Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEDDELANDE

Bryssel den 13 februari 2013

Europeiska unionen och Förenta staterna ska inleda förhandlingar om ett handels- och investeringspartnerskap

EU och USA har beslutat att ta sina ekonomiska förbindelser till en högre nivå genom att inleda förhandlingar om ett omfattande handels- och investeringsavtal. När förhandlingarna har slutförts kommer detta avtal mellan EU och USA att bli det största bilaterala handelavtal som någonsin har framförhandlats – och det kan öka EU:s årliga ekonomiska resultat med 0,5 %.

I ett gemensamt uttalande(MEMO/13/94) betonar USA:s president Barack Obama, EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy att USA och Europeiska unionen genom denna förhandling kommer att få möjlighet att inte bara öka handeln och investeringarna över Atlanten utan också bidra till utvecklingen av globala regler som kan stärka det multilaterala handelssystemet.

Det transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet har högre ambitioner än den klassiska strategin med att avskaffa tullar och öppna marknaderna för investeringar, tjänster och offentlig upphandling. Partnerskapet kommer dessutom att fokusera på att anpassa regler och tekniska produktstandarder som i dag är det största hindret för den transatlantiska handeln. Studier visar att den ökade kostnadsbördan på grund av skillnader i bestämmelser motsvarar en tull på över 10 %, och till och med 20 % för vissa sektorer, medan de klassiska tullarna ligger på cirka 4 %.

Beslutet följer på förra veckans diskussioner mellan EU:s handelskommissionär Karel De Gucht och Förenta staternas företrädare Ron Kirk i Washington DC. De leder högnivågruppen för sysselsättning och tillväxt, som inrättades i november 2011, och har sammanställt en rapport som rekommenderar att förhandlingar inleds om ett omfattande handels- och investeringsavtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater.

De totala ekonomiska vinsterna

De transatlantiska handelsförbindelserna är världsekonomins ryggrad. Europeiska unionen och Förenta staterna svarar tillsammans för cirka hälften av världens BNP (47 %) och en tredjedel av de globala handelsflödena. Varje dag handlas varor och tjänster bilateralt för nästan 2 miljarder euro, vilket bidrar till att skapa arbetstillfällen och tillväxt i våra ekonomier. De ekonomiska banden mellan våra ekonomier är djupa och omfattande med sammanlagda investeringar på över 2 biljoner euro.

De senaste beräkningarna visar att ett omfattande och ambitiöst avtal mellan EU och USA kan leda till sammanlagda årliga vinster i form av ökad BNP med 0,5 % för EU och 0,4 % för USA fram till 2027. Detta skulle motsvara 86 miljarder euro av ökade årliga inkomster för EU-ekonomin och 65 miljarder euro för den amerikanska ekonomin.

Hur kommer avtalet att se ut?

Förhandlingarna syftar till att uppnå ambitiösa resultat inom följande områden: a) marknadstillträde b) lagstiftningsfrågor och andra handelshinder än tullar, och c) regler, principer och nya samarbetssätt för att ta itu med de gemensamma globala handelsutmaningarna och -möjligheterna.

A) Marknadstillträde

Tullar: Avtalets uttalade mål är att komma så nära ett avskaffandet av alla tullar på den transatlantiska handeln i industri- och jordbruksprodukter som möjligt, med särskild behandling av de känsligaste produkterna. De transatlantiska tullhindren är allmänt sett jämförelsevis låga, med ett genomsnitt på 5,2 % för EU och 3,5 % för USA (beräkningar från Världshandelsorganisationen). Med hänsyn till omfattningen av handel mellan EU och USA medför tullarna emellertid kostnader som inte är negligerbara.

Tjänster: Båda sidor vill öppna sina tjänstesektorer med minst lika mycket som de hittills har uppnått i andra handelsavtal. Samtidigt försöker båda sidor öppna sina tjänstemarknader inom nya sektorer, t.ex. transportsektorn. Både tjänste- och investeringskapitlen kommer också att omfatta delstatsnivån.

Investeringar: Syftet är att uppnå de högsta nivåerna vad gäller liberalisering och investeringsskydd som båda sidor hittills har förhandlat fram i andra handelsöverenskommelser.

Upphandling: Europeiska företag vars affärer är beroende av offentlig upphandling representerar 25 % av BNP och 31 miljoner arbetstillfällen. Nya affärsmöjligheter kan således skapas genom att tillträdet till marknader för offentlig upphandling öppnas på alla samhällsnivåer utan diskriminering för europeiska företag.

B) Lagstiftningsfrågor och andra handelshinder än tullar: mot en mer integrerad transatlantisk marknadsplats

I dagens transatlantiska handelsförbindelser är det viktigaste handelshindret inte den avgift som betalas i tull utan de så kallade hindren mot handel på andra sidan gränsen, t.ex. att det finns olika säkerhets- eller miljöstandarder för bilar. I dag måste producenter som vill sälja sina produkter på båda sidor av Atlanten ofta betala för och iaktta förfaranden två gånger för att få sina produkter godkända. Handelsavtalets mål är att minska onödiga kostnader och förseningar för företag, samtidigt som höga nivåer vad gäller hälsa, säkerhet, konsument- och miljöskydd upprätthålls.

Med hänsyn till detta avser båda sidorna att, så långt som det är möjligt, anpassa eller ömsesidigt godkänna sina standarder och förfaranden, genom att förhandla fram ett ambitiöst avtal om sanitära och fytosanitära standarder (hälso- och hygienstandarder, till exempel för matprodukter) samt tekniska hinder för handel. Dessutom kommer de att arbeta för regleringskompatibilitet inom specifika sektorer, t.ex. kemisektorn, bilsektorn, läkemedelssektorn och andra hälsosektorer som medicintekniska produkter. Näringslivet på båda sidorna har informerat om var de största hindren finns.

Eftersom alla skillnader i lagstiftning inte kan avskaffas på en enda gång planerar båda sidorna för ett ”utvecklingsbart avtal” som med tiden möjliggör gradvis större tillnärmning av regelverken mot definierade mål och tidsfrister.

Regleringsområdet är det område där dessa handelsförhandlingar kan leda till största potentiella nytta.

C) Gemensamma globala utmaningar och möjligheter på handelsområdet

Mot bakgrund av det transatlantiska partnerskapets storlek och inverkan på de globala handelsflödena kommer förhandlarna att ta upp områden som sträcker sig bortom den bilaterala handeln och även bidrar till att stärka det multilaterala handelssystemet.

Immateriella rättigheter: Både EU och USA är beslutna att upprätthålla och främja en hög nivå på skyddet för immateriella rättigheter, inklusive kontroll av efterlevnaden. Med tanke på de respektive systemens effektivitet är avsikten inte att sträva mot en harmonisering utan att identifiera ett antal specifika frågor där man kan ta itu med skillnaderna.

Handel och hållbar utveckling: Båda sidorna tänker arbeta tillsammans för de sociala och miljömässiga aspekterna hos handeln och den hållbara utvecklingen, baserat på vad varje sida redan har utvecklat inom ramen för existerande handelsavtal.

Andra utmaningar och möjligheter av global betydelse: För att göra detta till ett avtal som speglar det 21:a århundradet och med beaktande av ekonomiernas sammanflätning är båda sidorna angelägna om att ta itu med de handelsrelaterade aspekterna för tullarna och underlättande av handeln, konkurrens och statligt ägda företag, råmaterial och energi, små och medelstora företag och öppenhet.

Om högnivågruppen för sysselsättning och tillväxt

Vid toppmötet mellan EU och USA den 28 november 2011 inrättade ledarna en högnivågrupp för sysselsättning och tillväxt som leds av USA:s handelsföreträdare Ron Kirk och EU:s handelskommissionär Karel De Gucht. Arbetsgruppen fick i uppgift att identifiera strategier och åtgärder för att öka handeln och investeringarna mellan EU och USA och stödja skapande av arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft till gagn för båda parter. USA:s president och EU:s ordförande uppmanade arbetsgruppen att arbeta nära tillsammans med alla intressegrupper inom de offentliga och privata sektorna.

Dagens slutrapport är resultatet av detta arbete. Som en uppföljning av delrapporten av den 18 juni 2012 rekommenderas i slutrapporten att förhandlingar om ett omfattande handels- och investeringsavtal inleds. I rapporten dras riktlinjerna upp för ett gemensamt tillvägagångssätt för båda sidorna om de viktigaste parametrarna för sådana förhandlingar och anges var EU och USA har enats och hur de tänker att ta itu med en rad områden som kommer att utgöra en del av avtalet.

Nästa steg

Båda parter planerar nu att påbörja interna förfaranden som kommer att leda till att förhandlingarna inleds så tidigt som är möjligt. På EU-sidan kommer EU-kommissionen att lägga fram ett utkast till förhandlingsdirektiv som rådet ska besluta om. Detta planeras att äga rum under andra hälften av mars. USA:s regering planerar att skicka en anmälan till kongressen som drar igång en uppehållsperiod på 90 dagar. Målet för båda sidorna är att arbeta snabbt när förhandlingarna väl har kommit igång.

Ytterligare information

MEMO/13/94

Slutrapporten från Högnivågruppen för sysselsättning och tillväxt

Ytterligare information om handelsförbindelserna mellan EU och USA


Side Bar