Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV FI EL CS ET RO

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, 17 października 2013 r.

Główne październikowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

SŁUŻBA PRAWNA

ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ENERGIA

ŚRODOWISKO

RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI

SPRAWIEDLIWOŚĆ

PODATKI I UNIA CELNA

AT

1

BE

1

BG

1

CY

2

CZ

1

DE

1

DK

1

EE

1

ES

1

FI

1

FR

1

IT

1

PL

1

1

RO

1

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw.

Komisja przyjęła dziś 108 decyzji, w tym 12 uzasadnionych opinii i 5 decyzji dotyczących skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiono streszczenie głównych decyzji. Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka MEMO/122/12.

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości

Komisja pozywa Belgię do Trybunału, aby zmusić ją do stosowania zwolnień podatkowych przysługujących instytucjom Unii Europejskiej

Komisja uważa, że Belgia nie przestrzega w pełni postanowień Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej dotyczących zwolnień podatkowych stosowanych w odniesieniu do instytucji unijnych i związku z tym postanowiła skierować tę sprawę do Trybunału, na polecenie wiceprzewodniczącego Komisji odpowiedzialnego za stosunki międzyinstytucjonalne i administrację, Maroša Šefčoviča.

(Dodatkowe informacje: IP/13/952 – A. Gravili - Tel. +32 22954317 - Tel. kom. +32 498954317)

Środowisko: Komisja pozywa Bułgarię do Trybunału za niezapewnienie ochrony gatunków zagrożonych

Komisja Europejska skierowała do Trybunału sprawę przeciwko Bułgarii w związku z niezapewnieniem przez ten kraj ochrony unikatowych siedlisk i ważnych gatunków. Sprawa dotyczy regionu Kaliakra, przez który przebiega szlak migracyjny oraz w którym znajduje się miejsce odpoczynku poważnie zagrożonych gatunków. Władze wydały zezwolenia na budowę turbin wiatrowych i innych instalacji w tym regionie bez przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziaływania na środowisko. Mimo iż Bułgaria zobowiązała się do zwiększenia ochrony rzadkich gatunków i siedlisk w tym regionie, wydaje się, że prowadzone działania przynoszą odwrotne skutki. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja wnosi przeciwko Bułgarii sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: IP/13/966- J. Hennon - tel. +32 22953593 – tel. kom. +32 498953593)

Zamówienia publiczne: Komisja pozywa Polskę do Trybunału w związku ze stosowaniem niezgodnych z prawem przyczyn wykluczenia kandydatów z procedur udzielania zamówień publicznych.

Komisja Europejska skierowała dzisiaj do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z nieprawidłowym wdrożeniem przepisów dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Komisja uważa, że polska Ustawa Prawo zamówień publicznych może znacząco utrudnić dostęp do rynków zamówień publicznych.

(Dodatkowe informacje: IP/13/965- C. Hughes – tel. +32 22964450 – tel. kom. +32 498964450)

Środo wisko: Komisja Europejska pozywa Niemcy do Trybunału w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących dostępu do wymiaru sprawiedliwości

Komisja Europejska pozywa Niemcy do Trybunału w związku z luką prawną w przepisach dotyczących dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach związanych ze środowiskiem. Zgodnie z przepisami unijnymi państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia procedury przeglądu prawnego w odniesieniu do decyzji podejmowanych w kontekście dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. Komisja jest zaniepokojona istnieniem luk prawnych w niemieckich przepisach w tej dziedzinie, które mogą ograniczać dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja wnosi przeciwko Niemcom sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: IP/13/967- J. Hennon - Tel. +32 22953593 - Tel. kom.+32 498953593)

Zdrowie i bezpieczeństwo: Komisja pozywa Hiszpanię do Trybunału za niezapewnienie ochrony funkcjonariuszy straży cywilnej

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Hiszpanii w związku z niepełnym zastosowaniem dyrektywy UE ustanawiającej podstawowe zasady dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w odniesieniu do funkcjonariuszy straży cywilnej („Guardia Civil”). Komisja uważa, że Hiszpania nie wyznaczyła wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników odpowiedzialnych za sprawdzenie, czy we wszystkich miejscach pracy straży cywilnej wprowadzono odpowiednie środki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Stanowi to naruszenie art. 7 dyrektywy 89/391/EWG, która zobowiązuje pracodawców do zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników i zapewnienia odpowiedniego sprzętu w celu przeprowadzania działań zapobiegawczych i ochronnych, takich jak oceny ryzyka.

(Dodatkowe informacje: IP/13/963 - J. Todd - tel. +32 22994107 - tel. kom. 32 498994107)

Uzasad nione opinie

Efektywność energetyczna bud ynków: Republika Czeska i Rumunia zostały poproszone o przyjęcie krajowych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach

Komisja zwróciła się do Republiki Czeskiej i do Rumunii o pełne wywiązanie się ze spoczywających na nich obowiązków nałożonych na podstawie przepisów prawnych UE dotyczących efektywności energetycznej budynków (dyrektywa 2010/31/UE) Komisja wysłała tym państwom członkowskim uzasadnioną opinię, prosząc o informacje na temat wszystkich środków transpozycji dyrektywy, która miała zostać transponowana do prawa krajowego do dnia 9 lipca 2012 r. Jeżeli nie wywiążą się one ze swoich zobowiązań prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości. Na mocy tej dyrektywy państwa członkowskie muszą określić i stosować minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków, stworzyć system certyfikacji w odniesieniu do charakterystyki energetycznej budynków i ustanowić wymóg regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto w myśl dyrektywy państwa członkowskie mają doprowadzić do tego, aby od 2021 r. wszystkie nowe budynki były tzw. budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. We wrześniu 2012 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 24 państwom członkowskim (wszystkim państwom członkowskim oprócz Danii, Irlandii i Szwecji), które nie przekazały jej zawiadomień o środkach transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Uzasadnione opinie zostały już wysłane do Włoch, Grecji, Portugalii i Bułgarii w styczniu 2013 r., do Hiszpanii i Słowenii w kwietniu 2013 r., do Belgii, Niemiec, Finlandii, Francji, Łotwy, Polski i Holandii w czerwcu 2013 r. i do Austrii, Cypru, Estonii, Litwy, Luksemburga, Węgier i Wielkiej Brytanii we wrześniu 2013 r. Więcej informacji: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Dodatkowe informacje: M. Holzner - tel. +32 22960196 – tel. kom. +32 498982280)

Środo wisko: Komisja zwraca się do Austrii o poprawę dostępu do wymiaru sprawiedliwości

Komisja Europejska zwraca się do Austrii o poprawienie przepisów mających na celu zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w przypadku decyzji mających wpływ na środowisko. Na mocy dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (EIA) obywatele mogą wystąpić o kontrolę sądową decyzji podjętych na jej podstawie. Komisja uważa, że obywatele nie mają wystarczających praw na mocy przepisów obowiązujących obecnie w Austrii. Komisja jest zwłaszcza zaniepokojona restrykcjami dotyczącymi praw obywateli do kwestionowania decyzji o konieczności (lub jej braku) przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Jeżeli Austria w terminie dwóch miesięcy nie podejmie odpowiednich działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 22953593 – tel. kom. +32 498953593)

Środowi sko Komisja wzywa CYPR do wprowadzenia unijnych przepisów ograniczających stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych

Komisja Europejska ponagla Cypr, aby przesłał jej szczegółowe informacje o wprowadzeniu do prawa krajowego unijnych przepisów ograniczających stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Cypr nie wprowadził przepisów ograniczających stosowanie niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i w oddzielnym przypadku nie wprowadził środków technicznych dotyczących wyłączeń w odniesieniu do niektórych urządzeń zawierających ołów. Jako że Cypr nie dotrzymał ustalonego terminu, Komisja przesłała mu wezwanie do usunięcia uchybienia. Ponieważ jak do tej pory nie uzupełniono braków w transpozycji, Komisja wystosowuje dwie uzasadnione opinie. Jeżeli Cypr nie podejmie odpowiednich działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawy mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE, który może nałożyć kary finansowe.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 22953593 – tel. kom. +32 498953593)

Środowisko: Komisja zwraca się do Danii o przesłanie planów gospodarowania wodami w dorzeczu

Komisja zwróciła się do Danii o przesłanie nowych planów gospodarowania wodami w dorzeczu. Plany gospodarowania wodami w dorzeczu są wymagane na podstawie ramowej dyrektywy wodnej. Należy w nich określić środki służące do osiągnięcia „dobrego stanu ekologicznego i chemicznego” do 2015 r. Plany te miały zostać przesłane Komisji w 2009 r. Po kilku przypomnieniach Dania przyjęła plany gospodarowania wodami w dorzeczu w 2012 r., lecz duńskie sądy uznały, że okres konsultacji wyznaczony przez władze w celu zebrania uwag na temat projektów planów był za krótki i w związku z tym anulowały te plany. W Danii nie istnieją zatem teraz plany gospodarowania wodami w dorzeczu i w związku z tym Komisja ponownie wszczyna postępowanie w sprawie uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, przesyłając Danii uzasadnioną opinię. Jeżeli Dania w terminie dwóch miesięcy nie podejmie odpowiednich działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 22953593 – tel. kom. +32 498953593)

Środowisko: Komisja wzywa ESTONIĘ do wprowadzenia unijnych przepisów ograniczających stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych

Komisja Europejska ponagla Estonię, aby przesłała jej szczegółowe informacje o wprowadzeniu do prawa krajowego unijnych przepisów ograniczających stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Estonia nie dokonała transpozycji środków technicznych dotyczących wyłączeń w odniesieniu do niektórych urządzeń zawierających ołów lub kadm. Dwie przedmiotowe dyrektywy miały zostać przetransponowane do prawa krajowego do dnia 2 stycznia 2013 r. Jako że Estonia nie dotrzymała tego terminu, w dniu 21 marca 2013 r. Komisja przesłała jej wezwanie do usunięcia uchybienia. Do tej pory nie uzupełniono braków w transpozycji, Komisja wystosowuje więc uzasadnioną opinię. Jeżeli Estonia nie podejmie odpowiednich działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE, który może nałożyć kary finansowe.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 22953593 – tel. kom. +32 498953593)

Środowisko: Komisja wzywa FI NLANDIĘ do wprowadzenia przepisów UE dotyczących emisji przemysłowych

Komisja Europejska ponagla Finlandię do przesłania informacji o sposobie, w jaki prawodawstwo UE dotyczące emisji przemysłowych jest wprowadzane do fińskiego ustawodawstwa krajowego. Nowa dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych, która zastępuje i aktualizuje starsze przepisy w celu zapobiegania zanieczyszczeniom wynikającym z działalności przemysłowej, ich redukcji i w możliwie najszerszym zakresie wyeliminowania, miała zostać wprowadzona do ustawodawstwa krajowego do dnia 7 stycznia 2013 r. Finlandia nie dotrzymała tego terminu i w związku z tym w dniu 21 marca 2013 r. Komisja przesłała jej wezwanie do usunięcia uchybienia. Dyrektywę transponowano jedynie częściowo na tej części terytorium Finlandii, która znajduje się na lądzie stałym, a na wyspie Åland w ogóle nie dokonano jej transpozycji. Komisja kieruje zatem do Finlandii uzasadnioną opinię. Jeżeli Finlandia nie podejmie odpowiednich działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE, który może nałożyć kary finansowe.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 22953593 – tel. kom. +32 498953593)

Podatki: Komisja zwraca się do Francji o zniesienie dyskryminacyjnych przepisów dotyczących podatku od dochodów kapitałowych w przypadku metali szlachetnych

Obecnie francuskie przepisy dotyczące sprzedaży metali szlachetnych dają podatnikom mieszkającym we Francji dwie możliwości. Pierwsza możliwość pozwala na zapłacenie podatku od uzyskanych dochodów kapitałowych według progresywnych stawek podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie ze zwykłymi przepisami. Druga możliwość to zapłacenie zryczałtowanego podatku w wysokości 16 % od wartości sprzedaży.

Nierezydenci są jednak zobowiązani do zapłaty podatku zryczałtowanego, co w niektórych przypadkach może prowadzić do wyższego opodatkowania, zwłaszcza gdy nie uzyskano dochodów kapitałowych.

Tego rodzaju rozróżnienie stwarza nieuzasadnione ograniczenie zasady swobodnego przepływu kapitału, określonej w art. 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w art. 40 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Prośba Komisji ma formę uzasadnionej opinii, która stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia wysłane w kwietniu 2011 r. (pierwszy etap procedury) Francja zobowiązała się do zmiany obowiązujących przepisów, ale jak do tej pory Komisja nie została powiadomiona o żadnych środkach.

Jeżeli Francja nie udzieli Komisji zadowalającej odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor – tel. +32 22921548 – tel. kom. +32 498983871)

Sprawiedliwość: Niewystarczające wdrożenie przepisów dotyczących kompensat dla ofiar przestępstw we Włoszech

Komisja skierowała dzisiaj do Włoch uzasadnioną opinię w ramach drugiego etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z niewystarczającym wdrożeniem przepisów UE dotyczących kompensaty dla ofiar przestępstw (dyrektywa 2004/80/WE). Zgodnie z przepisami UE państwa członkowskie muszą zapewnić, aby ich krajowe systemy odszkodowań zapewniały ofiarom „umyślnych przestępstw dokonanych z użyciem przemocy” sprawiedliwą i odpowiednią kompensatę. We Włoszech nie istnieje ogólny system kompensat dla ofiar takich przestępstw. Włoskie przepisy przewidują jedynie kompensatę dla ofiar niektórych umyślnych przestępstw dokonanych z użyciem przemocy, takich jak np. ataki terrorystyczne i przestępczość zorganizowana. Jak do tej pory Włochy nie podjęły środków koniecznych do zmiany przepisów w celu ich dostosowania do wymogów unijnych. Oznacza to, że niektóre ofiary umyślnych przestępstw dokonanych z użyciem przemocy mogą nie uzyskać kompensaty, która się im należy. Jeżeli Włochy nie wywiążą się ze swoich zobowiązań prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

(Dodatkowe informacje: M. Andreeva – tel. +32 22991382 – tel. kom. +32 498991382)

Środowisko: Komisja wzywa POLSKĘ do wprowadzenia przepisów UE dotyczących emisji przemysłowych

Komisja Europejska ponagla Polskę do przesłania informacji o sposobie, w jaki prawodawstwo UE dotyczące emisji przemysłowych jest wprowadzane do polskiego ustawodawstwa krajowego. Nowa dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych, która zastępuje i aktualizuje starsze przepisy w celu zapobiegania zanieczyszczeniom wynikającym z działalności przemysłowej, ich redukcji i w możliwie najszerszym zakresie wyeliminowania, miała zostać wprowadzona do ustawodawstwa krajowego do dnia 7 stycznia 2013 r. Mimo iż w dniu 21 marca 2013 r. Komisja skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, Polska nadal nie zgłosiła Komisji środków krajowych wdrażających tę dyrektywę. Komisja kieruje zatem do Polski uzasadnioną opinię. Jeżeli Polska nie podejmie odpowiednich działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE, który może nałożyć kary finansowe.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 22953593 – tel. kom. +32 498953593)


Side Bar