Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 27 september 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Geachte collega's,

Onze volgende vergadering op 24 en 25 oktober zal plaatsvinden tegen de achtergrond van steeds bemoedigender nieuws over de economie. Hoewel de economische problemen van de EU nog lang niet voorbij zijn, ik denk hierbij in het bijzonder aan de nog steeds onaanvaardbaar hoge werkloosheidscijfers, zijn er duidelijke tekenen van herstel. Deze zijn volgens mij grotendeels te danken aan de inspanningen van de lidstaten en het vertrouwen van de markten en onze internationale partners in ons vermogen om onze koers aan te houden en de voor Europa noodzakelijke structurele hervormingen te voltooien. Wij zijn het er allemaal over eens dat wij de groei als onderdeel van het herstelproces moeten ondersteunen, en tijdens onze bijeenkomst zullen wij tijd uittrekken om in te gaan op de bijdrage die innovatie, de digitale eengemaakte markt en diensten daartoe kunnen leveren.

Digitale diensten en telecommunicatie zijn cruciale motoren voor groei en productiviteit in alle sectoren van onze economieën. Wij benutten het potentieel van onze eengemaakte markt op het gebied van telecommunicatie en internet echter nog niet optimaal en in deze sectoren verliest de EU terrein ten opzichte van onze internationale concurrenten.

Als bijlage stuur ik u een kort verslag van de Commissie over de digitale economie en hoe wij deze kunnen ontwikkelen; dit kan als uitgangspunt dienen voor onze besprekingen in oktober. Het verslag schetst de achtergrond van de recente initiatieven van de Commissie om de belangrijkste belemmeringen op de eengemaakte markt voor telecommunicatie weg te nemen en om investeringen te stimuleren. Zij vormen een aanvulling op een aantal belangrijke recente voorstellen over de voltooiing van de digitale eengemaakte markt – zoals de voorgestelde maatregelen voor de verlaging van de kosten van de ontwikkeling van supersnelle breedbandnetwerken en inzake elektronische facturering voor aanbestedingen, maar ook het voorstel van 2012 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de eengemaakte markt – die momenteel worden besproken door het Europees Parlement en de Raad en die wij vóór het einde van de huidige legislatuur moeten trachten goed te keuren.

Om de randvoorwaarden voor onlinediensten te verbeteren, is het ook noodzakelijk dat de voorstellen in het kader van de Single Market Act snel worden aangenomen, onder meer de voorstellen inzake betalingsdiensten en een gemoderniseerd kader voor auteursrechten in het digitale tijdperk, en dat het actieplan voor elektronische handel volledig wordt uitgevoerd. Bovendien is het essentieel voor het vertrouwen van de Europese burgers en ondernemingen in de online-economie dat onze nieuwe voorschriften inzake gegevensbescherming deel uitmaken van dit pakket. Het is van doorslaggevend belang dat het Europees Parlement en de Raad hun inspanningen opvoeren en deze nieuwe wetgeving vóór het einde van deze zittingsperiode goedkeuren.

Aanhoudende investeringen in onderzoek en innovatie zijn cruciaal voor de economische groei, het concurrentievermogen en de werkgelegenheid. Het is bewezen dat O&O-investeringen de productiviteit en dus de groei voeden. Lidstaten die bleven investeren in onderzoek en innovatie hebben de huidige crisis beter doorstaan dan zij die dit niet hebben gedaan. Er is grote vooruitgang geboekt bij het opzetten van het beleidskader voor een Innovatie-Unie, maar wij moeten de beslissende en structurele hervormingen van onze nationale stelsels voor onderzoek en innovatie versnellen om onze doelstellingen voor een Europese onderzoeksruimte te realiseren. Een analyse van de positie van Europa in de wereldeconomie levert een gemengd beeld op:

  • ondanks de wetenschapsbasis van wereldklasse is Europa verwikkeld in een wereldwijde concurrentiestrijd om kennis, onderzoek en innovatie, en worden steeds grotere verschillen vastgesteld in de prestaties op het gebied van onderzoek en innovatie van de lidstaten, waarbij de minder innovatieve landen als groep de meest innovatieve landen niet meer kunnen bijbenen;

  • de O&O-uitgaven van het bedrijfsleven zijn in de EU veel lager dan die van onze belangrijkste concurrenten, hoewel de EU een aantrekkelijke plaats blijft voor buitenlandse directe investeringen in O&O. Dit weerspiegelt grotendeels de beperktere omvang en de meer traditionele specialisatiepatronen van onze ondernemingen. Wij zouden veel meer kunnen doen om te profiteren van de schaalvoordelen van de EU. De crisis heeft ook haar tol geëist: de overheidsuitgaven voor O&O zijn in 2011 gedaald;

  • hoewel Europa zijn leiderschap in gevestigde productiesectoren heeft versterkt, loopt het achter op essentiële hoogtechnologische en snelgroeiende markten, onder meer voor technologieën om maatschappelijke problemen aan te pakken. Nieuw opstartende Europese ondernemingen groeien trager dan in de regio's die onze belangrijkste concurrenten zijn en minder van deze ondernemingen slagen erin tot ’s werelds grootste ondernemingen te gaan behoren.

Er zijn tal van manieren om innovatie te definiëren en te bespreken, het onderwerp heeft vele aspecten en er zijn verscheidene sleutelindicatoren die moeten worden onderzocht. Om een open discussie te bevorderen, heeft de Commissie een innovatie-indicator uitgewerkt. Hiermee wordt ingegaan op een verzoek dat tijdens een van onze vergaderingen werd gedaan en krijgen wij een extra manier om de prestaties op het gebied van innovatie te meten.

De Commissie heeft benadrukt dat de nationale onderzoeksstelsels dringend moeten worden hervormd om een grotere efficiëntie te garanderen en tegelijkertijd rekening te houden met de sterke punten en specifieke nationale kenmerken van elke lidstaat. Deze hervormingen zullen ook leiden tot grotere concurrentie en meer samenwerking in heel Europa, en zijn van essentieel belang voor de voltooiing van de Europese Onderzoeksruimte in 2014.

Een gemeenschappelijke aanpak op het niveau van de Europese Unie is essentieel. Daarom hebben wij ons financieringsinstrument met succes gemoderniseerd en vereenvoudigd door een breed strategisch kader voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, goed te keuren. Wij verwachten dat de impact van dit instrument aanzienlijk zal toenemen door de nadruk te leggen op onderzoek op topniveau, industrieel leiderschap en concurrentievermogen, en door maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Om te beginnen heeft de Commissie in juli zes publiek-private partnerschappen en nog eens vier publiek-publieke partnerschappen voor onderzoek en innovatie goedgekeurd, goed voor 22 miljard EUR aan investeringen ter ondersteuning van onze strategie voor groei en werkgelegenheid. Het eerste werkprogramma in het kader van Horizon 2020 dat in december wordt gelanceerd en betrekking heeft op de periode 2014-2015, vormt een andere investering in groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen, en dit voor een bedrag van 20 miljard EUR.

Ik ben ervan overtuigd dat onze inspanningen om vooruitgang te boeken op het gebied van innovatie en de eengemaakte markt voor elektronische communicatie en onlinediensten vruchten zullen afwerpen indien zij voldoende ambitieus en gecoördineerd zijn. Ik kijk ernaar uit een aantal zeer concrete stappen te bespreken waarmee wij ons beleid verder kunnen versterken.

Met bijzondere hoogachting,

José Manuel BARROSO


Side Bar