Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT FI EL CS ET PL RO

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 17 oktober 2013

Överträdelser i oktober: de viktigaste besluten

RÄTTSTJÄNSTEN

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

ENERGI

MILJÖ

INRE MARKNADEN OCH TJÄNSTER

RÄTTSLIGA FRÅGOR

SKATTER OCH TULLAR

AT

1

BE

1

BG

1

CY

2

CZ

1

DE

1

DK

1

EE

1

ES

1

FI

1

FR

1

IT

1

PL

1

1

RO

1

Europeiska kommissionen vidtar i sitt månatliga paket av överträdelsebeslut rättsliga åtgärder mot EU-länderna när de inte har fullgjort sina skyldigheter enligt EU-rätten. Besluten spänner över många områden och går ut på att EU-rätten ska tillämpas korrekt, vilket gynnar både enskilda och företag.

Kommissionen fattade i dag 108 beslut, däribland 12 motiverade yttranden och 5 hänskjutanden till EU-domstolen. Här sammanfattas de viktigaste besluten. För mer information om överträdelseförfarandet se MEMO/12/12.

 1. Hänskjutanden till domstolen

 1. Kommissionen väcker talan mot Belgien vid EU-domstolen på grund av underlåtenhet att tillämpa de skattebefrielser som EU-institutionerna har rätt till

Eftersom kommissionen anser att Belgien inte fullt ut iakttar bestämmelserna i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska unionen avseende skattebefrielse för EU-institutionerna har den beslutat att väcka talan mot landet vid EU-domstolen på inrådan av kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič, som ansvarar för kontakter mellan institutionerna och administration.

(Mer information: IP/13/952A. Gravili - Tfn +32 2 295 43 17 - Mobil +32 498 95 4317)

 1. Miljö: Kommissionen väcker talan mot Bulgarien vid EU-domstolen på grund av underlåtenhet att skydda hotade arter

Kommissionen väcker talan mot Bulgarien vid EU-domstolen på grund av att landet inte skyddar unika livsmiljöer och viktiga arter. Ärendet gäller Kaliakra-regionen, en flyttled och rastplats för starkt hotade arter, där ett stort antal vindkraftverk och andra anläggningar har tillåtits utan tillfredställande miljökonsekvensbedömningar. Trots att Bulgarien har åtagit sig att stärka skyddet för sällsynta arter och livsmiljöer i regionen förefaller motsatsen vara fallet. På miljökommissionär Janez Potočniks inrådan väcker kommissionen därför talan mot Bulgarien vid EU-domstolen.

(Mer information: IP/13/966 - J. Hennon - Tfn +32 2 295 35 93 - Mobil +32 498 95 35 93)

 1. Offentlig upphandling: Kommissionen väcker talan mot Polen vid EU-domstolen på grund av otillåtna uteslutningskriterier i upphandlingsförfaranden

Kommissionen har i dag beslutat att väcka talan mot Polen vid EU-domstolen för felaktigt genomförande av bestämmelserna i direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. Kommissionen anser att bestämmelserna i den polska lagen om offentlig upphandling avsevärt kan hindra tillträde till marknaderna för offentlig upphandling.

(Mer information: IP/13/965 – C. Hughes – Tfn +32 2 296 44 50 - Mobil +32 498 96 44 50)

 1. Miljö: Kommissionen väcker talan mot Tyskland vid EU-domstolen på grund av underlåtenhet att följa bestämmelser om tillgång till rättslig prövning

Kommissionen väcker talan mot Tyskland vid EU-domstolen på grund av ett kryphål i dess lagstiftning om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Enligt EU-lagstiftningen måste medlemsstaterna se till att det finns ett förfarande för rättslig överprövning av beslut som fattas inom ramen för direktivet om miljökonsekvensbedömning och direktivet om industriutsläpp. Kommissionen ser allvarligt på vad som förefaller vara luckor i den tyska lagstiftningen på detta område, vilka kan begränsa medborgarnas tillgång till rättslig prövning. På miljökommissionär Janez Potočniks inrådan väcker kommissionen därför talan mot Tyskland vid EU-domstolen.

(Mer information: IP/13/967 – J. Hennon - Tfn +32 2 295 35 93 - Mobil +32 498 95 35 93)

 1. Hälsa och säkerhet: Kommissionen väcker talan mot Spanien vid EU-domstolen på grund av underlåtenhet att skydda civilgardet

Kommissionen har beslutat att väcka talan mot Spanien vid EU-domstolen på grund av att landet inte fullt ut tillämpar EU-direktivet om grundläggande regler för skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet på personalen i civilgardet (Guardia Civil). Kommissionen anser att Spanien inte i tillräckligt hög grad har sett till att det utnämns kvalificerad personal för att kontrollera att det vidtas arbetsmiljösåtgärder på alla civilgardets arbetsplatser. Detta strider mot artikel 7 i direktiv 89/391/EEG, som ålägger arbetsgivaren att tillhandahålla nödvändig personal och utrustning för att se till att det kan genomföras förebyggande och skyddande åtgärder, såsom riskbedömningar.

(Mer information: IP/13/963 - J. Todd - Tfn +32 2 299 41 07 - Mobil +32 498 99 4107)

 1. Motiverade yttranden

 1. Energieffektivitet i byggnader: Tjeckien och Rumänien uppmanas att anta nationella bestämmelser för energieffektivitet i byggnader

Kommissionen har formellt begärt att Tjeckien och Rumänien ska fullgöra sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen om energieffektivitet i byggnader (direktiv 2010/31/EU). Kommissionen har skickat ett motiverat yttrande till de två medlemsstaterna och uppmanat dem att meddela vilka åtgärder som vidtagits för att införliva direktivet, som skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 9 juli 2012. Om de inte uppfyller sina skyldigheter enligt direktivet inom två månader kan kommissionen hänskjuta ärendet till EU-domstolen. Enligt direktivet måste medlemsstaterna fastställa och tillämpa minimikrav på energiprestanda för byggnader, se till att alla byggnader energicertifieras och kräva regelbundna inspektioner av värme- och luftkonditioneringssystem. Dessutom ska medlemsstaterna från och med 2021 se till att alla nya byggnader är s.k. nära-nollenergibyggnader. I september 2012 inledde kommissionen överträdelseförfaranden mot 24 medlemsstater (alla utom Danmark, Irland och Sverige) som inte hade anmält sina nationella åtgärder för att införliva direktivet i nationell lagstiftning. Motiverade yttranden skickades redan i januari 2013 till Italien, Grekland, Portugal och Bulgarien, i april 2013 till Spanien och Slovenien, i juni 2013 till Belgien, Tyskland, Finland, Frankrike, Lettland, Polen och Nederländerna och i september 2013 till Österrike, Cypern, Estland, Litauen, Luxemburg, Ungern och Förenade kungariket. Se även: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Mer information: M. Holzner - Tfn +32 2 296 01 96 - Mobil +32 498 98 22 80)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Österrike att förbättra tillgången till rättslig prövning

Kommissionen uppmanar Österrike att förbättra de bestämmelser som är avsedda att säkerställa tillgången till rättslig prövning i beslutsprocesser som påverkar miljön. Enligt miljökonsekvensbedömningsdirektivet får medborgarna begära rättslig prövning av beslut som fattas inom dess tillämpningsområde, men kommissionen är inte övertygad om att enskilda har tillräckliga rättigheter enligt Österrikes nuvarande bestämmelser. Kommissionen ser särskilt allvarligt på begränsningar av enskildas rätt att överklaga beslut om huruvida miljökonsekvensbeskrivningar krävs eller inte. Om Österrike inte agerar inom två månader kan ärendet hänskjutas till EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon - Tfn +32 2 295 35 93 - Mobil +32 498 95 35 93)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Cypern att anta EU-regler om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

Europeiska kommissionen uppmanar Cypern att lägga fram uppgifter om hur EU-lagstiftningen om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter genomförs i nationell lagstiftning. Cypern har underlåtit att anta regler om begränsning av farliga ämnen i elektroniska produkter i nationell lagstiftning och har också, i ett separat fall, underlåtit att utfärda tekniska bestämmelser om undantag för viss utrustning som innehåller bly. Då Cypern inte iakttog de ursprungliga tidsfristerna skickade kommissionen formella underrättelser. Eftersom bristerna ännu inte åtgärdats sänder kommissionen nu två motiverade yttranden. Om Cypern inte agerar inom två månader kan ärendet hänskjutas till EU-domstolen, som kan besluta om vite.

(Mer information: J. Hennon - Tfn +32 2 295 35 93 - Mobil +32 498 95 35 93)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Danmark att sända förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt

Kommissionen uppmanar Danmark att skicka nya förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt. Förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt krävs enligt ramdirektivet för vatten och de anger åtgärder för att uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2015. Planerna skulle ha skickats till kommissionen 2009. Efter flera påminnelser antog Danmark förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt 2012, men danska domstolar fann att den samrådsperiod som fastställts av myndigheterna för att lämna synpunkter på förslagen till planer var för kort och ogiltigförklarade därefter planerna. Eftersom det därför för närvarande inte finns några förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt i Danmark inleder kommissionen på nytt överträdelseförfarandet och sänder ett motiverat yttrande. Om Danmark inte agerar inom två månader kan ärendet hänskjutas till EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon - Tfn +32 2 295 35 93 - Mobil +32 498 95 35 93)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Estland att anta EU-regler om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

Europeiska kommissionen uppmanar Estland att lägga fram uppgifter om hur EU-lagstiftningen om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter genomförs i nationell lagstiftning. Estland har underlåtit att utfärda tekniska bestämmelser om undantag för viss utrustning som innehåller bly eller kadmium. De två direktiven skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 2 januari 2013. Då Estland inte iakttog den ursprungliga fristen skickades en formell underrättelse till landet den 21 mars 2013. Eftersom bristerna ännu inte åtgärdats sänder kommissionen nu ett motiverat yttrande. Om Estland inte reagerar inom två månader kan ärendet hänskjutas till EU-domstolen, som kan besluta om vite.

(Mer information: J. Hennon - Tfn +32 2 295 35 93 - Mobil +32 498 95 35 93)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Finland att införliva EU-regler om industriutsläpp

Kommissionen uppmanar Finland att lägga fram uppgifter om hur EU-lagstiftningen om industriutsläpp införlivas i den nationella lagstiftningen. Det nya direktivet om industriutsläpp ersätter och uppdaterar äldre regler som syftar till att förhindra, minska och så långt som möjligt eliminera föroreningar från industrin. Direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 7 januari 2013. Eftersom Finland inte iakttog den ursprungliga fristen skickades en formell underrättelse till landet den 21 mars 2013. Direktivet har endast införlivats delvis på fastlandet och har inte införlivats alls på Åland. Kommissionen skickar nu ett motiverat yttrande. Om Finland inte reagerar inom två månader kan ärendet hänskjutas till EU-domstolen, som kan besluta om vite.

(Mer information: J. Hennon - Tfn +32 2 295 35 93 - Mobil +32 498 95 35 93)

 1. Beskattning: Kommissionen uppmanar Frankrike att avskaffa diskriminerande beskattning av vinst på ädelmetaller

För närvarande tillåter den franska lagstiftningen om beskattning av överlåtelse av ädelmetaller skattskyldiga som är bosatta i Frankrike att välja mellan två system, antingen beskattning på realisationsvinstens belopp enligt vanlig progressiv inkomstskatt för fysiska personer eller en schablonbeskattning med 16 % på försäljningens totala belopp.

För skattskyldiga som inte är bosatta i Frankrike är däremot schablonbeskattningen obligatorisk, vilket kan leda till högre skatt i vissa fall, särskilt när ingen vinst realiseras.

En sådan skillnad i behandling utgör en omotiverad inskränkning av den fria rörligheten för kapital som fastställs i artikel 63 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och artikel 40 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Kommissionens begäran har formen av ett motiverat yttrande (som är det andra steget i överträdelseförfarandet). Som svar på den formella underrättelsen som sändes i april 2011 (det första steget i förfarandet) förband sig Frankrike att ändra den nuvarande ordningen, men hittills har ingen åtgärd anmälts till kommissionen.

Om inget tillfredsställande svar inkommer inom två månader kan kommissionen väcka talan mot Frankrike vid EU-domstolen.

(Mer information: E. Traynor - Tfn +32 2 292 15 48 - Mobil +32 498 98 38 71)

 1. Rättsliga frågor: Otillräckligt genomförande av regler om ersättning till brottsoffer i Italien

Kommissionen har i dag sänt ett motiverat yttrande till Italien i det andra steget i överträdelseförfarandet på grund av klagomål om landets genomförande av EU-reglerna om kompensation till brottsoffer (direktiv 2004/80/EG). EU-reglerna innebär att medlemsstaterna måste se till att deras nationella ersättningssystem garanterar rättvis och lämplig ersättning till offer för "uppsåtliga våldsbrott" som begås på deras eget territorium. Italien har inte något generellt ersättningssystem för sådana brott. Istället föreskriver den italienska lagstiftningen enbart ersättning till offer för vissa uppsåtliga våldsbrott, såsom terrorism eller organiserad brottslighet, men inte för andra. Hittills har Italien inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att ändra sin lagstiftning i syfte att uppfylla kraven i EU-lagstiftningen, vilket innebär att vissa offer för uppsåtliga våldsbrott inte kan få den ersättning de borde ha rätt till. Om Italien inte uppfyller sina skyldigheter enligt direktivet inom två månader kan kommissionen hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: M. Andreeva - Tfn +32 2 299 13 82 - Mobil +32 498 99 13 82)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Polen att införliva EU-regler om industriutsläpp

Kommissionen uppmanar Polen att lägga fram uppgifter om hur EU-lagstiftningen om industriutsläpp införlivas i den nationella lagstiftningen. Det nya direktivet om industriutsläpp ersätter och uppdaterar äldre regler som syftar till att förhindra, minska och så långt som möjligt eliminera föroreningar från industrin. Direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 7 januari 2013. Trots att en formell underrättelse sändes den 21 mars 2013 har Polen ännu inte underrättat kommissionen om de nationella åtgärder som vidtagits för att anta direktivet. Kommissionen skickar därför ett motiverat yttrande. Om Polen inte reagerar inom två månader kan ärendet hänskjutas till EU-domstolen, som kan besluta om vite.

(Mer information: J. Hennon - Tfn +32 2 295 35 93 - Mobil +32 498 95 35 93)


Side Bar