Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 26 september 2013

Vaak gestelde vragen (FAQ's) over talen in Europa

IP/13/875

Wat betekent "meertaligheid" eigenlijk?

  • Een situatie waarin in een bepaalde geografische zone verschillende talen worden gesproken;

  • het vermogen meerdere talen te beheersen;

  • een beleid dat een organisatie, onderneming of instelling verplicht om meer dan één taal te gebruiken bij de interne en/of externe communicatie.

Meertaligheid is een essentieel kenmerk van Europa in al deze betekenissen.

Het leren van talen en taalkundige diversiteit zijn prioriteiten van Erasmus+, het nieuwe EU-programma voor onderwijs, opleiding en sport voor 2014-20.

Wat zijn de officiële talen van de EU?

De 24 officiële talen van de instellingen van de EU zijn Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds.

Wie beslist welke talen officiële talen van de EU zijn?

De Raad van de EU, waarin alle EU-lidstaten vertegenwoordigd zijn, besluit hierover met eenparigheid van stemmen. Nieuwe lidstaten geven vóór hun toetreding tot de EU aan welke taal zij als officiële taal voor EU-doeleinden willen gebruiken. Latere wijzigingen — toevoeging van een nieuwe officiële taal of het schrappen van een bestaande — moeten opnieuw unaniem goedgekeurd worden door alle lidstaten in de Raad.

Hoe zit het met de regionale talen in de lidstaten?

De Raad van de EU, dus alle lidstaten, heeft besloten dat EU-instellingen gebruik kunnen maken van talen die erkend worden door de grondwet van een lidstaat, ook als dat geen officiële EU-talen zijn. De instellingen van de EU hebben een overeenkomst gesloten met de Spaanse regering betreffende het gebruik van Baskisch, Catalaans en Galicisch in documenten. Er bestaat een vergelijkbare overeenkomst met de Britse regering betreffende het gebruik van Welsh en Schots Gaelic. In beide gevallen worden de vertalingen geleverd door de regering van de betreffende lidstaat, als en wanneer daar behoefte aan bestaat en op kosten van die lidstaat.

Vertolking vanuit (maar niet naar) Baskisch, Catalaans/Valenciaans/Balearisch en Galicisch wordt op verzoek geboden voor vergaderingen van de Raad in bepaalde constellaties met regionale vertegenwoordigers, en ook in de plenaire vergaderingen van het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité. Voor vergaderingen van de Europese Commissie is niet voorzien in het gebruik van regionale Spaanse talen. De kosten van dergelijke vertolking worden gedragen door de lidstaat in kwestie. Met de autoriteiten van Wales en Schotland zijn vergelijkbare regelingen getroffen.

Waarom bevordert de Europese Commissie meertaligheid?

Omdat zij 1) interculturele dialoog en een meer inclusieve samenleving wil bevorderen; 2) de burgers van de 28 lidstaten wil helpen een bewustzijn van EU-burgerschap te ontwikkelen; 3) mogelijkheden wil creëren voor jonge mensen om in het buitenland te studeren en te werken; en 4) nieuwe markten wil openen voor EU-ondernemingen die buiten de EU zaken willen doen.

Wat is in het kort het doel van het talenbeleid van de EU?

Het talenbeleid van de EU is gericht op het beschermen van taalkundige verscheidenheid en het bevorderen van talenkennis, om redenen van culturele identiteit en sociale integratie, en omdat meertalige burgers beter in staat zijn om te profiteren van de mogelijkheden die de eengemaakte markt biedt op de terreinen onderwijs en werkgelegenheid.

Het doel is een Europa waar iedereen naast de eigen taal ten minste twee andere talen leert, en vanaf zeer jonge leeftijd. Deze "moedertaal + 2"-doelstelling is bepaald door de staatshoofden en regeringsleiders van de EU tijdens de Top van Barcelona in maart 2002.

Wat zijn de kosten van de meertaligheid in de instellingen van de EU?

De totale kosten van vertaling en vertolking in alle instellingen van de EU (Europese Commissie, Europees Parlement, Raad, Hof van Justitie van de Europese Unie, Europese Rekenkamer, Europees Economisch en Sociaal Comité en Comité van de Regio's) bedragen ongeveer 1 miljard per jaar. Dit is minder dan 1 % van de EU-begroting, ofwel iets meer dan 2 euro per burger. De Europese Commissie heeft ongeveer 3 000 vertalers en tolken in dienst.

Zijn talen beschermd onder de EU-wetgeving?

Bepaalde rechten en verplichtingen ten aanzien van talen zijn vastgelegd in Europese wetgeving. Het EU-Verdrag (artikel 3) en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (artikelen 21 en 22) verbieden bijvoorbeeld discriminatie op grond van taal en bepalen dat de Unie taalkundige verscheidenheid moet respecteren.

De eerste communautaire verordening, die in 1958 werd goedgekeurd, verplichtte de instellingen van de Gemeenschap om wetgeving in alle officiële EU talen te vertalen, en op vragen en verzoeken van burgers te antwoorden in dezelfde taal (artikel 2, en ook de artikelen 20 en 24 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

Is de EU van plan het aantal officiële talen te beperken?

Nee, omdat het bestaande systeem in het belang is van democratie en transparantie. Geen enkele lidstaat is bereid zijn taal op te geven en kandidaatlanden willen hun taal toegevoegd zien aan de lijst van officiële talen.

Zou één taal voor iedereen een oplossing zijn?

Er is wel voorgesteld dat de EU Latijn of Esperanto zou moeten invoeren als enige pan-Europese taal. Aangezien praktisch iedereen deze talen eerst zou moeten leren, zou deze oplossing een even grote belasting vormen, en ook niet bijzonder nuttig zijn voor contacten met de rest van de wereld. Het opleiden van leraren en bijna 500 miljoen Europeanen een nieuwe taal bijbrengen zou veel tijd en middelen vergen. Het idee dat één enkele taal de oplossing voor alle taalkundige problemen zou kunnen zijn, is te simplistisch. Daarom zet de Europese Commissie zich in voor meertaligheid en bevordert zij diversiteit in plaats van uniformiteit.

Welke rol spelen vertaling en vertolking?

De rol van de vertaal- en tolkendiensten van de Europese Unie is de meertaligheid in de Europese Unie te ondersteunen en te bevorderen en het beleid van de Unie dichter bij de burgers te brengen. Het informeren van de burgers, met name over hun rechten en verplichtingen uit hoofde van het EU-recht, en het communiceren in hun eigen talen, is essentieel voor de transparantie, legitimiteit en efficiëntie van de EU.

Worden alle EU-documenten in alle officiële talen vertaald?

Nee. Documenten worden (al dan niet) vertaald op basis van vaste prioriteiten, afhankelijk van de doelgroep en het doel van de tekst. Wetgeving en documenten die voor een breed publiek belangrijk of interessant zijn, worden in alle 24 officiële talen vertaald. Andere documenten (bv. correspondentie met nationale autoriteiten en besluiten die gericht zijn tot individuele personen of specifieke entiteiten) worden alleen in de relevante/benodigde talen vertaald.

Intern gebruikt de Europese Commissie drie "procedurele" talen: Engels, Frans en Duits.

Hoe zit het met websites?

Internet wordt van steeds groter belang om burgers te informeren over wat de EU doet en welke voordelen zij daarvan hebben. Wat de websites van de Commissie betreft, bestaat er geen wettelijke verplichting om iedere pagina in alle officiële talen te vertalen. De Commissie tracht echter zoveel mogelijk informatie in zoveel mogelijk talen aan te bieden op haar websites.

Welke taal is het belangrijkst?

Alle talen worden als even belangrijk beschouwd. Duits is de EU-taal met het grootste aantal moedertaalsprekers in de EU, maar wordt relatief weinig gebruikt buiten Duitsland en Oostenrijk. Mondiaal gezien zijn Engels en Spaans de EU-talen met de grootste aantallen moedertaalsprekers, maar de meerderheid daarvan bevindt zich buiten Europa. Frans is de officiële taal, of een van de officiële talen, van drie lidstaten (België, Frankrijk en Luxemburg). Het wordt gesproken in vele delen van de wereld en onderwezen in veel scholen in de EU, maar vooral in het zuiden en westen van Europa en veel minder in het noorden en oosten. Engels is de voornaamste tweede taal in de EU. Uit recente enquêtes blijkt echter dat ook nu nog minder dan de helft van de bevolking van de EU het Engels goed genoeg beheerst om effectief te kunnen communiceren.

Wat heb ik er aan talen te leren?

In tijden van stijgende werkloosheid is het vermogen vreemde talen te spreken en te verstaan een voordeel voor persoonlijke ontwikkeling, inzetbaarheid en concurrentievermogen. Het begrijpen van een vreemde taal helpt mensen zich open te stellen voor andere culturen en bevordert wederzijds begrip.

Waarom zijn talen belangrijk voor het zakenleven?

Omdat het nuttig is de taal van de klant te kennen. In 2006 is er in opdracht van de Europese Commissie een onderzoek gedaan om vast te stellen welke financiële schade het bedrijfsleven in de EU leed door ontbrekende taalvaardigheid. Het bleek dat duizenden Europese ondernemingen ieder jaar (potentiële) klanten verliezen en opdrachten mislopen door ontbrekende talenkennis. De schatting op basis van het onderzoek was dat 11 % van de exporterende Europese kmo's (dat zijn 945 000 ondernemingen) mogelijk omzet misloopt door dergelijke communicatiebarrières.

Wat vinden Europeanen van het leren van talen?

Volgens een Eurobarometer-enquête van 2012 menen bijna negen van de tien EU-burgers dat het vermogen vreemde talen te spreken zeer nuttig is, en 98 % meent dat talenkennis goed is voor de toekomst van hun kinderen. De Europeanen zijn zich over het algemeen bewust van de voordelen van meertaligheid: 72 % stemt in met deze doelstelling en 77 % meent dat het een prioriteit zou moeten zijn; 53 % gebruikt vreemde talen op het werk en 45 % denkt een betere baan in eigen land gevonden te hebben dankzij hun talenkennis.

Hoe goed zijn Europeanen in talen?

Het meest meertalige land in de EU is Luxemburg, waar 99 % van de bevolking een of meer vreemde talen spreekt. Het aantal Europeanen dat aangeeft dat zij in een vreemde taal kunnen communiceren, is licht gedaald, van 56 % tot 54 %. Uit taaltests afgenomen bij leerlingen van het voortgezet onderwijs in 14 Europese landen bleek dat slechts 42 % werkelijk competent is in hun eerste vreemde taal en 25 % in hun tweede. Een significant aantal, 14% bij de eerste vreemde taal en 20 % bij de tweede, bereikt niet eens het niveau van "basic user".

Het percentage leerlingen dat wel competent is in hun eerste vreemde taal varieert van 82 % in Malta en Zweden (waar Engels de eerste vreemde taal is) tot slechts 14 % in Frankrijk (bij Engels) en 9 % in het Verenigd Koninkrijk (bij Frans). Internet heeft mensen aangemoedigd om hun "passieve" lees- en luistervaardigheden in vreemde talen te verbreden. Het aantal Europeanen dat regelmatig vreemde talen gebruikt op internet, bv. via sociale media, is met 10 procentpunten gestegen, van 26 % tot 36 %.


Side Bar