Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV EL CS ET PL RO

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 17.10.2013

Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – lokakuu

OIKEUDELLINEN YKSIKKÖ

TYÖLLISYYS ja sosiaaliasiat

ENERGIA

YMPÄRISTÖ

SISÄMARKKINAT JA PALVELUT

OIKEUSASIAT

VEROTUS JA TULLIUNIONI

AT

1

BE

1

BG

1

CY

2

CZ

1

DE

1

DK

1

EE

1

ES

1

FI

1

FR

1

IT

1

PL

1

1

RO

1

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeustoimet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet asianmukaisesti EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Näillä useita eri aloja koskevilla päätöksillä on tarkoitus varmistaa EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi.

Komissio on tänään tehnyt 108 päätöstä, joista 12 on perusteltuja lausuntoja ja 5 tapauksia, joissa nostetaan kanne unionin tuomioistuimessa. Seuraavassa kuvataan lyhyesti tärkeimmät päätökset. Lisätietoja rikkomusmenettelystä: MEMO/12/12.

Kanne vireille tuomioistuimessa

Komissio vie Belgian tuomioistuimeen, jotta se soveltaisi unionin toimielimille myönnettäviä verovapautuksia

Euroopan komissio on toimielinten välisistä suhteista ja hallinnosta vastaavan komission varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin suosituksesta päättänyt haastaa Belgian tuomioistuimeen, koska Belgia ei komission mukaan noudata kaikkia Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan määräyksiä unionin toimielimille myönnettävistä verovapautuksista.

(Lisätietoja: IP/13/952 – A. Gravili - Puhelin +32 2 295 43 17 - GSM +32 498 95 4317)

Ympäristö: Komissio haastaa Bulgarian tuomioistuimeen uhanalaisten lajien suojelun puutteista

Euroopan komissio vie Bulgarian tuomioistuimeen, koska Bulgaria ei suojele ainutlaatuisia luontotyyppejä ja arvokkaita lajeja. Asia liittyy Kaliakran alueeseen, jolla sijaitsee erittäin uhanalaisten lajien muuttoreitti ja levähdyspaikka ja jonne on annettu lupa rakentaa muun muassa useita tuuligeneraattoreita ilman ympäristövaikutusten asianmukaista arviointia. Bulgaria on sitoutunut lisäämään harvinaisten lajien ja luontotyyppien suojelua tällä alueella, mutta näyttää toimivan juuri päinvastoin. Tästä syystä komissio vie ympäristökomissaari Janez Potočnikin suosituksesta Bulgarian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: IP/13/966J. Hennon - Puhelin +32 2 295 35 93 - GSM +32 498 95 3593)

Julkiset hankinnat: Komissio haastaa Puolan tuomioistuimeen hakijoiden laittomista sulkemisista julkisten hankintamenettelyjen ulkopuolelle

Euroopan komissio on tänään päättänyt nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Puolaa vastaan direktiivin 2004/18/EY julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamista koskevien säännösten virheellisestä soveltamisesta. Komissio katsoo, että Puolan julkisia hankintoja koskevan lain säännökset voivat merkittävästi estää julkisten hankintojen markkinoille pääsyä.

(Lisätietoja: IP/13/965C. Hughes - Puhelin +32 2 296 44 50 - GSM +32 498 964450)

Ympä ristö: Euroopan komissio haastaa Saksan oikeuteen, koska Saksa ei noudata muutoksenhakuoikeutta koskevia sääntöjä

Saksan lainsäädännössä on muutoksenhakuoikeutta ympäristöasioissa koskeva porsaanreikä, mistä syystä Euroopan komissio vie Saksan oikeuteen. EU:n lainsäädännön mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että ympäristövaikutusten arvioinnista ja teollisuuden päästöistä annettuja direktiivejä koskeviin päätöksiin voidaan hakea muutosta. Komissiota arveluttavat selkeät aukot asiaa koskevassa Saksan lainsäädännössä, sillä ne voivat rajoittaa kansalaisten muutoksenhakuoikeutta. Tästä syystä komissio nostaa ympäristökomissaari Janez Potočnikin suosituksesta kanteen Saksaa vastaan unionin tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: IP/13/967 - J. Hennon - Puhelin +32 2 295 35 93 - GSM +32 498 95 3593)

Terveys ja turvallisuus: Komissio haastaa Espanjan tuomioistuimeen kansalliskaartin työsuojelun puutteista

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Espanjan unionin tuomioistuimeen, koska Espanja ei sovella kansalliskaartiin (’Guardia Civil’) täysimääräisesti EU:n direktiiviä, jossa vahvistetaan työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua koskevat perussäännöt. Komission mukaan Espanja ei riittävässä määrin varmista pätevän henkilöstön palkkaamista, jotta terveyden ja turvallisuuden suojelu kaikissa kansalliskaartin toimipaikoissa olisi varmistettu. Tämä rikkoo direktiivin 89/391/ETY 7 artiklaa, jonka mukaan työnantajien on huolehdittava riittävästä henkilöstöstä ja välineistöstä sen varmistamiseksi, että työsuojelu- ja ennaltaehkäisytoimenpiteet, kuten riskinarvioinnit, voidaan suorittaa.

(Lisätietoja: IP/13/963 - J. Todd - Puhelin +32 2 299 41 07 - GSM +32 498 99 4107)

Perustellut lausunnot

Rakennus ten energiatehokkuus: Tšekkiä ja Romaniaa kehotetaan ottamaan käyttöön rakennusten energiatehokkuutta koskevat kansalliset säännökset

Komissio kehotti tänään virallisesti Tšekkiä ja Romaniaa varmistamaan, että rakennusten energiatehokkuuteen liittyvän EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteita noudatetaan täysimääräisesti (direktiivi 2010/31/EU). Komissio lähetti näille kahdelle jäsenvaltiolle perustellun lausunnon, jossa niitä pyydetään ilmoittamaan komissiolle säännökset, joilla direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivin täytäntöönpanon määräaika oli 9. heinäkuuta 2012. Jos Tšekki ja Romania eivät täytä lakisääteistä ilmoitusvelvollisuuttaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä ne unionin tuomioistuimeen. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on vahvistettava ja otettava käyttöön rakennuksia koskevat energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset, varmistettava rakennusten energiatehokkuuden sertifiointi ja vaadittava, että lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät tarkastetaan säännöllisesti. Lisäksi direktiivissä edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, että vuodesta 2021 lähtien kaikki uudet rakennukset ovat ns. lähes nollaenergiarakennuksia. Komissio käynnisti syyskuussa 2012 rikkomusmenettelyn 24:ää jäsenvaltiota (eli kaikkia muita paitsi Tanskaa, Irlantia ja Ruotsia) vastaan, koska nämä eivät olleet ilmoittaneet komissiolle kansallisista toimenpiteistään direktiivin saattamiseksi osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä. Perustellut lausunnot oli jo lähetetty Italialle, Kreikalle, Portugalille ja Bulgarialle tammikuussa 2013 sekä Espanjalle ja Slovenialle huhtikuussa 2013. Suomelle, Belgialle, Saksalle, Ranskalle, Latvialle, Puolalle ja Alankomaille sellaiset lähetettiin kesäkuussa 2013 ja Itävallalle, Kyprokselle, Virolle, Liettualle, Luxemburgille, Unkarille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle syyskuussa 2013. Lisätietoja saa internetsivulta http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Lisätietoja: M. Holzner - Puhelin +32 2 296 01 96 - GSM +32 498 98 2280)

Ympä ristö: Komissiolta kehottaa Itävaltaa parantamaan muutoksenhakua

Komissio kehottaa Itävaltaa parantamaan säännöksiä, joilla pyritään varmistamaan muutoksenhakumahdollisuus ympäristöön liittyvissä päätöksissä. Ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annetun direktiivin mukaan kansalaiset voivat pyytää muutoksenhakumenettelyä heitä koskevissa päätöksissä. Komissio ei kuitenkaan ole vakuuttunut siitä, että Itävallan nykyiset säännökset antavat yksilöille riittävästi oikeuksia tähän. Komissio on erityisesti huolissaan rajoituksista, jotka koskevat yksilöiden oikeuksia kyseenalaistaa ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeellisuutta koskevia päätöksiä. Jos Itävalta ei ryhdy toimiin kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin +32 2 295 35 93 - GSM +32 498 95 3593)

Ympärist ö: Komissio kehottaa KYPROSTA panemaan täytäntöön EU:n säännöt tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Euroopan komissio kehottaa Kyprosta lähettämään sille tiedot siitä, miten EU:n lainsäädäntö tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on pantu täytäntöön sen kansallisessa lainsäädännössä. Kypros ei ole pannut kansallisessa lainsäädännössään täytäntöön vaarallisten aineiden käyttörajoituksia elektroniikkalaitteissa. Se ei myöskään ole ottanut käyttöön tiettyjen lyijyä sisältävien laitteiden käyttörajoituksista vapauttamista koskevia teknisiä toimenpiteitä. Kypros ei noudattanut alkuperäisiä täytäntöönpanomääräaikoja, joten komissio lähetti sille asiasta viralliset ilmoitukset. Koska puutteita ei edelleenkään ole korjattu, komissio lähettää Kyprokselle kaksi perusteltua lausuntoa. Jos Kypros ei ryhdy toimenpiteisiin kahden kuukauden kuluessa, asiat voidaan viedä unionin tuomioistuimeen, ja Kyprokselle voidaan määrätä taloudellisia seuraamuksia.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin +32 2 295 35 93 - GSM +32 498 95 3593)

Ympäristö: Komissio kehottaa TANSKAA lähettämään vesipiirien hoitosuunnitelmat

Euroopan komissio kehottaa Tanskaa lähettämään sille uudet vesipiirien hoitosuunnitelmansa. Näitä suunnitelmia vaaditaan vesipolitiikan puitedirektiivissä, ja niissä määritetään 'hyvän ekologisen ja kemiallisen tilan' saavuttamiseen vuoteen 2015 mennessä tarvittavat toimenpiteet. Suunnitelmat piti lähettää komissiolle vuonna 2009. Useiden muistutusten jälkeen Tanska hyväksyi vesipiirien hoitosuunnitelmansa vuonna 2012, mutta Tanskan tuomioistuinten mukaan viranomaisten asettama suunnitelmaluonnosten kommentoinnin määräaika oli liian lyhyt, mistä syystä hoitosuunnitelmat kumottiin. Tanskalla ei siis vieläkään ole vesipiirien hoitosuunnitelmia, joten komissio käynnistää rikkomusmenettelyn uudelleen lähettämällä Tanskalle perustellun lausunnon. Jos Tanska ei ryhdy toimenpiteisiin kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin +32 2 295 35 93 - GSM +32 498 95 3593)

Ympäristö: Komissio kehottaa VIROA panemaan täytäntöön EU:n säännöt t iettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Euroopan komissio kehottaa Viroa lähettämään sille tiedot siitä, miten EU:n lainsäädäntö tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on pantu täytäntöön sen kansallisessa lainsäädännössä. Viro ei ole pannut täytäntöön tiettyjen lyijyä tai kadmiumia sisältävien laitteiden käyttörajoituksista vapauttamista koskevia teknisiä toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden oli saatettava nämä kaksi direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 2. tammikuuta 2013. Koska Viro ei noudattanut tätä määräaikaa, komissio lähetti sille virallisen ilmoituksen 21. maaliskuuta 2013. Koska puutteita ei edelleenkään ole korjattu, komissio lähettää Virolle perustellun lausunnon. Jos Viro ei ryhdy toimenpiteisiin kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä unionin tuomioistuimeen, ja Virolle voidaan määrätä taloudellisia seuraamuksia.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin +32 2 295 35 93 - GSM +32 498 95 3593)

Ympäristö: Komissio kehottaa SUO MEA panemaan täytäntöön teollisuuden päästöjä koskevat EU:n säännöt

Euroopan komissio kehottaa Suomea toimittamaan yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten teollisuuden päästöjä koskeva EU:n lainsäädäntö on saatettu osaksi sen kansallista lainsäädäntöä. Uudella teollisuuden päästöjä koskevalla direktiivillä korvataan ja päivitetään vanhempia sääntöjä ja pyritään ehkäisemään ja vähentämään teollisuuden aiheuttamaa pilaantumista ja mahdollisuuksien mukaan torjumaan se kokonaan. Direktiivin täytäntöönpanon määräaika oli 7. tammikuuta 2013. Koska Suomi ei noudattanut tätä määräaikaa, sille lähetettiin virallinen ilmoitus 21. maaliskuuta 2013. Direktiivi on pantu täytäntöön vain osittain Manner-Suomessa. Ahvenanmaalla sitä ei sen sijaan ole vielä pantu lainkaan täytäntöön. Tämän vuoksi komissio lähettää Suomelle perustellun lausunnon. Jos Suomi ei ryhdy toimenpiteisiin kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä unionin tuomioistuimeen, ja Suomelle voidaan määrätä taloudellisia seuraamuksia.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin +32 2 295 35 93 - GSM +32 498 95 3593)

Verotus: Komissio kehottaa RANSKAA poistamaan jalometallien myyntivoito n syrjivän verotuksen

Jalometallien myyntiä koskevan Ranskan lainsäädännön mukaan Ranskassa asuvat veronmaksajat voivat tällä hetkellä valita maksavatko he progressiivisen henkilötuloverotuksen mukaisen veron myyntivoitosta tavanomaisten standardien mukaan vai 16 prosentin kiinteämääräisen veron myynnin kokonaissummasta.

Muualla kuin Ranskassa asuvat joutuvat sen sijaan aina maksamaan kiinteämääräisen veron, mikä voi joissakin tapauksissa johtaa tiukempaan verotukseen etenkin, jos myynnistä ei tule voittoa.

Tällainen eriävä kohtelu on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 63 artiklan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA) mukaisen pääomien vapaan liikkuvuuden vastainen perusteeton rajoite.

Komissio esittää kehotuksensa perusteltuna lausuntona (rikkomusmenettelyn toinen vaihe). Ranska sitoutui itse asiassa rikkomusmenettelyn ensimmäisessä vaiheessa huhtikuussa 2011 lähetetyn virallisen ilmoituksen jälkeen muuttamaan nykyistä järjestelmäänsä, mutta komissiolle ei tähän mennessä ole ilmoitettu tällaisista toimenpiteistä.

Jos komissiota tyydyttävää vastausta ei saada kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä Ranskan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puhelin +32 2 292 15 48 - GSM +32 498 98 3871)

Oikeusasiat: Rikoksen uhrien korvauksia koskevien sääntöjen riittämätö n täytäntöönpano Italiassa

Komissio on tänään rikkomusmenettelyn toisessa vaiheessa lähettänyt Italialle perustellun lausunnon saatuaan valituksia rikoksen uhrien korvauksia koskevien EU:n sääntöjen (direktiivi 2004/80/EY) täytäntöönpanosta Italiassa. EU:n sääntöjen mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansallinen korvausjärjestelmä takaa oikeudenmukaisen ja riittävän korvauksen kyseisen jäsenvaltion alueella tehtyjen 'tahallisten väkivaltarikosten' uhreille. Italiassa ei ole käytössä minkäänlaista yleistä korvausjärjestelmää näissä tapauksissa. Italian lainsäädännössä säädetään sen sijaan pelkästään korvauksesta tiettyjen tahallisten väkivaltarikosten, kuten terrorismin tai järjestäytyneen rikollisuuden uhreille muttei muille. Italia ei ole tähän mennessä toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä lainsäädäntönsä muuttamiseksi niin, että se täyttäisi EU:n lainsäädännön vaatimukset. Tämä tarkoittaa sitä, että jotkut tahallisten väkivaltarikosten uhrit eivät välttämättä saa heille kuuluvia korvauksia. Jos Italia ei täytä lainsäädännöllisiä velvoitteitaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä sen oikeuteen.

(Lisätietoja: M. Andreeva - Puhelin +32 2 299 13 82 - GSM +32 498 99 1382)

Ympäristö: Komissio kehottaa PUOLAA panemaan täytäntöön teollisuuden päästö jä koskevat EU-säännöt

Euroopan komissio kehottaa Puolaa toimittamaan yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten teollisuuden päästöjä koskeva EU:n lainsäädäntö on saatettu osaksi sen kansallista lainsäädäntöä. Uudella teollisuuden päästöjä koskevalla direktiivillä korvataan ja päivitetään vanhempia sääntöjä ja pyritään ehkäisemään ja vähentämään teollisuuden aiheuttamaa pilaantumista ja mahdollisuuksien mukaan torjumaan se kokonaan. Direktiivin täytäntöönpanon määräaika oli 7. tammikuuta 2013. Puola ei ole ilmoittanut komissiolle direktiivin täytäntöönpanotoimista, vaikka sille lähetettiin asiaa koskeva virallinen ilmoitus 21. maaliskuuta 2013. Tämän vuoksi komissio lähettää Puolalle perustellun lausunnon. Jos Puola ei ryhdy toimenpiteisiin kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä unionin tuomioistuimeen, ja Puolalle voidaan määrätä taloudellisia seuraamuksia.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin +32 2 295 35 93 - GSM +32 498 95 3593)


Side Bar