Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

V Bruseli 13. februára 2013

Európska únia a Spojené štáty začnú rokovať o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií

EÚ a USA sa rozhodli posunúť svoje hospodárske vzťahy na vyššiu úroveň a dohodli sa, že začnú rokovať o komplexnej obchodnej a investičnej dohode. Na záver rokovaní by malo dôjsť k uzatvoreniu dohody medzi EÚ a USA, ktorá bude najrozsiahlejšou bilaterálnou obchodnou dohodou v histórii a ktorá by mohla prispieť k zvýšeniu ročnej hospodárskej produkcie EÚ o 0,5 %.

Prezident Spojených štátov amerických Barack Obama, predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a predseda Európskej rady Herman Van Rompuy v spoločnom vyhlásení (MEMO/13/94, v anglickom jazyku) zdôraznili, že vďaka týmto rokovaniam budú mať Spojené štáty a Európska únia príležitosť zvýšiť objem transatlantického obchodu a investícií a zároveň prispieť k tvorbe globálnych pravidiel, ktoré môžu posilniť viacstranný systém obchodovania.

Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií pôjde nad rámec tradičného prístupu spočívajúceho v odstránení ciel a otvorení trhov pre investície, služby a verejné obstarávanie. Bude sa zameriavať aj na zosúladenie predpisov a technických noriem týkajúcich sa výrobkov, ktoré v súčasnosti predstavujú najzávažnejšiu prekážku transatlantického obchodu. Zo štúdií vyplýva, že takéto rozdiely v požiadavkách právnych predpisov predstavujú dodatočné náklady zodpovedajúce clu vo výške viac ako 10 % (v niektorých odvetviach dokonca viac ako 20 %), pričom bežné clá sa pohybujú približne na úrovni 4 %.

Uvedenému rozhodnutiu predchádzali minulotýždňové diskusie medzi komisárom EÚ pre obchod Karlom De Guchtom a predstaviteľom USA pre obchod Ronom Kirkom, ktoré sa uskutočnili vo Washingtone DC. Predsedajúc „Pracovnej skupine na vysokej úrovni pre zamestnanosť a rast“ vytvorenej v novembri 2011 spomínaní predstavitelia EÚ a USA dokončili správu (v anglickom jazyku), v ktorej sa odporúča začať rokovania o komplexnej obchodnej a investičnej dohode medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými.

Celkový hospodársky prínos

Transatlantické obchodné vzťahy sú pilierom svetovej ekonomiky. Európska únia a Spojené štáty spolu tvoria takmer polovicu celosvetového HDP (47 %) a pripadá na ne jedna tretina celosvetových obchodných tokov. Každý deň medzi sebou obchodujú s tovarom a službami v hodnote takmer 2 miliardy EUR, čím prispievajú k tvorbe pracovných miest a rastu našich hospodárstiev. Hospodárske väzby medzi našimi ekonomikami sú hlboké a rôznorodé, pričom hodnota celkových investícií presahuje výšku 2 biliónov EUR.

Podľa posledných odhadov by komplexná a ambiciózna dohoda medzi EÚ a USA mohla mať do roku 2027 celkový ročný prínos v podobe 0,5 % nárastu HDP v EÚ a 0,4 % nárastu HDP v USA. To by zodpovedalo zvýšeniu ročného príjmu hospodárstva o ďalších 86 miliárd EUR v prípade EÚ a o 65 miliárd EUR v prípade USA.

Čoho sa bude táto dohoda týkať?

Cieľom rokovaní bude dosiahnuť ambiciózne výsledky v troch rozsiahlych oblastiach: a) prístup na trh, b) regulačné otázky a necolné prekážky a c) pravidlá, zásady a nové spôsoby spolupráce v záujme riešenia spoločných výziev a využitia spoločných príležitostí v oblasti svetového obchodu.

A) Prístup na trh

Clá: Deklarovaným cieľom dohody je čo najviac sa priblížiť k odstráneniu všetkých ciel uplatňovaných v transatlantickom obchode s priemyselnými a poľnohospodárskymi výrobkami a v prípade najcitlivejších výrobkov uplatňovať osobitné zaobchádzanie. Vo všeobecnosti možno povedať, že transatlantické colné bariéry sú momentálne pomerne nízke, pričom sa pohybujú v priemernej výške 5,2 % pre EÚ a 3,5 % pre USA (podľa odhadov WTO). Vzhľadom na rozsah obchodu medzi EÚ a USA však clá ešte stále predstavujú nezanedbateľné náklady.

Služby: Obe strany chcú otvoriť svoj sektor služieb prinajmenšom do takej miery, ako sa im to už podarilo v prípade iných obchodných dohôd. Súčasne sa budú snažiť otvoriť svoje trhy služieb v nových odvetviach, ako je napríklad odvetvie dopravy. Časti dohody týkajúce sa služieb a investícií sa budú zaoberať aj nižšími úrovňami verejnej správy, ako je federálna.

Investície: Cieľom je dosiahnuť najvyššiu úroveň liberalizácie a ochrany investícií, akú sa obom stranám podarilo doteraz dosiahnuť v rámci iných obchodných dohôd.

Obstarávanie: Európske podniky, ktorých podnikanie závisí od verejných zákaziek, tvoria 25 % HDP a 31 miliónov pracovných miest. Otvorením prístupu na trhy verejného obstarávania na všetkých úrovniach verejnej správy bez diskriminácie európskych podnikov tak môžu vzniknúť nové podnikateľské príležitosti.

B) Regulačné otázky a necolné prekážky: smerom k integrovanejšiemu transatlantickému trhu

Najzávažnejšou prekážkou obchodu v dnešných transatlantických obchodných vzťahoch nie je clo platené na hranici, ale prekážky obchodu, ktoré vznikajú za hranicou, ako napríklad odlišné bezpečnostné a environmentálne normy pre autá. Výrobcovia, ktorí chcú predávať svoje výrobky na oboch stranách Atlantiku, musia v súčasnosti často zaplatiť dvakrát a dodržať dva rôzne postupy, aby ich výrobky boli schválené. Cieľom tejto obchodnej dohody je znížiť zbytočné náklady a skrátiť omeškania pre podniky a zároveň zachovať vysokú úroveň ochrany zdravia, bezpečnosti, spotrebiteľa a životného prostredia.

V tomto duchu majú obe strany v úmysle v čo najväčšej miere zosúladiť alebo vzájomne uznávať svoje normy a postupy prostredníctvom uzatvorenia ambicióznej dohody o sanitárnych, fytosanitárnych (zdravotné a hygienické normy, napríklad v prípade potravinových výrobkov), ako aj technických prekážkach obchodu. Okrem toho sa budú snažiť zaistiť zlučiteľnosť právnych predpisov v špecifických odvetviach, ako je chemický priemysel, automobilový priemysel, farmaceutický priemysel a iné odvetvia späté s ochranou zdravia, ako je napríklad výroba lekárskych prístrojov. K tomu, v čom spočívajú najväčšie prekážky, sa vyjadrili podnikateľské kruhy oboch strán.

Vzhľadom na to, že všetky rozdiely v právnych predpisoch nie je možné odstrániť naraz, obe strany predpokladajú, že uzatvoria „živú dohodu“, ktorá v priebehu času umožní čoraz väčšie zbližovanie právnych predpisov v súlade s vymedzenými cieľmi a lehotami.

Najväčší potenciálny prínos týchto obchodných rokovaní spočíva práve v oblasti regulácie.

C) Riešenie spoločných výziev a príležitostí v oblasti svetového obchodu 21. storočia

Vzhľadom na rozsah a vplyv transatlantického partnerstva na celosvetové obchodné toky sa predstavitelia rokujúcich strán budú zaoberať oblasťami, ktoré presahujú rámec bilaterálneho obchodu a súčasne prispievajú k posilneniu systému viacstranného obchodovania.

Práva duševného vlastníctva: EÚ aj USA sú odhodlané zachovať a podporovať vysokú úroveň ochrany duševného vlastníctva (vrátane jej presadzovania). Vzhľadom na skutočnosť, že oba systémy efektívne fungujú, nie je zámerom snaha o harmonizáciu, ale stanovenie niekoľkých špecifických oblastí, v rámci ktorých sa budú riešiť rozdiely.

Obchod a trvalo udržateľný rozvoj: Obe strany zamýšľajú spolupracovať v otázkach sociálnych a environmentálnych aspektov obchodu a udržateľného rozvoja, na základe toho, čo už každá z nich dosiahla v rámci platných obchodných dohôd.

Ďalšie výzvy a príležitosti celosvetového významu: S cieľom urobiť z tejto dohody skutočnú dohodu „21. storočia“ zohľadňujúcu vzájomnú previazanosť ekonomík sa obe strany chcú zaoberať obchodnými aspektmi v oblasti cla a uľahčenia obchodu, hospodárskej súťaže a štátnych podnikov, surovín a energií, malých a stredných podnikov a transparentnosti.

Pracovná skupina na vysokej úrovni pre zamestnanosť a rast

Na samite EÚ a USA, ktorý sa konal 28. novembra 2011, ich vedúci predstavitelia zriadili Pracovnú skupinu na vysokej úrovni pre zamestnanosť a rast a za jej predsedov ustanovili predstaviteľa USA pre obchod Rona Kirka a komisára EÚ pre obchod Karla De Guchta. Pracovná skupina bola poverená úlohou určiť politiky a opatrenia, ktorými je v záujme podpory vzájomne prínosnej tvorby pracovných miest, hospodárskeho rastu a medzinárodnej konkurencieschopnosti možné zvýšiť objem obchodu a investícií medzi EÚ a USA. Prezident USA a predsedovia Európskej rady a Európskej komisie požiadali pracovnú skupinu, aby úzko spolupracovala so všetkými zainteresovanými stranami z verejného i súkromného sektora.

Dnešná záverečná správa je zavŕšením tejto práce. V nadväznosti na priebežnú správu z 18. júna 2012 sa v záverečnej správe odporúča začať rokovania o komplexnej obchodnej a investičnej dohode. Vytyčuje sa v nej spoločný prístup oboch strán v súvislosti s hlavnými parametrami takýchto rokovaní a podrobne sa v nej opisuje, v ktorých oblastiach EÚ a USA dospeli k spoločnej dohode, a ako zamýšľajú pristupovať k širokej škále oblastí, ktoré budú súčasťou tejto dohody.

Ďalšie kroky

Obe strany teraz plánujú začať uskutočňovať vnútorné postupy, ktoré povedú k vlastnému začatiu rokovaní v najbližšom možnom termíne. Na strane EÚ predloží Európska komisia Rade návrh smerníc na rokovania, o ktorých musí Rada rozhodnúť. Malo by k tomu dôjsť v druhej polovici marca. Americká administratíva má v pláne informovať o svojom zámere Kongres, čím sa začne 90-dňová lehota na predkladanie pripomienok. Obe strany majú v úmysle postupovať po začiatku rokovaní čo najrýchlejšie.

Ďalšie informácie

MEMO/13/94, v anglickom jazyku

Záverečná správa pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre zamestnanosť a rast (v anglickom jazyku)

Ďalšie informácie o obchodných vzťahoch medzi EÚ a USA (v anglickom jazyku)


Side Bar