Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Commission Européenne - MEMO/13/829   27/09/2013

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV PT FI EL ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

European Commission

MEMO

Brusel 27. 9. 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Vážení kolegové,

naše příští zasedání, jež se uskuteční ve dnech 24. a 25. října, se ponese ve znamení příznivějších zpráv z ekonomiky. Ačkoli hospodářské problémy EU nejsou především z důvodu stále nepřijatelně vysoké míry nezaměstnanosti ještě zdaleka za námi, lze již pozorovat jasné známky oživení. Věřím, že z velké části za to vděčíme úsilí členských států a důvěře, kterou mají trhy a naši mezinárodní partneři v naši schopnost pokračovat v nastoupené cestě a dokončit strukturální reformy, jež Evropa potřebuje. Všichni se shodneme na tom, že v rámci procesu oživení je třeba podporovat růst, a na našem zasedání se budeme věnovat mimo jiné tomu, jak mohou být v tomto směru prospěšné inovace, jednotný digitální trh a služby.

Digitální služby a telekomunikace jsou významným hnacím motorem růstu a produktivity ve všech odvětvích našich ekonomik, avšak využívat maximálně potenciálu jednotného trhu v oblasti telekomunikací a on-line služeb se nám stále nedaří a Unie v těchto odvětvích zaostává za svými mezinárodními konkurenty.

Jako podklad pro naše říjnové jednání přikládám krátkou zprávu Komise o digitální ekonomice a možnostech jejího rozvoje. Ve zprávě naleznete základní informace o nedávných iniciativách Komise, jejichž cílem je řešit hlavní překážky pro jednotný telekomunikační trh a povzbudit investice. Tyto iniciativy doplňují řadu významných nedávných návrhů zaměřených na dokončení jednotného digitálního trhu, jako jsou navrhovaná opatření ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních širokopásmových sítí a opatření týkající se elektronické fakturace při zadávání veřejných zakázek, ale také návrh z roku 2012 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Těmito návrhy, u nichž bychom měli zajistit přijetí do konce stávajícího legislativního období, se v současné době zabývá Evropský parlament a Rada.

Ke zlepšení rámcových podmínek pro on-line služby bude rovněž nutné rychlé přijetí návrhů týkajících se Aktu o jednotném trhu, včetně návrhu o platebních službách a modernizovaném rámci autorského práva pro digitální věk, jakož i plné provedení akčního plánu pro elektronický obchod. Součástí tohoto balíčku jsou také nová pravidla o ochraně údajů, aby měli evropští občané a podniky důvěru v on-line ekonomiku. Je nanejvýš důležité, aby Evropský parlament a Rada zvýšily své úsilí a tyto nové právní předpisy přijaly před koncem nynějšího volebního období.

Pro ekonomický růst, konkurenceschopnost a tvorbu pracovních míst je klíčové neustále investovat do výzkumu a inovací. Bylo prokázáno, že investice do výzkumu a vývoje podporují produktivitu, a tudíž také růst. Členské státy, jež nepřestaly investovat do výzkumu a inovací, si za současné krize vedou lépe než státy, které neinvestují. Stanovení politického rámce iniciativy „Unie inovací“ znamená značný pokrok, ale musíme urychlit kritické a strukturální reformy vnitrostátních systémů výzkumu a inovací, abychom dosáhli cílů týkajících se Evropského výzkumného prostoru. Analýza ukázala nejednoznačnost postavení Evropy v globální ekonomice:

  • přestože má vědeckou základnu světové úrovně, čelí Evropa na mezinárodní úrovni konkurenci, pokud jde o znalosti, výzkum a inovace, a mezi jednotlivými členskými státy se prohlubují rozdíly, co se týče výkonnosti v oblasti výzkumu a inovací, přičemž země méně zaměřené na inovace již jako skupina nestačí nejinovativnějším zemím,

  • podnikové výdaje na výzkum a vývoj v EU jsou daleko nižší než výdaje našich hlavních konkurentů, a to i přesto, že Unie je i nadále atraktivním místem pro přímé zahraniční investice do výzkumu a vývoje. Do značné míry je to odrazem menší velikosti a tradičnějších specializací našich firem. Mohli bychom mnohem lépe využívat možností, které nám EU svou velikostí nabízí. Krize se nepříznivě podepsala také na snížení veřejných výdajů na výzkum a vývoj v roce 2011,

  • ačkoli Evropa posílila své vedoucí postavení v rámci zavedených výrobních odvětví, zůstává pozadu na významných trzích se špičkovými technologiemi a rychle rostoucích trzích, včetně těch, jež souvisí s technologiemi určenými k řešení společenských výzev. Evropské začínající podniky rostou pomaleji než u našich hlavních konkurentů a menší počet těchto podniků se dokáže zařadit mezi největší světové firmy.

Existuje mnoho způsobů, jak definovat inovace a diskutovat o nich, mnoho aspektů daného problému a několik klíčových ukazatelů, jež je třeba zohlednit. V zájmu otevřené diskuze Komise dokončila práci na ukazateli inovací, jenž vznikl v reakci na žádost přednesenou na jednom z našich zasedání a bude představovat další způsob, jak měřit výkonnost v oblasti inovací.

Komise zdůraznila naléhavou potřebu reformy vnitrostátních systémů výzkumu s cílem zvýšit jejich efektivnost při současném zohlednění silných stránek a specifičnosti jednotlivých členských států. Tyto reformy povedou k intenzivnější konkurenci a výraznější spolupráci v rámci Evropy a jejich uskutečnění je nezbytné, má-li být do roku 2014 dokončen Evropský výzkumný prostor.

Společný postoj na evropské úrovni je nezbytný. Z toho důvodu jsme úspěšně zmodernizovali a zjednodušili náš nástroj financování přijetím širokého strategického rámce pro výzkum a inovace, Horizont 2020. Očekáváme, že důrazem na špičkovou kvalitu výzkumu, vedoucí postavení a konkurenceschopnost průmyslu a řešení společenských výzev se jeho dopad výrazně zvýší. Jako první krok Komise v červenci přijala šest partnerství veřejného a soukromého sektoru a další čtyři partnerství v rámci veřejného sektoru v oblasti výzkumu a inovací, která představují investice v celkové hodnotě 22 miliard EUR na podporu naší strategie pro růst a zaměstnanost. Dalších 20 miliard EUR investic do růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti přinese první pracovní program v rámci iniciativy Horizont 2020, který bude zahájen v prosinci a bude se vztahovat na období let 2014–2015.

Jsem přesvědčen, že pokud bude naše úsilí o pokrok v oblasti inovací a na jednotném trhu elektronických komunikací a on-line služeb dostatečně ambiciózní a koordinované, vyplatí se nám. Těším se na naši společnou diskuzi o všech zmíněných velmi konkrétních krocích k rozvoji našich politik.

S úctou

José Manuel BARROSO


Side Bar

Mon compte

Gérez vos recherches et notifications par email


Aidez-nous à améliorer ce site