Navigation path

Left navigation

Additional tools

Otázky a odpovede: Komisia otvára konzultáciu o vonných alergénoch

European Commission - MEMO/14/108   13/02/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SL BG RO HR

Európska komisia

OZNAM

Brusel 13. februára 2014

Otázky a odpovede: Komisia otvára konzultáciu o vonných alergénoch

Čo sú vonné alergény?

Niektoré látky prítomné vo vôňach môžu vyvolávať kožné alebo respiračné alergie. Aktuálna verejná konzultácia sa týka len kožných alergénov (nazývaných aj „kontaktné“). Kožnými alergénmi môžu byť tak syntetické chemikálie ako aj látky prírodného pôvodu.

Koľko ľudí trpí kožnou alergiou na vonné látky? Aké sú príznaky?

Odhaduje sa, že kožnou alergiou na vonné látky trpí 1 až 3 % európskeho obyvateľstva. K najčastejším príznakom patrí podráždenie, opuch a kožné vyrážky, ale môžu prerásť až do chronického ochorenia (ekzému). Alergická reakcia na nejakú látku závisí od mnohých faktorov vrátane genetických predispozícií, veku a intenzity vystavenia účinkom tejto látky.

Prečo Komisia požiadala Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov (VVBS) o vydanie stanoviska k vonným alergénom?

Nariadenie o kozmetických výrobkoch obsahuje zoznam látok, ktoré sú v kozmetických výrobkoch zakázané (príloha II k nariadeniu o kozmetických výrobkoch), a zoznam látok, ktoré sú povolené, avšak podliehajú obmedzeniam (príloha III). Niektoré látky uvedené v prílohe II a III sú vonné alergény.

Tieto zoznamy je potrebné pravidelne revidovať. Keďže posledná aktualizácia vonných alergénov sa uskutočnila v roku 2003 (do prílohy III boli zaradené ďalšie látky), útvary Komisie požiadali VVBS, aby túto záležitosť preskúmal a v júli 2012 vydal výbor svoje stanovisko.

Aké boli zistenia stanoviska VVBS o vonných alergénoch?

Najdôležitejšie zistenia Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov boli tieto:

  • tri alergény (HICC, atranol a chloroatranol) sa považujú za nebezpečné,

  • spotrebiteľ by mal byť informovaný o prítomnosti prídavných alergénov v kozmetickom výrobku,

  • 12 chemikálií a 8 prírodných výťažkov bolo označených za látky hodné osobitnej pozornosti, na základe počtu osôb s pozitívnymi výsledkami náplasťového testu. Bolo navrhnuté, aby sa v prípade týchto 12 chemikálií, a to aj vtedy, ak sú súčasťou prírodných výťažkov, obmedzila ich koncentrácia v kozmetických výrobkoch.

Ako sa tieto zistenia uplatnia v navrhovaných zmenách nariadenia o kozmetických výrobkoch?

Útvary Komisie v rámci verejnej konzultácie navrhujú, aby:

  • bolo zakázané pridávať do kozmetických výrobkov uvedené tri látky, o ktorých sa zistilo, že sú nebezpečné,

  • dodatočné alergény podliehali povinnosti individuálneho označovania na obale kozmetického výrobku. Inými slovami, musia byť uvedené v zozname zložiek ako doplnenie k slovám „parfum“ alebo „aróma“. Vzhľadom na rozsiahle používanie vonných látok môže byť veľmi ťažké vyhnúť sa všetkým alergénom. Je preto dôležité zamedziť aspoň tie, ktoré u ľudí vyvolávajú alergické reakcie.

Na definovanie bezpečných koncentračných limitov chemických látok osobitnej pozornosti bude potrebný ďalší vedecký výskum.

Ako vyzerá proces zmeny príloh k nariadeniu o kozmetických výrobkoch? Aké budú ďalšie kroky?

Stanovisko Vedeckého výboru bolo zverejnené v júni 2012. Po ňom nasledovali neformálne konzultácie so zástupcami priemyselného odvetvia, spotrebiteľskými organizáciami, odborníkmi v oblasti zdravotnej starostlivosti a s členskými štátmi EÚ. Ďalším krokom je otvorenie verejnej konzultácie. Po zohľadnení týchto konzultácií budú o navrhovaných zmenách nariadenia o kozmetických výrobkoch vo forme vykonávacieho aktu hlasovať členské štáty v Stálom výbore pre kozmetické výrobky. Keď členské štáty tieto opatrenia schvália, Európsky parlament a Rada budú mať tri mesiace na uplatnenie svojej kontrolnej právomoci. Ak proti uvedenému návrhu nevznesie nikto námietku, oficiálne prijatie týchto zmien sa očakáva na konci roku 2014 alebo začiatkom roku 2015.

Má Komisia v pláne zakázať niektoré parfumy?

Útvary Komisie neplánujú zakázať nijaký parfum. Navrhujeme zakázať tri silné vonné alergény, pri ktorých bolo preukázané, že sú nebezpečné. Ak sú obsiahnuté v nejakom parfume, zloženie tohto parfumu sa musí zmeniť tak, aby bol zakázaný alergén nahradený inou látkou.

Je možné vyhnúť sa alergiám na vonné látky tým, že sa nebude používať kozmetika vrátane parfumov?

Vonné látky sa používajú v rôznych typoch kozmetických výrobkov, napríklad v parfumoch, krémoch a dezodorantoch. Bude asi veľmi ťažké vyhnúť sa všetkým vonným látkam, no je dôležité zamedziť aspoň tie, ktoré u ľudí vyvolávajú alergické reakcie. Preto je povinnosť uvádzať alergény na obale kozmetického výrobku taká dôležitá.

Ďalšie informácie

Aktuálne konzultácie týkajúce sa spotrebiteľských záležitostí:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca_current_consultations_en.htm

Komisár Mimica na Twitteri: @NevenMimicaEU

Spotrebitelia z EÚ na Twitteri: @EU_Consumer


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website