Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

MEMO

Bruxelles, 27. september 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Kære kolleger

Vores næste møde den 24. og 25. oktober finder sted i en tid med mere opmuntrende økonomiske nyheder. Selv om EU's økonomiske problemer langt fra er overstået, hvilket især de uacceptabelt høje arbejdsløshedstal vidner om, er der tydelige tegn på økonomisk genopretning. Jeg er overbevist om, at de i høj grad skyldes medlemsstaternes bestræbelser og den tillid, som markederne og vores internationale partnere har til vores evne til at holde kursen og gennemføre de nødvendige strukturelle reformer i EU. Vi er alle enige om, at der som led i den økonomiske genopretning er behov for at støtte væksten, og en del af vores møde vil omhandle det bidrag, som kan komme fra innovation, det digitale indre marked og digitale tjenester.

Digitale tjenester og digital telekommunikation er afgørende drivkræfter bag væksten og produktiviteten på tværs af alle økonomiske sektorer. Vi udnytter imidlertid endnu ikke hele potentialet for det indre marked for telekommunikation og onlineaktiviteter, og inden for disse brancher taber EU terræn i forhold til vores internationale konkurrenter.

Jeg vedlægger en kort rapport fra Kommissionen om den digitale økonomi og om, hvordan vi kan udvikle den med henblik på vores drøftelser i oktober. Rapporten beskriver baggrunden for Kommissionens seneste tiltag for at tage hånd om hindringer for gennemførelsen af det indre marked for telekommunikation og for at sætte skub i investeringerne. Tiltagene supplerer en række vigtige nyere forslag om gennemførelse af det digitale indre marked – såsom de foreslåede foranstaltninger til nedbringelse af omkostningerne ved etablering af højhastighedsbredbånd og om e-fakturering ved offentlige indkøb, men også forslaget fra 2012 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked – som er ved at blive behandlet i Europa-Parlamentet og i Rådet, og som vi bør stræbe efter at få vedtaget inden udgangen af denne valgperiode.

For at forbedre rammebetingelserne for onlinetjenester er det også nødvendigt hurtigt at vedtage forslagene vedrørende det indre marked, herunder forslagene om betalingstjenester og moderniserede rammebetingelser for ophavsret i den digitale tidsalder samt en fuldstændig gennemførelse af handlingsplanen for e-handel. Og det er afgørende for EU's borgeres og virksomheders tillid og tiltro til online-økonomien, at vores nye databeskyttelsesregler indgår i denne pakke. Det er yderst vigtigt, at Europa-Parlamentet og Rådet intensiverer deres bestræbelser og får denne nye lovgivning vedtaget inden udgangen af Parlamentets valgperiode.

Det er helt afgørende for den økonomiske vækst, konkurrenceevnen og jobskabelsen, at der vedvarende investeres i forskning og innovation. Det er påvist, at investeringer i forskning og udvikling stimulerer produktiviteten og dermed væksten. De medlemsstater, der er fortsat med at investere i forskning og innovation, har klaret sig relativt bedre end andre i den nuværende krise. Der er blevet gjort værdifulde fremskridt i arbejdet med at fastlægge rammepolitikken for Innovations-EU, men vi er nødt til at skrue op for hastigheden af de helt nødvendige strukturelle reformer af vores nationale forsknings- og udviklingssystemer for at nå vores mål for et europæisk forskningsrum. En analyse af Europas placering i den globale økonomi giver et blandet billede:

  • Til trods for at EU bedriver grundforskning i verdensklasse, kan der observeres stigende forskelle i medlemsstaternes resultater inden for forskning og innovation, hvor de mindst innovative lande som gruppe betragtet ikke længere kan hamle op med de mest innovative lande i den globale konkurrence.

  • På trods af, at EU fortsat er et attraktivt sted at placere udenlandske direkte investeringer i forskning og udvikling, ligger erhvervslivets udgifter til forskning og udvikling i EU langt under niveauet for vores største konkurrenter. Det afspejler i høj grad vores virksomheders forholdsmæssigt begrænsede størrelse og mere traditionelle specialiseringsmønstre. Vi kunne gøre meget mere for at udnytte EU's størrelse. Krisen har også påvirket de offentlige udgifter til forskning og udvikling, der faldt i 2011.

  • Selv om EU har styrket sit lederskab i veletablerede produktionssektorer, sakker Unionen bagud på afgørende højteknologiske og hurtigtvoksende markeder, herunder markeder for teknologier til håndtering af samfundsmæssige udfordringer. Nyetablerede virksomheder vokser langsommere i EU end hos vores konkurrenter, og færre af dem ender blandt verdens største virksomheder.

Der er mange måder at definere og drøfte innovation på, der er mange aspekter og en række forskellige nøgleindikatorer at tage i betragtning. For at hjælpe drøftelserne i gang har Kommissionen færdiggjort sit arbejde med en innovationsindikator. Den er blevet til efter en forespørgsel på et af vores møder og giver os endnu en måde, hvorpå vi kan måle innovationsevne.

Kommissionen har understreget det hastende behov for reformer af de nationale forskningssystemer med henblik på at sikre større effektivitet under hensyntagen til hver enkelt medlemsstats styrker og nationale forhold. Sådanne reformer vil også skabe større konkurrence og mere samarbejde på tværs af EU og er afgørende for at gennemføre det europæiske forskningsrum senest i 2014.

Det er nødvendigt med at en fælles tilgang på EU-plan. Det er derfor, vi ved at vedtage en bred strategisk ramme for forskning og innovation, Horisont 2020, med held har moderniseret og forenklet vores finansieringsinstrumenter: ved at fokusere på forskning af høj kvalitet, EU's industrielle lederskab og konkurrenceevne og ved at tage hånd om samfundsmæssige udfordringer forventer vi, at virkningen af Horisont 2020 vil blive betydeligt forstærket. Som et første skridt vedtog Kommissionen i juli at indgå i seks offentligt-private partnerskaber inden for forskning og innovation, der løber op i investeringer for 22 mia. EUR til støtte for vores vækst- og jobskabelsesstrategi. Det første arbejdsprogram under Horisont 2020, som vil blive igangsat i december og dækker perioden 2014-2015, vil udgøre endnu en investering i vækst, jobskabelse og konkurrenceevne til en værdi af 20 mia. EUR.

Jeg er overbevist om, at vores bestræbelser på at gøre fremskridt inden for innovation og på det indre marked for elektronisk kommunikation og onlinetjenester vil give resultater, hvis de er tilstrækkeligt ambitiøse og koordinerede. Jeg ser frem til vores drøftelser om de konkrete skridt, der skal bringe os videre i vores bestræbelser.

Med venlig hilsen

José Manuel BARROSO


Side Bar