Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 13 februari 2013

De Europese Unie en de Verenigde Staten beginnen onderhandelingen over een Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap

De EU en de VS hebben besloten hun economische banden verder aan te halen door het eens te worden over het starten van de onderhandelingen voor een uitgebreide overeenkomst met betrekking tot handel en investeringen. Wanneer deze onderhandelingen zijn afgerond zal de overeenkomst tussen de EU en de VS de grootste handelsovereenkomst zijn die ooit tussen twee landen is afgesloten; bovendien zou de overeenkomst de jaarlijkse economische productie van de EU met 0,5 % kunnen vergroten.

In een gemeenschappelijke verklaring (MEMO/13/94) benadrukten de president van de Verenigde Staten Barack Obama, de voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso en de voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy dat de Verenigde Staten en de Europese Unie dankzij deze onderhandelingen de mogelijkheid krijgen om niet alleen de trans-Atlantische handel en investeringen te vergroten, maar ook bij te dragen aan de ontwikkeling van internationale regels die het multilaterale handelsstelsel kunnen versterken.

Het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap is erop gericht verder te gaan dan de klassieke aanpak, waarbij tarieven worden verwijderd en markten worden geopend voor investeringen, diensten en overheidsaanbestedingen. Het zal bovendien de nadruk leggen op het met elkaar in overeenstemming brengen van regelgeving en technische productnormen, die momenteel de belangrijkste belemmering vormen voor de trans-Atlantische handel. Uit studies blijkt dat de extra kosten die voortkomen uit dergelijke verschillen in regelgeving te vergelijken zijn met een tarief van meer dan 10 % en voor sommige sectoren tot 20 %, terwijl klassieke tarieven rond de 4 % liggen.

Het besluit volgt op het overleg in Washington D.C. van vorige week tussen EU-handelscommissaris Karel De Gucht en de Amerikaanse handelsgezant Ron Kirk. Als voorzitters van de in november 2011 opgerichte "Werkgroep op hoog niveau voor werkgelegenheid en groei" brachten zij een verslag uit waarin de start van de onderhandelingen over een uitgebreide overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten met betrekking tot handel en investeringen werd aanbevolen.

Algemene economische voordelen

De trans-Atlantische handelsbetrekkingen vormen de ruggengraat van de wereldeconomie. Samen zijn de Europese Unie en de Verenigde Staten goed voor ongeveer de helft van het BBP van de wereld (47 %) en een derde van de wereldwijde handelsstromen. Elke dag worden er bilateraal goederen en diensten verhandeld ter waarde van bijna 2 miljard euro, hetgeen bijdraagt tot de creatie van banen en de groei van onze economieën. De economische banden tussen onze economieën zijn diep en divers, met totale investeringen van meer dan 2 biljoen euro.

Recente schattingen tonen aan dat een verstrekkende en ambitieuze overeenkomst tussen de EU en de VS algemene jaarlijkse voordelen zou kunnen opleveren ter waarde van een 0,5 % stijging van het BBP in de EU en een 0,4 % stijging van het BBP in de VS tegen 2027. Dit komt overeen met aanvullende jaarlijkse inkomsten van 86 miljard euro voor de economie in de EU en 65 miljard euro aan aanvullende jaarlijkse inkomsten voor de economie van de VS.

Hoe zal deze overeenkomst eruitzien?

Tijdens de onderhandelingen zal worden gestreefd naar verstrekkende oplossingen voor drie brede beleidsterreinen: a) toegang tot de markt, b) regelgevingskwesties en non-tarifaire belemmeringen, en c) regelgeving, beginselen en nieuwe vormen van samenwerking voor het aanpakken van gemeenschappelijke uitdagingen en kansen voor de wereldhandel.

A) Toegang tot de markt

Tarieven: het vastgestelde doel van de overeenkomst is om zo spoedig mogelijk alle douanerechten voor transacties van producten uit de industrie en landbouw af te schaffen, met een speciale regeling voor de producten die het gevoeligst liggen. In het algemeen liggen de trans-Atlantische handelsbelemmeringen relatief laag, met een gemiddelde van 5,2 % voor de EU en 3,5 % voor de VS (schattingen van de WTO). Deze kosten zijn echter nog altijd niet onaanzienlijk gezien de omvang van de handel tussen de EU en de VS.

Diensten: beide partijen wensen hun dienstensectoren ten minste net zoveel open te stellen als zij tot dusver in andere handelsovereenkomsten hebben bewerkstelligd. Tegelijkertijd streven beide partijen ernaar om hun dienstenmarkten open te stellen in nieuwe sectoren, zoals de vervoerssector. In de hoofdstukken ten aanzien van diensten en investeringen zal ook het subfederaal niveau van de overheid worden behandeld.

Investeringen: de doelstelling is om het hoogste niveau van liberalisering en bescherming van investeringen te bereiken dat de beide partijen tot dusver in hun andere handelsovereenkomsten hebben bereikt.

Aanbestedingen: Europese ondernemingen die afhankelijk zijn van overheidsopdrachten vertegenwoordigen 25 % van het BBP en 31 miljoen banen. Daarom kunnen er nieuwe zakelijke kansen worden gecreëerd door de toegang tot markten voor overheidsopdrachten op alle niveaus van de overheid open te stellen zonder enige belemmeringen voor het Europese bedrijfsleven.

B) Regelgevingskwesties en non-tarifaire belemmeringen: naar een beter geïntegreerde trans-Atlantische markt

In de hedendaagse trans-Atlantische handelsbetrekkingen wordt de meest belangrijke handelsbelemmering niet gevormd door de douanetarieven, maar door de zogenaamde belemmeringen "achter de grens", zoals de verschillende veiligheids- of milieunormen voor auto's. Momenteel moeten producenten die hun producten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan willen verkopen vaak tweemaal voldoen aan en betalen voor procedures om hun producten te laten goedkeuren. Het doel van dit handelsakkoord is onnodige kosten en vertragingen voor ondernemingen te verminderen en tegelijkertijd het hoge niveau van gezondheid, veiligheid en milieu- en consumentenbescherming te waarborgen.

Met dit uitgangspunt zijn beide partijen voornemens zoveel mogelijk hun normen en procedures met elkaar in overeenstemming te brengen, door een ambitieuze overeenkomst te bereiken over sanitaire en fytosanitaire belemmeringen (gezondheids- en hygiënenormen, bijvoorbeeld voor levensmiddelen), alsmede over de technische belemmeringen voor de handel. Daarnaast zullen zij de wetgeving voor specifieke sectoren op elkaar afstemmen, zoals de wetgeving voor auto's, producten uit de chemische en farmaceutische sector en andere gezondheidsproducten zoals medische apparaten. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven aan beide zijden van de Atlantische Oceaan hebben informatie verschaft over waar de belangrijkste knelpunten liggen.

Aangezien niet alle verschillen in regelgeving in één keer kunnen worden opgeheven, hebben beide zijden een "levende overeenkomst" voor ogen, waarmee geleidelijk een grotere convergentie kan worden bereikt aan de hand van vastgestelde doelstellingen en deadlines.

De grootste potentiële voordelen van deze handelsbesprekingen kunnen worden behaald op het gereglementeerd gebied.

C) De aanpak van gemeenschappelijke uitdagingen en kansen met betrekking tot de wereldhandel in de 21e eeuw

In het licht van de omvang van het trans-Atlantisch partnerschap en de invloed ervan op de internationale handelsstromen, zullen de onderhandelaars ingaan op die onderwerpen die verder gaan dan de bilaterale handel en ook bijdragen tot de versterking van het multilaterale handelsstelsel.

Intellectuele-eigendomsrechten: zowel de EU als de Verenigde Staten zullen zich inzetten voor het behoud en de bevordering van een hoog niveau van bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van de handhaving daarvan. Gezien de efficiëntie van hun respectieve systemen is het niet de bedoeling naar harmonisatie te streven, maar een aantal specifieke kwesties vast te stellen waarvoor de verschillen zullen worden aangepakt.

Handel en duurzame ontwikkeling: beide partijen zijn voornemens samen te werken aan de sociale en milieuaspecten van handel en duurzame ontwikkeling, op basis van wat elke zijde al heeft ontwikkeld in bestaande handelsovereenkomsten.

Andere wereldwijd relevante uitdagingen en kansen: om ervoor te zorgen dat dit een echte eenentwintigste-eeuwse overeenkomst is, waarin rekening wordt gehouden met de onderlinge verbondenheid van economieën, streven beide partijen naar een aanpak van handelsgerelateerde aspecten van douane en handelsbevordering, mededinging en staatsbedrijven, grondstoffen en energie, het midden- en kleinbedrijf en transparantie.

De Werkgroep op hoog niveau voor werkgelegenheid en groei

Tijdens de topontmoeting tussen de EU en de VS van 28 november 2011 is een Werkgroep op hoog niveau voor werkgelegenheid en groei opgericht, die wordt geleid door Amerikaanse handelsgezant Ron Kirk en EU-handelscommissaris Karel De Gucht. De werkgroep kreeg de opdracht beleid en maatregelen vast te stellen ter bevordering van handel en investeringen tussen de EU en de VS teneinde de werkgelegenheid, economische groei, en internationaal concurrentievermogen in beide economieën te ondersteunen. De president van de VS, de voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van de Europese Raad verzochten de werkgroep om nauw samen te werken met alle van belanghebbenden uit de publieke en private sector.

Het huidige eindverslag is de afronding van deze werkzaamheden. In het verslag, dat een vervolg is op een tussentijds verslag van 18 juni 2012, wordt de start aanbevolen van onderhandelingen over een brede overeenkomst inzake handel en investeringen. In het verslag wordt de gezamenlijke aanpak van beide zijden beschreven met betrekking tot de voornaamste punten van dergelijke onderhandelingen en wordt verduidelijkt op welke punten de EU en de VS overeenstemming hebben bereikt en op welke wijze zij invulling willen geven aan het brede scala aan gebieden dat deel zal uitmaken van de overeenkomst.

Volgende stappen

Beide partijen beginnen nu met de interne procedures die zullen leiden tot de daadwerkelijke start van de onderhandelingen op een zo vroeg mogelijk moment. Aan de zijde van de EU zal de Europese Commissie de Raad een voorstel voor onderhandelingsrichtsnoeren voorleggen, waarover laatstgenoemde zal moeten besluiten. Dit is gepland voor de tweede helft van maart. De Amerikaanse regering is voornemens om een bericht aan het Congres te zenden waarmee een proceduretijd van 90 dagen wordt opgestart. Beide partijen hebben de intentie om snel vooruitgang te boeken zodra de onderhandelingen zijn begonnen.

Meer informatie

MEMO/13/94

Eindverslag van de Werkgroep op hoog niveau voor werkgelegenheid en groei

Meer informatie over de handelsbetrekkingen tussen de EU en de VS


Side Bar