Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 6. november 2013

Spørgsmål og svar om EU's politik vedrørende dyrkning og import af GMO'er

Hvad er proceduren for at få tilladelse til at dyrke GMO'er i dag?

Godkendelsen af genetisk modificerede organismer (GMO'er) på EU-plan sker for hvert enkelt GMO på grundlag af en ansøgning fra en virksomhed. Ansøgninger om tilladelse til at dyrke GMO'er kan indsendes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer eller i henhold til direktivet om udsætning af GMO'er i miljøet (direktiv 2001/18/EF). I begge tilfælde spiller medlemsstaterne en væsentlig rolle, idet de foretager den første risikovurdering af den GMO, der ønskes dyrket.

Yderligere oplysninger om godkendelsesprocedurerne:

http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/authorisation/index_en.htm.

Dyrkes der allerede GMO'er i EU?

Ja. Der er én GM-majs - MON 810 - der dyrkes kommercielt i EU. Formålet med den genetiske modifikation af dette produkt er at beskytte afgrøden mod en bestemt skadegører, nemlig den europæiske majsborer. Majsen blev godkendt i 1998.

I 2012 dyrkedes MON 810 især i Spanien (116 306 hektar), Portugal (9 278 hektar), Tjekkiet (3 052 hektar), Rumænien (217 hektar) og Slovakiet (189 hektar)1. Dette udgør 1,35 % af de 9,5 mio. hektar majs, der dyrkes i EU, og 0,23 % af de 55,1 mio. hektar genetisk modificeret majs, der dyrkes på verdensplan2.

I 2010 blev der givet tilladelse til dyrkning og industriel forarbejdning af en GM-stivelseskartoffel, som er kendt under navnet "Amflora". Kartoflen er ikke blevet dyrket i EU siden 2011.

Har nogle medlemsstater allerede forbudt dyrkning af GMO'er?

Ja. Otte medlemsstater (Bulgarien, Grækenland, Italien, Luxembourg, Polen, Tyskland, Ungarn og Østrig) har vedtaget beskyttelsesforanstaltninger og forbudt dyrkning af den genmodificerede MON 810-majs på deres område. Frankrig havde også et dyrkningsforbud indtil august 2013, hvor forbuddet blev ophævet af det franske statsråd (Conseil d’Etat). Derudover har Grækenland, Luxembourg, Polen, Ungarn og Østrig meddelt Kommissionen, at de har forbudt dyrkning af "Amflora"-kartoflen. Alle beskyttelsesklausuler, som EFSA har fået forelagt, er blevet erklæret for videnskabeligt ufunderede.

Hvorfor sender Kommissionen i dag et udkast til afgørelse om godkendelse af Pioneer 1507-majs til Rådet?

Virksomheden Pioneer indgav i 2001 en ansøgning om godkendelse af 1507-majs (gør planterne resistente over for visse sommerfuglelarver, der angriber majs, f.eks. den europæiske majsborer) til dyrkning i henhold til direktiv 2001/18/EF om udsætning af GMO’er i miljøet. I 2007 anlagde Pioneer et første søgsmål for undladelse af at reagere (passivitetssøgsmål) ved EU's Førsteinstansret mod Kommissionen, fordi denne ikke havde forelagt en afgørelse om godkendelse af denne type majs for forskriftsudvalget med henblik på afstemning. Dette søgsmål blev afsluttet af Retten, efter at Kommissionen i februar 2009 havde forelagt et udkast til afgørelse om godkendelse for forskriftsudvalget, som imidlertid ikke afgav udtalelse. I 2010 anlagde Pioneer endnu et passivitetssøgsmål (sag T-164/10) mod Kommissionen for - efter at forskriftsudvalget havde undladt at afgive udtalelse - ikke at have forelagt Rådet et forslag til afgørelse om godkendelse i overensstemmelse med den udvalgsprocedure, der var gældende på det tidspunkt (Rådets afgørelse 1999/468/EF).

Den 26. september 2013 konkluderede Retten i en dom vedrørende sag T-164/10, at Kommissionen havde undladt at handle i overensstemmelse med direktiv 2001/18/EF ved ikke at have forelagt Rådet et forslag i henhold til artikel 5, stk. 4, i Rådets afgørelse 1999/468/EF.

Kommissionen træffer derfor nu, i overensstemmelse med artikel 266 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme Rettens dom og bringe passiviteten til ophør og fremlægger et udkast til afgørelse om godkendelse af 1507-majs for Rådet. Med det formål at sikre et højt sundheds- og miljøbeskyttelsesniveau er udkastet til afgørelse om godkendelse blevet tilpasset en smule for at indarbejde en række anbefalinger, som EFSA fremsatte i 2011 og 2012.

Betyder det, at Europa-Kommissionen går ind for dyrkning af Pioneer 1507?

Kommissionen kan ikke udtale sig hverken for eller imod en bestemt GMO. Kommissionen er som "traktaternes vogter" forpligtet til at anvende gældende lovgivning. Det skal bemærkes, at direktiv 2001/18/EF, som er basisretsakten for den aktuelle godkendelse, blev vedtaget af Rådet og Parlamentet i 2001 for at styrke rammerne for godkendelse af GMO'er til dyrkning. Man skal også huske, at Kommissionen - efter anmodning fra en række medlemsstater - i juli 2010 fremlagde et forslag til ændring af nævnte lovgivning. Formålet var at give medlemsstaterne mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er på deres område.

Hvad er status quo mht. det lovgivningsmæssige forslag, som Kommissionen fremlagde i juli 2010 med henblik på ændring af lovgivningen om dyrkning af GMO'er? (se MEMO/10/325 af 13. juli 2010)

Som reaktion på det ønske, som flere medlemsstater længe havde givet udtryk for, offentliggjorde Kommissionen i juli 2010 et forslag til forordning vedrørende ændring af direktiv 2001/18/EF med det formål at etablere et retsgrundlag, der gør det muligt for medlemsstaterne at træffe beslutninger vedrørende GMO-dyrkning på et andet grundlag end en videnskabelig vurdering af sundheds- og miljømæssige risici, der gennemføres på EU-plan. Takket være denne ændring vil medlemsstaterne kunne begrænse eller forbyde GMO-dyrkning i dele af eller på hele deres område uden at gøre brug af beskyttelsesklausuler, som hidtil ikke er blevet støttet af EFSA.

Europa-Parlamentet vedtog en førstebehandlingsudtalelse om forslaget i juli 2011. Trods indsatsen fra flere på hinanden følgende formandskaber, og navnlig det danske formandskab i 2012, var det ikke muligt at nå frem til en aftale i Rådet, fordi et mindretal af medlemsstaterne blokerede for initiativet. Kommissionen har hele tiden arbejdet ihærdigt på at imødekomme disse "blokerende" medlemsstater, og den har opnået tilslutning til forslaget fra det store flertal af medlemsstaterne.

Hvorfor forventer Kommissionen, at medlemsstaterne går videre med dette lovgivningsforslag om dyrkning?

Kommissionen er af den opfattelse, at de problemer, der dannede grundlag for det lovgivningsmæssige forslag om dyrkning i 2010, stadig er påtrængende. Dette er blevet illustreret i dag med fremsendelsen til Rådet af udkastet til afgørelse om godkendelse af 1507-majs som opfølgning på dommen fra EU's Førsteinstansret vedrørende sag T-164/10.

Man skal også holde sig for øje, at Europa-Parlamentets førstebehandlingsudtalelse har givet en række konstruktive input. Samtidig har størstedelen af medlemsstaterne, som støtter forslaget, hele tiden efterspurgt muligheden for at kunne forbyde eller begrænse dyrkning af GMO'er på deres område efter den fremgangsmåde, der er beskrevet i "dyrkningsforslaget". Kommissionen mener på denne baggrund, at det må ligge i kortene - og er absolut nødvendigt - at skabe et nyt politisk momentum, så der sammen med Rådet og Parlamentet kan gøres væsentlige fremskridt i denne sag i de kommende måneder.

Hvilke GM-planter er godkendt til anvendelse i foder og/eller fødevarer i EU?

Ikke kun dyrkning, men også markedsføring af GMO'er på EU-markedet og brugen af afledte produkter heraf i fødevare- og foderkæden er betinget af en EU-godkendelse. En sådan godkendelse kan kun gives, hvis det dokumenteres, at der ikke er risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, og først efter en tilbundsgående vurdering fra EFSA's side.

Fra og med i dag omfatter listen over de 49 GMO'er, der er godkendt til fødevare- og foderbrug, 27 majssorter, 8 bomuldssorter, 7 sojabønnesorter, 3 rapssorter, 1 sukkerroesort, 1 kartoffelsort og 2 mikroorganismer.

Listen over godkendte GM-planter og det nøjagtige omfang af deres godkendelse findes i EU-registret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på følgende adresse: http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

Yderligere oplysninger:

IP/13/1038

http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm

1 :

Kilde: Annual monitoring report on the cultivation of MON 810 in 2012 in the EU (fremlagt af Monsanto). http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/reports_studies/report_2012_mon_810_en.htm.


Side Bar