Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel 26. září 2013

Časté dotazy týkající se jazyků v Evropě

IP/13/875

Co znamená mnohojazyčnost?

  • Situaci, kdy se uvnitř určité zeměpisné oblasti mluví několika jazyky,

  • Schopnost jedince zvládnout několik jazyků,

  • Přístup, který od určité organizace, společnosti nebo instituce vyžaduje, aby ke své interní a/nebo externí komunikaci používala více než jeden jazyk.

Ve všech těchto významech je mnohojazyčnost hlavním charakteristickým znakem Evropy.

Jazykové vzdělávání a jazyková různorodost patří mezi priority nového programu EU pro vzdělávání, odbornou přípravu a sport na období 2014–2020 nazvaného Erasmus+.

Jaké úřední jazyky má Evropská unie?

Čtyřiadvaceti úředními jazyky orgánů EU jsou angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.

Kdo rozhoduje o tom, který jazyk bude úředním jazykem EU?

O této věci rozhoduje jednomyslně Rada Evropské unie, v níž jsou zastoupeny všechny členské státy EU. Před přistoupením k EU každý budoucí členský stát stanoví, jaký jazyk hodlá používat jakožto úřední pro účely EU. Veškeré další změny, ať již přidání nového úředního jazyka či zrušení jazyka stávajícího, musí v Radě jednomyslně schválit všechny členské státy.

Jak je to s regionálními jazyky, kterými se mluví v členských státech?

Rada EU, v níž jsou zastoupeny všechny členské státy, rozhodla, že orgány EU mohou používat i jazyky, které nejsou úředními jazyky EU, uznává-li je ústava členského státu. Orgány EU mají dohodu se španělskou vládou o používání baskičtiny, katalánštiny a galicijštiny v dokumentech. Podobná dohoda byla uzavřena s vládou Spojeného království o používání velštiny a skotské gaelštiny. V nezbytných případech zajišťuje překlad na vlastní náklady vláda dotčeného členského státu.

Na základě žádosti se při některých zasedáních Rady ve složení s regionálními zástupci a také při plenárních zasedáních Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru zajišťuje tlumočení z (avšak nikoli do) baskičtiny, katalánštiny/valencijštiny/baleárštiny a galicijštiny. Na zasedáních Komise se nepoužívá žádný ze španělských regionálních jazyků. Náklady na takové tlumočení hradí dotčený členský stát. Podobně se situace řeší rovněž s velšskými a skotskými orgány.

Proč Evropská komise podporuje mnohojazyčnost?

Protože chce 1) podnítit mezikulturní dialog a dosáhnout ve společnosti větší soudržnosti; 2) pomoci občanům 28 členských států rozvíjet smysl pro občanství EU; 3) dát mladým lidem více příležitostí ke studiu či práci v zahraničí a 4) zlepšit podnikům z EU přístup k novým trhům všude ve světě.

Jaký je ve zkratce cíl jazykové politiky EU?

Jazyková politika EU si klade za cíl chránit jazykovou rozmanitost a podporovat znalost jazyků z důvodů souvisejících s kulturní identitou a sociální integrací a také proto, že občané, kteří ovládají více jazyků, mohou lépe využívat příležitostí v oblasti vzdělávání a práce v rámci jednotného trhu.

Cílem je Evropa, v níž se bude každý od útlého věku vedle své mateřštiny učit ještě alespoň dvěma jazykům. Mateřština + 2 jazyky je cíl, který vytyčily hlavy států a vlád EU na barcelonském summitu v březnu 2002.

Kolik překlady a tlumočení v orgánech EU stojí?

Celkové náklady na překlady a tlumočení ve všech orgánech a institucích EU (což jsou mimo jiné Evropská Komise, Evropský parlament, Rada, Soudní dvůr Evropské unie, Evropský účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů) činí přibližně jednu miliardu EUR ročně. Tato částka představuje méně než 1 % rozpočtu EU nebo 2 eura na jednoho občana. Evropská komise zaměstnává přibližně 3 000 interních překladatelů a tlumočníků.

Je používání jazyků chráněno zákony EU?

Práva a povinnosti EU týkající se jazyků jsou zakotveny v evropských právních předpisech. Například Smlouva o EU (článek 3) a Listina základních práv Evropské unie (články 21 a 22) zakazují diskriminaci na základě jazyka a říkají, že Unie musí respektovat jazykovou rozmanitost.

První nařízení Společenství přijaté v roce 1958 požaduje, aby instituce Společenství překládaly právní předpisy do všech úředních jazyků EU a odpovídaly na dotazy občanů ve stejném jazyce, v jakém byla položena otázka (článek 2, také články 20 a 24 Smlouvy o fungování Evropské unie).

Hodlá EU omezit počet úředních jazyků?

Nikoliv, protože stávající systém je používán v zájmu demokracie a transparentnosti. Žádný členský stát se nehodlá vzdát svého jazyka a kandidátské země si přejí, aby se jejich jazyky staly jazyky úředními.

Byl by řešením jediný jazyk pro všechny?

Občas se objeví návrhy přijmout jakožto jediný celoevropský jazyk latinu nebo esperanto. Avšak vzhledem k tomu, že by se některému z těchto jazyků musel skoro každý naučit úplně od začátku, bylo by toto řešení stejně problematické a vztahům EU se zbytkem světa by příliš neprospělo. Vyškolit učitele a naučit téměř 500 milionů Evropanů novému jazyku by bylo časově i finančně velmi náročné. Myšlenka, že by jediný jazyk mohl vyřešit všechny naše jazykové potřeby, je příliš zjednodušující. Proto Evropská komise podporuje mnohojazyčnost a dává tak přednost rozdílnosti před uniformitou.

Jakou úlohu hrají překlady a tlumočení?

Úkolem překladatelské a tlumočnické služby Evropské unie je podporovat a posilovat mnohojazyčnost v EU a přiblížit politiky Unie jejím občanům. Informovat občany především o jejich právech a povinnostech v rámci právních předpisů EU a komunikovat s nimi v jejich vlastních jazycích je pro transparentnost, legitimitu, odpovědnost a efektivní chod EU naprosto zásadní.

Překládá se každý dokument EU do všech úředních jazyků?

Nikoli. Dokumenty se překládají podle stanovených priorit: ty závisejí na tom, komu a za jakým účelem jsou dokumenty určeny. Právní předpisy a dokumenty se zásadním významem pro veřejnost či dokumenty, o něž se veřejnost velkou měrou zajímá, se vyhotovují ve všech 24 úředních jazycích EU. Jiné dokumenty (např. korespondence s vnitrostátními orgány a rozhodnutí určená konkrétním jednotlivcům či subjektům) se překládají pouze do potřebného jazyka.

Evropská komise používá ke svým vnitřním záležitostem tři procedurální jazyky. Jsou jimi angličtina, francouzština a němčina.

Jak je to s internetovými stránkami?

Internet hraje čím dál významnější roli při informování veřejnosti o tom, čím se EU zabývá a co to občanům přináší. Pokud jde o webové stránky Komise, z právního hlediska není nutné překládat každou stránku do všech úředních jazyků. Komise se však snaží poskytovat na svých internetových stránkách co nejvíce informací v co největším počtu jazyků.

Který jazyk je nejdůležitější?

Všechny jazyky se považují za stejně důležité. Jazykem EU, který má v Unii nejvíce rodilých mluvčích, je němčina. Avšak mimo Německo a Rakousko se tento jazyk příliš nepoužívá. Z jazyků EU má na světě nejvíce rodilých mluvčích angličtina a španělština, avšak většina z nich nežije v Evropě. Francouzština je jedním (nebo jediným) z úředních jazyků tří členských států: Belgie, Francie a Lucemburska. Francouzsky se mluví na mnoha místech planety a vyučuje se v řadě evropských škol. Jako cizí jazyk ji však mnohem častěji ovládají lidé v jižní a západní Evropě než na severu a východě kontinentu. Nejvíce občanů EU ovládá jakožto první cizí jazyk angličtinu. Nedávné průzkumy však ukázaly, že méně než polovina obyvatel EU umí anglicky natolik dobře, aby se mohla bez problémů dorozumět.

K čemu mi bude znalost cizího jazyka?

V době rostoucí nezaměstnanosti je schopnost používat cizí jazyk a dorozumět se přínosem pro osobní rozvoj a zaměstnatelnost i pro konkurenceschopnost podniků. Porozumění cizímu jazyku lidem pomáhá také v objevování jiných kultur a zlepšuje vzájemné porozumění.

Proč jsou jazyky důležité v podnikání?

Je přece užitečné znát jazyk svého zákazníka. V roce 2006 nechala Evropská komise zpracovat studii o tom, na kolik evropské podniky přijde jejich neznalost cizích jazyků. Ze zjištění vyplývá, že každoročně tisíce evropských podniků přijde o obchodní příležitosti a zakázky, protože nemají jazykové znalosti. Ve studii je uveden odhad, že 11 % evropských malých a středních podniků (945 000 společností), které se zabývají vývozem, se možná připravuje o zakázky právě z důvodu komunikační bariéry.

Co si o studiu jazyků myslí Evropané?

Podle průzkumu Eurobarometru z června 2012 považuje téměř devět z deseti Evropanů schopnost domluvit se cizím jazykem za velmi užitečnou a 98 % respondentů uvedlo, že zvládnutí cizích jazyků je dobré pro budoucnost jejich dětí. Evropané si výhody mnohojazyčnosti uvědomují: 72 % tento cíl podporuje a podle 77 % by se měl považovat za prioritu; 53 % používá cizí jazyky při práci a 45 % respondentů je přesvědčeno, že lepší pracovní místo ve své zemi získali díky znalosti cizích jazyků.

Jak Evropanům cizí jazyky jdou?

Nejzdatnější zemí EU, pokud jde o mnohojazyčnost, je Lucembursko, kde 99 % obyvatel ovládá alespoň jeden cizí jazyk. Počet Evropanů, kteří uvádějí, že jsou schopni komunikovat v cizím jazyce, mírně poklesl (z 56 % na 54 %). Testování dospívajících žáků a studentů ve 14 evropských zemích ukázalo, že svůj první cizí jazyk skutečně ovládá jen 42 % a druhý cizí jazyk pak pouhých 25 % z nich. Značný počet žáků a studentů nedosáhl dokonce ani základní úrovně znalostí prvního (14 %) nebo druhého cizího jazyka (20 %).

Poměr žáků ovládajících první cizí jazyk se velmi různí: na Maltě a ve Švédsku dosahuje 82 % (prvním cizím jazykem je zde angličtina), zatímco ve Francii činí pouhých 14 % (angličtina) a ve Spojeném království 9 % (francouzština). Při zlepšování pasivního porozumění čtenému a slyšenému projevu v cizím jazyce pomohl lidem internet. Počet Evropanů, kteří pravidelně na internetu používají cizí jazyk, např. na sociálních sítích, se zvýšil o 10 procentních bodů z 26 na 36 %.


Side Bar