Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel 13. února 2013

Evropská unie a Spojené státy americké zahájí jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství

Evropská unie a Spojené státy americké se rozhodly posunout své hospodářské vztahy na vyšší úroveň a dohodly se, že zahájí jednání o komplexní dohodě o obchodu a investicích. Po uzavření jednání by tato dohoda mezi EU a USA představovala dosud největší dvoustranně uzavřenou obchodní dohodu a mohla by znamenat 0,5% přínos pro roční hospodářskou produkci EU.

Prezident Spojených států amerických Barack Obama, předseda Evropské komise José Manuel Barroso a předseda Evropské rady Herman Van Rompuy ve společném prohlášení (MEMO/13/94) zdůraznili, že toto jednání bude pro Spojené státy americké a Evropskou unii nejen příležitostí k rozšíření transatlantického obchodu a investic, ale i k dalšímu rozvoji globálních pravidel, která mohou upevnit mnohostranný obchodní systém.

Cíl transatlantického obchodního a investičního partnerství jde nad rámec tradičního odstranění cel a otevření trhů, pokud jde o investice, služby a veřejné zakázky. Důraz bude totiž navíc kladen na sjednocení pravidel a technických norem pro výrobky, jež představují v současné době největší překážku transatlantickému obchodu. Studie ukazují, že dodatečná finanční zátěž vyplývající z rozdílů v dané právní úpravě se rovná clu, které je vyšší než 10 %, a v případě některých odvětví dokonce 20 %, přičemž běžná výše cla se pohybuje okolo 4 %.

Příslušné rozhodnutí je výsledkem jednání, která proběhla minulý týden ve Washingtonu a jichž se zúčastnil komisař EU pro obchod Karel De Gucht a zástupce Spojených států amerických pro obchodní záležitosti Ron Kirk. V rámci zasedání „Pracovní skupiny na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst“, vytvořené v listopadu 2011, dokončili jako její předsedové zprávu, v níž se doporučuje zahájit jednání o komplexní dohodě o obchodu a investicích mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými.

Celkový hospodářský přínos

Transatlantické obchodní vztahy jsou základem světového hospodářství. Evropská unie a Spojené státy americké dohromady vytvářejí přibližně polovinu světového HDP (47 %) a jednu třetinu celosvětových obchodních toků. Denní objem obchodu se zbožím a službami mezi oběma stranami dosahuje téměř dvou miliard EUR, což přispívá k vytváření pracovních příležitostí a růstu v našich hospodářstvích. Hospodářské vazby mezi našimi ekonomikami jsou hluboké a různorodé, s celkovými kapitálovými investicemi přesahujícími 2 biliony EUR.

Nejnovější odhady ukazují, že komplexní a ambiciózní dohoda mezi EU a USA by mohla do roku 2027 přinést celkový roční zisk 0,5 % HDP pro EU a 0,4% nárůst HDP pro USA. To by se rovnalo částce 86 miliard EUR dodatečného ročního příjmu pro hospodářství EU a 65 miliard EUR dodatečného ročního příjmu pro hospodářství USA.

Jak bude dohoda vypadat

Cílem jednání je dosáhnout ambiciózních výsledků v těchto třech rozsáhlých oblastech: a) přístup na trh; b) otázky regulace a necelní překážky; a c) pravidla, zásady a nové způsoby spolupráce v zájmu řešení společných globálních obchodních výzev a příležitostí.

A) Přístup na trh

Cla: Deklarovaným cílem dohody je co nejvíce se přiblížit odstranění všech poplatků v rámci transatlantického obchodu s průmyslovými výrobky a zemědělskými produkty, při uplatnění zvláštního zacházení, pokud jde o nejcitlivější produkty. V obecné rovině jsou současné transatlantické celní překážky srovnatelně nízké, v průměru 5,2 % pro EU a 3,5 % pro USA (odhad WTO). Avšak s ohledem na rozsáhlost obchodu mezi EU a USA představují cla stále ještě náklady, které nejsou zanedbatelné.

Služby: Obě strany chtějí otevřít své sektory služeb přinejmenším na stejné úrovni, jaké bylo dosaženo v rámci ostatních dosavadních obchodních dohod. Zároveň budou obě strany usilovat o otevření svých trhů se službami v nových sektorech, jako je např. odvětví dopravy. Jak kapitola o službách, tak kapitola o investicích se budou zabývat i nižšími stupni veřejné správy, než je federální.

Investice: Cílem je dosáhnout nejvyšší úrovně liberalizace a ochrany investic, kterou obě strany dosud sjednaly v rámci jiných obchodních dohod.

Zadávání veřejných zakázek: Evropské společnosti, jejichž obchod závisí na veřejných zakázkách, představují 25 % HDP a 31 milionů pracovních míst. Díky otevření přístupu na trhy veřejných zakázek na všech příslušných úrovních, a to bez diskriminace pro evropské společnosti, tak mohou vzniknout nové obchodní příležitosti.

B) Otázky regulace a necelní překážky: k integrovanějšímu transatlantickému trhu

Nejvýznamnější obchodní překážkou v současných transatlantických vztazích není celní poplatek, ale překážky stavěné obchodu „za hranicí“, jako např. odlišné bezpečnostní a environmentální normy pro automobily. V současné době musí často výrobci, kteří chtějí prodávat své produkty na obou stranách Atlantiku, v zájmu schválení svých produktů dvakrát platit a dosáhnout souladu s příslušnými postupy. Cílem této obchodní dohody je snížit podnikům zbytečné náklady a průtahy a zároveň zaručit vysokou úroveň ochrany zdraví, bezpečnosti, ochrany spotřebitele a životního prostředí.

V tomto duchu se obě strany chystají v co největší míře sjednotit či vzájemně uznávat své normy a postupy uzavřením ambiciózní dohody o sanitárních, fytosanitárních (zdravotní a hygienické normy, např. pro potraviny), jakož i technických překážkách obchodu. Navíc se budou zabývat regulační slučitelností ve specifických odvětvích, jako je chemické, automobilové, farmaceutické či jiná zdravotnická odvětví, např. zdravotnické prostředky. Zástupci podnikatelské sféry na obou stranách pomohli určit oblasti s výskytem největších překážek.

Jelikož nelze odstranit všechny regulační rozdíly najednou, obě strany předpokládají, že dohoda se bude „průběžně vyvíjet“, a umožní tak postupem času v rámci stanovených cílů a lhůt větší sblížení právních předpisů.

Největší potenciální přínos těchto obchodních jednání spočívá právě v oblasti regulace.

C) Řešení společných globálních obchodních výzev a příležitostí ve 21. století

S ohledem na velikost a dopad transatlantického partnerství na celosvětové obchodní toky se budou účastníci jednání zabývat oblastmi, které překračují hranice dvoustranného obchodu a rovněž přispívají k posílení mnohostranného obchodního systému.

Práva duševního vlastnictví: Jak EU, tak USA usilují o zachování a podporu vysoké úrovně ochrany duševního vlastnictví, včetně prosazování souvisejících právních předpisů. Vzhledem k tomu, že oba systémy účinně fungují, není záměrem dosáhnout harmonizace, ale vymezit řadu specifických případů, kdy budou rozdíly řešeny.

Obchod a udržitelný rozvoj: Obě strany se hodlají společně zabývat sociálními a environmentálními aspekty obchodu a udržitelného rozvoje, přičemž budou vycházet z toho, co v dané oblasti řešila každá jednotlivá strana v rámci stávajících obchodních dohod.

Další výzvy a příležitosti s globálním významem: Cílem obou stran je uzavřít dohodu „21. století“, jež zohlední vzájemnou provázanost hospodářství, a proto mají skutečný zájem řešit obchodní aspekty týkající se celní spolupráce a usnadnění obchodu, konkurence a státních podniků, surovin a energie, malých a středních podniků a transparentnosti.

Pracovní skupina na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst

Pracovní skupina na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst byla vytvořena dne 28. listopadu 2011 během summitu EU–USA, v čele se zástupcem Spojených států amerických pro obchodní záležitosti Ronem Kirkem a komisařem EU pro obchod Karlem De Guchtem. Pracovní skupina byla pověřena, aby vymezila politiky a opatření, které by zvýšily obchod a investice mezi EU a USA, s cílem podpořit vytváření pracovních příležitostí, hospodářský růst a mezinárodní konkurenceschopnost, jež jsou přínosné pro obě strany. Prezident Spojených států a předsedové Evropské rady a Evropské komise pracovní skupinu vyzvali, aby úzce spolupracovala se všemi zúčastněnými skupinami veřejného i soukromého sektoru.

Dnešní závěrečná zpráva je výsledkem této práce. V návaznosti na průběžnou zprávu ze dne 18. června 2012 doporučuje, aby byla zahájena jednání o komplexní dohodě o obchodu a investicích. Dohoda popisuje přístup obou stran k hlavním parametrům těchto jednání a objasňuje, ve kterých oblastech dosáhly EU a USA shody, a jak hodlají řešit celou řadu oblastí, jež budou součástí dohody.

Další kroky

Obě strany nyní odstartují vnitřní postupy, které povedou k vlastnímu zahájení jednání v nejbližším možném termínu. Co se týče EU, Evropská komise předloží Radě ke schválení návrh směrnic pro jednání. Podle plánu by k tomu mělo dojít v druhé polovině března. Vláda USA zašle oznámení Kongresu, čímž bude zahájena devadesátidenní lhůta. Jakmile budou jednání otevřena, obě strany mají zájem postupovat co nejrychleji.

Další informace

MEMO/13/94

Závěrečná zpráva pracovní skupiny na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst

Více informací o obchodních vztazích EU a USA


Side Bar