Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT SV FI EL CS ET PL RO

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 17. oktober 2013

De vigtigste overtrædelser på traktatbrudsområdet (oktober)

JURIDISK TJENESTE

BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ENERGI

MILJØ

INDRE MARKED OG TEJNESTER

RETLIGE ANLIGGENDER

BESKATNING OG TOLDUNION

AT

1

BE

1

BG

1

CY

2

CZ

1

DE

1

DK

1

EE

1

ES

1

FI

1

FR

1

IT

1

PL

1

1

RO

1

Kommissionen træffer hver måned en række afgørelser på traktatbrudsområdet i form af retlige skridt over for medlemsstater, der ikke opfylder deres forpligtelser i henhold til EU‑retten. Afgørelserne omfatter en række sektorer og har til formål at sikre korrekt anvendelse af EU-retten til gavn for borgere og erhvervsliv.

Kommissionen har i dag truffet 108 afgørelser, herunder 12 begrundede udtalelser og 5 sagsanlæg ved Den Europæiske Unions Domstol. Her følger et resumé af de vigtigste afgørelser. For yderligere oplysninger om traktatbrudssager se MEMO/12/12.

 1. Indbringelse af sager for Domstolen

 1. Kommissionen anlægger sag mod BELGIEN for manglende anvendelse af de afgiftsfritagelser, der gælder for Unionens institutioner

Efter henstilling fra næstformand med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og administration, Maroš Šefčovič, har Europa-Kommissionen besluttet at indbringe Belgien for Domstolen, idet den skønner, at landet ikke fuldt ud overholder bestemmelserne i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter for så vidt angår de afgiftsfritagelser, der gælder for Unionens institutioner.

(yderligere oplysninger: IP/13/952– A. Gravili - tlf.: +32 229 54317 – mobil: +32 498 95 4317)

 1. Miljø: Kommissionen anlægger sag mod BULGARIEN for manglende beskyttelse af udryddelsestruede arter

Europa-Kommissionen indbringer Bulgarien for Domstolen på grund af landets manglende beskyttelse af unikke levesteder og vigtige arter. Sagen omhandler Kaliakra‑regionen, som udgør en trækrute og rasteplads for meget udryddelsestruede arter, og hvor man har vedtaget at anlægge et stort antal vindmøller og andre bygninger uden at foretage passende vurderinger af deres miljøvirkninger. Selv om Bulgarien er engageret i at øge beskyttelsen af udryddelsestruede arter og levesteder i området, lader det til, at der foregår det modsatte. Efter henstilling fra miljøkommissær, Janez Potočnik, anlægger Kommissionen derfor sag mod Bulgarien ved EU-Domstolen.

(yderligere oplysninger: IP/13/966- J. Hennon - tlf.: +32 229 53593 – mobil: +32 498 95 3593)

 1. Offentligt udbud: Kommissionen anlægger sag mod POLEN for ulovlig udelukkelse af ansøgere i forbindelse med o ffentlige udbud

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at anlægge sag mod Polen ved EU-Domstolen for ukorrekt gennemførelse af bestemmelserne i direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Kommissionen skønner, at bestemmelserne i den polske lov om offentligt udbud i væsentlig grad kan begrænse adgangen til udbudsmarkederne.

(yderligere oplysinnger: IP/13/965- C. Hughes - tlf.: +32 2 2964450 – mobil: +32 498 964450)

 1. Miljø: E uropa-Kommissionen anlægger sag mod TYSKLAND for manglende overholdelse af reglerne om adgang til retlig prøvelse

Europa-Kommissionen anlægger sag mod Tyskland ved EU-Domstolen på grund af et hul i den tyske lovgivning om adgang til retlig prøvelse på miljøområdet. I henhold til EU‑lovgivningen skal medlemsstaterne indføre en procedure for juridisk vurdering af alle de afgørelser, der træffes med udgangspunkt i direktivet om vurdering af virkninger på miljøet og direktivet om industrielle emissioner. Kommissionen er bekymret over de umiddelbare huller i den tyske lovgivning på området, som kan begrænse borgernes adgang til retlig prøvelse. Efter henstilling fra miljøkommissær, Janez Potočnik, har Kommissionen derfor anlagt sag mod Tyskland ved EU-Domstolen.

(yderligere oplysninger: IP/13/967- J. Hennon - tlf.: +32 229 53593 – mobil: +32 498 95 3593)

 1. Sundhed og sikkerhed: Kommissionen anlægg er sag mod SPANIEN for manglende beskyttelse af civilgarden ("Guardia Civil")

Europa-Kommissionen har besluttet at lægge sag an mod Spanien ved EU-Domstolen for ikke fuldt ud at anvende EU-direktivet om grundlæggende regler for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed for så vidt angår medlemmer af "Guardia Civil". Kommissionen skønner, at Spanien ikke i tilstrækkelig grad har sørget for udnævnelsen af kvalificeret personale til at kontrollere, at der er indført sundheds- og sikkerhedsbeskyttende foranstaltninger på arbejdspladserne. Det er en overtrædelse af artikel 7 i direktiv 89/391/EØF, som fastsætter, at arbejdsgiveren skal sørge for tilstrækkeligt personale og udstyr til at varetage aktiviteter til beskyttelse og forebyggelse, f.eks. risikoanalyser.

(yderligere oplysninger: IP/13/963- J. Todd - tlf.: +32 229 94107 – mobil: +32 498 99 4107)

 1. Begrun dede udtalelser

 1. Energieffektivitet i bygni nger: TJEKKIET og RUMÆNIEN er blevet anmodet om at indføre nationale foranstaltninger for energieffektivitet i bygninger

Kommissionen har formelt anmodet Tjekkiet og Rumænien om at sikre fuld overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen om energieffektivitet i bygninger (direktiv 2010/31/EU). Kommissionen har sendt begrundede udtalelser til de to medlemsstater og anmodet dem om at meddele Kommissionen om de foranstaltninger, de har truffet for at gennemføre direktivet i den nationale lovgivning inden den 9. juli 2012. Hvis medlemsstaterne inden for to måneder ikke overholder deres retlige forpligtelse, kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod dem ved Domstolen. I henhold til nævnte direktiv skal medlemsstaterne indføre og opretholde mindstekrav til energimæssig ydeevne i bygninger, sørge for energiattestering af bygningernes energimæssige ydeevne og sørge for regelmæssigt eftersyn af varme- og klimaanlæg i bygninger. Desuden fastsætter direktivet, at medlemsstaterne fra 2021 skal sikre, at alle nye bygninger er såkaldt næsten energineutrale. I september 2012 indledte Kommissionen traktatbrudssager mod 24 medlemsstater (alle undtagen Danmark, Irland og Sverige), som ikke havde meddelt Kommissionen deres nationale foranstaltninger til at omsætte direktivet til national lovgivning. Der blev allerede rettet begrundede udtalelser til Italien, Grækenland, Portugal og Bulgarien i januar 2013, til Spanien og Slovenien i april 2013, til Belgien, Tyskland, Finland, Frankrig, Letland, Polen og Nederlandene i juni 2013 og til Østrig, Cypern, Estland, Litauen, Luxembourg, Ungarn og Det Forenede Kongerige i september 2013. Der findes yderligere oplysninger på: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(yderligere oplysninger: M. Holzner - tlf.: +32 229 60196 – mobil: +32 498 98 2280)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder ØSTRIG om at forbedre adgangen til retlig prøvelse

Europa-Kommissionen har anmodet Østrig om at forbedre de bestemmelser, der sikrer adgang til retlig prøvelse i forbindelse med beslutninger, der har indvirkning på miljøet. I henhold til direktivet om vurdering af virkninger på miljøet kan borgerne anmode om retlig prøvelse af beslutninger på området, men Kommissionen skønner ikke, at borgerne har tilstrækkelige rettigheder under Østrigs nuværende bestemmelser. Kommissionen er særlig bekymret over begrænsningerne i forbindelse med enkeltpersoners ret til at klage over beslutninger om, hvorvidt det er nødvendigt at foretage miljøkonsekvensvurderinger. Hvis Østrig ikke træffer tiltag inden for to måneder, kan der blive anlagt sag ved EU‑Domstolen.

(yderligere oplysninger: J. Hennon – tlf.: 229 53593 – mobil: +32 498 95 3593)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder CYPERN om at gennemføre EU-reglerne om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

Europa-Kommissionen opfordrer Cypern til at indsende oplysninger om, hvordan EU‑lovgivningen om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr gennemføres i den nationale lovgivning. Cypern har ikke gennemført reglerne for begrænsning af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr i sin nationale lovgivning og har i en særskilt sag ikke gennemført de tekniske foranstaltninger for undtagelser for visse anordninger, hvori bly indgår. Efter at Cypern ikke havde overholdt de oprindelige frister, sendte Kommissionen åbningsskrivelser. Eftersom disse mangler endnu ikke er blevet afhjulpet, retter Kommissionen nu to begrundede udtalelser til Cypern. Hvis Cypern ikke træffer foranstaltninger inden for to måneder, kan der anlægges sag ved EU-Domstolen, som kan pålægge økonomiske sanktioner.

(yderligere oplysninger: J. Hennon - tlf.: +32 229 53593 – mobil: +32 498 95 3593)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder DANMA RK om at indgive sine vandområdeplaner

Europa-Kommissionen opfordrer Danmark til at indgive sine nye vandområdeplaner. I henhold til vandrammedirektivet skal der udarbejdes vandområdeplaner, som fastsætter foranstaltninger for at opnå en god økologisk og kemisk tilstand inden 2015. Planerne skulle sendes til Kommissionen i 2009. Efter flere påmindelser vedtog Danmark vandområdeplanerne i 2012, men de danske domstole skønnede, at den høringsfrist, som myndighederne havde fastsat med henblik på at modtage udtalelser om udkastet, var for kort, og ophævede derfor planerne. Idet der ikke i øjeblikket findes nogen vandområdeplaner i Danmark, genåbner Kommissionen traktatbrudssagen og retter en begrundet udtalelse til Danmark. Hvis Danmark ikke træffer foranstaltninger inden for to måneder, kan der anlægges sag ved EU-Domstolen.

(yderligere oplysninger: J. Hennon - tlf.: +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder ESTLAND om at gennemføre EU-reglerne om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

Europa-Kommissionen opfordrer Estland til at indsende oplysninger om, hvordan EU‑lovgivningen om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr gennemføres i den nationale lovgivning. Estland har ikke gennemført de tekniske foranstaltninger for undtagelser for visse anordninger, der indeholder bly eller cadmium. De to direktiver skulle være gennemført i national lovgivning senest den 2. januar 2013. Efter at Estland ikke havde overholdt de oprindelige frister, sendte Kommissionen en åbningsskrivelse den 21. marts 2013. Eftersom manglerne endnu ikke er blevet afhjulpet, retter Kommissionen en begrundet udtalelse til Estland. Hvis Estland ikke træffer foranstaltninger inden for to måneder, kan der anlægges sag ved EU-Domstolen, som kan pålægge økonomiske sanktioner.

(yderligere oplysninger: J. Hennon - tlf.: +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder FINLAND om at gennemføre EU-reglerne for industriemissioner

Europa-Kommissionen opfordrer Finland til at indsende oplysninger om, hvordan EU‑lovgivningen om industriemissioner gennemføres i national lovgivning. Det nye direktiv om industriemissioner erstatter og ajourfører ældre regler med det formål at forebygge, mindske og så vidt muligt eliminere forurening fra industrivirksomhed, og skulle være gennemført i den nationale lovgivning den 7. januar 2013. Finland har ikke overholdt fristen, og Kommissionen sendte den 21. marts 2013 en åbningsskrivelse. Direktivet er kun blevet gennemført på en del af fastlandet og slet ikke på Ålandsøerne. Kommissionen retter nu en begrundet udtalelse til Finland. Hvis Finland ikke træffer foranstaltninger inden for to måneder, kan der anlægges sag ved EU-Domstolen, som kan pålægge økonomiske sanktioner.

(yderligere oplysninger: J. Hennon - tlf.: +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Beskatning: Kommissionen anmoder FRANKRIG om at opgive den diskriminerende afgift på kapitalgevinster på ædle metaller

Den franske lovgivning om skat ved overdragelse af ædle metaller giver afgiftspligtige, der er bosatte i Frankrig, mulighed for at vælge mellem to ordninger: enten beskattes den realiserede fortjeneste på baggrund af den progressive indkomstskattesats for fysiske personer, jf. de normale regler, eller også anvendes en ensartet fast sats på 16 % af det samlede salgsbeløb.

Afgiftspligtige, der ikke er bosat i Frankrig, er derimod automatisk underlagt den ensartede faste sats, hvilket i visse tilfælde kan føre til en højere skat, navnlig når der ikke realiseres en fortjeneste.

En sådan forskelsbehandling udgør en ubegrundet restriktion af kapitalens frie bevægelighed som fastsat i artikel 63 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og artikel 40 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Kommissionen har rettet en begrundet udtalelse til Frankrig (anden etape i traktatbrudssager). Frankrig havde som reaktion på åbningsskrivelsen fra april 2011 (første etape i traktatbrudssager) forpligtet sig til at ændre den nuværende ordning, men har på nuværende tidspunkt ikke meddelt Kommissionen nogen nye foranstaltninger.

Hvis Frankrig ikke træffer foranstaltninger inden for to måneder, kan der anlægges sag ved EU-Domstolen.

(yderligere oplysninger: E. Traynor - tlf.: +32 229 21548 – mobil: +32 498 98 3871)

 1. Retlige anliggender: M anglende gennemførelse af regler om erstatning til ofre for forbrydelser i ITALIEN

Kommissionen har i dag rettet en begrundet udtalelse til Italien som led i anden etape i traktatbrudsproceduren efter klager over landets gennemførelse af EU-reglerne om erstatning til ofre for forbrydelser (direktiv 2004/80/EF). EU-reglerne forpligter medlemsstaterne til at sørge for, at deres nationale erstatningsordninger garanterer rimelig og passende erstatning til ofre for "forsætlige voldsforbrydelser" begået på deres territorie. Italien har ikke indført en generel erstatningsordning for sådanne forbrydelser. I stedet fastsætter den italienske lovgivning blot, at der ydes erstatning til ofre for visse forsætlige voldsforbrydelser, f.eks. terror eller organiseret kriminalitet, men ikke for andre. Italien har indtil videre ikke truffet de fornødne foranstaltninger til at ændre sin lovgivning i overensstemmelse med EU-lovgivningen, hvilket betyder, at visse ofre for forsætlige voldsforbrydelser risikerer ikke at have adgang til den erstatning, de har ret til. Hvis Italien ikke lever op til sin forpligtelse inden for to måneder, kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod landet ved Domstolen.

(yderligere oplysninger: M. Andreeva - tlf.: +32 229 91382 - mobil +32 498 99 1382)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder POLEN om at gennemføre reglerne for industrielle emiss ioner

Europa-Kommissionen opfordrer Polen til at indsende oplysninger om, hvordan EU‑lovgivningen om industrielle emissioner gennemføres i national lovgivning. Det nye direktiv om industrielle emissioner erstatter og ajourfører ældre regler med det formål at forebygge, mindske og så vidt muligt eliminere forurening fra industrivirksomhed og skulle være gennemført i national lovgivning den 7. januar 2013. På trods af åbningsskrivelsen sendt den 21. marts 2013 har Polen endnu ikke meddelt Kommissionen sine nationale foranstaltninger med henblik på at gennemføre direktivet. Kommissionen retter derfor en begrundet udtalelse til Polen. Hvis Polen ikke træffer foranstaltninger inden for to måneder, kan der anlægges sag ved EU-Domstolen, som kan pålægge økonomiske sanktioner.

(yderligere oplysninger: J. Hennon - tlf.: +32 229 53593 – mobil: +32 498 95 3593)


Side Bar