Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 22 oktober 2013

FRÅGOR OCH SVAR: Patienträttigheter vid vård utomlands

En äldre tysk man som har diabetes tar med ett extra recept när han åker på semester till Italien, men kommer apoteket där att godkänna receptet? En polsk kvinna vill göra sin höftoperation i Sverige där hennes barnbarn bor och arbetar, men hur ordnar hon det från Polen? En man från Portugal vill få sin starr opererad av en specialist i Spanien, men får han ersättning för kostnaderna? EU-lagstiftningen klargör nu vilka regler som gäller när man söker vård i ett annat EU-land.

Det nya direktivet klargör patienternas rätt till säker och bra vård i andra EU-länder och att få ersättning för kostnaderna. Patienter som söker vård i ett annat EU-land ska få vård på samma villkor som invånarna i landet. Om du har rätt till vården hemma får du ersättning för kostnaderna i ditt hemland. Men du kan högst få tillbaka lika mycket som vården skulle ha kostat i hemlandet. I vissa fall måste du ansöka om förhandstillstånd, särskilt om du måste läggas in på sjukhus eller för mycket specialiserad och kostsam vård.

Den nya lagen gynnar patienterna i EU också på andra sätt. Det blir lättare att få information om vårdgivare i andra EU-länder så att man får fler alternativ att välja mellan. EU-ländernas myndigheter kan lättare samarbeta och utbyta information om kvalitets- och säkerhetskrav för vården. Det ska också kunna inrättas europeiska nätverk av specialistcentrum på frivillig basis. Reglerna främjar dessutom EU-ländernas samarbete om e-hälsa och utvärdering av medicinska metoder.

Vilken omfattning kan utlandsvården få?

Patienter föredrar i regel att få vård i sitt eget land. Utlandsvården står därför för bara cirka 1 procent av de totala offentliga vårdutgifterna, vilket motsvarar cirka 10 miljarder euro. Här ingår också oplanerad vård, till exempel akutvård för turister. Det innebär alltså att betydligt mindre än 1 procent av utgifterna och patientresorna gäller planerad utlandsvård, t.ex. höft-, knä- och starroperationer.

Men det finns väl redan liknande regler?

Ja, om du behöver vård under en tillfällig utlandsvistelse, t.ex. akutvård, gäller fortfarande reglerna om samordning av socialförsäkringssystemen. Om du visar upp ditt europeiska sjukförsäkringskort får du nödvändig vård.

För planerad vård kan du enligt dessa regler ansöka om förhandstillstånd. Om du inte kan behandlas i ditt hemland inom en medicinskt försvarbar tid måste myndigheterna ge sitt tillstånd.

Reglerna gäller dock inte alla vårdgivare. Vissa privata vårdgivare omfattas till exempel inte. Dessutom måste du i regel söka tillstånd för alla behandlingar. Enligt det nya direktivet ska du bara behöva söka tillstånd i undantagsfall.

Vilka är fördelarna med de nya reglerna?

Direktivet påverkar inte de förmåner du redan har genom socialförsäkringsreglerna, som bygger på EU-fördragets artikel om fri rörlighet för människor. Det klargör bara de patienträttigheter som har sin grund i den fria rörligheten för tjänster och som EU-domstolen har slagit fast i flera domar. En av de viktigaste nyheterna är att patienter som behöver sjukhusvård själva får välja vårdgivare.

Men det finns fler fördelar:

Större utbud – direktivet omfattar alla vårdgivare i EU.

  • Mindre byråkrati för patienterna – man behöver inte söka förhandstillstånd i lika hög grad som tidigare.

  • Information till patienterna – via EU-ländernas särskilda kontaktpunkter får du all information du behöver, till exempel om vårdens kvalitet och säkerhet, för att kunna fatta välgrundade beslut. Dessutom införs nya åtgärder för att hjälpa alla patienter att utnyttja sina rättigheter enligt EU-lagstiftningen.

  • Handläggningsgarantier – som patient har du rätt att få motiverade beslut och överklaga om du anser att dina rättigheter inte har respekterats. Du har rätt att klaga och söka kompensation, och alla behandlingar måste omfattas av en ansvarsförsäkring eller liknande garantier. Du har också rätt att få en kopia av din journal.

När behöver jag förhandstillstånd från myndigheterna?

De nationella myndigheterna får kräva förhandstillstånd för vård i ett annat EU-land i tre fall:

  • För vård som innebär att du läggs in på sjukhus minst en natt.

  • För mycket specialiserad och kostsam vård.

  • I allvarliga, särskilda fall där det kan råda tvivel om vårdgivaren i fråga kan garantera vårdens kvalitet och säkerhet.

I dessa tre fall behöver du be om förhandstillstånd från den myndighet som ansvarar för ersättning av vårdkostnader (Försäkringskassan i Sverige). EU-länderna måste informera allmänheten om vilka behandlingar som kräver förhandstillstånd. Kontakta din nationella kontaktpunkt för att få en aktuell lista.

Får myndigheterna vägra mig tillstånd?

De nationella myndigheterna behöver inte bevilja tillstånd om den aktuella behandlingen eller vårdgivaren kan medföra en risk för patienten. Om vården kan ges i hemlandet inom en medicinskt försvarbar tid kan myndigheterna också avslå din ansökan. De måste dock förklara sitt beslut och grunda sin bedömning på vad som är ”medicinskt försvarbart” i just ditt fall.

Vad gör jag om jag inte får tillstånd?

Du har rätt att överklaga alla beslut om vård i andra EU-länder som rör dig.

Hur stor ersättning får jag för vårdkostnaderna?

Du får samma ersättning som du skulle ha fått i ditt hemland för samma typ av vård. De EU-länder där patienten inte betalar direkt för vården måste informera dig om ersättningsnivåerna. Om vården utomlands är billigare än i hemlandet får du ersättning för hela vårdkostnaden.

Kan jag söka vård utomlands om behandlingen inte finns i mitt land?

Ja, men du får bara ersättning för kostnaderna om vården omfattas av ditt hemlands allmänna sjukförsäkring.

Kontaktpunkten i ditt land kan hjälpa dig att ta reda på om en viss behandling omfattas av vårdförmånerna i ditt land.

Behöver jag betala för vården direkt?

Ja, normalt betalar du direkt och får sedan ersättning för utläggen från din försäkringskassa så snart som möjligt. Länderna kan om de vill skriftligen bekräfta ersättningen i förväg.

De kan också välja att betala vården direkt, i stället för att ersätta dig i efterhand.

Kan jag överföra min journal till det EU-land där jag får vård?

Du har rätt att alltid få en kopia på din journal, både hemma innan du söker vård utomlands och från vårdgivaren utomlands innan reser hem igen.

Vad gör jag om något går snett?

Den nationella kontaktpunkten i det land där du fick vård kan förklara dina rättigheter och vad som gäller i landet.

Ditt hemland måste erbjuda dig samma eftervård som om behandlingen hade gjorts hemma.

Hur kan jag vara säker på att den vård jag fick utomlands följs upp ordentligt när jag kommer hem?

Ditt hemland måste se till att eftervården håller samma kvalitet oavsett var i EU behandlingen gjordes.

Kan jag hämta ut mitt recept i ett annat EU-land?

I princip ska du kunna hämta ut ditt recept i alla EU-länder, även recept som du fått utomlands. På så sätt kan vården följas upp ordentligt när du kommer hem igen efter att vårdats utomlands. Du har rätt att hämta ut ett receptbelagt läkemedel under förutsättning att läkemedlet får säljas och finns tillgängligt i det aktuella landet.

Det här är inget nytt, men i praktiken kan det vara svårt att få sina recept godkända i andra länder. De nya reglerna löser inte problemet över en natt, men det kommer att bli betydligt lättare för apoteken att förstå och lämna ut recept från andra EU-länder.

Vad gör nätverken för e-hälsa och utvärdering av medicinska metoder?

Nätverket för utvärdering av medicinska metoder ska hjälpa beslutsfattarna att bestämma hur de ska använda sjukvårdsbudgeten. Här finns ett stort utrymme för närmare samarbete mellan EU-länderna. För närvarande gör länderna sådana utvärderingar på egen hand.

På samma sätt kan e-hälsa göra stor nytta för hälso- och sjukvården. Genom nätverket kan medlemsländerna hjälpas åt för att ta fram kompatibla tjänster och system för e-hälsa.

Båda nätverken gynnar ländernas hälso- och sjukvårdssystem direkt, och patienter indirekt.

Var hittar jag mer information om rätten att söka vård utomlands?

Kontakta din nationella kontaktpunkt eller gå in på webbplatsen Ditt Europa:

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_en.htm

Läs mer:

http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy/index_sv.htm


Side Bar