Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

MEMO

Bruksela, 27 wrzesień 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Szanowni Państwo!

Nasze najbliższe spotkanie, w dniach 24–25 października, odbędzie się pod znakiem nieco korzystniejszych informacji o gospodarce. Mimo że problemy gospodarcze UE nadal nie zostały zażegnane, szczególnie pod względem poziomu bezrobocia, który jest wciąż niedopuszczalnie wysoki, pojawiają się wyraźne sygnały ożywienia gospodarczego. Uważam, że wynikają one w dużej mierze z działań podejmowanych przez państwa członkowskie, a także z faktu, że zarówno rynki, jak i nasi partnerzy międzynarodowi wierzą, że potrafimy utrzymać przyjęty kurs i ukończyć reformy strukturalne, których Europa potrzebuje. Jesteśmy zgodni co do tego, że w ramach procesu odnowy gospodarczej musimy wspierać wzrost, i dlatego w trakcie naszego spotkania zastanowimy się nad tym, w jaki sposób innowacje, jednolity rynek cyfrowy i związane z nim usługi mogą się do tego wzrostu przyczynić.

Usługi cyfrowe i telekomunikacyjne są kluczowym czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy i sprzyjającym wzrostowi wydajności we wszystkich sektorach naszych gospodarek. Obecnie nie wykorzystujemy jednak w pełni potencjału wynikającego z jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych i internetowych, a UE pozostaje pod tym względem coraz bardziej w tyle w stosunku do swych międzynarodowych konkurentów.

W ramach przygotowań do dyskusji, które będą miały miejsce w październiku, załączam krótkie sprawozdanie Komisji w sprawie gospodarki cyfrowej oraz możliwości jej rozwijania. W sprawozdaniu tym omówiono uzasadnienie najnowszych inicjatyw Komisji, które służą usunięciu największych przeszkód dla jednolitego rynku telekomunikacyjnego oraz stworzeniu warunków sprzyjających inwestycjom. Są one uzupełnieniem szeregu najnowszych ważnych wniosków dotyczących ukończenia jednolitego rynku cyfrowego, takich jak proponowane środki obniżające koszt instalacji sieci szerokopasmowych o bardzo dużej przepustowości, środki dotyczące fakturowania elektronicznego przy zamówieniach publicznych, a także wniosek z 2012 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym – wnioski te są obecnie analizowane przez Parlament Europejski i Radę, a naszym celem powinno być zagwarantowanie ich przyjęcia przed końcem obecnej kadencji.

Poprawa warunków ramowych świadczenia usług przez internet będzie również wymagała szybkiego przyjęcia wniosków dotyczących Aktu o jednolitym rynku, w tym wniosków w sprawie usług płatniczych oraz unowocześnionych warunków w zakresie praw autorskich w erze cyfrowej, a także pełnego wdrożenia planu działania w obszarze handlu elektronicznego. Zbudowanie zaufania obywateli i przedsiębiorstw do gospodarki opartej na internecie wymaga, aby w skład tego pakietu weszły nowe przepisy dotyczące ochrony danych. Przyspieszenie działań Parlamentu Europejskiego i Rady, tak aby można było przyjąć te nowe przepisy przed końcem obecnej kadencji, będzie miało decydujące znaczenie.

Trwałe inwestycje w badania naukowe i innowacje mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy. Dostępne dowody wskazują, że inwestycje w badania i rozwój są motorem wzrostu wydajności, a tym samym też wzrostu gospodarczego. Państwa członkowskie, które nieprzerwanie inwestują w badania i innowacje, lepiej poradziły sobie z obecnym kryzysem, niż te, w których takich inwestycji brakuje. Dotychczasowe postępy w przygotowaniu warunków dla Unii innowacji są niebagatelne, ale należy przyspieszyć najważniejsze reformy strukturalne w ramach krajowych systemów badań i innowacji, aby osiągnąć cele związane z europejską przestrzenią badawczą. Z analizy sytuacji Europy w gospodarce światowej wyłania się niejednolity obraz:

  • pomimo światowej klasy bazy naukowej Europa musi konkurować na poziomie globalnym pod względem wiedzy, badań i innowacji, a wyniki poszczególnych państw członkowskich w zakresie badań i innowacji są różne, co oznacza, że grupa najmniej innowacyjnych państw nie jest w stanie dogonić tych, które pod tym względem przodują;

  • wydatki unijnych przedsiębiorstw na badania i rozwój są znacznie niższe niż u naszych głównych konkurentów, mimo że UE jest nadal atrakcyjną lokalizacją dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tym obszarze. Wynika to w dużej mierze z mniejszych rozmiarów naszych przedsiębiorstw i bardziej tradycyjnych wzorców ich specjalizacji. Moglibyśmy znacznie lepiej wykorzystywać skalę, jaką zapewnia Unia. Jednym ze skutków kryzysu było także zmniejszenie wydatków na badania w 2011 r.;

  • mimo że Europa umocniła pozycję lidera w tradycyjnie silnych sektorach produkcji, pozostaje w tyle na najważniejszych, szybko rozwijających się rynkach zaawansowanych technologii, w tym rynkach powiązanych z technologiami, które służą rozwiązywaniu problemów społecznych. Nowe europejskie przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność rozwijają się wolniej niż w krajach konkurencyjnych i rzadziej wchodzą do grona największych światowych przedsiębiorstw.

Istnieje wiele sposobów na zdefiniowanie i omówienie innowacji, kwestia ta ma wiele wymiarów i wymaga uwzględnienia kilku kluczowych wskaźników. Pragnąc ułatwić otwartą dyskusję, Komisja zakończyła prace nad wskaźnikiem innowacyjności. Stanowi on odpowiedź na wniosek przedłożony podczas jednego z naszych spotkań, a oprócz tego stanie się dodatkowym miernikiem wyników innowacyjności.

Komisja podkreśliła pilną potrzebę zreformowania krajowych systemów badawczych w celu zapewnienia większej wydajności przy równoczesnym uwzględnieniu atutów każdego państwa członkowskiego oraz specyficznych warunków krajowych. Tego rodzaju reformy spowodują nasilenie konkurencji i zacieśnienie współpracy w całej Europie. Są one również niezbędne do utworzenia europejskiej przestrzeni badawczej do 2014 r.

Wspólne podejście na poziomie Unii Europejskiej jest niezbędne. Z tego względu z powodzeniem zmodernizowaliśmy i uprościliśmy instrument finansowania poprzez przyjęcie ogólnych ram strategicznych dla badań i innowacji „Horyzont 2020” – mamy nadzieję, że jeśli postawimy na doskonałość w badaniach, rolę przewodnią w przemyśle i konkurencyjność, a także na rozwiązanie problemów społecznych, to oddziaływanie tych ram będzie znacznie większe. Pierwszym krokiem w tym kierunku było przyjęcie przez Komisję w lipcu sześciu partnerstw publiczno-prywatnych oraz czterech partnerstw publiczno-publicznych w obszarze badań i innowacji, co oznacza 22 mld euro inwestycji wspierających realizację strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Pierwszy program prac w ramach inicjatywy „Horyzont 2020”, który zostanie uruchomiony w grudniu i obejmie lata 2014–2015, przyniesie kolejne inwestycje na rzecz wzrostu, zatrudnienia i konkurencyjności o wartości 20 mld EUR.

Jestem przekonany, że nasze starania na rzecz innowacji i realizacji jednolitego rynku łączności elektronicznej i usług internetowych przyniosą oczekiwane skutki, jeśli tylko będą wystarczająco ambitne i skoordynowane. Jestem pełen nadziei, jeśli chodzi o zbliżającą się dyskusję na temat szeregu konkretnych działań, które ułatwią realizację naszych planów.

Z poważaniem

José Manuel BARROSO


Side Bar