Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 6 november 2013

Frågor och svar om EU:s politik för odling och import av genetiskt modifierade organismer

Hur går det till när GMO-odling godkänns?

Genetiskt modifierade organismer (GMO) godkänns på EU-nivå och varje ansökan som skickas in av ett företag bedöms separat. Ansökningar om GMO-odling kan lämnas in i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder eller i enlighet med direktivet om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (direktiv 2001/18/EG). I båda fallen spelar EU-länderna en viktig roll, eftersom de genomför den inledande riskbedömningen av den GMO som ska odlas.

För mer information om godkännande, se

http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/authorisation/index_en.htm

Odlas redan GMO i EU?

Ja. Det finns en genetiskt modifierad majssort – MON 810 – som odlas kommersiellt i EU. Produkten har genmodifierats för att skydda grödan mot skadeinsekten majsmotten. Sorten godkändes 1998.

2012 odlades MON 810 främst i Spanien (116 306 hektar), Portugal (9 278 hektar), Tjeckien (3 052 hektar), Rumänien (217 hektar) och Slovakien (189 hektar)1. Det motsvarar 1,35 % av de 9,5 miljoner hektar majs som odlas i EU och 0,23 % av de 55,1 miljoner hektar genetiskt modifierad majs som odlas i världen2.

2010 godkändes odling och industriell bearbetning av den genmodifierade stärkelsepotatisen Amflora. Sedan 2011 odlas den inte längre inom EU.

Finns det EU-länder som redan har förbjudit odling av GMO?

Ja. Åtta EU-länder (Bulgarien, Grekland, Italien, Luxemburg, Polen, Tyskland, Ungern och Österrike) har vidtagit skyddsåtgärder och förbjudit odling av den genmodifierade majsen MON 810 på sina territorier. Tidigare hade även Frankrike ett odlingsförbud, men det upphävdes av den franska författningsdomstolen i augusti 2013. Dessutom har Grekland, Luxemburg, Ungern, Polen och Österrike anmält till kommissionen att de förbjudit odling av Amflora-potatisen. Alla skyddsåtgärder som lämnats in till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har förklarats vetenskapligt ogrundade.

Varför skickar kommissionen i dag ett förslag till beslut om godkännande för Pioneer 1507-majs till rådet?

Företaget Pioneer lämnade 2001 in en ansökan om godkännande av majs 1507 (resistent mot särskilda skadliga larver, exempelvis majsmotten) för odling enligt direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön. Pioneer väckte 2007 talan mot kommissionen vid EU-tribunalen för underlåtenhet att agera, eftersom kommissionen inte hade lagt fram något utkast till beslut om godkännande av majssorten för omröstning i den föreskrivande kommittén. Ärendet avslutades av tribunalen sedan kommissionen lagt fram ett utkast till beslut inför den föreskrivande kommittén i februari 2009. Kommittén lyckades dock inte enas om något yttrande. Pioneer väckte talan mot kommissionen på nytt 2010 (mål T-164/10), eftersom kommissionen inte hade lämnat ärendet vidare till rådet, vilket kommissionen i avsaknad av ett yttrande från kommittén borde ha gjort enligt de då gällande reglerna (rådets beslut 1999/468/EG).

Den 26 september 2013 avkunnade EU-tribunalen sin dom i mål T-164/10 och fann att kommissionen underlåtit att agera enligt direktiv 2001/18/EG genom att inte ha lämnat något förslag till rådet i enlighet med artikel 5.4 i beslut 1999/468/EG.

I enlighet med artikel 266 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och tribunalens dom lämnar nu kommissionen ett förslag till beslut om majs 1507 till rådet. För att skydda folkhälsan och miljön har förslaget ändrats något enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets rekommendationer från 2011 och 2012.

Innebär detta att kommissionen är för odling av Pioneer 1507?

Kommissionen yttrar sig varken för eller emot en enskild organism. Kommissionen ska, som väktare av fördragen, tillämpa den redan existerande lagstiftningen. Direktiv 2001/18/EG, vilket är den rättsakt som ligger till grund för detta godkännande, antogs av rådet och parlamentet 2001 för att förstärka ramverket för godkännande av GMO för odling. I juli 2010 föreslog kommissionen en ändring av lagstiftningen för att ge EU-länderna rätt att begränsa och förbjuda odling av GMO i de egna länderna.

Vad händer med förslaget om att ändra lagstiftningen om odling av GMO? (se MEMO/10/325 av den 13 juli 2010)

Eftersom ett flertal EU-länder länge efterlyst detta offentliggjorde kommissionen i juli 2010 ett förslag till förordning om ändring av direktiv 2001/18/EG. Detta gjordes för att ge EU-länderna en rättslig grund för beslut om GMO-odling på andra grunder än vetenskapliga utvärderingar av hälso- och miljörisker på europeisk nivå. Tack vare denna ändring kommer EU-länderna att kunna begränsa och förbjuda odling av GMO i hela eller delar av sitt territorium, utan att använda sig av skyddsklausulen som hittills inte har fått stöd av Efsa.

Europaparlamentet antog ett yttrande om förslaget vid första behandlingen den 29 juli 2011. I rådet har det trots stora ansträngningar av flera ordförandeländer, särskilt Danmark 2012, inte gått att nå enighet eftersom en minoritet av länder blockerat frågan. Kommissionen har arbetat för att hitta en lösning som kan tillfredsställa de länderna utan att tappa stöd från den stora majoritet länder som är för förslaget.

Varför förväntar sig kommissionen att EU-länderna kommer att gå vidare med lagförslaget?

Kommissionen anser att de problem som ledde till lagförslaget om odling 2010 fortfarande inte är lösta, vilket framgår av att ett förslag till beslut för majs 1507 i dag överlämnas till rådet till följd av EU-tribunalens dom i mål T-164/10.

Med hänsyn till de konstruktiva elementen i parlamentets yttrande om förslaget vid första behandlingen, och att majoriteten av länderna som är för förslaget gång på gång i linje med lagförslaget har efterlyst möjligheten att kunna förbjuda eller begränsa GMO-odling i de egna länderna, anser kommissionen att det är avgörande att på nytt driva på politiken så att betydande framsteg kan ske inom detta ärende hos rådet och parlamentet de kommande månaderna.

Vilka genmodifierade växter får används i livsmedel och foder inom EU?

Det krävs EU-godkännande inte bara för att odla GMO, utan också för att släppa ut dem på EU-marknaden och för att använda dem inom livsmedels- och foderproduktion. För ett godkännande krävs bevis för att det inte medför någon fara för människors eller djurs hälsa eller miljön, efter det att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har gjort en grundlig undersökning.

I dag omfattar listan över 49 godkända GMO för användning som livsmedel eller foder 27 majssorter, 8 bomullssorter, 7 sorters sojabönor, 3 rapssorter, 1 sorts sockerbeta, 1 potatissort och 2 mikroorganismer.

En förteckning över vilka GMO som är tillåtna och för vilka användningsområden finns i EU:s register över genmodifierade livsmedel och foder:

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

Mer information

IP/13/1038

http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm

1 :

Källa: Årlig rapport om odling av MON 810 under 2012 i EU, inlämnad av Monsanto. http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/reports_studies/report_2012_mon_810_en.htm


Side Bar