Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES IT SV FI EL CS ET PL RO

Europese Commissie

MEMORANDUM

Brussel, 17 oktober 2013

Inbreukenpakket voor oktober: voornaamste beslissingen

JURIDISCHE DIENST

WERKGELEGEN-HEID & SOCIALE ZAKEN

ENERGIE

MILIEU

INTERNE MARKT & DIENSTEN

JUSTITIE

BELASTINGEN & DOUANE-UNIE

AT

1

BE

1

BG

1

CY

2

CZ

1

DE

1

DK

1

EE

1

ES

1

FI

1

FR

1

IT

1

PL

1

1

RO

1

Het maandelijkse pakket inbreukbeslissingen betreft de gerechtelijke stappen van de Europese Commissie tegen lidstaten die hun verplichtingen uit hoofde van het EU-recht niet zijn nagekomen. De beslissingen betreffen vele sectoren en moeten ervoor zorgen dat het EU-recht correct wordt toegepast. Daar hebben zowel burgers als bedrijven baat bij.

De Commissie heeft vandaag 108 beslissingen genomen: bij 12 daarvan gaat het om een met redenen omkleed advies en bij 5 om een zaak die bij het Hof van Justitie van de Europese Unie aanhangig is gemaakt. Hieronder volgt een samenvatting. Voor nadere informatie over de inbreukprocedures, zie MEMO/12/12.

 1. Zaken die bij het Hof van Justitie aanhangig zijn gemaakt

 1. De Commissie daagt België voor het Hof in verband met niet volledige toepassing van belastingvrijstellingen voor de instellingen van de Unie

De Europese Commissie is van oordeel dat België de bepalingen van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie inzake de belastingvrijstellingen voor de instellingen van de Unie niet volledig nakomt en heeft op aanbeveling van vicevoorzitter van de Europese Commissie Maros Sefcovic, verantwoordelijk voor de interinstitutionele betrekkingen en het bestuur, besloten de zaak voor te leggen aan het Hof.

(Meer informatie: IP/13/952 – A. Gravili - Tel. +32 229 54317 - mobiel +32 498 95 4317)

 1. Milieu: de Commissie daagt Bulgarije voor het Hof wegens het niet-beschermen van bedreigde diersoorten

De Europese Commissie daagt Bulgarije voor het Hof omdat het nalaat unieke habitats en belangrijke diersoorten te beschermen. Het betreft de streek Kaliakra, een migratieroute en rustplaats voor ernstig bedreigde soorten, waar grote aantallen windturbines en andere ontwikkelingen zijn toegelaten zonder dat de milieueffecten naar behoren zijn beoordeeld. Hoewel Bulgarije heeft toegezegd de bescherming van zeldzame diersoorten en habitats in de streek te verbeteren, lijkt het omgekeerde het geval te zijn. Op aanbeveling van Janez Potočnik, commissaris voor Milieu, daagt de Commissie Bulgarije daarom voor het Hof van Justitie van de EU.

(Meer informatie: IP/13/966 - J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Openbare aanbestedingen: de Commissie daagt Polen voor het Hof wegens onwettige uitsluitingsgronden voor gegadigden voor aanbestedingsprocedures .

De Europese Commissie heeft vandaag besloten Polen voor het Hof van Justitie van de EU te dagen wegens onjuiste tenuitvoerlegging van de bepalingen van Richtlijn 2004/18/EG betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. Volgens de Commissie kunnen de bepalingen van de Poolse wet inzake overheidsopdrachten de toegang tot openbare aanbestedingen aanzienlijk belemmeren.

(Meer informatie: IP/13/965 - C. Hughes - tel. +32 229-64450 - mobiel +32 498964450)

 1. Milieu : de Europese Commissie daagt Duitsland voor het Hof wegens het niet-nakomen van voorschriften voor toegang tot de rechter

De Europese Commissie daagt Duitsland voor het Hof wegens een leemte in zijn wetgeving betreffende de toegang tot de rechter bij milieukwesties. Volgens de EU-wetgeving moeten lidstaten voorzien in een gerechtelijke herzieningsprocedure voor beslissingen die worden genomen in het kader van de milieueffectbeoordelingsrichtlijn en de richtlijn industriële emissies. De Commissie maakt zich zorgen over kennelijke leemten in de Duitse wetgeving op dit gebied, die de toegang van de burger tot de rechter mogelijk beperken. Op aanbeveling van Janez Potočnik, commissaris voor Milieu, daagt de Commissie Duitsland daarom voor het Hof van Justitie van de EU.

(Meer informatie: IP/13/967 - J. Hennon - tel. +3222953593 - mobiel +32498953593)

 1. Gezondheid en veiligheid: de Commissie daagt Spanje voor het Hof wegens onvolledige bescherming van de Guardia Civil

De Europese Commissie heeft besloten Spanje voor het Hof van Justitie van de EU te dagen omdat het de EU-richtlijn met basisvoorschriften voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk niet volledig toepast op de Guardia Civil. De Commissie is van oordeel dat Spanje niet naar behoren heeft gezorgd voor de benoeming van gekwalificeerd personeel om te verifiëren dat de maatregelen ter bescherming van de gezondheid en de veiligheid in alle vestigingen van de Guardia Civil zijn ingevoerd. Dit is in strijd met artikel 7 van Richtlijn 89/391/EEG, op grond waarvan werkgevers het nodige personeel en uitrusting moeten verschaffen om te zorgen dat beschermings- en preventiemaatregelen, zoals risicobeoordelingen, kunnen worden uitgevoerd.

(Meer informatie: IP/13/963 - J. Todd - tel. +32 229 94107 - mobiel +32 498 99 4107)

 1. Met redenen omklede adviezen

 1. Energie-efficiëntie van gebouwen : Tsjechië en Roemenië verzocht om nationale maatregelen betreffende energie-efficiëntie van gebouwen in te voeren

De Commissie heeft Tsjechië en Roemenië formeel verzocht om volledig te voldoen aan hun verplichtingen op grond van de EU-wetgeving inzake energie-efficiëntie van gebouwen (Richtlijn 2010/31/EU). De Commissie heeft beide lidstaten een met redenen omkleed advies gestuurd met het verzoek om mededeling van alle maatregelen tot omzetting van de richtlijn, die uiterlijk op 9 juli 2012 in nationaal recht had moeten worden omgezet. Indien zij over twee maanden nog niet aan hun wettelijke verplichting hebben voldaan, kan de Commissie besluiten hen voor het Hof van Justitie te dagen. Op grond van deze richtlijn moeten de lidstaten minimumeisen voor de energieprestatie van gebouwen invoeren en toepassen, zorgen voor de energieprestatiecertificering van gebouwen en een regelmatige keuring van verwarmings- en airconditioningsystemen voorschrijven. Bovendien verplicht de richtlijn de lidstaten om ervoor te zorgen dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen "bijna-energieneutrale gebouwen" zijn. In september 2012 heeft de Commissie inbreukprocedures ingeleid tegen 24 lidstaten (alle lidstaten behalve Denemarken, Ierland en Zweden) die de Commissie niet de nationale maatregelen tot omzetting van de richtlijn in nationaal recht hadden medegedeeld. Er zijn er al met redenen omkleed adviezen gestuurd aan Italië, Griekenland, Portugal en Bulgarije in januari 2013, aan Spanje en Slovenië in april 2013, aan België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Letland, Polen en Nederland in juni 2013, en aan Oostenrijk, Cyprus, Estland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije en het Verenigd Koninkrijk in september 2013. Meer informatie: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Meer informatie: M. Holzner - tel. +32 229-60196 - mobiel +32 498982280)

 1. Milieu : de Commissie verzoekt Oostenrijk om de toegang tot de rechter te verbeteren

De Europese Commissie verzoekt Oostenrijk om verbetering van de bepalingen die bedoeld zijn om de toegang tot de rechter bij beslissingen betreffende het milieu te waarborgen. Op grond van de Richtlijn over milieueffectbeoordelingen mogen burgers verzoeken om rechterlijke toetsing van beslissingen die in het kader van die richtlijn zijn genomen, maar de Commissie is er niet van overtuigd dat de huidige Oostenrijkse bepalingen de burger voldoende rechten verlenen. De Commissie maakt zich met name zorgen over beperkingen van de rechten van individuen om op te komen tegen beslissingen over de vraag of een milieueffectbeoordeling nodig is of niet. Indien Oostenrijk zijn verplichtingen niet binnen twee maanden nakomt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de EU.

(Meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Milieu : de Commissie verzoekt CYPRUS om nakoming van de EU-voorschriften betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

De Europese Commissie verzoekt Cyprus om informatie over de omzetting van de EU‑wetgeving betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur in nationaal recht. Cyprus heeft nog geen voorschriften betreffende beperking van schadelijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur ingevoerd in de nationale wetgeving en is in een afzonderlijke zaak niet overgegaan tot technische maatregelen ter vrijstelling van bepaalde apparatuur die lood bevat. Nadat Cyprus de oorspronkelijke termijn had overschreden, stuurde de Commissie aanmaningsbrieven. Aangezien de tekortkomingen nog niet zijn gecorrigeerd, stuurt de Commissie twee met redenen omklede adviezen. Indien Cyprus zijn verplichtingen niet binnen twee maanden nakomt, kan de Commissie de zaken aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de EU, dat financiële sancties kan opleggen.

(Meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Milieu: de Commissie verzoekt DENEMARKEN om toezending van stroomgebiedsbeheersplannen (River Basin Management Plans – RBMP’s)

De Europese Commissie verzoekt Denemarken om toezending van nieuwe stroomgebiedbeheersplannen (River Basin Management Plans – RBMP's). RMBP's zijn verplicht op grond van de kaderrichtlijn Water, en zij leggen maatregelen vast om in 2015 een goede ecologische en chemische status te bereiken. De plannen hadden in 2009 aan de Commissie moeten worden gestuurd. Na verschillende herinneringen heeft Denemarken in 2012 RBMP's vastgesteld, maar volgens de Deense gerechtelijke instanties was de door de autoriteiten vastgestelde raadplegingsperiode ter bespreking va de ontwerpplannen te kort. Aangezien Denemarken daarom op dit moment geen RBMP's heeft, leidt de Commissie de inbreukprocedure opnieuw in en stuurt zij een met redenen omkleed advies. Indien Denemarken zijn verplichtingen niet binnen twee maanden nakomt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de EU.

(Meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Milieu: de Commissie verzoekt ESTLAND om nakoming van de EU-voorschriften betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

De Europese Commissie verzoekt Estland om informatie over de omzetting van de EU-wetgeving betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur in nationaal recht. Estland geeft geen technische maatregelen genomen met betrekking tot vrijstellingen voor bepaalde apparatuur die lood of cadmium bevat. De twee richtlijnen moesten uiterlijk op 2 januari 2013 in nationale wetgeving worden omgezet. Nadat Estland de oorspronkelijke termijn had laten verstrijken, werd op 21 maart 2013 een aanmaningsbrief verstuurd. Aangezien de tekortkomingen nog niet zijn gecorrigeerd, stuurt de Commissie een met redenen omkleed advies. Indien Estland zijn verplichtingen niet binnen twee maanden nakomt, kan de Commissie de zaken aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de EU, dat financiële sancties kan opleggen.

(Meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Milieu: de Commissie verzoekt FINLAND om de EU-voorschriften inzake industriële emissies ten uitvoer te leggen

De Europese Commissie dringt er bij Finland op aan om nader uiteen te zetten hoe de EU-wetgeving inzake industriële emissies wordt omgezet in nationale wetgeving. De nieuwe richtlijn inzake industriële emissies komt in de plaats van en herziet oudere voorschriften met als doel door industriële activiteiten veroorzaakte verontreiniging te voorkomen, te verminderen en zo veel mogelijk uit te bannen, en moest uiterlijk op 7 januari 2013 zijn omgezet in nationaal recht. Nadat Finland de oorspronkelijke termijn had laten verstrijken, werd op 21 maart 2013 een aanmaningsbrief verstuurd. De richtlijn is alleen omgezet op het vasteland, maar geheel niet op het eiland Åland. De Commissie stuurt daarom nu een met redenen omkleed advies. Indien Finland zijn verplichtingen niet binnen twee maanden nakomt, kan de Commissie de zaken aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de EU, dat financiële sancties kan opleggen.

(Meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Belastingen: de Commissie verzoekt FRANKRIJK om de discriminerende belasting van de meerwaarde van edelmetalen af te schaffen

Op het ogenblik staat de Franse wetgeving inzake de belastingheffing op de overdracht van edelmetalen de in Frankrijk ingezeten belastingplichtigen toe om te kiezen tussen twee regelingen: hetzij belastingheffing op het bedrag van de gerealiseerde meerwaarde tegen het progressieve tarief van de inkomstenbelasting voor natuurlijke personen, volgens de normale regels, hetzij belastingheffing tegen een forfaitair tarief van 16 % op het totale bedrag van de verkoop.

Daarentegen zijn de niet-ingezeten belastingplichtigen verplicht onderworpen aan het forfaitaire tarief, hetgeen in sommige gevallen tot een hogere belasting kan leiden, vooral wanneer er geen meerwaarde is gerealiseerd.

Een dergelijk verschil in behandeling is een ongerechtvaardigde beperking van het vrije verkeer van kapitaal zoals vastgelegd in de artikelen 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en 40 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER).

De Commissie doet haar verzoek in de vorm van een met redenen omkleed advies (dit is de tweede stap van de inbreukprocedure). In antwoord op de aanmaning van april 2011 (de eerste stap van de procedure) had Frankrijk namelijk toegezegd de bestaande regeling te wijzigen, maar tot op heden is er geen enkele maatregel aan de Commissie gemeld.

Indien de Commissie binnen twee maanden geen bevredigend antwoord ontvangt, kan zij Frankrijk voor het Hof van Justitie van de Europese Unie dagen.

(Meer informatie: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - mobiel +32 498 98 3871)

 1. Justitie: Onvoldoende tenuitvoerlegging van voorschriften over de compensatie van slachtoffers van misdrijven in ITALIË.

Vandaag heeft de Commissie een met redenen omkleed advies uitgebracht aan Italië in de tweede fase van een inbreukprocedure naar aanleiding van klachten over de tenuitvoerlegging van EU-voorschriften over de compensatie van slachtoffers van misdrijven (Richtlijn 2004/80/EG). Op grond van de EU-wetgeving moeten de lidstaten zorgen dat hun nationale schadeloosstellingsregeling een billijke en passende schadeloosstelling garandeert voor slachtoffers van op hun grondgebied gepleegde opzettelijke geweldmisdrijven. Italië heeft geen algemene schadeloosstellingsregeling voor dergelijke misdrijven. In plaats daarvan voorziet de Italiaanse wetgeving slechts in schadeloosstelling voor slachtoffers van bepaalde opzettelijke geweldsmisdrijven, zoals terrorisme en georganiseerde misdaad, maar niet voor anderen. Tot nu toe heeft Italië niet de nodige stappen genomen om zijn wetgeving te wijzigen teneinde aan de EU-wetgeving te voldoen, hetgeen betekent dat bepaalde slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven geen toegang hebben tot de schadeloosstelling waarop zij recht dienen te hebben. Indien Italië over twee maanden nog niet aan zijn wettelijke verplichting voldoet, kan de Commissie besluiten het land voor het Hof van Justitie dagen.

(Meer informatie: M. Andreeva - Tel. +32 229 91382 - mobiel +32 498 99 1382)

 1. Milieu: de Commissie verzoekt POLEN om de EU-voorschriften inzake industriële emissies om te zetten

De Europese Commissie dringt er bij Polen op aan om nader uiteen te zetten hoe de EU-wetgeving inzake industriële emissies wordt omgezet in nationale wetgeving. De nieuwe richtlijn inzake industriële emissies komt in de plaats van en herziet oudere voorschriften met als doel door industriële activiteiten veroorzaakte verontreiniging te voorkomen, te verminderen en zo veel mogelijk uit te bannen, en moest uiterlijk op 7 januari 2013 zijn omgezet in nationaal recht. Ondanks een aanmaningsbrief die op 21 maart 2013 is verstuurd, heeft Polen de Commissie nog altijd niet op de hoogte gesteld van de nationale maatregelen die zijn genomen om de richtlijn ten uitvoer te leggen. Daarom stuurt de Commissie een met redenen omkleed advies. Indien Polen zijn verplichtingen niet binnen twee maanden nakomt, kan de Commissie de zaken aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de EU, dat financiële sancties kan opleggen.

(Meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)


Side Bar