Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 30 september 2013

Uttalande från EU:s handelskommissionär Karel De Gucht om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar inför den andra förhandlingsomgången

– I dag träffade jag USA:s representant för handelsfrågor, ambassadör Michael Froman, för att diskutera den andra förhandlingsomgången om det transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet i nästa vecka i Bryssel.

Som vi tidigare har sagt är parterna ense om att partnerskapet är något mer än ett vanligt handelsavtal. Vårt viktigaste syfte – utöver en allmän sänkning av tullarna – är att göra EU:s och USA:s regelverk mer samstämmiga och att bidra till att utforma globala handelsregler, eftersom det är där de ekonomiska och politiska fördelarna med partnerskapet ligger.

Under hela denna process kommer jag att trycka på för att se till att vi får ett gott resultat i ett antal viktiga frågor av intresse för EU och i slutändan för båda sidor.

Jag skulle vilja se en uppsättning allmänna bestämmelser som vägledning för vårt samarbete när det gäller regelverk – och vad jag menar med det är att vi ska sträva efter ömsesidigt erkännande av våra föreskrifter på en lång rad områden. Jag anser att det är det mest effektiva sättet att koppla samman våra två system så att våra företag kan verka mer effektivt på båda sidor om Atlanten.

Jag vet att vi kan förverkliga detta, eftersom Europa på många sätt var i samma situation vid de första förberedelserna av den inre marknaden under 1980-talet. Naturligtvis har ingen part för avsikt att gå så långt, men vårt mål bör ändå vara att gradvis bygga upp en mer integrerad transatlantisk marknad.

Jag hoppas också att Europas tidigare erfarenheter och framgångar med att lösa liknande frågor mellan våra medlemsländer också kommer att kunna lugna de kritiker som hävdar att partnerskapet kommer att leda till att Europas nuvarande bestämmelser och föreskrifter urvattnas. I själva verket har Europas standarder under de senaste årtiondena höjts till en nivå i världsklass och världsledarskap. Och det är på denna grundval som parterna är överens om att använda en sådan omvandlingsprocess för att gå vidare. Oavsett om vi talar om livsmedelssäkerhet, finansiella tjänster som t.ex. reglering av derivat eller standarder för elbilar, måste vi fastställa regler och inrätta institutioner som garanterar att samarbetet kring regelverken blir effektivt.

Här går ett gemensamt transatlantiskt ledarskap för utveckling av internationella normer och standarder hand i hand med en stegvis uppbyggnad av en mer integrerad transatlantisk marknad. När allt kommer omkring skulle sådana regler och institutioner inte vara trovärdiga om vi inte lyckas åstadkomma en konkret och mätbar minskning av kostnaderna för företagen, genom ömsesidigt erkännande eller på andra sätt, för att undvika onödigt stora kostnader som beror på regelverket.

Jag avser att även fortsättningsvis arbeta aktivt för att lotsa förhandlarna mot ett framgångsrikt resultat. Vid förhandlingsomgångarna i oktober och december bör det fastställas gemensamma grunder för ett ambitiöst och verkligt omvälvande partnerskap.

Jag kommer tillsammans med ambassadör Froman att uppmuntra förhandlarna att vara kreativa med sikte på att lägga fram ett gemensamt utkast om frågor som rör regelverk och föreskrifter i partnerskapet, för politisk granskning i januari 2014. På denna grundval kan sedan den politiska vägledningen ges för att nå så långt som möjligt under nästa år.

Läs mer

Webbplats för det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar

Förhandlingarna om frågor som rör regelverket i partnerskapsavtalet

Ekonomiska fördelar som förväntas av partnerskapsavtalet

Följ @EU_TTIP_team på Twitter

Handelsförbindelser EU-USA


Side Bar