Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

MEMORANDS

Briselē, 2013. gada 13. februārī

Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās valstis uzsāks sarunas par transatlantisku tirdzniecības un ieguldījumu partnerību

ES un ASV ir nolēmušas paaugstināt savu ekonomisko attiecību līmeni, vienojoties uzsākt sarunas par visaptverošu tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu. Pēc tam, kad sarunas būs pabeigtas, šis ES un ASV nolīgums būs plašākā divpusējā tirdzniecības vienošanās, kāda jebkad ir panākta, un tas varētu ES ekonomikas ikgadējos rezultātus palielināt par 0,5 %.

Kopīgā paziņojumā (MEMO/13/94) Amerikas Savienoto Valstu prezidents Baraks Obama, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis van Rompejs uzsvēra, ka, izmantojot šīs sarunas, Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienībai būs iespēja ne tikai paplašināt tirdzniecību un ieguldījumus pāri Atlantijas okeānam, bet arī palīdzēt pilnveidot pasaules noteikumus, kas var stiprināt daudzpusējo tirdzniecības sistēmu.

Transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerības mērķis būs vērienīgāks par klasisko pieeju – tarifu atcelšanu un tirgus atvēršanu ieguldījumiem, pakalpojumiem un publiskajam iepirkumam. Papildus tam partnerībā galvenā uzmanība tiks pievērsta noteikumu un produktu tehnisko standartu saskaņošanai, kuri pašlaik ir transatlantiskās tirdzniecības visbūtiskākais šķērslis. Pētījumi liecina, ka papildu izmaksas, kas rodas šādu normatīvo atšķirību rezultātā, ir līdzvērtīgas tarifam, kas pārsniedz 10 %, bet dažās nozarēs pat 20 %, kamēr parastie tarifi ir aptuveni 4 %.

Lēmums izriet no pagājušās nedēļas apspriedēm starp ES tirdzniecības komisāru Karelu de Gihtu un Amerikas Savienoto Valstu tirdzniecības pārstāvi Ronu Kērku, kas notika Vašingtonā, Kolumbijas apgabalā. Vadot „Augsta līmeņa darba grupu nodarbinātības un izaugsmes jautājumos”, kas tika izveidota 2011. gada novembrī, viņi pabeidza izstrādāt ziņojumu, kurā ieteikts uzsākt sarunas par visaptverošu tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm.

Vispārējais ekonomiskais ieguvums

Transatlantiskās tirdzniecības attiecības ir pasaules ekonomikas mugurkauls. Eiropas Savienība un ASV kopā veido aptuveni pusi no pasaules IKP (47 %) un vienu trešo daļu no pasaules tirdzniecības plūsmām. Katru dienu notiek divpusēja tirdzniecība ar precēm un pakalpojumiem gandrīz 2 miljardu eiro apmērā, veicinot darbavietu veidošanu un izaugsmi mūsu tautsaimniecībās. Ekonomikas saiknes starp mūsu tautsaimniecībām ir dziļas un daudzveidīgas, un kopējais ieguldījumu līmenis pārsniedz 2 triljonus eiro.

Jaunākie aprēķini liecina, ka vispusīgs un vērienīgs nolīgums starp ES un ASV dotu kopējos ikgadējos ieguvumus – ES IKP pieaugumu par 0,5 % un ASV IKP pieaugumu par 0,4 % līdz 2027. gadam. ES ekonomikā tas atbilstu 86 miljardiem eiro papildu gada ienākumos, bet ASV ekonomikā – 65 miljardiem eiro papildu gada ienākumos.

Kāds būs šis nolīgums?

Sarunu mērķis būs panākt vērienīgus rezultātus trīs plašās jomās: a) pieeja tirgum; b) normatīvie jautājumi un ar tarifiem nesaistīti šķēršļi; un c) noteikumi, principi un jaunas sadarbības metodes, lai pievērstos kopīgām problēmām un iespējām pasaules tirdzniecībā.

A) Pieeja tirgum

Tarifi. Deklarētais nolīguma mērķis ir pēc iespējas pietuvināties visu nodevu atcelšanai transatlantiskajā tirdzniecībā ar rūpniecības un lauksaimniecības ražojumiem, izmantojot īpašu režīmu paaugstināta riska ražojumiem. Kopumā transatlantiskie tarifu šķēršļi pašlaik ir salīdzinoši zemi – vidēji 5,2 % apmērā ES un 3,5 % apmērā ASV (PTO aprēķini). Tomēr, ņemot vērā tirdzniecības apjomu starp ES un ASV, tarifi joprojām rada izmaksas, kas nav mazas.

Pakalpojumi. Abas puses vēlas atvērt savas pakalpojumu nozares vismaz tikpat lielā apmērā, cik tas ir panākts citos tirdzniecības nolīgumos. Tajā pašā laikā abas puses centīsies atvērt savus pakalpojumu tirgus jaunās nozarēs, piemēram, transporta nozarē. Gan pakalpojumu, gan ieguldījumu nodaļās uzmanība tiks pievērsta arī pavalstu pārvaldes līmenim.

Ieguldījumi. Mērķis ir sasniegt visaugstāko liberalizācijas un ieguldījumu aizsardzības līmeni, par kādu abas puses ir līdz šim vienojušās citos tirdzniecības līgumos.

Iepirkums. Eiropas uzņēmumi, kuru darbība ir atkarīga no publiskā iepirkuma, rada 25 % no IKP un 31 miljonu darbavietu. Tādējādi, atvieglojot pieeju valsts iepirkuma tirgiem visos pārvaldes līmeņos bez diskriminācijas pret Eiropas uzņēmumiem, var veidot jaunas uzņēmējdarbības iespējas.

B) Normatīvie jautājumi un ar tarifiem nesaistīti šķēršļi: virzība uz integrētāku transatlantisko tirgu

Mūsdienu transatlantiskajās tirdzniecības attiecībās nozīmīgākais tirdzniecības šķērslis ir nevis muitas tarifs, bet gan tā sauktie „iekšzemes” šķēršļi tirdzniecībai, piemēram, atšķirīgi drošuma vai vides standarti automašīnām. Pašlaik ražotājiem, kuri vēlas pārdot savus ražojumus abās Atlantijas okeāna pusēs, bieži vien jāmaksā un jāpilda procedūras divreiz, lai panāktu savu ražojumu apstiprināšanu. Šīs tirdzniecības vienošanās mērķis ir uzņēmumiem samazināt nevajadzīgas izmaksas un kavēšanos, vienlaikus saglabājot augstu sabiedrības veselības, drošuma, patērētāju un vides aizsardzības līmeni.

Šādā garā abas puses plāno pēc iespējas saskaņot vai savstarpēji atzīt savus standartus un procedūras, slēdzot vērienīgu nolīgumu par sanitārajiem un fitosanitārajiem šķēršļiem (veselības un higiēnas standarti, piemēram, attiecībā uz pārtikas produktiem), kā arī tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā. Turklāt tās strādās pie normatīvās saderības konkrētās nozarēs, piemēram, ķīmijas, autobūves, farmācijas, kā arī citās veselības nozarēs, piemēram, medicīnas ierīču nozarē. Abu pušu uzņēmēji ir snieguši norādes par to, kur pastāv visbūtiskākie šķēršļi.

Tā kā ne visas normatīvās atšķirības var novērst vienā piegājienā, abas puses ir iecerējušas tādu „sadzīves kārtību”, kas ļauj pakāpeniski laika gaitā palielināt normatīvo konverģenci, ievērojot iepriekš noteiktus mērķus un termiņus.

Normatīvajā jomā rodams šo tirdzniecības sarunu vislielākais potenciālais ieguvums.

C) Pasaules tirdzniecības jomas kopīgo problēmu un iespēju risināšana 21. gadsimtā

Ņemot vērā transatlantiskās partnerības apmēru un ietekmi uz pasaules tirdzniecības plūsmām, sarunu dalībnieki pievērsīsies tām jomām, kas pārsniedz divpusējās tirdzniecības jomu, un palīdzēs stiprināt arī daudzpusējās tirdzniecības sistēmu.

Intelektuālā īpašuma tiesības. Gan ES, gan ASV ir apņēmušās saglabāt un veicināt intelektuālā īpašuma augsta līmeņa aizsardzību, tostarp tās izpildi. Ņemot vērā pušu attiecīgo sistēmu efektivitāti, nolūks ir nevis panākt saskaņošanu, bet gan apzināt virkni konkrētu jautājumu, pievēršot uzmanību pastāvošajām atšķirībām.

Tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība. Abas puses plāno sadarboties attiecībā uz tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sociālajiem un vides aspektiem, pamatojoties uz to, ko katra puse ir jau ir izstrādājusi pastāvošajos tirdzniecības nolīgumos.

Citas globāli nozīmīgas problēmas un iespējas. Lai padarītu šo par patiesu „21. gadsimta” nolīgumu, ņemot vērā valstu tautsaimniecību savstarpējo saistību, abas puses vēlas pievērsties ar tirdzniecību saistītajiem aspektiem muitas un tirdzniecības veicināšanas, konkurences un valsts uzņēmumu, izejvielu un enerģētikas, mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī pārredzamības jomās.

Par Augsta līmeņa darba grupu nodarbinātības un izaugsmes jautājumos

ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmē 2011. gada 28. novembrī vadītāji izveidoja Augsta līmeņa darba grupu nodarbinātības un izaugsmes jautājumos, ko vada ASV tirdzniecības pārstāvis Rons Kērks un ES tirdzniecības komisārs Karels de Gihts. Šai darba grupai tika uzdots noteikt politiku un pasākumus, lai palielinātu ES un ASV savstarpējo tirdzniecību un ieguldījumus, kas atbalstītu abpusēji izdevīgu darbavietu radīšanu, ekonomisko izaugsmi un starptautisko konkurētspēju. ASV un ES prezidenti lūdza darba grupu cieši sadarboties ar visām publiskā un privātā sektora ieinteresēto personu grupām.

Šodienas nobeiguma ziņojums ir šā darba noslēgums. Pēc 2012. gada 18. jūnija starpposma ziņojuma nobeiguma ziņojumā ieteikts sākt sarunas par visaptverošu tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu. Tajā izklāstīta abu pušu kopīgā pieeja šādu sarunu galvenajiem kritērijiem un aprakstītas jomas, kurās ES un ASV ir atradušas kopsaucēju, un kāda ir to plānotā rīcība attiecībā uz to jomu plašo spektru, kuras būs nolīguma daļa.

Turpmākie pasākumi

Abas puses tagad plāno uzsākt iekšējās procedūras, kuru rezultātā varēs pēc iespējas drīz sākt sarunas. No ES puses, Eiropas Komisija iesniegs Padomei sarunu norāžu projektu, par kuru tai ir jāpieņem lēmums. Plānots, ka tas notiks marta otrajā pusē. ASV valdība plāno nosūtīt paziņojumu Kongresam, kā rezultātā tiks uzsākts 90 dienu „nogaidīšanas” periods. Tiklīdz sarunas būs sākušās, abu pušu mērķis ir panākt strauju virzību.

Papildu informācija

MEMO/13/94

Augsta līmeņa darba grupas nodarbinātības un izaugsmes jautājumos Nobeiguma ziņojums

Sīkāka informācija par ES un ASV tirdzniecības attiecībām


Side Bar