Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

MEMO

Брюксел, 27.9.2013 г.

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Уважаеми колеги,

Следващото ни заседание на 24 и 25 октомври ще се състои на фона на по-обнадеждаващи новини за икономиката. Макар и за ЕС икономическите проблеми далеч да не са приключили още, особено като се има предвид, че нивата на безработицата продължават да са неприемливо високи, налице са ясни признаци на възстановяване. Вярвам, че повечето от тях се дължат на положените от държавите членки усилия и доверието на пазарите и на нашите международни партньори в способността ни да продължим по поетия курс и да завършим структурните реформи, от които се нуждае Европа. Всички сме съгласни, че трябва да подкрепяме растежа като част от този процес на възстановяване, поради което на срещата си ще отделим известно време на приноса, който могат да осигурят иновациите, цифровият единен пазар и цифровите услуги.

Цифровите услуги и далекосъобщенията са основните двигатели на растежа и производителността във всички сектори на нашите икономики. Въпреки това все още не успяваме да извлечем максимална полза от потенциала на единния пазар в сектора на далекосъобщенията и онлайн услугите и в тези отрасли ЕС губи позиции спрямо международните си конкуренти.

Като принос към обсъжданията, които ще проведем през октомври, прилагам кратък доклад на Комисията относно цифровата икономика и начините за нейното развитие. В доклада се дава контекстът на неотдавнашните инициативи на Комисията за преодоляване на основните пречки пред единния пазар в сектора на далекосъобщенията и за насърчаване на инвестициите. Тези инициативи допълват редица важни неотдавнашни предложения за завършване на изграждането на цифровия единен пазар, като например предложените мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни широколентови мрежи и тези за електронното фактуриране в областта на обществените поръчки, а също и предложението от 2012 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар, които понастоящем се разглеждат в Европейския парламент и Съвета и които трябва положим усилия да бъдат приети до края на настоящия законодателен мандат.

За да се подобрят рамковите условия за онлайн услугите, е необходимо също така бързо да бъдат приети предложенията от Акта за единния пазар, включително тези относно платежните услуги, както и модернизирана рамка за авторското право в цифровата ера, и да бъде цялостно изпълнен Планът за действие за електронната търговия. От съществено значение за увереността и доверието на европейските граждани и предприятия в онлайн икономиката е новите правила за защита на личните данни да бъдат част от този пакет. Изключително важно е Европейският парламент и Съветът да положат повече усилия за приемането на новото законодателство преди края на текущия парламентарен мандат.

Непрекъснатостта на инвестициите в научни изследвания и иновации е от решаващо значение за икономическия растеж, конкурентоспособността и създаването на работни места. Съществуват доказателства, че инвестициите в научноизследователска и развойна дейност стимулират производителността, а оттам растежа. Държавите членки, които продължават да инвестират в научни изследвания и иновации, се справят по-добре в настоящата криза отколкото тези, които не инвестират в този сектор. Макар че при установяването на рамката на политиката за „Съюз за иновации“ бе отбелязан добър напредък, трябва да ускорим основните и структурните реформи на националните системи за научноизследователска дейност и иновации, за да постигнем целта, която сме си поставили за създаване на европейско научноизследователско пространство. Ако анализираме позицията на Европа в глобалната икономика, ще видим една разнородна картина:

  • въпреки своята първокласна научна база Европа участва в световна надпревара за знания, научни изследвания и иновации, но същевременно се наблюдават нарастващи различия при резултатите в областта на научните изследвания и иновациите в държавите членки, като групата на по-малко иновационните държави вече не успява да догони най-иновационните държави;

  • в ЕС инвестициите на предприятията в научноизследователска и развойна дейност са далеч по-малки от тези на основните ни конкуренти, въпреки че ЕС продължава да бъде привлекателно място за преки чуждестранни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност. Това в голяма степен отразява по-ограничения размер и по-традиционната специализация на нашите предприятия. Бихме могли да направим много повече, за да се възползваме от мащаба, който ЕС предлага. Кризата също въздейства неблагоприятно, като през 2011 г. публичните разходи за научноизследователска и развойна дейност намаляха;

  • въпреки че Европа укрепи водещата си позиция в традиционните производствени сектори, тя изостава на основните високотехнологични и бързоразвиващи се пазари, включително тези, свързани с технологиите за справяне с предизвикателствата пред обществото. В ЕС новите стартиращи предприятия растат по-бавно, отколкото в нашите основни конкуренти, като тези, които се нареждат сред най-големите световни компании, са по-малко на брой.

Съществуват много начини да се определят и обсъждат иновациите, многобройни са измеренията на проблема, а няколко са ключовите показатели, които да се вземат предвид. За да спомогне за провеждането на открит дебат, Комисията приключи работата си по въвеждането на показател за иновации. С него се дава отговор на искане, отправено на една от срещите ни, и ни се предоставя допълнителен начин за измерване на резултатите в областта на иновациите.

Комисията изтъква спешната необходимост от реформа на националните научноизследователски системи, за да се гарантира по-голяма ефикасност, като в същото време се отчитат силните страни и националните особености на всяка държава членка. Тези реформи ще доведат и до по-голяма конкуренция и по-интензивно сътрудничество в Европа и са от ключово значение за изграждането на европейското научноизследователско пространство до 2014 г.

От съществено значение е да се прилага общ подход на равнището на Европейския съюз. Ето защо ние успешно модернизирахме и опростихме инструмента на ЕС за финансиране с приемането на широка стратегическа рамка за научни изследвания и иновации — „Хоризонт 2020“, съсредоточавайки се върху върховите постижения в научноизследователската дейност, върху водещите позиции в промишлеността и конкурентоспособността, както и върху справянето с предизвикателствата пред обществото, с което очакваме да се постигне значително по-голямо въздействие. Като първа стъпка през юли Комисията прие шест публично-частни партньорства и други четири публично-частни партньорства за научни изследвания и иновации на стойност 22 милиарда евро инвестиции в подкрепа на стратегията за растеж и заетост. Първата работна програма по „Хоризонт 2020“, обхващаща периода 2014—2015 г., ще започне през декември и ще представлява друга инвестиция за растеж, работни места и конкурентоспособност на стойност 20 милиарда евро.

Убеден съм, че усилията ни за постигането на напредък в областта на иновациите и единния пазар на електронни съобщителни услуги и онлайн услуги ще се изплатят, ако са достатъчно амбициозни и координирани. Очаквам да обсъдим конкретните мерки, с които да способстваме за по-нататъшното развитие на нашите политики.

С уважение,

José Manuel BARROSO


Side Bar