Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 6 ноември 2013 г.

Въпроси и отговори относно европейските политики за отглеждане и внос на генетично модифицирани организми

Каква е настоящата процедура за издаване на разрешение за отглеждане на ГМО?

Разрешенията за отглеждане на генетично модифицирани организми (ГМО) се издават на европейско равнище за всеки отделен случай в резултат на заявление от дадено предприятие. Заявленията могат да бъдат подавани съгласно правилата на Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично модифицираните храни и фуражи, или съгласно Директивата относно съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда (Директива 2001/18/ЕО). И в двата случая държавите членки играят важна роля при извършването на първоначалната оценка на риска от отглеждане на ГМО.

Повече информация за процедурата за издаване на разрешение можете да намерите на следния адрес:

http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/authorisation/index_en.htm

Отглеждат ли се вече ГМО в ЕС?

Да. Съществува генетично модифицирана царевица MON 810, която се отглежда в ЕС за търговски цели. Генетичната модификация на продукта има за цел да предпази растението от вредителя европейски царевичен стъблен пробивач. Културата беше разрешена през 1998 г.

През 2012 г. MON 810 е била отглеждана главно в Испания (116 306 хектара), Португалия (9278 хектара), Чешката република (3052 хектара), Румъния (217 хектара) и Словакия (189 хектара)1. На този вида царевица се падат 1,35 % от 9,5 млн. хектара царевица, отглеждани в ЕС и 0,23 % от 55,1 млн. хектара генетично модифицирана царевица, отглеждани в световен мащаб2.

През 2010 г. бе разрешен за отглеждане и промишлена преработка в ЕС генетично модифициран картоф за нишесте, познат като „Амфлора“. От 2011 г. насам той вече не се отглежда в ЕС.

Има ли държави членки, които са забранили отглеждането на ГМО?

Да. Осем страни от ЕС (Австрия, България, Германия, Гърция, Италия, Люксембург, Полша и Унгария) са приели предпазни мерки и са забранили отглеждането на генетично модифицираната царевица MON810 на своя територия. Във Франция също действаше забрана до август 2013 г., когато бе отменена от френския Държавен съвет. Освен това Австрия, Гърция, Люксембург, Полша и Унгария са уведомили Комисията, че забраняват отглеждането на картофа „Амфлора“ на своя територия. Всички предпазни клаузи, представени на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), са обявени за научно необосновани.

Защо Комисията изпрати днес на Съвета проекторешение за разрешение за царевица 1507 на предприятието Pioneer?

През 2001 г. Pioneer подаде заявление за разрешително за отглеждане на царевица 1507 (устойчива към специфични вредни за царевица ларви на пеперуди, като например европейския царевичен стъблен пробивач) съгласно Директива 2001/18/ЕО относно съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда. През 2007 г. предприятието предяви първи иск пред Общия съд на Европейския съюз за неправомерно бездействие от страна на Комисията, тъй като не е представила за гласуване на регулаторния комитет решение за разрешение. Съдът приключи делото по този иск, след като през февруари 2009 г. Комисията представи на регулаторния комитет предложение за проекторешение за разрешаване. Комитетът обаче не излезе със становище. През 2010 г. Pioneer отправи втори иск за неправомерно бездействие (Дело T-164/10) срещу Комисията за това, че вследствие на липсата на становище от регулаторния комитет не е представила на Съвета предложение за решение за разрешение в съответствие с процедурата по комитология, приложима по това време (Решение на Съвета 1999/468/ЕО).

На 26 септември 2013 г. Общият съд постанови съдебно решение във връзка с дело T-164/10, че Комисията не е предприела необходимите действия съгласно Директива 2001/18/ЕО, тъй като не е представила на Съвета предложение в съответствие с член 5, параграф 4 от Решение на Съвета 1999/468/ЕО.

Поради това, в съответствие с член 266 от Договора за функционирането на Европейския съюз и с решението на Съда, Комисията представя пред Съвета проекторешение за разрешение на царевица 1507. За да се гарантира високо ниво на защита на здравето и околната среда, проекторешението за разрешение бе леко изменено с цел да включи препоръките на ЕОБХ, представени през 2011 г. и 2012 г.

Това означава ли, че Европейската комисия подкрепя отглеждането на царевица 1507?

Комисията не изразява становище за или против определен ГМО. Като пазителка на договорите тя е длъжна да приложи съществуващото законодателство. Ще припомним, че Директива 2001/18/ЕО, която е основният акт за това разрешение, бе приета от Съвета и Парламента през 2001 г. с цел укрепване на рамката за разрешаване на отглеждането на ГМО. Ще припомним също, че по искане на няколко страни членки, през юли 2010 г. Комисията предложи изменение на посоченото законодателство с цел да се даде възможност на държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия.

На какъв етап е процедурата във връзка с представеното от Комисията през юли 2010 г. законодателно предложение за изменение на законодателството относно отглеждането на ГМО? (Вж. MEMO/10/325 от 13 юли 2010 г.)

В отговор на дългогодишно искане от страна на няколко държави членки, Комисията публикува през юли 2010 г. предложение за регламент за изменение на Директива 2001/18/ЕО, с който да се предостави правно основание на държавите членки да вземат решения относно отглеждането на ГМО по съображения, различни от съображенията, основаващи се на научни оценки на рисковете за здравето и околната среда, извършени на европейско равнище. Благодарение на това изменение държавите членки ще могат да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия или на част от нея, без да се прибягва до предпазните клаузи, които досега не са били подкрепени от ЕОБХ.

През юли 2011 г. Европейският парламент прие на първо четене своето становище по предложението. В Съвета, въпреки усилията на няколко последователни председателства и особено на датското през 2012 г., не бе постигнато споразумение поради блокиращата позиция на малък брой държави членки. Комисията не е преставала да полага значителни усилия, за да се отговори на опасенията на тези държави, като същевременно получи подкрепа за предложението от мнозинство от държавите членки.

Защо Комисията очаква напредък от страна на държавите членки по законодателното предложение за отглеждане на ГМО?

Комисията счита, че проблемите, довели до представянето на законодателното предложение през 2010 г. остават неуредени и належащи, както става ясно от представеното днес на Съвета проекторешение за разрешение за царевица 1507 вследствие на решението на Общия съд на Европейския съюз по дело T-164/10.

Като има предвид и конструктивните елементи, произтекли от приетото на първо четене становище на Европейския парламент, и постоянните призиви на мнозинството от подкрепящите предложението държави членки да им бъде разрешено да забраняват или ограничават отглеждането на ГМО на своя територия съгласно подхода, определен в предложението за отглеждане, Комисията смята за изключително важно и абсолютно възможно да се постигне политически напредък по досието със Съвета и Парламента през идните месеци.

Кои са генетично модифицираните растения, които са разрешени в ЕС за употреба като храна и/или фураж?

Освен отглеждането, пускането на пазара в ЕС на ГМО и употребата на произведени от тях продукти в хранителната верига на хората и на животните също подлежи на разрешение от ЕС, за което е необходимо да се докаже отсъствието на риск за здравето на хората и животните и за околната среда чрез щателна оценка от страна на Европейския орган за безопасност на храните.

Към днешна дата списъкът на 49-те разрешени за употреба в храни и фуражи ГМО включва 27 вида царевица, 8 вида памук, 7 вида соя, 3 вида маслодайна рапица, 1 вид захарно цвекло, 1 вид картоф, 2 вида микроорганизми.

Списъкът с разрешените генетично модифицирани растения и точния обхват на разрешението за тях можете да намерите в регистъра на ЕС за генетично модифицираните храни и фуражи на следния адрес:

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

Повече информация:

IP/13/1038

http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm

1 :

Източник: Годишен доклад за наблюдение на отглеждането на царевица MON 810 през 2012 г. в ЕС, представен от Монсанто. http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/reports_studies/report_2012_mon_810_en.htm


Side Bar