Navigation path

Left navigation

Additional tools

Küsimused ja vastused: komisjon algatab arutelu allergeensete lõhnaainete üle

European Commission - MEMO/14/108   13/02/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Euroopa Komisjon

MEMO

Brüssel, 13. veebruar 2014

Küsimused ja vastused: komisjon algatab arutelu allergeensete lõhnaainete üle

Mis on allergeensed lõhnaained?

Teatavad lõhnaainete koostisosad võivad põhjustada hingamisteede või nahaallergiat. Praegune avalik arutelu hõlmab ainult nahaallergeene (nn kontaktallergeenid). Naha ärritust võivad tekitada nii sünteetilised kemikaalid kui ka looduslikud ained.

Kui palju on neid inimesi, kelle nahaallergia on põhjustatud lõhnaainetest? Millised on sümptomid?

Hinnanguliselt esineb 1–3%-l Euroopa elanikkonnast lõhnaainete tekitatud nahaallergiat. Sagedasemad sümptomid on naha ärritus, turse või lööve, kuid ette võib tulla ka kroonilisi nähte (nt ekseem). Allergiline reaktsioon teatava aine suhtes sõltub mitmest tegurist, sealhulgas geneetilisest eelsoodumusest, vanusest ja ainega kokkupuute sagedusest.

Miks palus komisjon, et tarbijaohutuse komitee esitaks allergeensete lõhnaainete kohta arvamuse?

Kosmeetikatooteid käsitlevas määruses on esitatud loetelu ainetest, mis on kosmeetikatoodetes keelatud (määruse II lisa), ja ainetest, mis on lubatud, kuid mille suhtes kehtivad piirangud (määruse III lisa). Mõni II või III lisas loetletud aine kuulub allergeensete lõhnaainete hulka.

Need loetelud tuleb aeg-ajalt läbi vaadata. Viimati ajakohastati allergeensete lõhnaainete loetelu 2003. aastal, samuti lisati siis aineid III lisasse. Komisjoni talitused palusid tarbijaohutuse komiteel seda teemat käsitleda ja 2012. aasta juulis esitas komitee oma arvamuse.

Millised järeldused esitas tarbijaohutuse komitee oma arvamuses allergeensete lõhnaainete kohta?

Tarbijaohutuse komitee kõige olulisemad järeldused on, et:

  • kolm allergeeni (HICC, atranool ja klooratranool) ei ole ohutud;

  • tarbijaid tuleks rohkem teavitada kosmeetikatoodetes sisalduvatest allergeenidest;

  • 12 keemilise aine ja 8 loodusliku ekstrakti puhul tuleb olla eriti tähelepanelik, sest isikuid, kellel nahatest andis positiivseid tulemusi, on palju. Esitati soovitus, et 12 keemilise aine puhul (ka juhul, kui nad esinevad looduslikes ekstraktides) tuleks määratleda nende sisalduse piirväärtused kosmeetikatoodetes.

Kuidas neid järeldusi kosmeetikatooteid käsitleva määruse kavandatud muudatustes arvesse võetakse?

Komisjoni talitused on avalikuks aruteluks teinud järgmised ettepanekud:

  • kolm ainet, mille suhtes tehti kindlaks, et need on ohtlikud, tuleks kosmeetikatoodetes ära keelata;

  • loeteludesse tuleb lisada uued allergeenid, mida kosmeetikatoodete pakendi märgistusel tuleb kohustuslikus korras esitada. See tähendab, et need allergeenid tuleb kosmeetikatoote koostisosade loetelus nimetada, mitte lihtsalt märkida, et tegemist on lõhnaaine või aroomiga (terminid „parfum” või „aroma”). Kuna lõhnaainete kasutamine on väga levinud, võib nende vältimine osutuda väga keeruliseks. Seepärast on väga oluline vältida neid aineid, mille suhtes juba esineb tundlikkust.

Edaspidi on vaja teaduslikult välja töötada teatavate probleemsete keemiliste ainete sisalduse ohutud piirväärtused.

Kuidas kosmeetikatooteid käsitleva määruse lisade muutmine toimub? Mida järgmisena tehakse?

Tarbijaohutuse komitee esitas selles küsimuses arvamuse 2012. aasta juunis. Järgnesid mitteametlikud arutelud kosmeetikatööstuse, tarbijaorganisatsioonide, tervishoiutöötajate ja ELi liikmesriikide esindajatega. Nüüd algatatakse avalik arutelu. Arutelude tulemuste põhjal hääletavad liikmesriigid kosmeetikatoodete alalises komitees kosmeetikatooteid käsitleva määruse kavandatud muudatuste üle. Määrus võetakse vastu rakendusaktina. Kui liikmesriigid on meetmed heaks kiitnud, on Euroopa Parlamendil ja nõukogul kolm kuud aega oma kontrolliõiguse rakendamiseks. Kui ettepanekut tagasi ei lükata, on nende muudatuste ametlikku vastuvõtmist oodata 2014. aasta lõpus või 2015. aasta alguses.

Kas komisjon kavatseb teatavad lõhnaõlid ära keelata?

Komisjoni talitused ei kavatse ära keelata ühtegi lõhnaõli. Komisjoni ettepanek on, et kolm tugeva allergeense toimega lõhnaainet, mida ei peeta ohutuks, tuleks ära keelata. Kui lõhnaõli sisaldab kõnealuseid aineid, tuleks selle koostist muuta nii, et keelatud allergeeni asemel kasutatakse mõnda muud ainet.

Kas lõhnaainete allergiat on võimalik vältida sel teel, et parfüüme sisaldavaid kosmeetikatooteid ei kasutata?

Lõhnaaineid kasutatakse erinevat liiki kosmeetikatoodetes, näiteks lõhnaõlides, kreemides ja deodorantides. Kuna kõiki lõhnaaineid vältida on väga keeruline, on oluline vältida neid, mille suhtes on kindlaks tehtud, et nad võivad põhjustada allergiat. Seepärast on oluline, et kosmeetikatoodete pakendil peavad olema märgitud konkreetsed allergeenid.

Lisateave

Tarbijakaitse küsimuses peetavad konsultatsioonid:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca_current_consultations_en.htm

Jälgi volinik Mimica tegemisi Twitteris: @NevenMimicaEU

Jälgi ELi tarbijate tegemisi Twitteris: @EU_Consumer


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website