Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

MEMO

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 27 d.

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Gerb. kolegos,

mūsų kitas susitikimas spalio 24–25 d. vyks, sulaukus daugiau vilčių teikiančių naujienų apie ekonomiką. Nors ES ekonominiai sunkumai dar toli gražu nesibaigė, ypač atsižvelgiant į tai, kad nedarbo lygis vis dar toks neleistinai aukštas, yra aiškių atsigavimo požymių. Esu įsitikinęs, kad juos daugiausia lėmė valstybių narių pastangos, taip pat rinkų ir mūsų tarptautinių partnerių pasitikėjimas mūsų gebėjimu nenukrypti nuo tikslo ir užbaigti Europai reikalingas struktūrines reformas. Visi sutinkame, kad siekdami atkurti ekonomiką, turime remti jos augimą, ir savo susitikime skirsime laiko aptarti, kuo galėtų būti naudingos inovacijos, skaitmeninė bendroji rinka ir paslaugos.

Skaitmeninės paslaugos ir telekomunikacijos yra itin svarbūs augimo ir našumo veiksniai visuose mūsų ekonomikos sektoriuose. Tačiau telekomunikacijų ir interneto srityse vis dar nepakankamai išnaudojame savo bendrosios rinkos potencialą ir šiuose sektoriuose ES užleidžia pozicijas tarptautiniams konkurentams.

Pridedu trumpą Komisijos ataskaitą dėl skaitmeninės ekonomikos ir jos plėtros galimybių, kurią galėsime aptarti per diskusijas spalio mėnesį. Ataskaitoje pateikiama bendra informacija apie pastarojo meto Komisijos iniciatyvas, kuriomis siekiama šalinti pagrindines telekomunikacijų bendrosios rinkos kliūtis ir didinti investicijas. Iniciatyvos papildo nemažai svarbių naujų pasiūlymų dėl skaitmeninės bendrosios rinkos sukūrimo, pavyzdžiui, pasiūlytas sparčiojo plačiajuosčio ryšio tinklų diegimo išlaidų mažinimo priemones, taip pat priemones, susijusias su elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymu, ir 2012 m. pasiūlymą dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje. Tuos pasiūlymus šiuo metu nagrinėja Europos Parlamentas ir Taryba. Turėtume siekti, kad jie būtų priimti dar iki šios Parlamento kadencijos pabaigos.

Siekiant pagerinti pagrindines internetu teikiamų paslaugų sąlygas taip pat reikės sparčiai priimti Bendrosios rinkos akto pasiūlymus, įskaitant pasiūlymus mokėjimo paslaugų ir skaitmeninio amžiaus reikmėms pritaikytos modernizuotos autorių teisių sistemos, taip pat visiškai įgyvendinti Elektroninės prekybos veiksmų planą. Norint, kad Europos piliečiai ir įmonės pasitikėtų skaitmenine ekonomika, itin svarbu, kad į šį rinkinį būtų įtrauktos ir naujos duomenų apsaugos taisyklės. Labai svarbu, kad Europos Parlamentas ir Taryba dėtų daugiau pastangų ir priimtų šiuos naujus teisės aktus iki šios Parlamento kadencijos pabaigos.

Svarbi ekonomikos augimo, konkurencingumo ir darbo vietų kūrimo sąlyga – nuolatinės investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Yra įrodymų, kad tokios investicijos į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą skatina našumą ir kartu augimą. Valstybėms narėms, kurios nuolat investavo į mokslinius tyrimus ir inovacijas, dabartinės krizės sąlygomis sekėsi geriau negu kitoms. Klojant Inovacijų sąjungos politikos pagrindą padaryta nemažos pažangos, tačiau siekdami Europos mokslinių tyrimų erdvės tikslų turime paspartinti esmines struktūrines nacionalinių mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemų reformas. Išnagrinėjus Europos poziciją pasaulio ekonomikoje, matyti, kad ji nevienareikšmė:

  • Europa turi pasaulinio lygio mokslo bazę, tačiau pasauliniu mastu konkuruoja žinių, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje; valstybių narių rezultatai mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje vis labiau skiriasi ir mažiausiai novatoriškų šalių grupė jau nebepaveja didžiausių novatorių;

  • Europos Sąjungoje įmonių išlaidos MTTP vis dar gerokai mažesnės negu mūsų pagrindinių konkurentų, nors ES tebėra patraukli vieta tiesioginėms užsienio investicijoms į MTTP. Tai iš esmės lemia mažesnis mūsų įmonių dydis ir labiau tradiciški specializacijos modeliai. Tačiau ES teikiamo masto potencialą galėtume išnaudoti daug geriau. Pokyčių atnešė ir krizė: 2011 m. sumažėjo valstybės išlaidos MTTP srityje;

  • nors Europa dar labiau išsiveržė į priekį gerai įsitvirtinusiuose gamybos sektoriuose, ji atsilieka itin svarbiose aukštųjų technologijų ir sparčiai augančiose rinkose, įskaitant rinkas, susijusias su technologijomis, padedančiomis spręsti visuomenės uždavinius. Europos naujai įsteigtos įmonės auga lėčiau negu mūsų konkurentų ir mažiau jų patenka į didžiausių pasaulio įmonių gretas.

Inovacijos gali būti apibrėžtos ir aptartos daugeliu būdų; jų samprata daugialypė ir jas galima vertinti pagal kelis pagrindinius rodiklius. Norėdama prisidėti prie atvirų diskusijų, Komisija užbaigė su inovacijų rodikliu susijusį darbą. Tai jos atsakas į viename iš mūsų susitikimų pareikštą raginimą, suteiksiantis galimybę dar vienu būdu apskaičiuoti inovacijų rezultatus.

Komisija pabrėžė, kad siekiant didesnio našumo reikia nedelsiant reformuoti nacionalines mokslinių tyrimų sistemas, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės stiprybes ir nacionalinius ypatumus. Tokios reformos taip pat paskatins didesnę konkurenciją ir glaudesnį bendradarbiavimą visoje Europoje, jos taip pat svarbios norint iki 2014 m. sukurti Europos mokslinių tyrimų erdvę.

Svarbu laikytis bendro požiūrio Europos Sąjungos lygmeniu. Todėl sėkmingai modernizavome ir supaprastinome finansavimo priemonę – priėmėme plataus masto strateginę mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“. Tikimės, kad sutelkus dėmesį į kompetenciją mokslinių tyrimų srityje, pramonės pirmavimą ir konkurencingumą, taip pat sprendžiant visuomenės uždavinius, programos poveikis bus gerokai didesnis. Komisija jau žengė pirmą žingsnį: liepos mėn. patvirtino šešis viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektus mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos tie projektai prisidės 22 mlrd. EUR investicijomis. Pirmojoje „Horizonto 2020“ 2014–2015 m. darbo programoje, kuri bus paskelbta gruodžio mėn., bus numatytos dar 20 mlrd. EUR vertės investicijos į ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą.

Esu įsitikinęs, kad mūsų pastangos užtikrinti pažangą inovacijų srityje ir bendrojoje elektroninių ryšių ir internetu teikiamų paslaugų rinkoje duos apčiuopiamų rezultatų, jeigu bus pakankamai plataus užmojo ir suderintos. Laukiu artėjančių mūsų diskusijų dėl labai konkrečių mūsų politiką stiprinančių veiksmų.

Pagarbiai

José Manuel BARROSO


Side Bar