Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel 22. října 2013

Otázky a odpovědi: Práva pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče

Starší německý občan postižený cukrovkou si s sebou na výlet do Itálie veze několik lékařských předpisů. Ale přijme je italský lékárník? Jedna žena z Polska by chtěla podstoupit operaci kyčle v zemi, kde žijí a pracují její vnuci. Jakým způsobem může potřebné formality vyřídit z Polska? Portugalec si chce nechat operovat šedý zákal španělským specialistou, ale může počítat s tím, že mu budou vynaložené náklady vráceny? Právní předpis EU nyní objasňuje práva a pravidla pro přeshraniční zdravotní péči.

Tento právní předpis objasňuje právo pacientů na přístup k bezpečné a kvalitní zdravotní péči ve všech zemích EU a na náhradu vynaložených nákladů. Pacienti cestující do jiné země EU kvůli lékařské péči mají nyní nárok na stejné podmínky jako občané dané země. Pokud mají nárok na uvedenou zdravotní péči doma, náklady jim uhradí jejich domovská země. Jejich výdaje budou proplaceny do výše nákladů na tutéž léčbu doma. V některých případech může být nutné požádat před odjezdem o povolení pro léčbu, zejména pokud tato léčba vyžaduje hospitalizaci nebo vysoce specializovanou a nákladnou zdravotní péči.

Zmiňovaný nový předpis přinese užitek pacientům EU i v několika dalších oblastech. Usnadní pacientům přístup k informacím o zdravotní péči v jiné zemi EU, a zlepší tak možnosti jejich léčby. Také zdravotnickým orgánům jednotlivých států usnadní vzájemnou užší spolupráci a výměnu informací, pokud jde o kvalitativní a bezpečnostní standardy zdravotní péče. Vytvoří se podmínky pro rozvoj „evropských referenčních sítí“, díky nimž se prohloubí dobrovolná spolupráce mezi specializovanými zdravotnickými centry uznávanými v Evropě. Podpoří se rovněž spolupráce mezi zeměmi EU za účelem využívání značných potenciálních výhod, které vyplývají z hodnocení zdravotnických technologií a elektronického zdravotnictví.

O jakém rozsahu přeshraniční zdravotní péče hovoříme?

Pacienti raději využívají zdravotní péči ve své zemi. To je důvod, proč poptávka po přeshraniční zdravotní péči představuje pouze asi 1 % celkových veřejných výdajů na zdravotní péči, což v současné době činí asi 10 miliard EUR. Tento odhad zahrnuje přeshraniční zdravotní péči, která nebyla pacienty předem plánována (jako je péče o turisty v akutních případech). Znamená to tedy, že na plánovanou přeshraniční zdravotní péči, jakou je operace kyčle, kolene nebo šedého zákalu, připadá podstatně méně než 1 % výdajů a počtu vycestování pacientů.

Jaké jsou stávající právní předpisy v této oblasti (nařízení o sociálním zabezpečení)?

Občané, kteří potřebují zdravotní péči (včetně péče v akutních případech) při svých dočasných pobytech v zahraničí, budou i nadále moci využívat stávajících nařízení a evropského průkazu zdravotního pojištění a bude jim poskytnuta potřebná péče.

V případě plánované péče podle uvedených nařízení může pacient požádat o předběžné povolení. Toto povolení nelze zamítnout, pokud pacientovi nemůže být v jeho zemi poskytnuta potřebná péče v časovém horizontu, který je z lékařského hlediska odůvodnitelný.

Je třeba poznamenat, že zmiňovaná nařízení se nevztahují na všechny poskytovatele zdravotní péče. Například jsou vyloučeni někteří soukromí poskytovatelé péče. Kromě toho jsou podle těchto nařízení pacienti obvykle povinni požádat o povolení pro všechny druhy léčby, zatímco na základě směrnice by taková povolení měla být spíše výjimkou než pravidlem.

Jaký je přínos tohoto právního předpisu?

Tato směrnice nebude mít žádný vliv na výhody, které občanům zajišťují již stávající nařízení o sociálním zabezpečení, jejichž základem je článek Smlouvy o EU, který se týká volného pohybu osob. Objasňuje však ta práva pacientů, jejichž základem je volný pohyb služeb a která jsou zakotvena v různých rozsudcích Evropského soudního dvora. Pokud jde o nemocniční péči, jedním z největších úspěchů této směrnice je skutečnost, že pacienti si budou moci sami vybrat poskytovatele zdravotní péče.

Další výhody tohoto nového právního předpisu jsou:

  • Více možností volby: tato směrnice se vztahuje na všechny poskytovatele zdravotní péče v EU.

  • Méně byrokracie pro pacienty: na základě této směrnice by nutnost získat předběžné povolení měla být spíše výjimkou než pravidlem.

  • Informace pro pacienty: pacienti obdrží všechny informace, které potřebují, aby se mohli informovaně rozhodnout, například informace o kvalitě a bezpečnosti zdravotní péče, a to prostřednictvím vnitrostátních kontaktních míst, která vzniknou ve všech členských státech. Kromě toho tato směrnice zavádí nová opatření, která mají všem pacientům pomáhat co nejlépe využívat jejich práv vyplývajících z obou těchto právních předpisů.

  • Procesní záruky: všichni pacienti mají nárok na řádně odůvodněné rozhodnutí a na odvolání, pokud mají pocit, že jejich práva nejsou respektována. Všichni pacienti mají právo podat stížnost a požadovat nápravu (a na veškerou léčbu se musí vztahovat pojištění odpovědnosti nebo podobná záruka). Pacienti mají také právo na kopii své zdravotní dokumentace.

Za jakých okolností budu potřebovat předběžné povolení od svého vnitrostátního orgánu?

Vnitrostátní orgány mohou zavést systém „předběžného povolení“ pro cestu do jiného členského státu za účelem léčby ve třech případech:

  • pokud se jedná o zdravotní péči vyžadující alespoň jednodenní hospitalizaci;

  • pokud se jedná o vysoce specializovanou a finančně náročnou zdravotní péči;

  • pokud se jedná o obzvláště závažné a specifické případy, kdy jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu a bezpečnost péče poskytované konkrétním poskytovatelem.

V těchto třech případech budou muset pacienti předem požádat o povolení, které vydává vnitrostátní zdravotnický orgán zodpovědný za proplácení nákladů za ošetření. Členské státy jsou povinny zveřejnit léčebné úkony, na které se takové povolení vztahuje – jejich seznam získáte prostřednictvím Vašeho vnitrostátního kontaktního místa.

Může být toto povolení zamítnuto?

Vnitrostátní zdravotnické orgány mohou zamítnout povolení v případě, že by daná léčba či daný poskytovatel zdravotní péče mohli představovat riziko pro pacienta. Pokud určitá zdravotní péče může být poskytnuta i doma a ve lhůtě, která je z lékařského hlediska odůvodnitelná, pak může být povolení rovněž zamítnuto. Členské státy však budou muset vysvětlit, proč je takové rozhodnutí nezbytné, a budou muset svůj posudek o tom, co je „lékařsky odůvodnitelné“, založit na Vašem konkrétním případě.

Co když mi bylo povolení zamítnuto?

Pacienti mají právo požadovat přezkum každého administrativního rozhodnutí týkajícího se přeshraniční zdravotní péče v jejich konkrétním případě.

V jaké výši mohu očekávat vrácení nákladů na léčbu v zahraničí?

Pacientům budou vynaložené prostředky vyplaceny zpět ve výši odpovídající částce, kterou by obdrželi za tentýž typ zdravotní péče ve své zemi. Členské státy, které poskytují péči zdarma v místě jejího poskytování, budou muset informovat pacienty o svých tarifech náhrad. Pokud je léčení v zahraničí levnější než v domovské zemi, bude náhrada odrážet skutečnou cenu léčení.

Mohu vyhledat zdravotní péči v zahraničí v případě, že adekvátní léčba není v mé zemi k dispozici?

Ano, ale nárok na náhradu budete mít pouze tehdy, pokud spadá do „souboru benefitů“, na které máte nárok podle právních předpisů nebo pravidel ve Vaší zemi.

Vaše vnitrostátní kontaktní místo Vám pomůže ověřit, zda určitá léčba spadá do Vašeho „souboru benefitů“.

Musím platit za přeshraniční léčbu předem?

Ano, pacienti musí obvykle platit předem a teprve zpětně jim vynaložené prostředky proplatí příslušný vnitrostátní orgán, a to co nejdříve. Tento předpis také členským státům umožňuje předem písemně potvrdit částku náhrady.

Členské státy mají také možnost místo náhrady pacientům platit za zdravotní péči přímo.

Je možné zaslat lékařské údaje do členského státu, kde podstoupím léčbu?

Máte právo získat kopii svých zdravotních údajů z Vaší země před zahájením léčby v jiném členském státě a od poskytovatele péče v zemi, kde jste léčeni, před návratem do Vaší země.

Jak si mám počínat v případě komplikací při léčbě v zahraničí?

Vnitrostátní kontaktní místo dané země Vás informuje o Vašich právech a o platném režimu v zemi, ve které je léčba poskytována.

Vaše domovská země je povinna zajistit Vám takové pokračování léčby, jaké by Vám poskytla v případě, že byste svou léčbu zahájili ve své zemi.

Mám jistotu, že léčba, kterou jsem zahájil v zahraničí, bude v mé zemi pokračovat?

Vaše domovská země je povinna zajistit adekvátní pokračování léčby ve stejné kvalitě bez ohledu na to, v jaké zemi EU bylo s léčbou započato.

Uznají můj lékařský předpis v jiném členském státě EU?

Lékařský předpis vydaný v jiné zemi EU by měl být uznán v pacientově domovské zemi a obráceně. Tímto způsobem je zajištěno řádné pokračování zdravotní péče započaté v jiné zemi EU i po návratu pacienta domů. Pacient má nárok získat předepsaný lék v případě, že tento lék je řádně schválen k prodeji a je dostupný v zemi, kde pacient požaduje jeho vydání.

Ačkoli tyto zásady nejsou nové, v praxi může uznávání lékařských předpisů působit problémy. I když ustanovení této směrnice nevyřeší problémy přes noc, měla by výrazně zvýšit schopnost lékárníků porozumět předpisům vydaným v jiném členském státě a na jejich základě vydat příslušné léky.

Jaký je přínos sítí v oblasti hodnocení zdravotních technologií nebo elektronického zdravotnictví?

Hodnocení zdravotních technologií pomáhá řídícím subjektům činit správná rozhodnutí, pokud jde o investice a vydávání prostředků v oblasti zdravotnictví. Je zjevné, že intenzivnější spolupráce mezi zeměmi EU v této oblasti má výrazný potenciální přínos, neboť v současné době každá země provádí tato hodnocení sama.

Podobně i elektronické zdravotnictví může být velkým přínosem pro zdravotnické systémy. Formální a trvalá spolupráce mezi členskými státy pomůže řídícím subjektům v jednotlivých zemích a zlepší jejich vzájemnou interoperabilitu.

Tyto sítě mají přímý kladný dopad na vnitrostátní zdravotnické systémy a nepřímý kladný dopad i na pacienty.

Kde mohu získat více informací o svých právech na zdravotní péči v zahraničí?

Informace získáte u svého vnitrostátního kontaktního místa nebo na internetových stránkách Vaše Evropa: http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_en.htm

Další informace:

http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy/index_cs.htm


Side Bar