на включването на Европол в разследвания на измами с храни, когато и както е уместно.

НАПРАВЕНО

Гарантиране на съществуването на процедура за бърз обмен на информация и предупреждения при нарушения, които могат да представляват измами (по подобие на системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF)).

В ПРОЦЕС НА ИЗВЪРШВАНЕ

2. Програма за проверки

Оценка и представяне на резултатите от текущия ДНК мониторинг и, ако е необходимо, вземане на подходящи последващи мерки.

НАПРАВЕНО

Оценка и представяне на резултатите от текущия мониторинг на конско месо с остатъци от фенилбутазон и, ако е необходимо, вземане на подходящи последващи мерки.

НАПРАВЕНО

Обмисляне на подходящи последващи действия след предоставянето на 15 април 2013 г. на съвместно становище на Европейския орган за безопасност на храните и Европейската агенция по лекарствата относно наличието на фенилбутазон в месото.

НАПРАВЕНО

3. Паспорти за коне

Страните членки да докладват за мерките, чрез които прилагат правилата на Съюза за паспорти за коне (Регламент 504/2008 на Комисията) по отношение на:

 • правилата за идентифицирането на коне и взетите мерки за предотвратяване на попадането на месо от неидентифицирани коне в хранителната верига, по-специално като се проверява как се попълват паспортите на коне, лекувани с помощта на фенилбутазон;

 • задължението за редовно извършване на официални проверки и за повишаване на равнището на проверките при сигнали за възможно неспазване на правилата (както в настоящия случай);

НАПРАВЕНО

Да се представи на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните проект за изменение на Регламент 504/2008 на Комисията, за да стане задължително регистрирането на паспортите на коне в централна национална база данни въз основа на законодателството в областта на здравето на животните и зоотехническата област.

НАПРАВЕНО

Да се прехвърли издаването на паспорти на коне изцяло на компетентните органи и по този начин да се намали броят на издаващите паспорти органи в предстоящото предложение относно зоотехническата област.

ОБМИСЛЯ СЕ В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ И НА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ЗООТЕХНИЧЕСКАТА ОБЛАСТ

4. Официални проверки, изпълнение и санкции

При предстоящото преразглеждане на Регламента относно официалните проверки (Регламент 882/2004) да се предложат изисквания, така че:

а. когато се прилагат финансови санкции във връзка с умишлено нарушаване на законодателството за хранителната верига, тяхното равнище да е достатъчно разубеждаващо и по-високо от очакваната от измамата икономическа изгода;

б. страните членки да включат в плановете си за проверки и да извършват редовно задължителни необявени официални проверки (включително инспекции и тестване) с цел борба с измамите с храни;

в. Комисията може да налага (не само да препоръчва) координирани програми за проверки в конкретни случаи, особено в случаи на измами.

НАПРАВЕНО

Доклад за хигиената на конското месо да бъде изготвен от Хранителната и ветеринарна служба на Комисията.

НАПРАВЕНО

5. Етикетиране на произхода

Да се приеме доклад на Комисията относно възможността задължителното етикетиране на произхода да обхване всички видове месо, използвани като съставки в храни.

Въз основа на този доклад да се пристъпи към необходимите последващи действия.

НАПРАВЕНО

Да се приемат правила за прилагане във връзка със задължителното етикетиране на произхода на непреработено месо от овце, кози, прасета и птици въз основа на Регламента за предоставянето на информация за храните на потребителите.

НАПРАВЕНО

Да се приемат правила за прилагане за предотвратяване на подвеждащото използване на доброволно етикетиране на произхода на храни въз основа на Регламента за предоставянето на информация за храните на потребителите.

В ПРОЦЕС НА ИЗВЪРШВАНЕ

Да се приемат доклади на Комисията, основани на Регламента за предоставянето на информация за храните на потребителите, относно възможността задължителното етикетиране на произхода да се отнася и до:

 • други непреработени меса, които все още не са обхванати от правилата за задължително етикетиране — като конско, заешко, месо от дивеч и пр.;

 • мляко;

 • използвано като съставка на млечни продукти мляко;

 • храни, състоящи се само от една съставка;

 • непреработени храни;

 • съставки, които представляват над 50 % от дадена храна.

В ПРОЦЕС НА ИЗВЪРШВАНЕ

(Окончателен доклад до декември 2014 г. съгласно законодателството)

3) Какви бяха основните поуки?

От измамата с конското месо бяха извлечени няколко поуки. Вероятно най-важната от тях е, че широкомащабни, трансгранични измамнически схеми, които се възползват от слабостите на едно все по-глобализирано снабдяване с храни, могат да засегнат изключително силно потребителите и операторите, а оттам — и икономиката. Затова е необходимо операторите и компетентните органи в държавите от ЕС постоянно да бъдат нащрек за икономически мотивирани измами, които могат да бъдат извършени на всеки етап от веригата на доставка на храни.

Кризата с конското месо също така потвърди нуждата от подобряване на трансграничното сътрудничество между националните правоприлагащи органи, което е изключително важно за ефективната борба с измамите, както и необходимостта от включване в борбата срещу измамите с храни не само на службите за проверка на храните, но и на други правоприлагащи институции (например полиция, митници), както и на съдебните органи.

И най-накрая, миналогодишната ситуация предостави още доказателства за нуждата от укрепване на способността на системата за контрол да оценява на ранен етап потенциалната уязвимост от измами на различни части от веригата на доставка на храни (въз основа на характеристиките на храните, производствените процеси, особеностите на различните етапи от веригата на доставка на храни, цените и тяхното движение в течение на времето) и способността на националните правоприлагащи органи да откриват и предотвратяват потенциални измами. Разбира се, в този контекст от изключителна важност е наличието на надеждни методи за откриване на фалшификации и способността да се предвиждат — доколкото е възможно — възможностите за измами по веригата (например наличие и достъп до примеси, които лесно могат да бъдат прикрити и да не бъдат открити с помощта на приетите в момента методи за проверка).

4) Какво прави Комисията в допълнение към действията във връзка със скандала с конското месо?

 • Бяха предприети различни инициативи в отговор на проблеми, които станаха очевидни благодарение конкретно на скандала с конското месо, и за засилване на системата за контрол на ЕС като цяло с цел откриване и противодействие на нарушения на правилата, мотивирани от перспективата за финансова или икономическа изгода на извършителите.

 • Предприетите досега действия:

 • създаване на Мрежата на ЕС за борба с измамите с храни, която включва представители на Комисията и страните от ЕС (плюс Исландия, Норвегия и Швейцария). В нея се обсъждат начини за засилване на координирането на подход на равнище ЕС по свързани с измамите въпроси за по-ефективни мерки по трансгранични случаи;

 • разработване (работата все още е в ход) на специален ИТ инструмент, подобен на RASFF (Система за бързо предупреждение за храни и фуражи), който дава възможност на членовете на мрежата бързо да обменят информация и данни за потенциални случаи на трансгранични измами;

 • специално обучение, което ще се предлага от 2014 г. на инспектори по храните, служители на полицията и митниците и на съдебни органи относно нови техники за разследване и контрол на измами с храни и по-ефективно сътрудничество между органите на национално равнище;

 • на равнище ЕС се обръща специално внимание на нуждата от повишаване на капацитета за лабораторни анализи чрез обединяване на налични знания и ресурси в страните членки и разработване на специални програми за научни изследвания;

 • законодателно предложение за преразглеждане на законовата рамка, приложима към официалните проверки по агрохранителната верига, и планирано за 2014 г. проучване относно законовата рамка, която в момента ръководи борбата срещу измамните и заблуждаващи практики;

 • по-добра координация на равнище ЕС на всички служби, занимаващи се с измамите с храни, и създаване на специализиран екип в рамките на Комисията (Генерална дирекция „Здравеопазване и политика за потребителите“).

5) Какво представлява мрежата на ЕС за борба с измамите с храни и каква е нейната цел?

Създадена през юли 2013 г. след скандала с конското месо, мрежата на ЕС за борба с измамите с храни включва 28 звена за контакт в областта на измамите с храни в страните от Съюза плюс съответните звена в страни извън него като Исландия, Норвегия и Швейцария, както и Европол и Комисията (Генерална дирекция „Здравеопазване и политика за потребителите“). Националните звена за контакт са определени от страните членки с цел гарантиране на трансгранична административна помощ и сътрудничество, когато се налагат действия в повече от една страна членка по въпроси, свързани с икономически мотивирани нарушения на изискванията на законодателството за храните.

Мрежата позволява бързо и ефективно сътрудничество в случаи на трансгранични нарушения на законодателството. Тя вече започна работа по евентуални случаи на измами с храни и освен това служи като форум за дискусии относно координацията и определянето на приоритети за действия на равнище ЕС по свързани с храните въпроси. Заседанията на мрежата се провеждат редовно: през 2013 г. се състояха две заседания, а следващото е планирано за второто тримесечие на 2014 г.

Освен тези официални заседания, националните звена за контакт в рамките на мрежата и Комисията са в постоянен контакт. Те обменят информация в случаи, когато резултатите от официалните проверки в дадена страна членка показват, че вероятно има нарушение на изискванията на законодателството за храните, мотивирано от перспективата за икономическа или финансова изгода. В момента Комисията разработва специален ИТ инструмент, подобен на RASFF, с цел по-лесно и ефективно управление на системата.

6) Възнамерява ли Комисията да започне по-нататъшни програми за проверки на равнище ЕС?

В добавка към плана за координиран контрол на конското месо, на който бе дадено начало през 2013 г. (над 7000 проверки, чиято цел е откриване на ДНК и фенилбутазон, извършени от страните членки през февруари-март 2013 г.), Комисията обмисля разработването на допълнителни планове, координирани на равнище ЕС.

Плановете представляват едно от направленията за действие за укрепване на способността на страните членки да откриват потенциални измами и по-добре да идентифицират мащабите на измамните практики. Те ще бъдат усъвършенствани въз основа на информация, получена от страните членки, както и от други източници, и ще бъдат обсъдени в мрежата на ЕС за борба с измамите с храни.

7) Защо Комисията не предложи задължително регулиране на етикетирането на произхода на месо, използвано като съставка?

Комисията иска да бъде ясно, че етикетирането на страната на произход не може да бъде смятано за инструмент за предотвратяване на измамни практики. В доклада на Комисията, публикуван през декември 2013 г., вниманието е насочено към въпроса дали задължителното етикетиране на произхода да обхване всички видове месо, използвани като съставка. В доклада са взети предвид: необходимостта потребителите да бъдат информирани; изпълнимостта на задължително указване на произхода; анализа на разходите и ползите; а също така е оценен ефектът на етикетирането на произхода върху единния пазар и международната търговия. В момента докладът се обсъжда с Европейския парламент и страните от ЕС и в зависимост от резултата от дискусиите Комисията ще обмисли дали трябва да предприеме следващи стъпки и какви да бъдат те.

8) Кой отговаря за контрола на безопасността и пълноценността на нашите храни?

Операторите на предприятия от хранително-вкусовата промишленост (преработватели, дистрибутори, търговци на дребно), които реално контролират продуктите и процесите на място, носят основната отговорност за гарантиране на спазването на строгите изисквания на законодателството на ЕС за храните.

Страните от ЕС са отговорни за точното прилагане на правилата на Съюза и от тях се изисква да имат действащи системи за контрол, включително програми за проверки на бизнес оператори, за да се проверява съблюдаването на правилата на ЕС за агрохранителната верига. Като извършва национални одити, Хранителната и ветеринарна служба на Комисията в Грейндж, Ирландия, поема отговорност за даване на гаранции, че страните членки и трети страни, които изнасят за ЕС, изпълняват законовите си задължения.

Когато става въпрос за дейности, които са или изглеждат противоречащи на законодателството за храните и фуражите, и които засягат или могат да засегнат няколко страни членки, или когато на равнище страни членки не може да бъде намерено решение, ролята на Комисията е да координира действията на равнище ЕС, например под формата на план за координиран контрол в целия Съюз.


Side Bar