Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV FI EL ET PL RO

Evropská komise

MEMO

Brusel 17. října 2013

Říjnové případy nesplnění povinnosti: hlavní rozhodnutí

PRÁVNÍ SLUŽBA

ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ENERGIE

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VNITŘNÍ TRH A SLUŽBY

SPRAVEDLNOST

DANĚ A CELNÍ UNIE

AT

1

BE

1

BG

1

CY

2

CZ

1

DE

1

DK

1

EE

1

ES

1

FI

1

FR

1

IT

1

PL

1

1

RO

1

Evropská komise ve svém pravidelném měsíčním souboru rozhodnutí o nesplnění povinnosti zahajuje právní řízení proti členským státům, které řádně neplní své závazky vyplývající z právních předpisů EU. Uvedená rozhodnutí se týkají řady odvětví a jejich cílem je zajistit řádné uplatňování práva EU ve prospěch občanů a podniků.

Komise dnes přijala 108 rozhodnutí, včetně 12 odůvodněných stanovisek a 5 rozhodnutí o předložení věci Evropskému soudnímu dvoru. Níže jsou shrnuta hlavní rozhodnutí. Další informace o řízení o nesplnění povinnosti viz MEMO/12/12.

Předložení věci Soudnímu dvoru

Komise podává žalobu k Soudnímu dvoru proti Belgii, protože tato země neuplatňuje osvobození od daní uznávaná orgány Unie

Evropská komise se vzhledem k tomu, že Belgie plně nedodržuje ustanovení protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie, pokud jde o osvobození od daní použitelná v orgánech Unie, rozhodla podat žalobu k Soudnímu dvoru, a to na doporučení místopředsedy Komise Maroše Šefčoviče odpovědného za interinstitucionální vztahy a administrativu.

(více informací: IP/13/952 – A. Gravili – tel. +32 229 54317 – mobilní tel. +32 498 95 4317)

Životní prostředí: Komise žaluje Bulharsko za nepodniknutí kroků na ochranu ohrožených druhů

Evropská komise podává žalobu na Bulharsko kvůli tomu, že nepodniká kroky na ochranu jedinečných přirozených prostředí a významných druhů. Případ se týká regionu Kaliakra, migrační trasy a místa odpočinku pro vysoce ohrožené druhy, kde bylo schváleno velké množství větrných turbín a dalších konstrukcí, aniž by se předtím provedlo odpovídající posouzení dopadů na životní prostředí. Ačkoli se Bulharsko zavázalo zvyšovat ochranu vzácných druhů a jedinečných přirozených prostředí, zdá se, že dochází k opačnému vývoji. Na doporučení komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika podává proto Komise na Bulharsko žalobu u Soudního dvora EU.

(více informací: IP/13/966J. Hennon – tel. +32 229 53593 – mobilní tel. +32 498 95 3593)

Veřejné zakázky: Komise žaluje Polsko kvůli nezákonným důvodům vylučování kandidátů z postupů zadávání veřejných zakázek

Evropská komise se dnes rozhodla žalovat Polsko u Soudního dvora EU kvůli nesprávnému provádění ustanovení směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Komise se domnívá, že ustanovení polského zákona o zadávání veřejných zakázek mohou podstatným způsobem omezovat přístup na trhy s veřejnými zakázkami.

(více informací: IP/13/965C. Hughes – tel. +32 2 2964450 – mobilní tel. +32 498 964450)

Životní prostředí: Evropská komise žaluje Německo kvůli nedodržení pravidel o přístupu k právní ochraně

Evropská komise podává žalobu na Německo kvůli mezeře v jeho právních předpisech o přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Podle právních předpisů EU, musí členské státy zajistit právní přezkumné řízení u rozhodnutí přijatých v souvislosti se směrnicí o posuzování vlivů na životní prostředí a směrnicí o průmyslových emisích. Komisi znepokojují zjevné mezery v německých právních předpisech týkajících se této oblasti, které mohou omezovat přístup občanů k právní ochraně. Na doporučení komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika podává proto Komise na Německo žalobu u Soudního dvora EU.

(více informací: IP/13/967J. Hennon – tel. +32 229 53593 – mobilní tel. +32 498 95 3593)

Zdraví a bezpečnost: Komise žaluje Španělsko kvůli neposkytnutí ochrany příslušníkům Guardia Civil

Evropská komise se rozhodla podat žalobu u Soudního dvora EU na Španělsko kvůli tomu, že plně neuplatňuje směrnici EU, která stanoví základní pravidla pro ochranu zdraví a bezpečnosti příslušníků bezpečnostní složky Guardia Civil. Komise se domnívá, že Španělsko dostatečně nezajistilo jmenování kvalifikovaných pracovníků ověřujících, že jsou na všech pracovištích Guardia Civil zavedena zdravotní a bezpečnostní opatření. To je v rozporu s článkem 7 směrnice 89/391/EHS, který požaduje, aby zaměstnavatelé poskytli nezbytný personál a vybavení k zajištění toho, že mohou být prováděna preventivní a ochranná opatření, jako je například hodnocení rizik.

(více informací: IP/13/963J. Todd – tel. +32 229 94107 – mobilní tel. +32 498 99 4107)

Odůvodněná stanoviska

Energetická účinnost v budovách: po České republice a Rumunsku se požaduje přijetí vnitrostátních opatření týkajících se energetické účinnosti v budovách

Komise formálně vyzvala Českou republiku a Rumunsko, aby zajistily plný soulad se svými závazky v rámci právních předpisů EU o energetické náročnosti budov (směrnice 2010/31/EU). Komise oběma členským státům zaslala odůvodněné stanovisko a požádala je, aby informovaly o všech svých prováděcích opatření týkajících se směrnice, která měla být provedena do vnitrostátního práva nejpozději 9. července 2012. Pokud členské státy do dvou měsíců nezačnou plnit své právní povinnosti, může na ně Komise podat žalobu u soudního dvora. Podle uvedené směrnice musí členské státy zavést a uplatňovat minimální požadavky na energetickou náročnost budov, zajistit certifikaci energetické výkonnosti budov a vyžadovat pravidelnou inspekci systémů vytápění a klimatizačních systémů. Kromě toho směrnice požaduje, aby členské státy zajistily, že od roku 2021 budou všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie. V září 2012 Komise zahájila řízení pro nesplnění povinnosti proti 24 členským státům (všem s výjimkou Dánska, Irska a Švédska), které Komisi neoznámily vnitrostátní opatření k provedení směrnice do vnitrostátního práva. Odůvodněná stanoviska již byla zaslána Itálii, Řecku, Portugalsku a Bulharsku (v lednu 2013), Španělsku a Slovinsku (v dubnu 2013) Belgii, Německu, Finsku, Francii, Lotyšsku, Polsku a Nizozemsku (v červnu 2013) a Rakousku, Estonsku, Kypru, Litvě, Lucembursku, Maďarsku a Spojenému království (v září 2013). Více informací zde: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(více informací: M. Holzner – tel. +32 229 60196 – mobilní tel. +32 498 98 2280)

Životní prostředí: Komise žádá Rakousko o zlepšení přístupu k právní ochraně

Evropská komise žádá Rakousko, aby zlepšilo ustanovení, jejichž cílem je zajistit přístup ke spravedlnosti v rozhodnutích, která ovlivňují životní prostředí. Podle směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí mohou občané žádat o právní přezkum rozhodnutí přijatých v oblasti působnosti této směrnice, Komise se ale domnívá, že stávající rakouské právní předpisy nezajišťují jednotlivcům dostatečná práva. Komisi zejména znepokojují omezení týkající se práv jednotlivců zpochybnit rozhodnutí o tom, zda je posouzení vlivů na životní prostředí zapotřebí či nikoli. Pokud Rakousko do dvou měsíců nepřijme náležitá opatření, může být případ předán Soudnímu dvoru EU.

(více informací: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – mobilní tel. +32 498 95 3593)

Životní prostředí: Komise žádá KYPR o provedení pravidel EU, kterými se omezuje používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Evropská komise vyzývá Kypr, aby zaslal podrobné informace o tom, jak jsou do jeho domácího práva provedeny právní předpisy EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Kypr neprovedl pravidla týkající se omezení nebezpečných látek v elektronických zařízeních do vnitrostátních právních předpisů a v jednom konkrétním případě také nepřijal technická opatření týkající se výjimek pro některá zařízení obsahující olovo. Poté, co Kypr nedodržel původní lhůty, zaslala Komise výzvu. Vzhledem k tomu, že nedostatky nebyly dosud odstraněny, zasílá Komise dvě odůvodněná stanoviska. Pokud Kypr do dvou měsíců nepřijme náležitá opatření, mohou být případy předloženy Soudnímu dvoru EU, kde mohou být uloženy finanční sankce.

(více informací: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – mobilní tel. +32 498 95 3593)

Životní prostředí: Komise žádá DÁNSKO o zaslání plánů povodí

Evropská komise vyzývá Dánsko, aby zaslalo nové plány povodí. Plány jsou požadovány rámcovou směrnicí o vodě a stanoví opatření k dosažení „dobrého ekologického a chemického stavu“ do roku 2015. Plány měly být Komisi zaslány v roce 2009. Dánsko po několika upomínkách plány povodí v roce 2012 schválilo, ale dánské soudy došly k závěru, že období pro konzultace, které orgány stanovily na vyjádření připomínek k návrhům plánů, bylo příliš krátké, a následně plány zrušil. Vzhledem k tomu, že v DK v současnosti plány povodí neexistují, zahajuje Komise znovu řízení o nesplnění povinnosti a zasílá odůvodněné stanovisko. Pokud Dánsko do dvou měsíců nepřijme náležitá opatření, může být případ předán Soudnímu dvoru EU.

(více informací: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – mobilní tel. +32 498 95 3593)

Životní prostředí: Komise žádá ESTONSKO o provedení pravidel EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Evropská komise vyzývá Estonsko, aby zaslalo podrobné informace o tom, jak jsou do jeho domácího práva provedeny právní předpisy EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Estonsko neprovedlo technické opatření týkající se výjimek pro některá zařízení obsahující olovo či kadmium. Obě směrnice měly být do vnitrostátních právních předpisů provedeny nejpozději 2. ledna 2013. Poté, co Estonsko nedodrželo původní lhůtu, zaslala Komise 21. března 2013 výzvu. Vzhledem k tomu, že nedostatky nebyly dosud odstraněny, zasílá Komise odůvodněné stanovisko. Pokud Estonsko do dvou měsíců nepřijme náležitá opatření, může být případ předložen Soudnímu dvoru EU, kde mohou být uloženy finanční sankce.

(více informací: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – mobilní tel. +32 498 95 3593)

Životní prostředí: Komise žádá FINSKO o provedení pravidel EU o průmyslových emisích

Komise vyzývá Finsko, aby zaslalo podrobné informace o tom, jak jsou do jeho domácího práva provedeny právní předpisy EU o průmyslových emisích. Nová směrnice o průmyslových emisích nahrazuje a aktualizuje starší pravidla za účelem prevence, snižování a pokud možno úplného vyloučení znečištění způsobeného průmyslovými činnostmi a do vnitrostátních právních předpisů měla být provedena nejpozději 7. ledna 2013. Finsko lhůtu nedodrželo a dne 21. března 20013 mu byla zaslána výzva. Směrnice byla na kontinentální části jeho území provedena jen z části a na ostrově Åland nebyla provedena vůbec. Komise nyní zasílá odůvodněné stanovisko. Pokud Finsko do dvou měsíců nepřijme náležitá opatření, může být případ předložen Soudnímu dvoru EU, kde mohou být uloženy finanční sankce.

(více informací: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – mobilní tel. +32 498 95 3593)

Daně: Komise žádá FRANCII o odstranění diskriminačního zdanění kapitálových zisků z drahých kovů

V současné době francouzské právní předpisy o zdanění prodeje drahých kovů umožňují daňovým poplatníkům s bydlištěm ve Francii zvolit si mezi dvěma alternativními daňovými režimy: první možností je daň z dosaženého kapitálového zisku dle progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob podle běžných pravidel, druhou možností je daň paušální ve výši 16 % z celkové částky prodeje.

Nerezidenti mají naopak povinnost zaplatit paušální daň, což může v některých případech vést k vyšší dani, zejména pokud nebyl dosažen žádný kapitálový zisk.

Takový rozdíl v přístupu představuje neoprávněné omezení volného pohybu kapitálu, jak stanoví článek 63 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a článek 40 Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Žádost Komise přichází v podobě odůvodněného stanoviska (které představuje druhou fázi řízení o nesplnění povinností). Francie se v reakci na výzvu zaslanou v dubnu 2011 (první fáze řízení) zavázala k tomu, že stávající daňový režim změní, Komise však dosud neobdržela oznámení o přijetí náležitých opatření.

V případě, že do dvou měsíců neobdrží uspokojivou odpověď, může se Komise rozhodnout Francii žalovat u Soudního dvora EU.

(více informací: – E. Traynor – tel. +32 229 21548 – mobilní tel. +32 498 98 3871)

Spravedlnost: nedostatečné provedení pravidel týkajících se odškodňování obětí trestných činů v ITÁLII

Komise dnes vydala odůvodněné stanovisko Itálii ve druhé fázi řízení pro nesplnění povinností v reakci na stížnosti ohledně toho, jak tato země provádí pravidla EU o odškodňování obětí trestných činů (směrnice 2004/80/ES). Členské státy musí podle pravidel EU zajistit, aby jejich vnitrostátní systém pro odškodnění zaručoval spravedlivé a přiměřené odškodnění obětí „úmyslných násilných trestných činů“ spáchaných na jejich území. Itálie nemá v případě takových zločinů žádný všeobecný systém odškodnění. Místo toho italské právní předpisy stanoví pouze odškodnění pro oběti některých úmyslných násilných trestných činů, jako jsou terorismus a organizovaný zločin, ale ne pro ostatní. Itálie dosud nepřijala nezbytná opatření ke změně svých právních předpisů a dosažení souladu s požadavky právních předpisů EU, což znamená, že některé oběti úmyslných násilných trestných činů nemají přístup k odškodnění, na které by měly mít právo. Pokud Itálie do dvou měsíců nesplní svoji právní povinnost, může se Komise rozhodnout zažalovat ji u Soudního dvora EU.

(více informací: M. Andreeva – tel. +32 229 91382 – mobilní tel. +32 498 99 1382)

Životní prostředí: Komise žádá POLSKO o provedení pravidel EU o průmyslových emisích

Komise vyzývá Polsko, aby zaslalo podrobné informace o tom, jak jsou do jeho domácího práva provedeny právní předpisy EU o průmyslových emisích. Nová směrnice o průmyslových emisích nahrazuje a aktualizuje starší pravidla za účelem prevence, snižování a pokud možno úplného vyloučení znečištění způsobeného průmyslovými činnostmi a do vnitrostátních právních předpisů měla být provedena nejpozději 7. ledna 2013. I přes výzvu zaslanou dne 21. března 2013 Polsko stále Komisi neoznámilo vnitrostátní opatření přijatá k provedení směrnice. Komise proto zasílá odůvodněné stanovisko. Pokud Polsko do dvou měsíců nepřijme náležitá opatření, může být případ předložen Soudnímu dvoru EU, kde mohou být uloženy finanční sankce.

(více informací: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – mobilní tel. +32 498 95 3593)


Side Bar