Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

Brusel, 27 september 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Vážení kolegovia,

naše najbližšie stretnutie, ktoré sa uskutoční 24. a 25. októbra, sa bude niesť v kontexte povzbudzujúcejších správ o hospodárstve. Hoci hospodárske problémy EÚ ani zďaleka nie sú za nami, najmä vzhľadom na stále neprijateľne vysokú úroveň nezamestnanosti, objavujú sa jasné známky oživenia. Som presvedčený, že do veľkej miery za to môžeme vďačiť úsiliu členských štátov, ako aj dôvere trhov a našich medzinárodných partnerov v to, že dokážeme napredovať vytýčeným smerom a dokončiť štrukturálne reformy, ktoré Európa tak potrebuje. Všetci sa zhodneme na tom, že v rámci procesu oživenia treba podporovať rast, a časť stretnutia budeme venovať otázke, aký prínos možno očakávať od inovácií, jednotného digitálneho trhu a služieb.

Digitálne služby a telekomunikácie sú kľúčovými hnacími silami rastu a produktivity vo všetkých odvetviach hospodárstva. Zatiaľ však naplno nevyužívame potenciál jednotného trhu v oblasti telekomunikácií a elektronických nástrojov a EÚ v týchto odvetviach predbiehajú medzinárodní konkurenti.

Ako podklad našich októbrových rozhovorov prikladám krátku správu Komisie o digitálnej ekonomike a o tom, ako ju môžeme rozvíjať. Správa uvádza súvislosti nedávnych iniciatív Komisie zameraných na riešenie kľúčových prekážok v budovaní jednotného trhu v oblasti telekomunikácií a na zvyšovanie objemu investícií. Tieto iniciatívy dopĺňajú niekoľko nedávnych dôležitých návrhov na dobudovanie jednotného digitálneho trhu – napríklad navrhované opatrenia na zníženie nákladov na zavádzanie vysokorýchlostných širokopásmových sietí, navrhované pravidlá elektronickej fakturácie vo verejnom obstarávaní, ale aj návrh z roku 2012 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách v prípade elektronických transakcií na vnútornom trhu – ktoré v súčasnosti posudzuje Európsky parlament a Rada a ktoré by sme mali prijať do konca súčasného legislatívneho obdobia.

Zlepšenie rámcových podmienok pre online služby si bude vyžadovať aj rýchle prijatie návrhov týkajúcich sa Aktu o jednotnom trhu vrátane návrhov o platobných službách a modernizovanom rámci autorských práv v digitálnom veku, ako aj plné vykonávanie akčného plánu elektronického obchodovania. Navyše je nevyhnutné do tohto balíka zahrnúť aj naše nové pravidlá ochrany údajov, aby európski občania a podniky nadobudli dôveru v elektronické hospodárstvo. Je mimoriadne dôležité, aby sa Európsky parlament a Rada ešte intenzívnejšie usilovali a zabezpečili prijatie týchto nových právnych predpisov do konca legislatívneho obdobia.

Trvalé investície do výskumu a inovácií sú kľúčové pre hospodársky rast, konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest. Existujú dôkazy, že investície do výskumu a vývoja podporujú produktivitu a tým aj rast. Členské štáty, ktoré neprestali investovať do výskumu a inovácií, si v súčasnej kríze počínajú lepšie než tie, ktoré tak urobili. Pri stanovovaní politického rámca pre „Inováciu v Únii“ sa zaznamenal značný pokrok, musíme však urýchliť nevyhnutné a štrukturálne reformy našich vnútroštátnych výskumných a inovačných systémov, aby sme dosiahli stanovené ciele týkajúce sa Európskeho výskumného priestoru. Analýza postavenia Európy v globálnej ekonomike odhaľuje nejednoznačný obraz:

  • Napriek tomu, že Európa má prvotriednu vedeckú základňu, na medzinárodnej úrovni čelí v oblasti poznatkov, výskumu a inovácií silnej konkurencii, a medzi členskými štátmi sa prejavujú čoraz väčšie rozdiely, pokiaľ ide o výskumnú a inovačnú výkonnosť, pričom skupina menej inovatívnych krajín už nedobieha inovačne najrozvinutejšie krajiny.

  • Výdavky na výskum a vývoj v podnikaní sú v EÚ oveľa nižšie než u našich hlavných konkurentov, hoci EÚ zostáva atraktívnym regiónom pre priame zahraničné investície do výskumu a vývoja. Táto situácia je vo veľkej miere odrazom menších rozmerov a tradičnejšej špecializácie našich firiem. Mohli by sme oveľa viac ťažiť z možností, ktoré nám EÚ ponúka. Kríza si taktiež vybrala daň v podobe nižších verejných výdavkov na výskum a vývoj v roku 2011.

  • Hoci Európa si posilnila vedúce postavenie v etablovaných výrobných odvetviach, zaostáva na významných trhoch so špičkovými technológiami a na rýchlo rastúcich trhoch vrátane tých, ktoré sú spojené s technológiami zameranými na riešenie spoločenských problémov. Nové európske začínajúce podniky rastú pomalšie než u našich hlavných konkurentov a menej z nich sa radí medzi najväčšie svetové spoločnosti.

Definovať inovácie a diskutovať o nich možno rôznymi spôsobmi, táto problematika má mnoho rozmerov a treba preskúmať viacero kľúčových ukazovateľov. Komisia v záujme otvorenej diskusie už vytvorila jeden taký inovačný indikátor, ktorý je reakciou na žiadosť predloženú na jednom z našich stretnutí a ktorý nám poskytne ďalší spôsob merania výkonu v oblasti inovácií.

Komisia zdôraznila, že je potrebné čo najskôr uskutočniť reformu vnútroštátnych výskumných systémov s cieľom zvýšiť efektívnosť, pričom treba zohľadniť silné stránky jednotlivých členských štátov a ich špecifiká. Vďaka takýmto reformám sa dosiahne intenzívnejšia hospodárska súťaž a spolupráca v rámci Európy a ich prijatie je nevyhnutné, ak sa do roku 2014 má vytvoriť Európsky výskumný priestor.

Je dôležité, aby sme na úrovni celej Európskej únie zaujali jednotný prístup. Práve preto sme prijatím rozsiahleho strategického rámca pre výskum a inovácie s názvom Horizont 2020 úspešne zmodernizovali a zjednodušili náš nástroj financovania. Očakávame, že jeho vplyv sa podstatne zvýši, keď sa zameriame na excelentnosť vo výskume, vedúce postavenie priemyslu a konkurencieschopnosť, ako aj na riešenie spoločenských problémov. Prvým krokom bolo, že Komisia v júli nadviazala šesť verejno-súkromných partnerstiev a ďalšie štyri partnerstvá v rámci verejného sektora zamerané na výskum a inovácie, ktoré zodpovedajú investíciám vo výške 22 miliárd EUR na podporu našej stratégie rastu a tvorby pracovných miest. Prvý pracovný program v rámci programu Horizont 2020, ktorý sa vzťahuje roky 2014 a 2015 a začne sa v decembri, prinesie ďalšie investície do rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti vo výške 20 miliárd EUR.

Som presvedčený, že ak naše úsilie o pokrok v oblasti inovácií a jednotného trhu elektronických komunikácií a online služieb bude dostatočne ambiciózne a koordinované, prinesie očakávané výsledky. Teším sa na to, ako sa pozhovárame o mnohých veľmi konkrétnych krokoch, vďaka ktorým tieto politiky budeme môcť ešte rozvinúť.

S pozdravom

José Manuel BARROSO


Side Bar