Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV FI EL CS PL RO

Euroopa Komisjon

TEABEKIRI

Brüssel, 17. oktoober 2013

Oktoobri rikkumisotsuste pakett: peamised otsused

ÕIGUSTALITUS

TÖÖHÕIVE JA SOTSIAALKÜSIMUSED

ENERGEETIKA

KESKKOND

SISETURG JA TEENUSED

ÕIGUSKÜSIMUSED

MAKSUNDUS JA TOLLILIIT

AT

1

BE

1

BG

1

CY

2

CZ

1

DE

1

DK

1

EE

1

ES

1

FI

1

FR

1

IT

1

PL

1

1

RO

1

Oma igakuise rikkumismenetlusi käsitlevate otsuste paketi kaudu rakendab Euroopa Komisjon õiguslikke meetmeid nende liikmesriikide suhtes, kes ei ole nõuetekohaselt täitnud oma ELi õigusest tulenevaid kohustusi. Need otsused hõlmavad mitut sektorit ja nende eesmärk on tagada ELi õiguse nõuetekohane kohaldamine, mis vastab kodanike ja äriühingute huvidele.

Komisjon võttis täna vastu 108 otsust, sealhulgas 12 põhjendatud arvamust ja 5 kaebust Euroopa Kohtule. Järgneb peamiste otsuste kokkuvõte. Lisateabe saamiseks rikkumismenetluse kohta vt MEMO/12/12.

 1. Euroopa Kohtule esitatud kaebused

 1. Komisjon kavatseb anda Belgia Euroopa Kohtusse, sest riik ei kohalda liidu institutsioonidele ette nähtud maksuvabadusi

Euroopa Komisjon on institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste eest vastutava asepresidendi Maroš Šefčoviči soovituse põhjal otsustanud pöörduda Euroopa Kohtusse, sest Belgia ei pea täielikult kinni Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli sätetest, milles käsitletakse liidu institutsioonide suhtes kohaldatavaid maksusoodustusi.

(Lisateave: IP/13/952, A. Gravili, tel +32 229 54317, mobiiltelefon +32 498 95 4317)

 1. Keskkond: Komisjon kaebab Bulgaaria ohustatud liikide kaitsmata jätmise eest kohtusse

Euroopa Komisjon kaebab Bulgaaria kohtusse, kuna ainulaadsed elupaigad ning olulised liigid on jäetud kaitse alla võtmata. Kõne all on ohustatud liikide rändeteele jääv ja nende puhkepaigaks olev Kaliakra piirkond, kus on ilma piisava keskkonnamõjuhinnanguta antud luba püstitada suurel arvul tuulegeneraatoreid ning teha muid arendustöid. Ehkki Bulgaaria on lubanud suurendada haruldaste liikide ning nende elupaikade kaitset selles piirkonnas, näib, et tegutsetakse vastupidises suunas. Keskkonnavolinik Janez Potočniku soovitusel kaebab Euroopa Komisjon Bulgaaria Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: IP/13/966, J. Hennon, tel +32 229 53593, mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 1. Riigihanked: Komisjon kaebab Poola kandidaatide hankemenetlusest ebaseadusliku kõrvaldamise eest kohtusse

Euroopa Komisjon otsustas täna kaevata Poola Euroopa Kohtusse direktiivi 2004/18/EÜ (ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta) sätete ebaõige rakendamise eest. Komisjon leiab, et Poola riigihankeseaduse sätted võivad oluliselt takistada juurdepääsu hanketurule.

(Lisateave: IP/13/965, C. Hughes, tel +32 2 2964450, mobiiltelefon +32 498 964450)

 1. Kesk kond: Euroopa komisjon kaebab Saksamaa õiguskaitse kättesaadavuse eeskirjadest mittekinnipidamise eest kohtusse

Euroopa Komisjon kaebab Saksamaa kohtusse, kuna Saksamaa õigusaktides on lünk keskkonnaküsimustes õiguskaitse kättesaadavuses osas. ELi õigusaktide kohaselt peab liikmesriik tagama keskkonnamõjude hindamise direktiivi ja tööstusheidete direktiivi raames tehtud otsuste kohtuliku läbivaatamise võimaluse. Komisjon tunneb muret, et Saksamaa nimetatud valdkonna õigusaktides esinevad ilmselged lüngad, mis võivad piirata kodanike juurdepääsu õiguskaitsele. Keskkonnavolinik Janez Potočniku soovitusel kaebab Euroopa Komisjon Saksamaa Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: IP/13/967, J. Hennon, tel +32 229 53593, mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 1. Töötervishoid ja -ohutus: Komisjon kaebab Hispaania Guardia Civil'i kaitsmata jätmise eest kohtusse

Euroopa Komisjon on otsustanud kaevata Hispaania Euroopa Kohtusse ELi direktiivi (millega kehtestatakse töötajate tervise ja ohutuse kaitsmise põhieeskirjad) mittetäieliku kohaldamise eest Guardia Civil'i (tsiviilkaart) töötajate suhtes. Komisjon leiab, et Hispaania ei ole nõuetekohaselt taganud kvalifitseeritud personali ametisse nimetamist, et kontrollida töötervishoiu ja -ohutuse meetmete kehtestamist kõikides Guardia Civil'i töökohtades. Sellega rikutakse direktiivi 89/391/EMÜ artiklit 7, mille kohaselt tuleb tööandjal tagada piisav personal ja varustus ennetavate ja kaitsvate meetmete, näiteks riskihinnangute elluviimise tagamiseks.

(Lisateave: IP/13/963, J. Hennon, tel +32 229 94107, mobiiltelefon +32 498 99 4107)

 1. Põhjendatud arvamused

 1. Hoonete energiatõhusus: Tšehhi Vabariigilt ja Rumeenialt nõutakse riiklike meetmete võtmist seoses hoonete energiatõhususega

Komisjon on ametlikult nõudnud Tšehhi Vabariigilt ja Rumeenialt hoonete energiatõhusust käsitlevast ELi õigusaktist (direktiiv 2010/31/EL) tulenevate kohustuste täielikku järgimist. Komisjon saatis neile kahele liikmesriigile põhjendatud arvamuse, paludes neil teavitada komisjoni kõigist direktiivi ülevõtmiseks võetud meetmetest. Direktiiv pidi olema siseriiklikku õigusse üle võetud 9. juuliks 2012. Kui asjaomased liikmesriigid ei täida oma juriidilist kohustust kahe kuu jooksul, võib komisjon otsustada kaevata nad Euroopa Kohtusse. Kõnealuse direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid hoonete suhtes kehtestama energiatõhususe miinimumnõuded ja neid kohaldama, tagama hoonetele energiamärgise väljastamise ning nõudma kütte- ja kliimaseadmete korrapärast ülevaatust. Lisaks sellele peavad liikmesriigid direktiivi kohaselt tagama, et alates 2021. aastast vastavad kõik uued ehitatavad hooned nn liginullenergiahoone nõuetele. 2012. aasta septembris algatas komisjon rikkumismenetlused 24 liikmesriigi vastu (välja arvatud Taani, Iirimaa ja Rootsi), kes ei olnud komisjoni teavitanud direktiivi siseriiklikusse õigusesse ülevõtmiseks võetud riiklikest meetmetest. Põhjendatud arvamused saadeti Itaaliale, Kreekale, Portugalile ja Bulgaariale juba 2013. aasta jaanuaris, Hispaaniale ja Sloveeniale 2013. aasta aprillis ning Belgiale, Saksamaale, Soomele, Prantsusmaale, Lätile, Poolale ja Madalmaadele 2013. aasta juunis ning Austriale, Küprosele, Eestile, Leedule, Luksemburgile, Ungarile ja Ühendkuningriigile 2013. aasta septembris. Täiendav teave on kättesaadav siin: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Lisateave: M. Holzner, tel +32 229 60196, mobiiltelefon +32 498 98 2280)

 1. Kesk kond: Komisjon palub Austrial parandada õiguskaitse kättesaadavust

Euroopa Komisjon palub Austrial täiendada sätteid, millega tagada keskkonda mõjutavate otsuste puhul õiguskaitse kättesaadavus. Keskkonnamõjude hindamise direktiivi kohaselt võivad kodanikud taotleda direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate otsuste kohtulikku läbivaatamist, kuid komisjon ei ole veendunud, et Austria kehtivate sätete kohaselt on üksikisikutele tagatud piisavad õigused. Komisjon tunneb muret eelkõige seetõttu, et üksikisikute õigused vaidlustada keskkonnamõjude hinnangute vajalikkust käsitlevaid otsuseid on piiratud. Kui Austria kahe kuu jooksul vajalikke meetmeid ei võta, võidakse juhtum anda Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: J. Hennon, tel +32 229 53593, mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 1. Keskkond : komisjon nõuab KÜPROSELT ELi eeskirjade rakendamist seoses teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramisega elektri- ja elektroonikaseadmetes

Euroopa Komisjon nõuab Küproselt üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas ta rakendab oma õiguses ELi eeskirju seoses teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramisega elektri- ja elektroonikaseadmetes. Nimelt ei ole Küpros jõustanud oma õiguses eeskirju teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes. Lisaks on ta jätnud rakendamata teatavatele pliid sisaldavatele seadmetele kehtestatud eranditega seotud tehnilised meetmed. Komisjon saatis Küprosele kaks märgukirja, sest ta ei võtnud nimetatud meetmeid nõutud tähtajaks. Kuna puudused ei ole veel parandatud, saadab komisjon nüüd kaks põhjendatud arvamust. Kui Küpros ei võta kahe kuu jooksul vajalikke meetmeid, võidakse juhtumid anda Euroopa Kohtusse, mis võib talle määrata rahalised karistused.

(Lisateave: J. Hennon, tel +32 229 53593, mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 1. Keskkond: komisjon nõuab TAANILT veemajanduskavade saatmist

Euroopa Komisjon kutsub Taanit üles saatma uusi veemajanduskavu. Veemajanduskavade esitamise kohustus on sätestatud vee raamdirektiivis ja nendega nähakse ette meetmed hea ökoloogilise ja keemilise seisundi saavutamiseks 2015. aastaks. Kavad tuli komisjonile esitada 2009. aastal. Pärast korduvate meeldetuletuste saatmist võttis Taani veemajanduskavad 2012. aastal vastu, kuid Taani kohtud tühistasid need, sest ametiasutused ei jätnud kavade eelnõude küsimuses konsulteerimiseks piisavalt aega. Seega puuduvad praegu Taanis veemajanduskavad ning komisjon algatab uuesti rikkumismenetluse ja saadab põhjendatud arvamuse. Kui Taani ei võta kahe kuu jooksul vajalikke meetmeid, võidakse juhtum anda Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: J. Hennon, tel +32 229 53593, mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 1. Keskkond: komisjon nõuab EESTILT ELi eeskirjade rakendamist seoses teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramisega elektri- ja elektroonikaseadmetes

Euroopa Komisjon nõuab Eestilt üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas ta rakendab oma õiguses ELi eeskirju seoses teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramisega elektri- ja elektroonikaseadmetes. Eesti on jätnud rakendamata teatavatele pliid või kaadmiumi sisaldavatele seadmetele kehtestatud eranditega seotud tehnilised meetmed. Kõnealused kaks direktiivi tuli riiklikusse õigusesse üle võtta 2. jaanuariks 2013. Komisjon saatis 21. märtsi 2013 Eestile märgukirja, sest ta ei võtnud nimetatud meetmeid nõutud tähtajaks. Kuna puudused ei ole veel parandatud, saadab komisjon nüüd põhjendatud arvamuse. Kui Eesti ei võta kahe kuu jooksul vajalikke meetmeid, võidakse juhtum anda Euroopa Kohtusse, mis võib talle määrata rahalised karistused.

(Lisateave: J. Hennon, tel +32 229 53593, mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 1. Keskkond: komisjon nõuab SOOMELT tööstusheiteid käsitlevate ELi eeskirjade rakendamist

Euroopa Komisjon nõuab Soomelt üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas ta rakendab oma õiguses ELi tööstusheiteid käsitlevaid õigusakte. Uus tööstusheidete direktiiv asendab ja ajakohastab vanemaid eeskirju, mille eesmärk on vältida, vähendada ja võimaluste piires likvideerida tööstuslikest tegevusaladest põhjustatud saastet. Liikmesriigid pidid selle direktiivi oma siseriiklikus õiguses jõustama 7. jaanuariks 2013. Komisjon saatis 21. märtsi 2013 Soomele märgukirja, sest ta ei võtnud nimetatud meetmeid nõutud tähtajaks. Kuna direktiivi on Mandri-Soomes rakendatud ainult osaliselt ja Ahvenamaal üldse mitte, saadab komisjoni nüüd põhjendatud arvamuse. Kui Soome ei võta kahe kuu jooksul vajalikke meetmeid, võidakse juhtum anda Euroopa Kohtusse, mis võib talle määrata rahalised karistused.

(Lisateave: J. Hennon, tel +32 229 53593, mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 1. Maksundus: komisjon nõuab PRANTSUSMAALT väärismetallide müügilt saadava kasumi diskrimineeriva maksustamise lõpetamist

Praegu on Prantsusmaa residendist maksukohustuslastel väärismetallide müüki käsitlevate Prantsuse õigusaktide kohaselt võimalik valida kahe maksurežiimi vahel: saadud kasumi kogusumma maksustatakse üldeeskirjade kohaselt füüsilise isiku astmelise tulumaksuga või kogu müügisumma suhtes kohaldatakse fikseeritud 16 % maksumäära.

Seevastu mitteresidendist maksukohustuslaste suhtes kohaldatakse alati fikseeritud maksumäära, mis võib mõnel juhul, eelkõige kasumi puudumise korral, tuua kaasa kõrgema maksumäära.

Selline erinev kohtlemine kujutab endast põhjendamatut piirangut kapitali vabale liikumisele, mis on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 63 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 40 kohaselt keelatud.

Komisjoni nõue esitatakse põhjendatud arvamuse kujul (mis kujutab endast rikkumismenetluse teist etappi). 2011. aasta aprillis saadetud märgukirja (rikkumismenetluse esimene etapp) tulemusena kohustus Prantsusmaa olemasolevat korda muutma, kuid ei ole komisjonile seni ühestki normist teatatud.

Kui Prantsusmaa ei võta kahe kuu jooksul vajalikke meetmeid, võidakse juhtum anda Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: E. Traynor, tel +32 229 21548, mobiiltelefon +32 498 98 3871)

 1. Õigusküsimused: kuriteoohvritele hüvitise maksmise eeskirjade rakendamine Itaalias ei ole piisav

Täna saatis komisjon Itaaliale põhjendatud arvamuse ja algatas sellega rikkumismenetluse teise etapi, sest kuriteoohvritele hüvitise maksmist käsitlevate ELi eeskirjade (direktiiv 2004/80/EÜ) rakendamise kohta riigis on laekunud kaebusi. ELi eeskirjade kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et nende hüvitisskeem tagab nende territooriumil sooritatud tahtlike vägivallakuritegude ohvritele õiglase ja asjakohase hüvitise. Itaalias ei ole selliste kuritegude ohvritele ette nähtud üldist hüvitisskeemi. Selle asemel on Itaalia õiguses ohvritele hüvitise maksmine sätestatud mitte kõigi, vaid ainult teatavate vägivallakuritegude, näiteks terrorismi või organiseeritud kuritegevuse puhul. Kuna Itaalia ei ole seni võtnud vajalikke meetmeid oma õigusaktide muutmiseks, et viia need kooskõlla ELi nõuetega, ei pruugi teatavate tahtlike vägivallakuritegude ohvritele olla tagatud nõuetekohase hüvitise maksmine. Kui Itaalia ei täida oma juriidilist kohustust kahe kuu jooksul, võib komisjon otsustada kaevata ta Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: M. Andreeva, tel +32 229 91382, mobiiltelefon +32 498 99 1382)

 1. Keskkond: komisjon nõuab POOLALT tööstusheiteid käsitlevate ELi eeskirjade rakendamist

Euroopa Komisjon nõuab Poolalt üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas ta rakendab oma õiguses ELi tööstusheiteid käsitlevaid õigusakte. Uus tööstusheidete direktiiv asendab ja ajakohastab vanemaid eeskirju, mille eesmärk on vältida, vähendada ja võimaluste piires likvideerida tööstuslikest tegevusaladest põhjustatud saastet. Liikmesriigid pidid selle direktiivi oma siseriiklikus õiguses jõustama 7. jaanuariks 2013. Kuigi komisjon saatis 21. märtsil 2013 Poolale märgukirja, ei ole ta seni komisjonile teatanud direktiivi jõustamiseks ette nähtud siseriiklikest normidest. Seepärast saadab komisjon Poolale põhjendatud arvamuse. Kui Poola ei võta kahe kuu jooksul vajalikke meetmeid, võidakse juhtum anda Euroopa Kohtusse, mis võib talle määrata rahalised karistused.

(Lisateave: J. Hennon, tel +32 229 53593, mobiiltelefon +32 498 95 3593)


Side Bar