Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 6. marraskuuta 2013

Kysymyksiä ja vastauksia – muuntogeenisten organismien viljelyä ja tuontia koskeva EU:n politiikka

Millainen lupamenettely on tällä hetkellä käytössä muuntogeenisten organismien viljelyä varten?

Muuntogeenisiä organismeja (GMO:t) koskevista luvista päätetään EU:n tasolla tapauskohtaisesti yrityksen jätettyä lupahakemuksen. Muuntogeenisten organismien viljelylupahakemuksia voidaan jättää muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tai geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön annetun direktiivin (direktiivi 2001/18/EY) mukaisesti. Molemmissa tapauksissa jäsenmailla on merkittävä rooli, sillä ne tekevät alustavan riskinarvioinnin GMO:ien viljelystä.

Lisätietoa lupamenettelyistä:

http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/authorisation/index_en.htm

Viljelläänkö muuntogeenisiä organismeja jo EU:n alueella?

Kyllä. EU:ssa viljellään kaupallisiin tarkoituksiin yhtä muuntogeenistä maissilajiketta (MON 810). Kasvin geneettisellä muuntamisella pyritään suojaamaan satoa maissikoisalta, joka on haitallinen tuholainen. Tämä GMO hyväksyttiin vuonna 1998.

Vuonna 2012 MON 810 -lajiketta viljeltiin lähinnä Espanjassa (116 306 hehtaaria), Portugalissa (9 278 hehtaaria, Tšekissä (3 052 hehtaaria), Romaniassa (217 hehtaaria) ja Slovakiassa (189 hehtaaria).1 Lajikkeen osuus EU:n 9,5 miljoonasta maissihehtaarista on 1,35 prosenttia ja maailmanlaajuisesti viljellyn geneettisesti muunnetun maissin 55,1 miljoonasta viljelyhehtaarista 0,23 prosenttia.2

Vuonna 2010 myönnettiin lupa muuntogeenisen tärkkelysperunan – Amflora-perunan – viljelyyn ja teolliseen jalostukseen. Sitä ei ole viljelty EU:ssa vuoden 2011 jälkeen.

Ovatko jotkin jäsenmaat jo kieltäneet GMO:ien viljelyn?

Kyllä. Kahdeksan jäsenmaata (Bulgaria, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Puola, Ranska, Saksa ja Unkari) ovat ottaneet käyttöön suojatoimenpiteitä ja kieltäneet muuntogeenisen MON810-maissin viljelyn alueellaan. Viljely oli kielletty myös Ranskassa elokuuhun 2013 saakka, jolloin Ranskan korkein hallinto-oikeus kumosi kiellon. Lisäksi Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Puola ja Unkari ovat ilmoittaneet komissiolle Amflora-perunan viljelykiellosta. Kaikkien EFSAlle toimitettujen suojatoimenpiteiden osalta on todettu, etteivät ne ole tieteellisesti perusteltuja.

Miksi komissio esittää nyt neuvostolle luonnoksen päätökseksi, jolla myönnetään lupa Pioneer 1507 -maissille?

Pioneer-yritys esitti vuonna 2001 geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön annetun direktiivin 2001/18/EY mukaisesti hakemuksen luvan saamiseksi 1507-maissin viljelylle (vastuskyky tiettyjen haitallisten koisien, kuten eurooppalaisen maissikoisan, toukille). Pioneer nosti vuonna 2007 Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisen laiminlyöntikanteen komissiota vastaan, koska komissio ei ollut esittänyt kyseistä maissia koskevaa lupapäätöstä äänestettäväksi sääntelykomiteassa. Tuomioistuin päätti asian käsittelyn, kun komissio oli helmikuussa 2009 tehnyt sääntelykomitealle ehdotuksen lupapäätöksen luonnokseksi. Komitea ei kuitenkaan antanut siitä lausuntoa. Pioneer nosti vuonna 2010 komissiota vastaan toisen laiminlyöntikanteen (asia T-164/10), koska komissio ei ollut sen jälkeen, kun sääntelykomitea ei ollut antanut lausuntoa, vienyt lupapäätösehdotusta neuvoston käsiteltäväksi tuolloin voimassa olleen komiteamenettelyn (neuvoston päätös 1999/468/EY) mukaisesti.

Yleinen tuomioistuin antoi 26. syyskuuta 2013 asiassa T-164/10 tuomion, jossa se totesi että komissio oli laiminlyönyt direktiivin 2001/18/EY mukaisen velvollisuutensa toimia, koska se ei ollut toimittanut neuvostolle ehdotusta neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Sen vuoksi komissio ryhtyy SEUT-sopimuksen 266 artiklan mukaisesti tarvittaviin toimenpiteisiin tuomion noudattamiseksi ja päättääkseen toimintavelvollisuuden laiminlyönnin ja toimittaa neuvostolle luonnoksen 1507-maissia koskevaksi lupapäätökseksi. Jotta voidaan taata korkeatasoinen terveyden ja ympäristön suojelu, lupapäätöksen luonnosta on hieman muutettu sisällyttämällä siihen EFSAn vuosina 2011 ja 2012 antamat suositukset.

Tarkoittaako tämä sitä, että Euroopan komissio kannattaa Pioneer 1507 ‑maissin viljelemistä?

Komissio ei ota kantaa tietyn GMO:n puolesta tai sitä vastaan. Perussopimusten valvojana komissiolla on velvollisuus soveltaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Neuvosto ja parlamentti antoivat lupapäätöksen perustana olevan direktiivin 2001/18/EY tarkoituksena vahvistaa viljeltäväksi tarkoitettuja GMO:ita koskevaa lupajärjestelmää. Komissio myös ehdotti eräiden jäsenvaltioita pyynnöstä heinäkuussa 2010 muutosta kyseiseen lainsäädäntöön, jotta jäsenvaltiot voisivat vapaasti rajoittaa alueellaan GMO:iden viljelyä tai kieltää sen.

Mitä kuuluu komission heinäkuussa 2010 esittämälle säädösehdotukselle, jolla muutettaisiin GMO:iden viljelyyn sovellettavaa lainsäädäntöä? (ks. MEMO/10/325, 13.7.2010)

Vastauksena useiden jäsenvaltioiden pitkäaikaiseen pyyntöön komissio julkaisi heinäkuussa 2010 ehdotuksen asetukseksi, jolla muutettaisiin direktiiviä 2001/18/EY. Tarkoituksena on taata jäsenvaltioille oikeusperusta, jotta ne voivat päättää muuntogeenisten organismien viljelystä syistä, jotka eivät perustu Euroopan tasolla suoritetun terveys- ja ympäristöriskien tieteelliseen arviointiin. Muutoksen ansiosta jäsenvaltiot voivat rajoittaa muuntogeenisten organismien viljelyä tai kieltää sen alueellaan tai alueensa osalla ilman suojalausekkeita, joita EFSA ei ole tähän mennessä tukenut.

Euroopan parlamentti antoi heinäkuussa 2011 ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa ehdotuksesta. Neuvostossa ei kuitenkaan perättäisten puheenjohtajavaltioiden ja etenkin vuonna 2012 puheenjohtajavaltiona toimineen Tanskan ponnisteluista huolimatta päästy asiasta sopimukseen, koska jäsenvaltioiden vähemmistö on vastustanut sitä. Komissio on määrätietoisesti pyrkinyt ratkaisemaan näitä vastustavia jäsenvaltioita huolestuttavat seikat ja saanut tukea ehdotusta kannattavalta jäsenvaltioiden suurelta enemmistöltä.

Miksi komissio odottaa jäsenvaltioiden vievän tätä viljelyä koskevaa säädösehdotusta eteenpäin?

Komissio katsoo, että ne ongelmat, jotka johtivat viljelyä koskevan säädösehdotuksen tekemiseen vuonna 2010, ovat edelleenkin ratkaisematta. Tästä kertoo tänään neuvostolle toimitettu 1507-maissia koskeva lupapäätösluonnos, jonka taustalla on Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisu asiassa T-164/10.

Komissio ottaa lisäksi huomioon ne rakentavat seikat, joita Euroopan parlamentti toi esiin ehdotuksen ensimmäisen käsittelyn lausunnossaan, ja asiaa tukevan jäsenvaltioiden enemmistön jatkuvan pyynnön saada kieltää GMO:iden viljely alueellaan tai rajoittaa sitä viljelyehdotuksessa esitetyn mallin mukaan. Siksi komissio uskoo, että on ratkaisevan tärkeää ja todennäköistäkin saada aikaan uutta poliittista tahtoa, jotta asiassa edistytään merkittävästi neuvoston ja parlamentin kanssa lähikuukausina.

Mitä muuntogeenisiä kasveja EU:ssa on hyväksytty käytettäväksi rehussa ja/tai elintarvikkeissa?

Viljelyn lisäksi myös GMO:iden saattamiseen EU:n markkinoilla ja niistä johdettujen tuotteiden käyttöön elintarvike- ja rehuketjussa tarvitaan EU:n lupa. Sen ehtona on, että osoitetaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tekemän perinpohjaisen arvioinnin perusteella, etteivät ne aiheuta riskiä ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle.

Tällä hetkellä elintarvike- ja rehukäyttöön on hyväksytty 49 muuntogeenistä organismia: 27 maissia, 8 puuvillaa, 7 soijapapua, 3 rapsia, 1 sokerijuurikas, 1 peruna ja 2 mikro-organismia.

Hyväksyttyjen muuntogeenisten kasvien luettelo ja tiedot luvan laajuudesta löytyvät EU:n ylläpitämästä muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteristä osoitteessa http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm.

Lisätietoja:

IP/13/1038

http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm

1 :

Lähde: Monsanton vuotuinen seurantaraportti MON 810:n viljelystä EU:ssa vuonna 2012. http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/reports_studies/report_2012_mon_810_en.htm


Side Bar