Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

OBAVIJEST

Bruxelles, 22. listopada 2013.

Pitanja i odgovori: Prava pacijenata u području prekogranične zdravstvene zaštite

Stariji Nijemac koji boluje od šećerne bolesti ponio je na put u Italiju dodatne liječničke recepte. Hoće li ljekarnik prihvatiti te recepte? Poljakinja želi otići na operaciju kuka u zemlju gdje živi i radi njezina unučad, ali ne zna kako to organizirati iz Poljske. Portugalac želi da njegovu operaciju mrene obavi specijalist u Španjolskoj. Hoće li moći ostvariti nadoknadu troškova? Novim zakonodavstvom EU-a otklanjaju se nejasnoće u pogledu prava i pravila u vezi s prekograničnom zdravstvenom zaštitom.

Zakonodavstvom EU-a razjašnjavaju se prava pacijenata u pogledu pristupa sigurnom i kvalitetnom liječenju u drugim državama članicama EU-a te nadoknade pripadajućih troškova. Pacijenti koji odlaze na liječenje u drugu državu članicu EU-a ondje uživaju jednaka prava kao državljani te države. Ako u svojoj matičnoj državi imaju pravo na tu vrstu zdravstvene zaštite, ona će im nadoknaditi troškove. Nadoknada ne može biti viša od troškova liječenja u matičnoj državi. U pojedinim je slučajevima prije odlaska na liječenje potrebno zatražiti odobrenje, osobito ako liječenje uključuje noćenje u bolnici ili visokospecijalizirane i skupe postupke.

Novim zakonodavstvom pacijentima u EU-u nude se i razne druge pogodnosti, npr. olakšava im se pristup informacijama o zdravstvenoj zaštiti u drugim državama članicama i tako proširuju mogućnosti liječenja. Nacionalnim zdravstvenim tijelima olakšava se suradnja i razmjena informacija o standardima kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite. Podupire se razvoj „europskih referentnih mreža” koje omogućuju povezivanje priznatih specijaliziranih stručnih centara u Europi. Promiče se i suradnja među državama članicama EU-a kako bi se iskoristio veliki potencijal procjena zdravstvene tehnologije i e-zdravstva.

Koliki je opseg zdravstvene zaštite koja se ostvaruje u inozemstvu?

Pacijenti se najradije liječe u vlastitoj zemlji. Stoga potražnja za prekograničnom zdravstvenom zaštitom čini tek oko 1 % javne potrošnje za zdravstvenu zaštitu, koja trenutačno iznosi oko 10 milijardi EUR. Procjena obuhvaća i prekograničnu zdravstvenu zaštitu koju pacijenti nisu unaprijed planirali (npr. hitna pomoć turistima). To znači da se trenutačno znatno manje od tih 1 % troškova i kretanja pacijenata odnosi na planiranu prekograničnu zdravstvenu zaštitu, npr. operacije kuka, koljena ili mrene.

Što je s postojećim zakonodavstom u tom području (uredbe o socijalnoj sigurnosti)?

Građani kojima je potrebna zdravstvena skrb (uključujući hitnu pomoć) tijekom privremenog boravka u inozemstvu mogu i dalje koristiti povlastice koje proizlaze iz postojećih uredaba i Europske kartice zdravstvenog osiguranja.

U slučaju planiranog liječenja u skladu s Uredbom, pacijent može podnijeti zahtjev za prethodno odobrenje. To se odobrenje ne može uskratiti ako se pacijent ne može liječiti u svojoj matičnoj državi u roku koji je medicinski opravdan.

Važno je napomenuti da uredbama nisu obuhvaćeni svi pružatelji, npr. isključeni su neki privatni pružatelji zdravstvene zaštite. Osim toga, u skladu s tim uredbama pacijenti u pravilu moraju podnijeti zahtjev za odobrenje za sve postupke liječenja, dok bi u skladu s Direktivom odobrenje trebalo biti izuzetak, a ne pravilo.

Koje su dodatne povlastice tog zakonodavstva?

Direktiva ne utječe na povlastice koje građani već ostvaruju u okviru postojećih uredaba o socijalnoj sigurnosti koje se temelje na članku Ugovora o EU-u o slobodnom kretanju osoba, nego razjašnjava prava pacijenata koja se temelje na slobodnom kretanju usluga i koja su utvrđena u raznim presudama Suda EU-a. Jedno od glavnih postignuća nove Direktive jest mogućnost izbora pružatelja zdravstvene zaštite u slučaju bolničkog liječenja.

Ostale prednosti novog zakonodavstva:

Više mogućnosti izbora: Direktivom su obuhvaćeni svi pružatelji zdravstvene zaštite u EU-u.

  • Manje administracije za pacijente: u skladu s Direktivom, prethodno odobrenje morat će se zatražiti samo u iznimnim slučajevima.

  • Informacije za pacijente: pacijenti će preko nacionalnih kontaktnih točaka, koje će se uspostaviti u svim državama članicama, dobiti sve informacije koje su im potrebne za donošenje informirane odluke, npr. o kvaliteti i sigurnosti zdravstvene zaštite. Osim toga, Direktivom se uvode nove mjere kako bi se pomoglo svim pacijentima da što bolje iskoriste svoja prava na temelju oba propisa.

  • Postupovna jamstva: svi pacijenti imaju pravo dobiti propisno obrazložene odluke i žaliti se ako smatraju da su im povrijeđena prava. Svi pacijenti imaju pravo na prigovor i pravnu zaštitu (a svi postupci liječenja moraju biti pokriveni osiguranjem od odgovornosti ili drugim sličnim jamstvom). Svi pacijenti imaju pravo dobiti kopiju zdravstvenog kartona.

Kada je potrebno prethodno odobrenje nacionalnog tijela?

Nacionalna tijela mogu uvesti sustav „prethodnog odobrenja” za odlazak na liječenje u drugu državu članicu u sljedeća tri slučaja:

  • u slučaju zdravstvene zaštite koja uključuje najmanje jedno noćenje u bolnici

  • za visokospecijalizirane i skupe postupke zdravstvene zaštite

  • u ozbiljnim i specifičnim slučajevima s obzirom na kvalitetu ili sigurnost zdravstvene zaštite koju pruža dotični pružatelj.

U ta tri slučaja pacijenti moraju unaprijed pribaviti odobrenje nacionalnog zdravstvenog tijela nadležnog za nadoknadu troškova. Države članice moraju objaviti koji postupci liječenja podliježu takvom odobrenju – popis se može pronaći preko nacionalne kontaktne točke.

Može li se odobrenje uskratiti?

Nacionalna zdravstvena tijela mogu uskratiti odobrenje ako bi dotični postupak ili pružatelj zdravstvene zaštite mogao ugroziti pacijenta. Odobrenje se može uskratiti i ako je usluga zdravstvene zaštite dostupna u matičnoj državi u roku koji je medicinski opravdan. Međutim, države članice moraju obrazložiti svoju odluku, a njihova procjena „roka koji je medicinski opravdan” mora biti utemeljena na konkretnom slučaju.

Što učiniti u slučaju odbijanja zahtjeva?

Pacijenti imaju pravo zahtijevati preispitivanje upravne odluke o korištenju prekogranične zdravstvene zaštite koja se odnosi na njihov slučaj.

Kolika je nadoknada troškova koju mogu ostvariti nakon liječenja u inozemstvu?

Pacijentima će se nadoknaditi iznos koji bi dobili u vlastitoj državi za istu vrstu zdravstvene zaštite. Države članice u kojima su usluge zdravstvene zaštite besplatne na mjestu pružanja usluge pacijente trebaju obavijestiti o svojim tarifama. Ako je liječenje u inozemstvu jeftinije nego u matičnoj državi, nadoknada troškova odgovara stvarnoj cijeni liječenja.

Mogu li ostvariti zdravstvenu zaštitu u inozemstvu ako ona nije dostupna u mojoj zemlji?

Da, ali troškovi će vam se nadoknaditi samo ako su obuhvaćeni „paketom povlastica” na koje imate pravo u skladu sa zakonodavstvom ili pravilima matične države.

Vaše nacionalne kontaktne točke reći će vam gdje možete provjeriti je li određen postupak liječenja obuhvaćen vašim „paketom povlastica”.

Moram li liječenje u inozemstvu platiti unaprijed?

Da, u pravilu pacijent plaća unaprijed, a nadoknadu prima od svog nacionalnog tijela u najkraćem roku. U skladu sa zakonodavstvom, države članice mogu unaprijed potvrditi iznos nadoknade u pisanom obliku.

Osim toga, one umjesto te nadoknade imaju mogućnost uslugu zdravstvene zaštite platiti izravno pružatelju.

Mogu li svoje zdravstvene podatke prenijeti u državu članicu liječenja?

Prije odlaska na liječenje u drugu državu članicu imate pravo od svoje matične države dobiti kopiju zdravstvenih podataka, a isto tako i od pružatelja usluge u zemlji liječenja prije povratka u matičnu državu.

Što ako tijekom liječenja u inozemstvu nastupe komplikacije?

Nacionalna kontaktna točka te države može vam objasniti vaša prava i pružiti informacije o režimu koji se primjenjuje u državi liječenja.

Vaša matična država ima obvezu osigurati vam jednako zdravstveno praćenje kao da ste se liječili na njezinu državnom području.

Hoću li nakon povratka iz inozemstva moći nastaviti liječenje u matičnoj državi?

Vaša matična država ima obvezu osigurati vam jednako kvalitetno zdravstveno praćenje bez obzira na mjesto liječenja.

Hoće li moj recept biti priznat u drugoj državi članici?

Recept izdan u drugoj državi članici trebao bi biti priznat u državi boravišta pacijenta i obratno. Time se pacijentu po povratku kući nakon liječenja u drugoj državi članici osigurava primjereno zdravstveno praćenje. Pacijent ima pravo dobiti propisani lijek pod uvjetom da je lijek odobren za prodaju i dostupan u zemlji u kojoj želi da mu se on izda.

Iako ta načela nisu nova, priznavanje recepata u praksi ne teče uvijek glatko. Problem se neće riješiti preko noći, ali odredbe Direktive ljekarnicima bi trebale znatno olakšati razumijevanje recepata izdanih u inozemstvu i izdavanje lijekova na takav recept.

Koje su koristi mreža za procjenu zdravstvene tehnologije i e-zdravstvo?

Procjene zdravstvene tehnologije donositeljima odluka olakšavaju donošenje ispravnih odluka o ulaganjima u zdravstvo i izdacima za zdravstvo. Jačanjem suradnje među državama članicama moći će se bolje iskoristiti veliki potencijal tog područja u kojem trenutačno svaka država sama vrši procjene.

I e-zdravstvo može donijeti znatne koristi zdravstvenim sustavima. Stalnom formalnom suradnjom među državama članicama olakšat će se donošenje odluka u državama članicama i poboljšati interoperabilnost.

Nacionalni zdravstveni sustavi imaju izravne, a pacijenti neizravne koristi od tih mreža.

Gdje mogu pronaći dodatne informacije o svojim pravima zdravstvene zaštite u inozemstvu?

Preko vaše nacionalne kontaktne točke ili na web-mjestu Vaša Europa:

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_en.htm

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy/index_en.htm


Side Bar