Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

PRANEŠIMAS

2013 m. vasario 13 d., Briuselis

Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos pradeda derybas dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės

ES ir JAV nusprendė perkelti savo ekonominius ryšius į aukštesnį lygmenį ir pradėti derybas dėl išsamaus prekybos ir investicijų susitarimo. Pasibaigus deryboms šis ES ir JAV susitarimas bus didžiausias dvišalis prekybos susitarimas, dėl kurio Europos Sąjunga kada yra derėjusis ir kuris ES metinius ekonominius rodiklius galėtų padidinti 0,5 proc.

Bendrame pranešime (MEMO/13/94) Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentas Barackas Obama, Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso ir Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Hermanas Van Rompuy’us pabrėžė, kad užbaigus derybas Jungtinės Amerikos Valstijos ir Europos Sąjunga turės galimybę ne tik vystyti prekybą ir investicijas abejose Atlanto pusėse, tačiau taip pat prisidėti prie pasaulinių taisyklių, sustiprinsiančių daugiašalę prekybos sistemą, parengimo.

Transatlantine prekybos ir investicijų partneryste bus siekiama kur kas daugiau nei įprasto tarifų panaikinimo ir patekimo į investicijų, paslaugų bei viešųjų pirkimų rinkas. Be to, bus sutelktas dėmesys į taisyklių ir techninių produktų standartų derinimą, nes jų neatitiktis šiuo metu yra didžiausia transatlantinės prekybos kliūtis. Tyrimai rodo, kad dėl tokių reglamentavimo skirtumų kylanti papildomų sąnaudų našta prilygsta 10 proc. dydžio, o kai kuriuose sektoriuose – net 20 proc. dydžio tarifui, tuo tarpu paprastai tarifai siekia apie 4 proc.

Sprendimas priimtas po praėjusią savaitę Vašingtone įvykusių už ES prekybą atsakingo Komisijos nario Karelo De Guchto ir Jungtinių Amerikos Valstijų prekybos reikalų patikėtinio Rono Kirko diskusijų. Pirmininkaudami 2011 m. lapkričio mėn. įsteigtai Darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo aukšto lygio darbo grupei jie parengė ataskaitą, kurioje rekomenduojama pradėti derybas dėl išsamaus Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų prekybos ir investicijų susitarimo.

Bendra ekonominė nauda

Transatlantiniai prekybiniai ryšiai yra pasaulinės ekonomikos pagrindas. Drauge Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos sudaro apie pusę pasaulio BVP (47 proc.) ir trečdalį pasaulinės prekybos srautų. Kasdien ES ir JAV viena kitai parduoda prekių ir paslaugų už beveik 2 mlrd. EUR, taip padėdamos kurti darbo vietas ir skatindamos ekonomikos augimą. Ekonominiai ES ir JAV ryšiai yra gilūs ir įvairialypiai, o sukauptųjų investicijų perviršis siekia 2 trln. EUR.

Remiantis naujausiais skaičiavimais, išsamaus ir plataus užmojo ES ir JAV susitarimas kasmet iki 2027 m. duotų didžiulės naudos – ES BVP padidėtų 0,5 proc., JAV – 0,4 proc. ES ekonomikos atveju tai sudarytų 86 mlrd. EUR, o JAV – 65 mlrd. EUR papildomų metinių pajamų.

Koks bus šis susitarimas?

Derybų metu bus siekiama plataus užmojo tikslų trijose plačiose srityse: a) patekimas į rinką; b) reglamentavimo klausimai ir netarifinės kliūtys ir c) naujos bendradarbiavimo taisyklės, principai ir metodai, siekiant spręsti bendras pasaulinės prekybos problemas ir išnaudoti atsiveriančias galimybes.

a) Patekimas į rinką

Tarifai. Susitarimo tikslas – kiek įmanoma panaikinti visus transatlantinei prekybai pramonės ir žemės ūkio produktais taikomus muitus, taikant specialų režimą ypatingai jautriems importui produktams. Apskritai šiuo metu transatlantiniai muitų tarifai yra santykinai maži ir, PPO duomenimis, vidutiniškai siekia 5,2 proc. (ES) ir 3,5 proc. (JAV). Tačiau atsižvelgiant į didelį ES ir JAV prekybos mastą, tarifai vis dar sukuria nemažų sąnaudų.

Paslaugos. Abi būsimojo susitarimo šalys siekia atverti savo paslaugų sektorius bent tiek, kiek joms tai pavykdavo pagal kitus ligšiolinius prekybos susitarimus. Tuo pačiu abi šalys nori atverti savo paslaugų rinkas naujuose sektoriuose, kaip antai transporto sektoriuje. Į paslaugoms ir investicijoms skirtus susitarimo skyrius taip pat bus įtrauktas federalinis vyriausybės lygmuo.

Investicijos. Tikslas – pasiekti iki šiol precedento neturintį liberalizavimo ir investicijų apsaugos lygį, dėl kurio abi šalys yra kada nors derėjusios pagal kitus prekybos susitarimus.

Viešieji pirkimai. Europos bendrovių, kurių veikla priklauso nuo viešųjų pirkimų, indėlis į BVP yra 25 proc. arba 31 mln. darbo vietų. Taigi, atvėrus galimybes patekti į visų lygmenų viešųjų vyriausybinių pirkimų rinkas ir nediskriminuojant Europos bendrovių, būtų sukurta naujų verslo galimybių.

b) Reglamentavimo klausimai ir netarifinės kliūtys. Labiau integruotos transatlantinės rinkos kūrimas

Šiandien pagrindinė prekybos kliūtis transatlantinės prekybos santykiuose yra ne muitų tarifai, o kliūtys anapus sienos, kaip antai automobiliams taikomi skirtingi saugos arba aplinkosaugos standartai. Šiuo metu produktus abejose Atlanto pusėse norintys parduoti gamintojai dažnai turi mokėti dvigubą mokestį ir laikytis dvejopų procedūrų, kad jų produktai būtų patvirtinti. Šiuo prekybos susitarimu siekiama mažinti bereikalingas įmonių sąnaudas ir tuo pačiu išlaikyti aukštą sveikatos, saugos, vartotojų ir aplinkos apsaugos lygį.

Be to, ES ir JAV ketina kuo glaudžiau derinti arba abipusiu sutarimu priimti viena kitos standartus ir procedūras, derėdamosi dėl plataus užmojo susitarimo dėl sanitarinių ir fitosanitarinių (pvz., sveikatos ir higienos standartų, taikomų maisto produktams) klausimų ir techninių prekybos kliūčių. Drauge jos sieks konkrečių sektorių, kaip antai chemijos, automobilių, farmacijos produktų ir kitų su sveikata susijusių sektorių, pvz., medicinos prietaisų, reglamentavimo atitikties. Abiejų šalių verslo bendruomenės nurodė sritis, kuriose susiduria su didžiausiomis kliūtimis.

Kadangi ne visus reglamentavimo neatitikimus galima pašalinti vienu ypu, šalys ketina į susitarimą įtraukti lankstumo nuostatas, kad nustačius aiškiai apibrėžtus tikslus ir terminus, ilgainiui būtų galima palaipsniui glaudžiau derinti reglamentavimo aspektus.

Reglamentavimas – didžiausią potencialią naudą turinti šių prekybos derybų sritis.

c) Bendrų pasaulinės prekybos problemų sprendimas ir atsiveriančių galimybių išnaudojimas 21-ajame amžiuje

Atsižvelgdami į transatlantinės partnerystės mastą ir poveikį pasaulinės prekybos srautams, derybininkai aptars sritis, kurios peržengia dvišalės prekybos ribas ir kartu padeda stiprinti daugiašalę prekybos sistemą.

Intelektinės nuosavybės teisės. ES ir JAV yra pasiryžusios išlaikyti ir skatinti aukštą intelektinės nuosavybės apsaugos, įskaitant vykdymo užtikrinimą, lygį. Atsižvelgiant į atitinkamų jų sistemų veiksmingumą, ketinama ne siekti derinimo, tačiau nustatyti kai kurias konkrečias problemas, su kuriomis susijusius neatitikimus reikėtų šalinti pirmiausia.

Prekyba ir tvarus vystymasis. Vadovaudamosi savo jau esamuose prekybos susitarimuose įtvirtintomis nuostatomis, abi šalys ketina bendradarbiauti socialiniais ir aplinkosauginiais prekybos ir tvaraus vystymosi klausimais.

Kiti pasaulinės svarbos uždaviniai ir galimybės. Kad šis susitarimas taptų tikru 21-ojo amžiaus susitarimu, kuriuo skatinami glaudesni ekonominiai ryšiai, abi jo šalys pasiryžusios spręsti prekybos srities klausimus, susijusius su muitų ir prekybos supaprastinimu, konkurencija ir valstybės įmonėmis, žaliavomis ir energija, mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis bei skaidrumu.

Darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo aukšto lygio darbo grupė

2011 m. lapkričio 28 d. vykusiame ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikime valstybių vadovai įsteigė už prekybą atsakingo Europos Komisijos nario Karelo De Guchto ir JAV prekybos reikalų patikėtinio Rono Kirko vadovaujamą Darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo aukšto lygio darbo grupę. Darbo grupei pavesta nustatyti politikos sritis ir priemones, kuriomis būtų galima skatinti ES ir JAV prekybą bei investicijas, taip siekiant drauge remti abiems šalims naudingą darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą ir tarptautinį konkurencingumą. JAV ir ES vadovai nurodė Darbo grupei glaudžiai bendradarbiauti su visomis viešojo ir privačiojo sektorių suinteresuotosiomis grupėmis.

Šiandien ši grupė pateikia galutinę savo darbo ataskaitą. Remiantis 2012 m. birželio 18 d. tarpine ataskaita, galutinėje ataskaitoje rekomenduojama pradėti derybas dėl išsamaus prekybos ir investicijų susitarimo. Joje išdėstomas bendras abiejų šalių požiūris į svarbiausius tokių derybų parametrus ir nurodoma, kuriais klausimais ES ir JAV laikosi vienodos pozicijos ir kaip jos ketina spręsti plataus spektro klausimus, kurie bus įtraukti į susitarimą.

Tolesni veiksmai

Dabar abi būsimųjų derybų šalys ketina imtis vidaus procedūrų, kurias baigus derybos bus kuo greičiau pradėtos. Europos Komisija pateiks derybinių nurodymų projektą Tarybai, kuri dėl jo priims sprendimą. Numatyta, kad tai turi įvykti antroje kovo mėn. pusėje. JAV administracija ketina išsiųsti pranešimą Kongresui, kuriuo bus pradėtas 90 dienų trukmės svarstymo laikotarpis. Abi šalys siekia pradėtas derybas vesti sparčiai.

Daugiau informacijos

MEMO/13/94

Darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo aukšto lygio darbo grupės galutinė ataskaita

Plačiau apie ES ir JAV prekybos ryšius


Side Bar