Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

MEMO

Βρυξέλλες, 27.09.2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η επόμενη συνάντησή μας στις 24/25 Oκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί κάτω από πιο ενθαρρυντικές οικονομικές συνθήκες. Ενώ τα οικονομικά προβλήματα της ΕΕ δεν έχουν ακόμη επιλυθεί, ιδίως όταν τα επίπεδα της ανεργίας είναι ακόμη απαράδεκτα υψηλά, υπάρχουν ωστόσο σαφή σημάδια ανάκαμψης. Πιστεύω ότι η ανάκαμψη αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειες που κατέβαλαν τα κράτη μέλη και στην εμπιστοσύνη των αγορών και των διεθνών μας εταίρων στην ικανότητά μας να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη. Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να στηρίξουμε την ανάπτυξη ως μέρος της διαδικασίας ανάκαμψης και στη συνάντησή μας θα αφιερώσουμε μέρος του χρόνου μας στη συμβολή που μπορούν να παρέχουν οι καινοτομίες, η ψηφιακή ενιαία αγορά και οι ψηφιακές υπηρεσίες.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες και οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν μοχλούς ανάπτυξης και παραγωγικότητας ζωτικής σημασίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας μας. Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμη εκμεταλλευτεί στο έπακρο το δυναμικό τους για την ενιαία αγορά μας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των επιγραμμικών συνδέσεων, και στους κλάδους αυτούς η ΕΕ χάνει έδαφος έναντι των διεθνών ανταγωνιστών μας.

Επισυνάπτω ως θέμα για συζήτηση στη συνάντησή μας του Οκτωβρίου συνοπτική έκθεση της Επιτροπής για την ψηφιακή οικονομία και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να την αναπτύξουμε. Η έκθεση παρέχει το πλαίσιο για τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση των βασικών εμποδίων που υφίστανται στην ενιαία αγορά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, καθώς και με την τόνωση των επενδύσεων. Οι πρωτοβουλίες αυτές συμπληρώνουν ορισμένες σημαντικές προτάσεις που υποβλήθηκαν πρόσφατα για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς – όπως τα προταθέντα μέτρα για τη μείωση του κόστους ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας και τα μέτρα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, αλλά και την πρόταση του 2012 για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης για συναλλαγές στη διεθνή αγορά – που εξετάζονται προς το παρόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και για τα οποία θα πρέπει να έχουμε ως στόχο να εξασφαλίσουμε τη θέσπισή τους έως το τέλος της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου.

Η βελτίωση των συνθηκών για τις επιγραμμικές υπηρεσίες θα απαιτήσει επίσης την ταχεία έγκριση των προτάσεων της πράξης για την ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πληρωμών και ενός σύγχρονου πλαισίου κανόνων για τα δικαιώματα δημιουργού στην ψηφιακή εποχή, καθώς και της πλήρους εφαρμογής του σχεδίου δράσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και, για την καλή πίστη και την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρηματιών στην επιγραμμική οικονομία, είναι πολύ σημαντικό να αποτελέσουν μέρος της εν λόγω δέσμης μέτρων οι νέοι κανόνες μας για την προστασία των δεδομένων. Έχει καίρια σημασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να εκδώσουν αυτή τη νέα νομοθεσία πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Οι σταθερές επενδύσεις στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Είναι αποδεδειγμένο ότι οι επενδύσεις στην Ε&Α τροφοδοτούν την παραγωγικότητα και, κατά συνέπεια, την ανάπτυξη. Τα κράτη μέλη που συνέχισαν να επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τη σημερινή κρίση σε σχέση με αυτά που δεν το έπραξαν. Έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος όσον αφορά το πλαίσιο πολιτικής για την Ένωση της καινοτομίας, αλλά είναι αναγκαίο να επιταχύνουμε τις κρίσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των εθνικών συστημάτων έρευνας και καινοτομίας ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας για έναν ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Βάσει μιας ανάλυσης, η θέση της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία εμφανίζει μια ετερόκλητη εικόνα:

  • Παρά την παγκοσμίου κύρους επιστημονική της βάση, η Ευρώπη αντιμετωπίζει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για γνώση, έρευνα και καινοτομία, και παρατηρούνται όλο και μεγαλύτερες διαφορές στις επιδόσεις των κρατών μελών στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, με την ομάδα των λιγότερο καινοτόμων χωρών να μην είναι σε θέση πλέον να παρακολουθήσει τις περισσότερο καινοτόμους.

  • Οι δαπάνες Ε&Α των επιχειρήσεων στην ΕΕ είναι πολύ μικρότερες απ’ ό,τι αυτές των κύριων ανταγωνιστών μας, παρά το γεγονός ότι η ΕΕ παραμένει ελκυστική για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στον τομέα της Ε&Α. Η κατάσταση αυτή αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το πιο περιορισμένο μέγεθος και τα πιο παραδοσιακά μοντέλα εξειδίκευσης των εταιρειών μας. Θα μπορούσαμε να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο για να επωφεληθούμε από την κλίμακα που προσφέρει η ΕΕ. Η κρίση έπαιξε και αυτή τον ρόλο της, με τη μείωση των δημόσιων δαπανών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας το 2011.

  • Αν και η Ευρώπη ενίσχυσε τον ηγετικό της ρόλο σε παγιωμένους τομείς παραγωγής, υστερεί, ωστόσο, σε σημαντικές ταχύρυθμα αναπτυσσόμενες αγορές τεχνολογιών αιχμής, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που συνδέονται με τις τεχνολογίες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές προκλήσεις. Οι πρωτοεμφανιζόμενες νέες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναπτύσσονται με πολύ βραδύτερο ρυθμό απ’ ό,τι στους κύριους ανταγωνιστές μας και λίγες από αυτές καταφέρνουν να ενταχθούν στις τάξεις των μεγαλύτερων εταιρειών στον κόσμο.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να οριστεί και να συζητηθεί η καινοτομία, πολλές πτυχές του θέματος που πρέπει να λάβουμε υπόψη και μεγάλος αριθμός βασικών δεικτών που θα πρέπει να αναλύσουμε. Για να διευκολύνει την ανοιχτή συζήτηση, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της για την ανάπτυξη ενός δείκτη καινοτομίας. Είναι η απάντησή της σε ένα αίτημα που διατυπώθηκε σε μια από τις συναντήσεις μας και θα μας εφοδιάσει με ένα πρόσθετο μέσο για τη μέτρηση των επιδόσεων στον τομέα της καινοτομίας.

Η Επιτροπή τόνισε την επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων έρευνας, ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να ληφθούν παράλληλα υπόψη τα πλεονεκτήματα και οι εθνικές ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, που θα ενισχύσουν επίσης τον ανταγωνισμό και τη συνεργασία στην Ευρώπη, έχουν ουσιαστική σημασία για την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας έως το 2014.

Η κοινή προσέγγιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θεμελιώδη σημασία. Για τον λόγο αυτό, έχουμε εκσυγχρονίσει και απλουστεύσει επιτυχώς το μέσο χρηματοδότησης με τη θέσπιση ενός γενικού στρατηγικού πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία, το Horizon 2020: εστιάζοντας στην αριστεία στον τομέα της έρευνας, στη βιομηχανική υπεροχή και την ανταγωνιστικότητα και αντιμετωπίζοντας τις κοινωνικές προκλήσεις, αναμένουμε ότι ο αντίκτυπός του θα αυξηθεί σημαντικά. Ως πρώτο βήμα, η Επιτροπή ενέκρινε τον Ιούλιο έξι συμπράξεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα και άλλες τέσσερις συμπράξεις δημόσιου – δημόσιου τομέα στην έρευνα και την καινοτομία, συνολικού ποσού επενδύσεων 22 δις ευρώ για τη στήριξη της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Το πρώτο πρόγραμμα εργασίας στο πλαίσιο του Horizon 2020, το οποίο θα δρομολογηθεί τον Δεκέμβριο για την περίοδο 2014-2015, θα αντιπροσωπεύει και άλλες επενδύσεις για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, ύψους 20 δις ευρώ.

Είμαι πεπεισμένος ότι οι προσπάθειές μας για να προχωρήσουμε στην καινοτομία και την ενιαία αγορά για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις επιγραμμικές υπηρεσίες, εάν είναι αρκούντως φιλόδοξες και συντονισμένες, θα αποδώσουν καρπούς. Προσβλέπω στη συζήτησή μας σχετικά με τα πολύ συγκεκριμένα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν για να προχωρήσουν οι πολιτικές μας.

Με εκτίμηση,

José Manuel BARROSO


Side Bar