Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 26 september 2013

Överträdelser i september: de viktigaste besluten

KLIMAT

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

ENERGI

NÄRINGSLIV

MILJÖ

HÄLSA OCH KONSUMENT

INRE MARKNAD

RÄTTSLIGA FRÅGOR

SKATTER OCH TULLAR

TRANSPORTER

AT

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

BE

1

 

 

 

 

 

 

3

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

CY

 

1

1

 

1

 

 

 

 

1

DE

 

 

 

1

 

 

 

 

 

EE

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ES

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

FR

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

IT

 

 

1

 

2

 

 

 

 

1

LT

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

PL

1

 

 

 

 

1

 

 

1

RO

 

 

 

 

1

 

1

1

2

 

SE

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SI

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

UK

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Europeiska kommissionen vidtar i sitt månatliga paket av överträdelsebeslut rättsliga åtgärder mot EU-länderna när de inte har fullgjort sina skyldigheter enligt EU-rätten. Besluten spänner över många områden och går ut på att EU-rätten ska tillämpas korrekt, vilket gynnar både enskilda och företag.

Kommissionen fattade i dag 220 beslut, däribland 32 motiverade yttranden och 6 hänskjutanden till EU-domstolen. Här sammanfattas de viktigaste besluten. För mer information om överträdelseförfarandet se MEMO/12/12.

 1. Hänskjutanden till domstolen

 1. Fri rörlighet för arbetstagare: Kommissionen väcker talan mot Belgien vid domstolen för diskriminering vid kommunala arbeten

Kommissionen beslutar att väcka talan mot Belgien vid EU-domstolen på grund av diskriminerande villkor för de som söker kommunala jobb i de fransktalande och tysktalande regionerna samt i regionen Bryssel om de inte har följt undervisning i nederländska, franska eller tyska. De arbetssökandes språkkunskaper erkänns enbart om de har ett intyg utfärdat av den belgiska statliga rekryteringstjänsten (SELOR). Inga andra intyg är godkända som bevis på språkkunskaper.

(Mer information: IP/13/868 - J. Todd - tfn+32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Kommissionen väcker talan mot Belgien vid domstolen för diskriminerande bestämmelser om arvsskatt

Kommissionen väcker talan mot Belgien vid EU-domstolen för skatteregler i regionen Vallonien som är diskriminerande och strider mot EU:s regler om fri rörlighet för kapital. Kommissionen anser att bristen på valmöjligheter vid värderingen av aktier noterade på börser utanför Belgien är diskriminerande och begränsar den fria rörligheten för kapital enligt artikel 63 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(Mer information: IP/13/871 - E. Traynor - tfn +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Social trygghet: Kommissionen väcker talan mot Cypern vid domstolen för diskriminering av f.d. cypriotiska offentliganställda som arbetar i andra medlemsstater

Kommissionen beslutar att väcka talan mot Cypern vid EU-domstolen för att landet tillämpar diskriminerande villkor för pensionsrättigheter och rätt till obetald ledighet för f.d. cypriotiska offentliganställda som arbetar i en annan medlemsstat. Kommissionen anser att dessa diskriminerande villkor bryter mot EU:s regler om fri rörlighet för arbetstagare.

(Mer information: IP/13/869 - J. Todd - tfn +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Beskattning: Kommissionen väcker talan mot Polen vid domstolen för nedsatt moms för medicinska produkter och brandskyddsprodukter

Kommissionen beslutar att väcka talan mot Polen vid EU-domstolen för olaglig tillämpning av lägre moms på allmän medicinsk utrustning och läkemedel. Enligt EU:s momsdirektiv får medlemsstaterna tillämpa en lägre momssats på medicinsk utrustning och andra artiklar om de uppfyller följande två villkor: de måste vara avsedda att lindra eller behandla funktionsnedsättningar och de måste vara avsedda uteslutande för personligt bruk av personer med funktionsnedsättning. Polen går längre än så genom att bevilja lägre moms dels för medicinsk utrustning för allmänt bruk, t.ex. utrustning som används på sjukhus, dels för vissa farmaceutiska produkter som inte är läkemedel, exempelvis desinfektionsmedel och spa-produkter.

(Mer information: IP/13/870 - E. Traynor - tfn +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Folkhälsa: Kommissionen väcker talan mot Polen vid domstolen för bristande efterlevnad av EU-lagstiftningen om kvalitet och säkerhet för mänskliga vävnader och celler

I dag beslutar kommissionen att väcka talan mot Polen vid EU-domstolen för bristande efterlevnad av EU:s regler om kvalitet och säkerhet för mänskliga vävnader och celler. Polen har ännu inte helt införlivat EU:s regler, trots upprepade uppmaningar från kommissionen att göra det.

(Mer information: IP/13/873 - F. Vincent - tfn +32 2 2 987 166 - mobil +32 498 987 166)

 1. Motiverade yttranden

 1. Energieffektivitet i byggnader: Sju medlemsstater uppmanas att anta nationella åtgärder för energieffektivitet i byggnader

Kommissionen begär formellt att Österrike, Cypern, Estland, Litauen, Luxemburg, Ungern och Förenade kungariket ska fullgöra sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen om energieffektivitet i byggnader (direktiv 2010/31/EU). Kommissionen riktar ett motiverat yttrande till dessa medlemsstater och ber dem att till kommissionen anmäla alla sina införlivandeåtgärder för direktivet, som skulle ha införlivats med nationell lagstiftning senast den 9 juli 2012. Om medlemsstaterna inte uppfyller sina rättsliga förpliktelser inom två månader kan kommissionen besluta att väcka talan mot dem vid domstolen. Enligt direktivet ska medlemsstaterna fastställa och tillämpa minimikrav på byggnaders energiprestanda, se till att byggnaders energiprestanda certifieras och kräva regelbundna kontroller av värme- och luftkonditioneringssystem. Dessutom krävs det enligt direktivet att medlemsstaterna ska se till att alla nya byggnader från och med 2021 ska vara så kallade nära-nollenergibyggnader. I september 2012 inledde kommissionen överträdelseförfaranden mot 24 medlemsstater som inte hade anmält nationella åtgärder för att införliva direktivet med nationell lagstiftning. Motiverade yttranden sändes till Italien, Grekland, Portugal och Bulgarien i januari 2013, till Spanien och Slovenien i april 2013 och till Belgien, Tyskland, Finland, Frankrike, Lettland, Polen och Nederländerna i juni 2013. Se även: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm.

(Mer information: M. Holzner - tfn +32 229 60196 - mobil +32 498 98 2280)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar fyra medlemsstater att anta EU:s regler om industriutsläpp

Kommissionen uppmanar Italien, Cypern, Slovenien och Rumänien att sända närmare uppgifter om hur EU-lagstiftningen om industriutsläpp införlivats med deras nationella lagstiftning. Det nya industriutsläppsdirektivet ersätter äldre regler och ska förebygga, minska och i möjligaste mån eliminera föroreningar från industriella verksamheter. Det skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 7 januari 2013. De berörda medlemsstaterna iakttog inte denna frist och de fick formella underrättelser den 21 mars 2013. Kommissionen skickar nu motiverade yttranden. Om de fyra länderna underlåter att agera inom två månader kan ärendena hänskjutas till EU-domstolen, där böter kan utdömas.

(Mer information: J. Hennon - tfn +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Klimatförändringar: Kommissionen uppmanar Polen och Slovenien att vidta nationella åtgärder för det omarbetade systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom EU

Kommissionen uppmanar i dag formellt Polen och Slovenien att anmäla införlivandet av direktiv 2009/29/EG som reformerar systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom EU.

EU:s system för handel med utsläppsrätter är en hörnsten i EU:s politik för att bekämpa klimatförändringarna och dess viktigaste verktyg för att minska industrins utsläpp av växthusgaser på ett kostnadseffektivt sätt.

Medlemsstaterna var skyldiga att införliva direktivet i nationell lagstiftning senast den 31 december 2012. Hittills har Polen och Slovenien inte anmält några införlivandeåtgärder. Kommissionen sänder därför i dag ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet) till dem för att de ska följa EU-lagstiftningen.

(Mer information: I. Valero Ladron - tfn +32 229 64971 - mobil +32 498 96 4971)

 1. Förnybar energi: Italien och Spanien uppmanas att följa EU:s regler om förnybara energikällor

Kommissionen har formellt begärt att Italien och Spanien ska vidta åtgärder och säkerställa full överensstämmelse med EU:s regler om förnybar energi. Kommissionen har sänt ett motiverat yttrande till dessa länder för att de inte informerat kommissionen om fullständigt införlivande av direktivet om förnybara energikällor (direktiv 2009/28/EG). Direktivet skulle ha genomförts av medlemsstaterna senast den 5 december 2010. Italien och Spanien har dock inte informerat kommissionen om alla nödvändiga genomförandeåtgärder för att fullt ut införliva direktivet med sin nationella lagstiftning. Om de två medlemsstaterna inte uppfyller sina rättsliga förpliktelser inom två månader kan kommissionen besluta att väcka talan mot dem vid domstolen. Dessa två motiverade yttranden kompletterar 17 liknande förfaranden som omfattar Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Estland, Finland, Frankrike, Ungern, Grekland, Irland, Luxemburg, Malta, Polen, Slovenien, Lettland och Nederländerna. Enligt direktivet måste varje medlemsstat nå individuella mål för den totala andelen förnybar energi i energiförbrukningen. För att nå dessa mål måste medlemsstaterna fastställa regler, till exempel för att förbättra tillgången till nätet för el från förnybara energikällor, administration och planeringsrutiner samt information till och utbildning av installatörer. Dessutom måste de, när biobränslen används för att uppnå transportmålet, uppfylla ett antal hållbarhetskrav, vilka även ska ingå i den nationella lagstiftningen. Se även: http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

(Mer information: M. Holzner - tfn +32 229 60196 - mobil +32 498 98 2280)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Österrike att anta EU:s tekniska bestämmelser om farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

Kommissionen uppmanar Österrike att sända närmare uppgifter om hur EU-lagstiftningen om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter har införlivats i nationell lagstiftning. Österrike har inte införlivat undantagen för viss utrustning som innehåller bly eller kadmium. De två direktiven skulle ha införlivats med nationell lagstiftning senast den 2 januari 2013. Eftersom Österrike inte gjort detta inom den ursprungliga tidsfristen sände kommissionen en formell underrättelse den 21 mars 2013. Då bristerna fortfarande inte har rättats till sänder kommissionen ett motiverat yttrande. Om Österrike inte agerar inom två månader kan ärendet hänskjutas till EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon - tfn +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Kommissionen begär att Belgien ska sluta med sin beskattning av utländska fondföretag

Kommissionen begär formellt att Belgien ska ändra sina regler om den årliga skatten på utländska företag för kollektiva investeringar (fondföretag).

I den belgiska lagstiftningen föreskrivs lägre skatt endast för fondföretag som lyder under belgisk lag. Detta resulterar i mindre förmånlig behandling av liknande fonder som regleras av andra EU-medlemsstaters eller EES-länders lag.

Kommissionen anser att de belgiska skattereglerna strider mot etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital som föreskrivs i Europeiska unionens fördrag (artiklarna 56 och 63 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Följaktligen uppmanas Belgien att ändra sin lagstiftning.

De berörda fonderna är utländska fonder där olika slags värdepapper samlas uteslutande för institutionella och professionella investerare som agerar för egen räkning och vars andelar endast kan förvärvas av sådana investerare.

Kommissionens begäran har formen av ett motiverat yttrande. Om Belgien inte uppfyller sina rättsliga förpliktelser inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: E. Traynor - tfn +32 229 21 548 - mobil +32 98 498 3871)

 1. Kommissionen uppmanar Belgien att avskaffa den diskriminerande beskattningen av vissa donationer

Kommissionen begär formellt att Belgien ska ändra skattesystemet för donationer i regionen Vallonien för vissa delar av företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) som är registrerade i andra EU-länder eller EES-länder.

Enligt belgisk lag gäller lägre skatt endast för donationer av aktier i slutna belgiska fonder och privata belgiska fonder (dvs. fondföretag som anskaffar kapital utan att bjuda ut sina andelar till allmänheten), men inte donationer från liknande fonder från övriga EU.

Kommissionen anser att de belgiska skattereglerna strider mot den fria rörligheten för kapital som föreskrivs i Europeiska unionens fördrag (artikel 63 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Följaktligen uppmanas Belgien att ändra sin lagstiftning

Kommissionens begäran har formen av ett motiverat yttrande. Om Belgien inte uppfyller sina rättsliga förpliktelser inom två månader kan kommissionen hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: E. Traynor - tfn +32 229 21 548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Näringsliv: Kommissionen ber Tyskland följa EU-reglerna om produkter som innehåller MDI

Kommissionen ber officiellt Tyskland att ändra sin kemikalielagstiftning när det gäller försäljning av produkter som innehåller metylendifenyldiisocyanat (MDI). MDI är vanligt i gör det själv-produkter avsedda för konsumenter. De finns fritt tillgängliga i järnhandeln, i produkter som enkomponentsskum, smältlim och andra limprodukter, tätnings- och utfyllningsmedel i patroner och penselfärg.

Enligt Reachförordningen (1907/2006/EG) får blandningar som innehåller MDI släppas ut på marknaden till allmänheten om förpackningen innehåller skyddshandskar och en varningstext för konsumenter. Den aktuella tyska rättsakten (Chemikalien-Verbotsverordnung) går längre genom att helt förbjuda att konsumenter köper färdiga MDI-haltiga produkter och föreskriva särskilda villkor för återförsäljarna. Kommissionen anser att Tyskland vidtar strängare åtgärder än vad EU-rätten kräver, och därför bryter mot Reachförordningen.

Kommissionen avger ett motiverat yttrande om att Tyskland ska ändra sin lagstiftning. Om Tyskland inte gör det inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: C. Corazza - tfn +32 229 51752 - mobil +32 498 99 2862)

 1. Miljö: Kommissionen ber Estland följa EU-reglerna om skydd av grundvatten

Kommissionen ber Estland att anpassa sin lagstiftning om skydd av grundvatten mot föroreningar och försämring till grundvattendirektivet. Direktivet hade inte genomförts korrekt, så kommissionen skickade en formell underrättelse den 22 november 2012. De flesta tillkortakommandena rör tekniska detaljer, t.ex. att föroreningar inte är tillräckligt väl definierade. Även om Estland håller med om att lagstiftningen har sina brister, har ännu inget gjorts för att råda bot på dem. Kommissionen skickar därför ett motiverat yttrande, och Estland har nu två månader på sig att agera. I annat fall kan ärendet gå vidare till EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon - tfn +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Miljö: Kommissionen ber Finland införliva EU-reglerna om försöksdjur

Kommissionen ber Finland att införliva EU-reglerna om skydd av försöksdjur i nationell rätt. Syftet med det aktuella direktivet är att så få försöksdjur som möjligt ska användas, och alternativ ska användas när det är möjligt, utan att för den skull göra avkall på kvaliteten på forskningen i EU. Direktivet skulle ha införlivats senast den 10 november 2012. Eftersom Finland missat tidsfristen skickades en formell underrättelse den 31 januari 2013. Visserligen har en rad rättsakter antagits, men kommissionen oroar sig för att vissa av direktivets bestämmelser inte ingår i lagstiftningen, och att ingen lagstiftning för Åland ännu antagits. Kommissionen skickar därför ett motiverat yttrande, och om Finland inte agerar inom två månader kan ärendet gå vidare till EU-domstolen där böter kan utdömas.

(Mer information: J. Hennon - tfn +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Arbetstid: Kommissionen ber Frankrike iaktta sjukhusläkares rätt till begränsning av arbetstiden och viloperioder

Kommissionen har formellt bett Frankrike att iaktta sjukhusläkarnas rätt till en genomsnittlig arbetstid på 48 timmar i veckan och minimiviloperioder efter övertidsarbete nattetid, något som arbetstidsdirektivet (2003/88/EG) kräver. Enligt direktivet får ett EU-land tillåta arbetsgivare att be arbetstagare arbeta mer än 48 timmar i veckan (undantagsregeln) men bara på vissa villkor. Fransk rätt medger detta undantag för läkare på sjukhus men uppfyller inte villkoren i direktivet. För det första kan en läkare i flera olika situationer åläggas att arbeta mer än 48 timmar utan individuellt samtycke, vilket strider mot direktivet. För det andra finns det inget som garanterar att en läkare inte bestraffas om han eller hon vägrar arbeta övertid. För det tredje är reglerna för mätning av sjukhusläkares övertid oklara, vilket i praktiken leder till att läkare åläggs att arbeta för länge. Dessutom innebär de gällande rutinerna i offentliga sjukhus att läkare som kallas in nattetid för nödlägen efter normal arbetstid ibland inte får tillräcklig vila innan de måste tillbaka till arbetet (enligt direktivet har arbetstagare rätt till en minsta viloperiod på 11 timmar i följd under varje 24-timmarsperiod). Kommissionen agerar efter att ha tagit emot ett klagomål. Kommissionens begäran till Frankrike har formen av ett motiverat yttrande inom överträdelseförfarandet. Frankrike har nu två månader på sig att meddela kommissionen om vad man gjort för att följa EU-rätten. I annat fall kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: J. Todd - tfn +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Fri rörlighet för tjänster: Kommissionen ber IRLAND ta bort hinder för reseföretag och resebyråer

Kommissionen ber i dag Irland att följa principen om fri rörlighet för tjänster (artikel 56 i EUF-fördraget, artikel 16 i tjänstedirektivet och artikel 3 i e-handelsdirektivet). Irlands lagstiftning och förvaltningsrutiner kräver att reseföretag och resebyråer från andra EU-länder som tillhandahåller tjänster i Irland skaffar ett irländskt tillstånd, ställer en irländsk garanti, har det minimikapital som irländsk rätt kräver och uppger en postadress i Irland. De här bestämmelserna tar inte hänsyn till att företagen redan har rätt att tillhandahålla tjänster i andra EU-länder och redan lyder under insolvensskyddskrav i det land där de är etablerade enligt direktivet om paketresor. Företagen har därför rätt att tillfälligt tillhandahålla tjänster från andra EU-länder i Irland (även elektroniskt) utan att behöva drabbas av omotiverade eller orimliga krav. Eftersom Irland ännu inte har ändrat dessa bestämmelser riktar nu kommissionen ett motiverat yttrande till Irland om att följa EU-rätten. Om Irland inte rättar sig efter EU-lagstiftningen inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen. Se även http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm

(Mer information: C. Hughes - tfn +32 2 2964450 - mobil +32 498 964450)

 1. Luftfart: Kommissionen ber Irland införa ett system med påföljder vid missbruk av avgångs- och ankomsttider (slottar)

Kommission ber Irland att inom två månader meddela vad man gjort för att följa EU-reglerna om fördelning av avgångs- och ankomsttider (slottar) på flygplatser. Irland måste införa ett system för påföljder vid missbruk av slottar, ett krav i slottförordningen. Slottar används för att fördela begränsad kapacitet (t.ex. startbanor och terminalutrymme) vid de mest trafikerade europeiska flygplatserna. Enligt slottförordningen ska medlemsstaterna se till att det finns effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder att ta till mot avsiktligt och upprepat agerande som kan störa andra flygbolag vid en flygplats eller hindra planeringen av flygplatsens verksamhet. Det händer t.ex. när flygbolag flyger på tider som avviker väsentligt från deras slottar eller när de använder större flygplan än vad som godkänts för slotten. Slottförordningen håller på att ses över som en del av flygplatspaketet. Se även: IP - Memo

(Mer information: H. Kearns - tfn +32 229 87638 - mobil +32 498 98 7638)

 1. Kommissionen griper in mot Rumänien i fråga om egenföretagares rättigheter

Kommissionen skickar i dag ett motiverat yttrande till Rumänien eftersom landet underlåtit att helt genomföra direktivet om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare. Direktivet skulle ha genomförts senast den 5 augusti 2012 och Rumänien fick en formell underrättelse i september 2012. Hittills har Rumänien bara delvis införlivat direktivet. Man har anmält en rad åtgärder till kommissionen, men mer krävs för att direktivet ska bli helt genomfört.

Direktivet om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare (2010/41/EU) garanterar social trygghet för miljoner arbetande kvinnor och stärker därigenom kvinnligt företagande. Enligt direktivet garanteras kvinnliga egenföretagare och medhjälpande makar eller sambor till egenföretagare föräldrapenning och mammaledigt i minst 14 veckor om de vill. För närvarande är bara en tredjedel av företagarna kvinnor. Om Rumänien inte lämnar något tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: M. Andreeva - tfn +32 229 91382 - mobil +32 498 99 1382)

 1. Redovisning: Kommissionen ber RUMÄNIEN ändra regler

Kommissionen ber i dag Rumänien att ändra sina regler om värdering och redovisning av inköpta skulder så att de stämmer överens med EU-rätten. Enligt EU:s lagstiftning ska i princip poster i årsredovisningen värderas efter inköpspris eller produktionskostnad. Enligt rumänsk lagstiftning ska däremot traderade skulder redovisas till nominellt värde i mottagarens bokföring. EU-rätten medger inga undantag som gör att inköpta skulder skulle kunna redovisas till nominellt värde. Kommissionen riktar därför ett motiverat yttrande till Rumänien om att landet bör följa EU-reglerna helt och fullt. Om Rumänien inte agerar inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

Se även:

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/legal_framework/index_en.htm

(Mer information: C. Hughes - tfn +32 2 2964450 - mobil +32 498 964450)

 1. Skatt: Kommissionen ber Rumänien ändra rutiner för momsåterbetalning

Kommissionen ber formellt Rumänien att ändra sina förvaltningsrutiner för momsåterbetalning. Nästan alla ansökningar om momsåterbetalning regleras systematiskt efter en orimlig lång tid, ibland mer än 180 dagar. Det stämmer inte överens med EU:s momsregler som säger att moms ska återbetalas snabbt och inte belasta skattebetalarna. Visserligen har EU-länderna visst utrymme att sätta upp sina egna villkor för återbetalning, men de rumänska skattebetalarna drabbas av moms under alltför lång tid med det nuvarande systemet.

Kommissionens begäran har formen av ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet). Om Rumänien inte lämnar något tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: E. Traynor - tfn +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Skatt: Kommissionen ber Rumänien se över skatteregler om inkomst av tjänst för icke-bosatta

Kommissionen ber officiellt Rumänien att ändra sin diskriminerande skattebehandling av inkomst av tjänst för personer som inte är fast bosatta i Rumänien.

Rumänsk rätt låter inte icke-bosatta som arbetar och tjänar all eller merparten av sin inkomst i Rumänien att göra personliga avdrag eller familjeavdrag. Detta kan leda till orättvis högre skatt i Rumänien, eftersom skattebetalarnas personliga situation riskerar att lämnas utan beaktande både i deras hemland, där inte har tillräckligt hög beskattningsbar inkomst, och i Rumänien där de är anställda.

Kommissionen anser att de rumänska bestämmelserna strider mot principen om fri rörlighet för arbetstagare enligt EU-fördragen och EU-domstolens rättspraxis. Där framgår nämligen att icke-bosatta skattebetalare som tjänar in all eller merparten av sin inkomst i ett EU-land ska behandlas likadant som bosatta skattebetalare (mål C 279/93 Schumacker).

Kommissionens begäran har formen av ett motiverat yttrande. Om Rumänien inte lämnar något tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: E. Traynor - tfn +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Miljö: Kommissionen ber Slovakien skydda fåglar

Kommissionen ber Slovakien att anpassa sin jaktlagstiftning till fågeldirektivet. Trots minskande bestånd av vilda fåglar gjorde Slovakien sina jaktregler mindre stränga 2009. Kommissionen skickade en formell underrättelse i frågan den 27 februari 2012, och även om flera frågor har lösts kvarstår andra. Slovakien lovade att införa jaktförbud i vissa delar av de skyddade områdena Dunajské luhy och Záhorské Pomoravie för att stoppa minskningen av bestånden av grågås, sädgås och bergand, men ändringarna är ännu inte antagna. Kommissionen skickar därför ett motiverat yttrande. Om Slovakien inte gör något inom två månader kan ärendet gå vidare till EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon - tfn +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Miljö: Kommissionen ber SPANIEN stoppa grundvattenuttag tills en ordentlig miljökonsekvensbedömning är färdig

Kommissionen ber Spanien att följa habitatdirektivet och direktivet om bedömning av inverkan på miljön. Kommissionen oroar sig för att Spanien har gett tillstånd till ett konstbevattningsprojekt i provinsen Jaén i Andalusien med vatten från naturreservatet Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas utan att göra en ordentlig bedömning av hur uttaget påverkar vattenresurser, livsmiljöer och arter i området. Kommissionen skickade en formell underrättelse den 25 mars 2013. Spanien har visserligen satt en preliminär gräns för vattenuttaget, men kommissionen är inte övertygad om att det räcker för att skydda området, och skickar därför ett motiverat yttrande. Om Spanien inte agerar inom två månader kan ärendet gå vidare till EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon - tfn +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Miljö: Kommissionen ber Sverige följa EU-reglerna om batteriavfall

Kommissionen ber Sverige att se till att svensk lag om batterier följer EU:s batteridirektiv. I batteridirektivet finns regler för marknadsföring och märkning av batterier som innehåller farliga ämnen, och EU-länderna ska sätta kvantifierbara mål för insamling och återvinning av batterier. Direktivet har dock inte införlivats korrekt i svensk lagstiftning, varför kommissionen skickade en formell underrättelse den 1 oktober 2012. Även om de flesta bristerna har avhjälpts kvarstår dock några. Kommissionen skickar därför ett motiverat yttrande, och om Sverige inte agerar inom två månader kan ärendet gå vidare till EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon - tfn +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Formella underrättelser

 1. Transporter: Kommissionen uppmanar Italien, Cypern och Grekland att genomföra EU:s regler för att minska trängseln i det europeiska luftrummet

I dag begär kommissionen att Italien, Cypern och Grekland snarast ska förklara vilka åtgärder de vidtagit för att inrätta de funktionella luftrumsblock som krävs enligt lagstiftningen om det gemensamma europeiska luftrummet, som antogs 2004, för att reformera EU:s föråldrade flygledningssystem. Avsikten är att de funktionella luftrumsblocken ska ersätta det nuvarande lapptäcket av 27 nationella flygtrafiksblock med ett nät av större regionala block för att öka effektiviteten, sänka kostnaderna och minska utsläppen. Kommissionen vill avvärja en kapacitetskris eftersom antalet flygningar förväntas öka med 50 % under de närmaste 10–20 åren.

(Mer information: IP/13/860 - H. Kearns - tfn +32 229 87 638 - mobil +32 498 98 7638)

 1. Miljö: Kommissionen ber Italien se till att ett stålverk i Taranto följer miljöreglerna

Kommissionen griper in mot Italien för att minska inverkan på miljön av Europas största stålverk Ilva i Taranto.

Efter en rad klagomål från enskilda och organisationer konstaterar kommissionen att Italien inte ser till att Ilva följer EU:s krav på utsläpp från industrin, vilket får allvarliga följder för miljön och för människors hälsa. Italien följer inte heller direktivet om miljöansvar som bygger på principen om att den som förorenar ska betala. På rekommendation av miljökommissionär Janez Potočnik skickar därför kommissionen en formell underrättelse till Italien, och Italien har nu två månader på sig att svara.

(Mer information: IP/13/866 - J. Hennon - tfn +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Avslutade ärenden

 1. Rösträtt: Kommissionen garanterar att EU-medborgare kan rösta i europeiska och lokala val

EU-medborgare får det lättare att utnyttja sin rätt att rösta i EU-val och lokalval när de bor i ett annat EU-land sedan kommissionen vidtagit rättsliga åtgärder. Kommissionen avslutade nämligen i dag överträdelseförfarandet mot Bulgarien för att landet ställer ytterligare krav på icke-bulgariska EU-medborgare som vill rösta eller kandidera i lokala och europeiska val (till exempel att uppge bosättningsbevisets nummer och datum). Efter ändringar av bulgarisk rätt har kommissionen beslutat att avsluta ärendet mot landet. Kommissionen hade sedan 2010 konstaterat liknande hinder för EU-medborgares rösträtt i bosättningslandet i ytterligare tio medlemsstater (Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Litauen, Lettland, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien), men problemen har nu lösts i alla ärenden utom tre. Kommissionen gör detta nu då det är åtta månader kvar till nästa val till Europaparlamentet den 22–25 maj 2014.

(Mer information: IP/13/874 - M. Andreeva - tfn +32 229 91 382 - mobil +32 498 99 1382)


Side Bar