Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

tiedote

Bryssel 13.2.2013

Euroopan unioni ja Yhdysvallat käynnistävät neuvottelut transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta

EU ja Yhdysvallat ovat päättäneet nostaa taloussuhteensa uudelle tasolle ja sopineet kattavaa kauppa- ja investointisopimusta koskevien neuvottelujen käynnistämisestä. Neuvottelujen tuloksena syntyvä EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus olisi suurin kahdenvälinen sopimus kautta aikojen, ja se voisi lisätä EU:n vuotuista talouskasvua 0,5 prosenttia.

USA:n presidentti Barack Obama, Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy korostivat yhteisessä julkilausumassa (MEMO/13/94), että kyseisten neuvottelujen ansiosta Yhdysvalloilla ja Euroopan unionilla on mahdollisuus paitsi laajentaa kauppaa ja investointeja Atlantin yli, myös osaltaan kehittää maailmanlaajuisia sääntöjä, joilla voidaan lujittaa monenvälistä kauppajärjestelmää.

Transatlanttisessa kauppaa ja investointeja koskevassa kumppanuudessa on tarkoitus mennä pidemmälle kuin perinteisessä lähestymistavassa, joka perustuu tullien poistamiselle ja investointien, palveluiden ja julkisten hankintojen markkinoiden avaamiselle. Näiden perinteisten toimien lisäksi siinä pyritään yhtenäistämään sääntöjä ja teknisiä tuotestandardeja, jotka tällä hetkellä muodostavat transatlanttisen kaupan merkittävimmän esteen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tällaisten sääntelyyn liittyvien erojen aiheuttamat ylimääräiset kustannukset vastaavat yli 10 prosentin – joillakin aloilla jopa 20 prosentin – tariffia, kun perinteiset tariffit ovat 4 prosentin tietämillä.

Päätöstä edelsivät viime viikolla käydyt EU:n kauppapolitiikasta vastaava komissaarin Karel de Guchtin ja Yhdysvaltojen kauppaneuvottelijan Ron Kirkin väliset keskustelut Washingtonissa. He toimivat puheenjohtajina marraskuussa 2011 perustetussa työpaikkoja ja kasvua käsittelevässä EU:n ja Yhdysvaltojen korkean tason työryhmässä, joka sai päätökseen EU:n ja USA:n välistä laaja-alaista kauppa- ja investointisopimusta koskevien neuvottelujen käynnistämistä suosittavan raportin.

Yleisiä taloudellisia hyötyjä

Transatlanttinen kauppasuhde on maailmantalouden selkäranka. Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen yhteenlaskettu osuus muodostaa noin puolet maailman BKT:stä (47 %) ja yhden kolmasosan maailmanlaajuisista kauppavirroista. Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen päivittäinen tavaroiden ja palvelujen kauppa on arvoltaan lähes 2 miljardia euroa, mikä luo työpaikkoja ja kasvua alueiden talouksissa. Euroopan ja Yhdysvaltojen väliset taloudelliset siteet ovat syvälleulottuvat ja monipuoliset. Muun muassa kokonaisinvestointien määrä ylittää 2 biljoonaa euroa.

Tuoreimmat arviot osoittavat, että EU:n ja Yhdysvaltojen välinen kattava ja pitkälle tähtäävä sopimus voisi johtaa EU:ssa 0,5 prosentin ja Yhdysvalloissa 0,4 prosentin vuotuiseen BKT:n kasvuun vuoteen 2027 mennessä. Tämä tarkoittaisi EU:n taloudelle koituvia vuotuisia 86 miljardin euron lisätuloja ja Yhdysvaltain taloudelle 65 miljardin euron vuotuisia lisätuloja.

Mitä sopimus pitää sisällään?

Neuvottelujen tavoitteena on saada aikaan kunnianhimoisia tuloksia kolmella keskeisellä alalla: a) markkinoillepääsy b) sääntelyyn liittyvät kysymykset ja tullien ulkopuoliset esteet sekä c) säännöt, periaatteet sekä uudet yhteistyömuodot maailmanlaajuista kauppaa koskevien yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi ja mahdollisuuksiin tarttumiseksi.

A) Markkinoillepääsy

Tariffit: Sopimuksen tavoitteeksi on ilmoitettu kaikkien transatlanttisen kaupan teollisuus- ja maataloustuotteiden tullien mahdollisimman täydellinen poistaminen niin, että kaikkein arkaluonteisimmille tuotteille myönnetään erityiskohtelu. Yleisesti ottaen transatlanttiset tulliesteet ovat tällä hetkellä verrattain pienet; keskimäärin 5,2 prosenttia EU:ssa ja 3,5 prosenttia USA:ssa (WTO:n arvio). EU:n ja Yhdysvaltain välinen kaupan laajuus huomioon ottaen tulleista aiheutuu kuitenkin edelleen huomattavia kustannuksia.

Palvelut: Molemmat osapuolet haluavat avata palvelusektoriaan vähintään yhtä paljon kuin ne ovat tähän asti tehneet muiden kauppasopimusten puitteissa. Samaan aikaan molemmat osapuolet pyrkivät avaamaan omia palvelumarkkinoitaan uusille aloille, kuten liikenteen alalle. Sekä palveluja että investointeja koskevissa luvuissa käsitellään myös liittovaltiota alempaa tasoa.

Investoinnit: Tavoitteena on saavuttaa korkein osapuolten tähänastisissa sopimuksissaan neuvottelema vapauttamisen ja investointisuojan taso.

Hankinnat: Eurooppalaiset yritykset, joiden liiketoiminta riippuu julkisista hankinnoista, edustavat 25:ä prosenttia BKT:stä ja 31 miljoonaa työpaikkaa. Näin ollen avaamalla julkisten hankintojen markkinat kaikilla hallinnon tasoilla eurooppalaisia yrityksiä syrjimättä voidaan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

b) Sääntelyyn liittyvät kysymykset ja tullien ulkopuoliset esteet: tavoitteena yhtenäisempi transatlanttinen markkina-alue

Merkittävin kaupan este nykyisissä transatlanttisissa kauppasuhteissa ei ole tullitariffit, vaan ns. ”rajantakaiset” kaupan esteet, esimerkiksi autoja koskevat erilaiset turvallisuus- ja ympäristönormit. Tällä hetkellä tuottajat, jotka haluavat myydä tuotteitaan Atlantin molemmin puolin, joutuvat usein maksamaan kahdesti ja noudattamaan kahta eri menettelyä ennen kuin saavat hyväksynnän tuotteilleen. Kauppasopimuksen tavoitteena on vähentää tarpeettomia kustannuksia ja viivästyksiä, ja samalla säilyttää korkeatasoinen terveyden, turvallisuuden, kuluttajien ja ympäristön suojelu.

Tämän mukaisesti molemmat osapuolet aikovat mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistaa standardinsa ja menettelynsä tai vaihtoehtoisesti hyväksyä ne vastavuoroisesti neuvottelemalla terveys- ja kasvinsuojelutoimia (esimerkiksi elintarvikkeille asetettavat terveys- ja hygieniavaatimukset) sekä kaupan teknisiä esteitä koskevan kunnianhimoisen sopimuksen. Lisäksi ne pyrkivät sovittamaan sääntelyä yhteen eri aloilla, kuten kemian- ja autoteollisuudessa sekä lääketeollisuudessa ja muilla terveyden aloilla (esimerkiksi lääkinnälliset laitteet). Kummankin osapuolen elinkeinoelämän edustajat ovat antaneet tietoja siitä, missä kaikkien merkittävimmät esteet piilevät.

Koska kaikkia sääntelyn eroavuuksia ei voi poistaa yhdellä kertaa, molemmat osapuolet pyrkivät dynaamiseen sopimukseen, joka mahdollistaa sääntelyn lähentämisen asteittain ennalta määriteltyjen tavoitteiden ja määräaikojen puitteissa.

Juuri tällä sääntelyalalla kauppaneuvottelut tarjoavat suurimman potentiaalisen hyödyn.

C) Yhteiset maailmankaupan haasteet ja mahdollisuudet 2000-luvulla

Koska transatlanttinen kumppanuus on mittasuhteiltaan huomattava ja koska sillä on vaikutuksia maailmanlaajuisiin kauppavirtoihin, neuvottelijat käsittelevät myös aloja, jotka menevät kahdenvälistä kauppaa pidemmälle ja jotka vahvistavat monenvälistä kauppajärjestelmää.

Teollis- ja tekijänoikeudet: Sekä EU että Yhdysvallat ovat sitoutuneet säilyttämään korkeatasoisen teollis- ja tekijänoikeuksien suojan ja edistämään sitä sekä valvomaan oikeuksien täytäntöönpanoa. Koska molempien osapuolten järjestelmät ovat tehokkaita, tarkoitus ei ole pyrkiä niiden yhdenmukaistamiseen, vaan tavoitteena on kartoittaa erilaisia erityiskysymyksiä, joissa eroihin on syytä puuttua.

Kauppa ja kestävä kehitys: Osapuolet suunnittelevat yhteistyötä kaupan sosiaalisiin ja ympäristönsuojeluun samoin kuin kestävään kehitykseen liittyvissä kysymyksissä sen perusteella, mitä kumpikin osapuoli on jo toteuttanut nykyisissä kauppasopimuksissa.

Muita yleisesti tärkeitä haasteita ja mahdollisuuksia: Tavoitteenaan tehdä sopimuksesta todellinen 2000-luvun sopimus, jossa otetaan huomioon talouksien keskinäinen riippuvuus, molemmat osapuolet ovat halukkaita ratkaisemaan tullien ja kaupan helpottamisen, kilpailun ja valtion omistamien yritysten, raaka-aineiden ja energian, pienten ja keskisuurten yritysten sekä avoimuuden kauppaan liittyvät näkökohdat.

Työpaikkoja ja kasvua käsittelevä korkean tason työryhmä

EU:n ja Yhdysvaltojen johtajat perustivat 28. marraskuuta 2011 pidetyssä EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksessa työpaikkoja ja kasvua käsittelevän korkean tason työryhmän, jota johtamaan nimitettiin Yhdysvaltain kauppapoliittinen edustaja Ron Kirk ja EU:n kauppapolitiikasta vastaava komissaari Karel De Gucht. Työryhmän tehtäväksi annettiin toimintaperiaatteiden ja toimenpiteiden kartoittaminen, joilla on tarkoitus lisätä EU:n ja USA:n välistä kauppaa ja investointeja molempia osapuolia hyödyttävän työpaikkojen luomisen, talouskasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn tukemiseksi. Yhdysvaltojen ja EU:n presidentit kehottivat työryhmää tekemään tiivistä yhteistyötä kaikkien julkisen ja yksityisen sektorin sidosryhmien kanssa.

Tänään esitetyn loppuraportin myötä tämä työ on saatu päätökseen. Loppuraportti oli jatkoa 18. kesäkuuta 2012 annetulle väliraportille, ja siinä suositellaan käynnistämään kattavaa kauppa- ja investointisopimusta koskevat neuvottelut. Siinä hahmotellaan osapuolten yhteinen lähestymistapa neuvottelujen tärkeimpiin näkökohtiin nähden ja esitetään yksityiskohtaisesti, missä kysymyksissä EU ja USA ovat päässeet yksimielisyyteen ja miten ne aikovat lähestyä sitä laajaa alojen kirjoa, joka sopimukseen sisältyy.

Seuraavat vaiheet

Osapuolet pyrkivät nyt aloittamaan sisäiset menettelyt, jotka johtavat varsinaisten neuvottelujen käynnistämiseen mahdollisimman pian. EU:n puolelta Euroopan komissio aikoo esittää neuvostolle luonnoksen neuvotteluohjeiksi, joista neuvosto päättää. Tämän on tarkoitus tapahtua maaliskuun loppupuolella. Yhdysvaltojen hallinto aikoo lähettää kongressille ilmoituksen, joka käynnistää 90 vuorokauden määräajan. Molemmat osapuolet pyrkivät etenemään nopeasti sen jälkeen, kun neuvottelut on aloitettu.

Lisätietoja

MEMO/13/94 (englanniksi)

Työpaikkoja ja kasvua käsittelevän korkean tason työryhmän loppuraportti (englanniksi)

Lisätietoja EU:n ja Yhdysvaltojen välisistä kauppasuhteista (englanniksi)


Side Bar