Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2013

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εταιρικής σχέσης για το διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ αποφάσισαν να αναβαθμίσουν την οικονομική τους σχέση αποφασίζοντας την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συνολικής συμφωνίας για τις διατλαντικές εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, η συμφωνία αυτή μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ θα συνιστά την μεγαλύτερη διμερή εμπορική συμφωνία που έχει διαπραγματευτεί ποτέ – και η οποία μπορεί να αυξήσει κατά 0,5% την ετήσια οικονομική παραγωγή της ΕΕ.

Σε κοινή δήλωση (ΜΕΜΟ/13/94), ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Barack Obama, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy, τόνισαν ότι, μέσω των διαπραγματεύσεων αυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να επεκτείνουν τις εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητές τους στον Ατλαντικό, αλλά και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη παγκόσμιων κανόνων, οι οποίοι μπορούν να ενισχύσουν το πολυμερές σύστημα εμπορίου.

Η εταιρική συμφωνία για τις διατλαντικές εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες στοχεύει στην υπέρβαση της κλασικής προσέγγισης, η οποία αφορά την κατάργηση των δασμών και το άνοιγμα των αγορών στις επενδύσεις, τις υπηρεσίες και τις κρατικές προμήθειες. Επιπλέον, εστιάζει στην ευθυγράμμιση των κανόνων και των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων, οι οποίοι αποτελούν επί το παρόντος το πιο σημαντικό εμπόδιο στο διατλαντικό εμπόριο. Μελέτες έχουν δείξει ότι η επιπρόσθετη επιβάρυνση, η οποία οφείλεται στις κανονιστικές διαφορές, ισοδυναμεί με δασμό που ξεπερνά το 10%, ακόμα και το 20% σε ορισμένους τομείς, ενώ οι κλασικοί δασμοί κυμαίνονται γύρω στο 4%.

Η εν λόγω απόφαση έπεται των συζητήσεων της προηγούμενης εβδομάδας ανάμεσα στον αρμόδιο επίτροπο για θέματα εμπορίου Karel De Gucht και τον αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα εμπορίου Ron Kirk, στην Washington DC. Προεδρεύοντας στην «Ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για την απασχόληση και την ανάπτυξη», η οποία συστάθηκε τον Νοέμβριο του 2011, οριστικοποίησαν μια έκθεση στην οποία συστήνουν την έναρξη των διαπραγματεύσεων για σύναψη συνολικής συμφωνίας για τις διατλαντικές εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Συνολικά οικονομικά οφέλη

Οι διατλαντικές εμπορικές σχέσεις συνιστούν τον κύριο άξονα της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελούν περίπου το μισό του παγκόσμιου ΑΕγχΠ (47%) και το ένα τρίτο των παγκόσμιων εμπορικών ροών. Κάθε ημέρα, αγαθά και υπηρεσίες αξίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ αποτελούν αντικείμενο διμερών συναλλαγών, συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη των οικονομιών μας. Οι οικονομικοί δεσμοί μεταξύ των οικονομιών μας είναι ισχυροί και ποικίλουν, με συνολικές επενδύσεις σε ενεργητικό ύψους άνω των 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν ότι μια συνολική και αμοιβαία συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα συνολικά ετήσια οφέλη με αύξηση του ΑεγχΠ κατά 0,5% για την ΕΕ και αύξηση του ΑεγχΠ κατά 0,4% για τις ΗΠΑ έως το 2027. Αυτό θα ισοδυναμούσε με 86 δισεκατομμύρια επιπρόσθετου ετήσιου εισοδήματος στην οικονομία της ΕΕ και 65 δισεκατομμύρια ευρώ επιπρόσθετου ετήσιου εισοδήματος στην οικονομία των ΗΠΑ.

Ποια θα είναι η δομή αυτής της συμφωνίας;

Οι διαπραγματεύσεις στοχεύουν στην επίτευξη φιλόδοξων αποτελεσμάτων σε τρείς ευρείς τομείς: α) πρόσβαση στην αγορά· β) κανονιστικά ζητήματα και μη δασμολογικά εμπόδια· γ) κανόνες, αρχές και νέοι τρόποι συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και ευκαιριών στο παγκόσμιο εμπόριο.

A) Πρόσβαση στην αγορά

Δασμοί: Ο δεδηλωμένος σκοπός της συμφωνίας είναι να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στην απομάκρυνση των δασμών στο διατλαντικό εμπόριο των βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων, με ειδική μεταχείριση των πιο ευαίσθητων προϊόντων. Γενικά, οι διατλαντικοί δασμολογικοί φραγμοί είναι επί του παρόντος συγκριτικά χαμηλοί, με μέσο όρο 5,2% για την ΕΕ και 3,5% για τις ΗΠΑ (εκτιμήσεις ΠΟΕ). Ωστόσο, δεδομένου του μεγέθους των εμπορικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, οι δασμοί συνεπάγουν δαπάνες, οι οποίες δεν είναι αμελητέες.

Υπηρεσίες: Και οι δύο πλευρές επιθυμούν να ανοίξουν τους τομείς υπηρεσιών τους, τουλάχιστον στο βαθμό που το είχαν πετύχει σε άλλες εμπορικές συμφωνίες έως σήμερα. Παράλληλα, και οι δύο πλευρές θα αναζητήσουν να ανοίξουν τις αγορές υπηρεσιών τους σε νέους τομείς, όπως στον τομέα μεταφορών. Επίσης, τόσο τα κεφάλαια των υπηρεσιών όσο και των επενδύσεων θα αφορούν το μη ομοσπονδιακό επίπεδο της κυβέρνησης.

Επενδύσεις: Στόχος είναι η επίτευξη των υψηλότερων επιπέδων απελευθέρωσης και ασφάλειας των επενδύσεων που και οι δύο πλευρές έχουν διαπραγματευτεί έως σήμερα σε άλλες εμπορικές συμφωνίες.

Δημόσιες συμβάσεις: Οι ευρωπαϊκές εταιρείες, των οποίων οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από τις κρατικές προμήθειες, αντιπροσωπεύουν το 25% του ΑΕγχΠ και 31 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Επομένως, νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μπορεί να δημιουργηθούν ανοίγοντας την πρόσβαση στις αγορές κρατικών προμηθειών σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, χωρίς διάκριση για τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

B) Κανονιστικά ζητήματα και μη δασμολογικά εμπόδια: προς μια πιο ενοποιημένη διατλαντική αγορά

Στη διατλαντική εμπορική συμφωνία που ισχύει σήμερα, ο πιο σημαντικός εμπορικός φραγμός δεν είναι ο δασμός που καταβάλλεται στο τελωνείο, αλλά τα αποκαλούμενα «μετά τα σύνορα» εμπόδια που αφορούν, π.χ., διαφορετικές προδιαγραφές για την ασφάλεια και το περιβάλλον για τα αυτοκίνητα. Επί του παρόντος, οι παραγωγοί που επιθυμούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, συχνά πρέπει να πληρώσουν και να συμμορφωθούν με τις διαδικασίες δύο φορές, ώστε να εγκριθούν τα προϊόντα τους. Στόχος αυτής της εμπορικής συμφωνίας είναι η μείωση των περιττών δαπανών και καθυστερήσεων για τις εταιρείες, διατηρώντας τα υψηλά επίπεδα υγείας, ασφάλειας και προστασίας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος.

Σε αυτό το πνεύμα, και οι δύο πλευρές σκοπεύουν να ευθυγραμμίσουν στο μέγιστο δυνατό ή να αποδεχτούν αμοιβαία τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες τους, διαπραγματευόμενες μια φιλόδοξη συμφωνία σχετικά με τους υγειονομικούς και φυτουγειονομικούς (πρότυπα υγείας και υγιεινής, για παράδειγμα για τα τρόφιμα), καθώς και τους τεχνικούς φραγμούς του εμπορίου. Επιπλέον, θα εργαστούν για την κανονιστική συμβατότητα σε συγκεκριμένους τομείς, όπως χημεία, αυτοκινητοβιομηχανία, φαρμακευτική, αλλά και σε άλλους τομείς της υγείας, όπως τα ιατρικά μηχανήματα. Οι επιχειρηματικές κοινότητες των δύο πλευρών παρείχαν καθοδήγηση, σχετικά με το πού εμφανίζονται οι πιο σημαντικοί φραγμοί.

Από τη στιγμή που δεν γίνεται να περιοριστούν όλες οι κανονιστικές αποκλίσεις σε μια μόνο φορά, και οι δύο πλευρές προβλέπουν μια «ζωντανή συμφωνία», η οποία θα επιτρέπει με την πάροδο του χρόνου, τη σταδιακά μεγαλύτερη κανονιστική σύγκλιση, έναντι των καθορισμένων στόχων και προθεσμιών.

Η ζώνη των ρυθμίσεων βρίσκεται εκεί όπου το υψηλότερο πιθανό όφελος συμβαδίζει με τις εν λόγω εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Γ) Αντιμετωπίζοντας τις κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες στο παγκόσμιο εμπόριο τον 21ο αιώνα

Υπό το πρίσμα του μεγέθους και του αντικτύπου της διατλαντικής εταιρικής σχέσης για τις παγκόσμιες εμπορικές ροές, οι διαπραγματευτές θα ασχοληθούν με τομείς που υπερβαίνουν το διμερές εμπόριο και συμβάλλουν, επίσης, στην ενίσχυση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Τόσο η ΕΕ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν και να προωθήσουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης και της επιβολής της. Δεδομένης της αποτελεσματικότητας των αντίστοιχων συστημάτων τους, η πρόθεση που υπάρχει δεν αφορά την προσπάθεια εναρμόνισης, αλλά τον καθορισμό ενός αριθμού συγκεκριμένων ζητημάτων, στα οποία παρουσιάζονται αποκλίσεις.

Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη: Και οι δύο πλευρές σκοπεύουν να συνεργαστούν για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές του εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης, με βάση τα όσα έχει αναπτύξει η κάθε πλευρά στις υπάρχουσες εμπορικές συμφωνίες.

Άλλες παγκόσμιες προκλήσεις και ευκαιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο: Προκειμένου να αντιπροσωπεύει αυτή η συμφωνία πραγματικά τον «21ο αιώνα», λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλένδετες οικονομίες, και οι δύο πλευρές είναι πρόθυμες να αντιμετωπίσουν πτυχές που αφορούν τον τομέα του εμπορίου σχετικά με τους τελωνειακούς δασμούς και τη διευκόλυνση του εμπορίου, τον ανταγωνισμό και τις κρατικές επιχειρήσεις, τα ακατέργαστα υλικά και την ενέργεια, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τη διαφάνεια.

Σχετικά με την ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ, στις 28 Νοεμβρίου 2011, οι αρχηγοί ίδρυσαν μια ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για την απασχόληση και την ανάπτυξη, με επικεφαλής τον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο Ron Kirk και τον επίτροπο της ΕΕ σε θέματα εμπορίου Karel De Gucht. Στην εν λόγω ομάδα εργασίας, ανατέθηκε να ορίσει πολιτικές και μέτρα για την αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, καθώς και να υποστηρίξει τη δημιουργία αμοιβαία επωφελών θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της ΕΕ ζήτησαν από την ομάδα εργασίας να εργαστεί στενά με όλες τις ομάδες συμφερόντων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Η σημερινή τελική έκθεση είναι το συμπέρασμα αυτής της εργασίας. Σε συνέχεια της ενδιάμεσης έκθεσης της 18ης Ιουνίου 2012, η τελική έκθεση προτείνει την προώθηση των διαπραγματεύσεων μιας συνολικής συμφωνίας για το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Υπογραμμίζει την κοινή προσέγγιση και των δύο πλευρών, σχετικά με τις βασικές παραμέτρους τέτοιων διαπραγματεύσεων και περιγράφει τα σημεία στα οποία η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν βρει κοινό έδαφος και πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα των τομέων που θα αποτελούν μέρος της συμφωνίας.

Επόμενα βήματα

Και οι δύο πλευρές τώρα προβλέπουν να ξεκινήσουν εσωτερικές διαδικασίες που θα έχουν ως αποτέλεσμα την πραγματική προώθηση των διαπραγματεύσεων όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα. Από την πλευρά της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει το σχέδιο οδηγιών για τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο, για τις οποίες το τελευταίο θα πρέπει να αποφασίσει. Αυτό έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου. Η διοίκηση των ΗΠΑ σχεδιάζει να στείλει σημείωμα στο Κογκρέσο, ενεργοποιώντας μια περίοδο αναμονής 90 ημερών. Και οι δύο πλευρές στοχεύουν να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς αμέσως μόλις ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

ΣΗΜΕΙΩΜΑ/13/94

Τελική έκθεση για την ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Περισσότερες πληροφορίες για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ


Side Bar