Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

Brusel 25. októbra 2013

Prehlásenie komisára pre zdravie Tonia Borga o nadobudnutí účinnosti smernice o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

„Dnes nastal významný deň pre pacientov v celej Európskej únii. Od dnes platný právny predpis EÚ poskytuje občanom právo vycestovať do inej krajiny EÚ s cieľom liečby a získať za túto liečbu úhradu nákladov. Do dnešného dňa by už všetky krajiny EÚ mali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov transponovať smernicu o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bola prijatá pred 30 mesiacmi.

Z pohľadu pacientov táto smernica znamená zlepšenie ich postavenia, teda väčšiu ponuku zdravotnej starostlivosti, viac informácií a ľahšie cezhraničné uznávanie lekárskych predpisov. Táto smernica je takisto prínosom pre európske systémy zdravotnej starostlivosti, keďže zlepšuje spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti interoperabilných nástrojov elektronického zdravotníctva, používania hodnotenia zdravotníckych technológií a vzájomného vymieňania vzácnych odborných poznatkov.

Aby pacienti mohli využívať práva vyplývajúce z tohto predpisu EÚ, je potrebné tento právny predpis riadne transponovať a presadzovať. Komisia počas lehoty na transpozíciu poskytovala členským štátom významnú podporu. Teraz vyzývam všetky členské štáty, aby si splnili svoje povinnosti a túto smernicu v plnej miere transponovali. Komisia bude transpozíciu starostlivo sledovať, poskytovať pomoc, a v prípade potreby podnikne vhodné kroky."

Viac informácií o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti nájdete tu: MEMO/13/918


Side Bar