Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

Brusel 6. novembra 2013

Otázky a odpovede k politikám EÚ v oblasti pestovania a dovozu GMO

Ako sa v súčasnosti postupuje pri povoľovaní pestovania GMO?

Geneticky modifikované organizmy (GMO) sa na úrovni EÚ povoľujú od prípadu k prípadu na základe žiadosti, ktorú predloží spoločnosť. Žiadosti o povolenie pestovania GMO možno predkladať v zmysle nariadenia (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách alebo v zmysle smernice o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia (smernica 2001/18/ES). V oboch prípadoch členské štáty zohrávajú dôležitú úlohu, keďže vykonávajú prvotné posúdenie rizika pestovania GMO.

Viac informácií o postupoch povoľovania možno nájsť na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/authorisation/index_en.htm

Pestujú sa v súčasnosti v EÚ geneticky modifikované organizmy?

Áno. Existuje jeden druh geneticky modifikovanej kukurice – MON 810, ktorá sa v EÚ pestuje na obchodné účely. Cieľom genetickej modifikácie tohto produktu je chrániť plodinu pred nebezpečným škodcom – európskou formou vijačky kukuričnej. Bola povolená v roku 1998.

V roku 2012 sa kukurica MON 810 pestovala najmä na území Španielska (116 306 hektárov), Portugalska (9 278 hektárov), Českej republiky (3 052 hektárov), Rumunska (217 hektárov) a Slovenska (189 hektárov)1. Zodpovedá to 1,35 % celkovej plochy 9,5 milióna hektárov, na ktorej sa v EÚ pestuje kukurica, a 0,23 % celkovej plochy 55,1 milióna hektárov, na ktorej sa pestuje geneticky modifikovaná kukurica v celosvetovom meradle2.

V roku 2010 bolo v EÚ povolené pestovanie a priemyselné spracovanie geneticky modifikovaných škrobových zemiakov známych ako zemiaky „Amflora“. Od roku 2011 sa už v Európe nepestujú.

Zakázali už niektoré členské štáty pestovanie GMO?

Áno. Osem členských štátov (Bulharsko, Grécko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko a Taliansko) prijalo ochranné opatrenia a zakázalo pestovanie geneticky modifikovanej kukurice MON810 na svojom území. Vo Francúzsku takisto platil zákaz pestovania do augusta 2013, kedy ho štátna rada (Conseil d'Etat) zrušila. Okrem toho Grécko, Luxembursko, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko oznámili Komisii zákaz pestovania zemiakov „Amflora“. Všetky ochranné doložky predložené úradu EFSA boli vyhlásené za vedecky nepodložené.

Prečo dnes Komisia predkladá Rade návrh rozhodnutia o povolení kukurice 1507 spoločnosti Pioneer?

V roku 2001 podala spoločnosť Pioneer žiadosť o povolenie kukurice 1507 (ktorá dodáva odolnosť proti špecifickým larvám hmyzu škodlivým pre kukuricu, ako je európska forma vijačky kukuričnej) na pestovanie v zmysle smernice 2001/18/EC o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia. V roku 2007 podala spoločnosť Pioneer na Všeobecnom súde Európskej únie prvú žalobu za nečinnosť proti Komisii, konkrétne za nepredloženie rozhodnutia o povolení uvedenej kukurice regulačnému výboru na hlasovanie. V reakcii na návrh Komisie týkajúci sa rozhodnutia o povolení, ktorý bol vo februári 2009 predložený regulačnému výboru, Súdny dvor túto žalobu uzavrel. Výbor však nevydal stanovisko. V roku 2010 spoločnosť Pioneer podala druhú žalobu za nečinnosť (vec T-164/10) proti Komisii preto, že v dôsledku absencie uvedeného stanoviska regulačného výboru nepostúpila návrh rozhodnutia o povolení Rade v súlade s komitologickým postupom uplatniteľným v tom čase (rozhodnutie Rady 1999/468/ES).

Dňa 26. septembra 2013 vydal Všeobecný súd rozsudok vo veci T-164/10, podľa ktorého Komisia nekonala v zmysle smernice 2001/18/ES, keďže nepredložila Rade návrh v zmysle článku 5 ods. 4 rozhodnutia Rady 1999/468/ES.

Preto v súlade s článkom 266 ZFEÚ Komisia prijíma potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s uvedeným rozsudkom a na ukončenie nečinnosti. Zároveň predkladá Rade návrh rozhodnutia o povolení kukurice 1507. V záujme zabezpečenia vysokej úrovne ochrany zdravia a životného prostredia bolo rozhodnutie o povolení mierne zmenené tak, aby zahŕňalo odporúčania EFSA z roku 2011 a 2012.

Znamená to, že Európska komisia súhlasí s pestovaním kukurice 1507, o ktoré požiadala spoločnosť Pioneer?

Komisia nevyjadruje stanovisko v prospech konkrétneho GMO ani proti nemu. Komisia, ako strážkyňa zmlúv, je povinná uplatňovať existujúce právne predpisy. Pripomenie sa, že smernica 2001/18/ES, ktorá je základným aktom pre uvedené povoľovanie, bola prijatá Radou a Parlamentom v roku 2001 s cieľom posilniť rámec povoľovania GMO na účely pestovania. Takisto sa pripomenie, že na požiadanie niekoľkých členských štátov Komisia navrhla v júli 2010 zmenu uvedeného právneho predpisu, ktorou sa členským štátom poskytuje väčšia sloboda obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO na svojom území.

V akom štádiu je legislatívny návrh predložený Komisiou v júli 2010, ktorým sa majú zmeniť právne predpisy v oblasti pestovania GMO? (pozri MEMO/10/325 z 13. júla 2010)

V reakcii na dlhodobú žiadosť zo strany viacerých členských štátov Komisia uverejnila v júli 2010 návrh nariadenia, ktorým sa reviduje smernica 2001/18/ES s cieľom poskytnúť členským štátom právny základ, aby mohli rozhodovať o pestovaní GMO z iných dôvodov, ako sú dôvody založené na vedeckom hodnotení rizika pre zdravie a životné prostredie vykonávanom na európskej úrovni. Vďaka tejto zmene budú môcť členské štáty obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO na svojom území alebo jeho časti bez použitia ochranných doložiek, ktoré doteraz nemajú podporu EFSA.

Európsky parlament prijal v júli 2011 stanovisko k návrhu v prvom čítaní. Napriek snahám po sebe nasledujúcich predsedníctiev, a najmä dánskeho predsedníctva v roku 2012, zatiaľ nebolo možné v Rade dosiahnuť dohodu v dôsledku blokovania zo strany menšinovej časti členských štátov. Komisia neprestala vyvíjať obrovské úsilie na riešenie obáv týchto blokujúcich členských štátov a zároveň získavať podporu prevažnej väčšiny členských štátov v prospech návrhu.

Prečo Komisia očakáva od členských štátov, že sa s týmto legislatívnym návrhom o pestovaní GMO posunú ďalej?

Komisia sa nazdáva, že problémy, ktoré boli v roku 2010 spúšťačom uvedeného legislatívneho návrhu o pestovaní GMO, zostávajú nevyriešené a naliehavé. Táto skutočnosť sa dnes premieta v predložení návrhu rozhodnutia o povolení kukurice 1507 Rade, ktoré bolo reakciou na rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie vo veci T-164/10.

S ohľadom aj na konštruktívne prvky, ktoré vychádzajú zo stanoviska Európskeho parlamentu prijatom v prvom čítaní, a na pretrvávajúce žiadosti väčšiny podporujúcich členských štátov o povolenie zakázať alebo obmedziť pestovanie GMO na svojom území, ako je to stanovené v návrhu o pestovaní, možno podľa Komisie očakávať nový politický impulz, ktorý je rozhodujúci, aby sa v nasledujúcich mesiacoch v tejto veci spolu s Radou a Parlamentom dosiahli výrazné pokroky.

Ktoré geneticky modifikované rastliny sú v EÚ povolené na použitie ako krmivo a/alebo potraviny?

Okrem pestovania podlieha povoľovaniu EÚ aj uvádzanie GMO na trh EÚ a používanie ich odvodených produktov v potravinovom a krmivovom reťazci. Je podmienené preukázaním, že neexistuje riziko pre ľudské zdravie, zdravie zvierat ani pre životné prostredie a predchádza mu dôsledné posúdenie zo strany Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín.

K dnešnému dňu je na zozname 49 GMO povolených na použitie ako potraviny a krmivo, z toho 27 druhov kukurice, 8 druhov bavlny, 7 druhov sóje, 3 druhy repky olejnej, 1 druh cukrovej repy, 1 druh zemiakov a 2 druhy mikroorganizmov.

Zoznam povolených geneticky modifikovaných rastlín a presný rozsah ich povolenia je dostupný v registri EÚ pre geneticky modifikované potraviny a krmivá, ktorý možno nájsť na tejto stránke: http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

Ďalšie informácie sú k dispozícii na týchto adresách:

IP/13/1038

http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm

1 :

Zdroj: Ročná správa z monitorovania pestovania MON 810 v roku 2012 v EÚ predložená spoločnosťou Monsanto. http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/reports_studies/report_2012_mon_810_en.htm


Side Bar