Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 27 september 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Spoštovani,

Naše naslednje zasedanje 24. in 25. oktobra bo potekalo ob spodbudnejših novicah o stanju v gospodarstvu. Čeprav gospodarske težave EU še zdaleč niso rešene, zlasti ker so stopnje brezposelnosti še vedno nesprejemljivo visoke, pa so opazni očitni znaki okrevanja. Menim, da so ti v veliki meri posledica prizadevanj držav članic ter zaupanja trgov in naših mednarodnih partnerjev v našo sposobnost vztrajati in dokončati strukturne reforme, ki jih Evropa potrebuje. Vsi soglašamo, da je treba podpirati rast kot del postopka okrevanja, in na našem zasedanju bomo namenili nekaj časa prispevku, ki ga lahko zagotovijo inovacije, digitalni enotni trg in storitve.

Digitalne storitve in telekomunikacije so ključna gonilna sila rasti in produktivnosti v vseh sektorjih naših gospodarstev. Vendar pa zaenkrat še ne izkoriščamo vseh možnosti za naš enotni trg telekomunikacij in enotni spletni trg, zato EU v teh panogah zaostaja za svojimi mednarodnimi konkurenti.

Kot prispevek k našim razpravam v oktobru prilagam kratko poročilo Komisije o digitalnem gospodarstvu in naših možnostih za njegov razvoj. Poročilo vsebuje več informacij o nedavnih pobudah Komisije za obravnavo ključnih ovir na enotnem trgu telekomunikacij in za spodbujanje naložb. Informacije dopolnjujejo več pomembnih nedavnih predlogov o dokončni vzpostavitvi enotnega digitalnega trga – kot so predlagani ukrepi za zmanjšanje stroškov namestitve visokohitrostnih širokopasovnih omrežij in ukrepi na področju izdajanja e-računov pri javnih naročilih ter predlog iz leta 2012 o elektronski identifikaciji in skrbniških storitvah za elektronske transakcije na notranjem trgu – ki jih trenutno preučujeta Evropski parlament in Svet ter za katere bi si bilo treba prizadevati, da bi bili sprejeti do konca tega zakonodajnega obdobja.

Za izboljšanje okvirnih pogojev spletnih storitev bo potrebno tudi hitro sprejetje predlogov Akta za enotni trg, vključno s predlogi o plačilnih storitvah, ter sprejetje posodobljenega okvira za avtorske pravice v digitalni dobi, poleg tega pa bo potrebno tudi izvajanje celotnega akcijskega načrta za elektronsko poslovanje. Zato je za zaupanje evropskih državljanov in podjetij v spletno gospodarstvo bistveno, da so del tega paketa tudi naša nova pravila o varstvu podatkov. Odločilnega pomena je, da Evropski parlament in Svet še okrepita svoja prizadevanja in sprejmeta to novo zakonodajo pred koncem tega parlamentarnega obdobja.

Trajnostne naložbe v raziskave in inovacije so ključne za gospodarsko rast, konkurenčnost in ustvarjanje novih delovnih mest. Obstajajo dokazi, da naložbe v raziskave in razvoj spodbujajo produktivnost in s tem rast. Države članice, ki so še naprej vlagale v raziskave in inovacije, so se v sedanji krizi odrezale bolje od držav članic, ki tega niso storile. Pri oblikovanju okvira politike za Unijo inovacij je bil dosežen znaten napredek, vendar moramo pospešiti ključne in strukturne reforme naših nacionalnih sistemov za raziskave in inovacije, da bi dosegli svoje cilje za Evropski raziskovalni prostor. Rezultati analize položaja Evrope v svetovnem gospodarstvu niso enotni:

  • Evropa je kljub temu, da njena znanstvena baza spada v sam svetovni vrh, vključena v svetovno tekmo za znanje, raziskave in inovacije, v uspešnosti raziskav in inovacij držav članic pa so opazne vedno večje razlike, saj manj inovativne države kot skupina ne dohajajo več najbolj inovativnih držav.

  • Izdatki podjetij v EU na področju raziskav in razvoja so precej manjši od izdatkov podjetij naših glavnih konkurentov, čeprav je EU še naprej privlačna za neposredne tuje naložbe v raziskave in razvoj. To je večinoma posledica bolj omejene velikosti in bolj tradicionalnih vzorcev specializiranosti naših podjetij. Storili bi lahko še precej več, da bi izkoristili vse razpoložljive zmožnosti EU. Svoj davek je terjala tudi kriza, saj se je v letu 2011 zmanjšala javna poraba na področju raziskav in razvoja.

  • Čeprav je Evropa okrepila svoj vodilni položaj v uveljavljenih proizvodnih sektorjih, pa je v zaostanku na bistvenih visokotehnoloških in hitro rastočih trgih, tudi na področju tehnologij za reševanje družbenih izzivov. Novoustanovljena evropska podjetja rastejo počasneje kot podjetja naših glavnih konkurentov in vedno manj naših podjetij se pridružuje največjim svetovnim podjetjem.

Obstaja veliko načinov za opredelitev inovacij in razpravljanje o njih, to vprašanje ima številne razsežnosti, obstaja pa tudi več ključnih kazalnikov, ki bi jih bilo treba obravnavati. Da bi pripomogla k odprti razpravi, je Komisija dokončala svoje delo v zvezi s kazalnikom za inovacije. To je odgovor na zahtevo, izraženo na enem od naših zasedanj, ki nam bo omogočil dodaten način za merjenje uspešnosti na področju inovacij.

Komisija poudarja potrebo po nujni reformi nacionalnih raziskovalnih sistemov, da se zagotovi večja učinkovitost ob upoštevanju prednosti in nacionalnih posebnosti vsake posamezne države članice. Take reforme bodo prav tako spodbujale večjo konkurenčnost in več sodelovanja po vsej Evropi ter so bistvene za dokončno vzpostavitev evropskega raziskovalnega prostora do leta 2014.

Skupen pristop na ravni Evropske unije je bistvenega pomena. Zato smo naš instrument financiranja uspešno posodobili in poenostavili s sprejetjem obsežnega strateškega okvira za raziskave in inovacije, Obzorje 2020: z osredotočenostjo na odličnost v raziskavah, na vodilni položaj in konkurenčnost v industriji ter z obravnavanjem družbenih izzivov pričakujemo, da se bo njegov učinek znatno povečal. Kot prvi korak je Komisija na področju raziskav in inovacij julija sprejela šest javno-zasebnih partnerstev in še štiri javno-javna partnerstva, kar pomeni 22 milijard EUR vredno naložbo v podporo naši strategiji za rast in delovna mesta. Prvi delovni program v okviru Obzorja 2020, ki se bo začel izvajati decembra in bo zajemal obdobje 2014–2015, bo pomenil dodatno naložbo v rast, delovna mesta in konkurenčnost v višini 20 milijard EUR.

Prepričan sem, da se bodo naša prizadevanja za nadaljnji razvoj inovacij in enotnega trga elektronskih komunikacij in spletnih storitev obrestovala, če bodo dovolj ambiciozna in usklajena. Veselim se naše razprave o številnih zelo konkretnih ukrepih, ki bodo omogočili nadaljnji razvoj naših politik.

S spoštovanjem,

José Manuel BARROSO


Side Bar