Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

MEMO

Brusel 27. 9. 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Vážení kolegové,

naše příští zasedání, jež se uskuteční ve dnech 24. a 25. října, se ponese ve znamení příznivějších zpráv z ekonomiky. Ačkoli hospodářské problémy EU nejsou především z důvodu stále nepřijatelně vysoké míry nezaměstnanosti ještě zdaleka za námi, lze již pozorovat jasné známky oživení. Věřím, že z velké části za to vděčíme úsilí členských států a důvěře, kterou mají trhy a naši mezinárodní partneři v naši schopnost pokračovat v nastoupené cestě a dokončit strukturální reformy, jež Evropa potřebuje. Všichni se shodneme na tom, že v rámci procesu oživení je třeba podporovat růst, a na našem zasedání se budeme věnovat mimo jiné tomu, jak mohou být v tomto směru prospěšné inovace, jednotný digitální trh a služby.

Digitální služby a telekomunikace jsou významným hnacím motorem růstu a produktivity ve všech odvětvích našich ekonomik, avšak využívat maximálně potenciálu jednotného trhu v oblasti telekomunikací a on-line služeb se nám stále nedaří a Unie v těchto odvětvích zaostává za svými mezinárodními konkurenty.

Jako podklad pro naše říjnové jednání přikládám krátkou zprávu Komise o digitální ekonomice a možnostech jejího rozvoje. Ve zprávě naleznete základní informace o nedávných iniciativách Komise, jejichž cílem je řešit hlavní překážky pro jednotný telekomunikační trh a povzbudit investice. Tyto iniciativy doplňují řadu významných nedávných návrhů zaměřených na dokončení jednotného digitálního trhu, jako jsou navrhovaná opatření ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních širokopásmových sítí a opatření týkající se elektronické fakturace při zadávání veřejných zakázek, ale také návrh z roku 2012 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Těmito návrhy, u nichž bychom měli zajistit přijetí do konce stávajícího legislativního období, se v současné době zabývá Evropský parlament a Rada.

Ke zlepšení rámcových podmínek pro on-line služby bude rovněž nutné rychlé přijetí návrhů týkajících se Aktu o jednotném trhu, včetně návrhu o platebních službách a modernizovaném rámci autorského práva pro digitální věk, jakož i plné provedení akčního plánu pro elektronický obchod. Součástí tohoto balíčku jsou také nová pravidla o ochraně údajů, aby měli evropští občané a podniky důvěru v on-line ekonomiku. Je nanejvýš důležité, aby Evropský parlament a Rada zvýšily své úsilí a tyto nové právní předpisy přijaly před koncem nynějšího volebního období.

Pro ekonomický růst, konkurenceschopnost a tvorbu pracovních míst je klíčové neustále investovat do výzkumu a inovací. Bylo prokázáno, že investice do výzkumu a vývoje podporují produktivitu, a tudíž také růst. Členské státy, jež nepřestaly investovat do výzkumu a inovací, si za současné krize vedou lépe než státy, které neinvestují. Stanovení politického rámce iniciativy „Unie inovací“ znamená značný pokrok, ale musíme urychlit kritické a strukturální reformy vnitrostátních systémů výzkumu a inovací, abychom dosáhli cílů týkajících se Evropského výzkumného prostoru. Analýza ukázala nejednoznačnost postavení Evropy v globální ekonomice:

  • přestože má vědeckou základnu světové úrovně, čelí Evropa na mezinárodní úrovni konkurenci, pokud jde o znalosti, výzkum a inovace, a mezi jednotlivými členskými státy se prohlubují rozdíly, co se týče výkonnosti v oblasti výzkumu a inovací, přičemž země méně zaměřené na inovace již jako skupina nestačí nejinovativnějším zemím,

  • podnikové výdaje na výzkum a vývoj v EU jsou daleko nižší než výdaje našich hlavních konkurentů, a to i přesto, že Unie je i nadále atraktivním místem pro přímé zahraniční investice do výzkumu a vývoje. Do značné míry je to odrazem menší velikosti a tradičnějších specializací našich firem. Mohli bychom mnohem lépe využívat možností, které nám EU svou velikostí nabízí. Krize se nepříznivě podepsala také na snížení veřejných výdajů na výzkum a vývoj v roce 2011,

  • ačkoli Evropa posílila své vedoucí postavení v rámci zavedených výrobních odvětví, zůstává pozadu na významných trzích se špičkovými technologiemi a rychle rostoucích trzích, včetně těch, jež souvisí s technologiemi určenými k řešení společenských výzev. Evropské začínající podniky rostou pomaleji než u našich hlavních konkurentů a menší počet těchto podniků se dokáže zařadit mezi největší světové firmy.

Existuje mnoho způsobů, jak definovat inovace a diskutovat o nich, mnoho aspektů daného problému a několik klíčových ukazatelů, jež je třeba zohlednit. V zájmu otevřené diskuze Komise dokončila práci na ukazateli inovací, jenž vznikl v reakci na žádost přednesenou na jednom z našich zasedání a bude představovat další způsob, jak měřit výkonnost v oblasti inovací.

Komise zdůraznila naléhavou potřebu reformy vnitrostátních systémů výzkumu s cílem zvýšit jejich efektivnost při současném zohlednění silných stránek a specifičnosti jednotlivých členských států. Tyto reformy povedou k intenzivnější konkurenci a výraznější spolupráci v rámci Evropy a jejich uskutečnění je nezbytné, má-li být do roku 2014 dokončen Evropský výzkumný prostor.

Společný postoj na evropské úrovni je nezbytný. Z toho důvodu jsme úspěšně zmodernizovali a zjednodušili náš nástroj financování přijetím širokého strategického rámce pro výzkum a inovace, Horizont 2020. Očekáváme, že důrazem na špičkovou kvalitu výzkumu, vedoucí postavení a konkurenceschopnost průmyslu a řešení společenských výzev se jeho dopad výrazně zvýší. Jako první krok Komise v červenci přijala šest partnerství veřejného a soukromého sektoru a další čtyři partnerství v rámci veřejného sektoru v oblasti výzkumu a inovací, která představují investice v celkové hodnotě 22 miliard EUR na podporu naší strategie pro růst a zaměstnanost. Dalších 20 miliard EUR investic do růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti přinese první pracovní program v rámci iniciativy Horizont 2020, který bude zahájen v prosinci a bude se vztahovat na období let 2014–2015.

Jsem přesvědčen, že pokud bude naše úsilí o pokrok v oblasti inovací a na jednotném trhu elektronických komunikací a on-line služeb dostatečně ambiciózní a koordinované, vyplatí se nám. Těším se na naši společnou diskuzi o všech zmíněných velmi konkrétních krocích k rozvoji našich politik.

S úctou

José Manuel BARROSO


Side Bar