Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 26. septembra 2013

Septembrski paket kršitev: glavne odločitve

PODNEBNA POLITIKA

ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ENERGETIKA

PODJETNIŠTVO

OKOLJE

ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV

NOTRANJI TRG IN STORITVE

PRAVOSODJE

OBDAVČENJE IN CARINSKA UNIJA

PROMET

AT

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

BE

1

 

 

 

 

 

 

3

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

CY

 

1

1

 

1

 

 

 

 

1

DE

 

 

 

1

 

 

 

 

 

EE

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ES

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

FR

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

IT

 

 

1

 

2

 

 

 

 

1

LT

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

PL

1

 

 

 

 

1

 

 

1

RO

 

 

 

 

1

 

1

1

2

 

SE

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SI

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

UK

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Evropska komisija v svojem mesečnem paketu odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti po pravu EU. Odločitve, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovile ustrezno izvajanje prava EU v korist državljanov in podjetij.

Komisija je danes sprejela 220 odločitev, od tega 32 obrazloženih mnenj, 6 zadev pa je predložila Sodišču Evropske unije. V nadaljevanju so povzete glavne odločitve. Več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev v MEMO/12/12.

 1. Zadeve, predložene Sodišču EU

 1. Prosto gibanje delavcev: Komisija se je odločila, da proti Belgiji sproži postopek pred Sodiščem zaradi diskriminacije pri dostopu do delovnih mest v lokalnem javnem sektorju

Evropska komisija se je odločila, da proti Belgiji sproži postopek pred Sodiščem EU zaradi diskriminacijskih pogojev za kandidate, ki želijo delati v lokalnem javnem sektorju v francosko in nemško govorečih regijah ter v bruseljski regiji in ki se niso izobraževali v nizozemščini, francoščini ali nemščini. Zlasti se kandidatovo znanje jezikov prizna le, če pridobi spričevalo, ki ga je izdala belgijska vladna služba za zaposlovanje (SELOR). Druga spričevala niso sprejemljiva dokazila o znanju jezikov.

(Več informacij: IP/13/868 – J. Todd – telefon: +32 22994107 – mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Komisija se je odločila, da proti Belgiji sproži postopek pred Sodiščem zaradi diskriminacijskih določb davka na dediščino

Evropska komisija se je odločila, da proti Belgiji sproži postopek pred Sodiščem EU zaradi davčnih predpisov v regiji Valonija, ki so diskriminatorni in kršijo predpise EU o prostem pretoku kapitala. Komisija meni, da je neobstoj izbire pri vrednotenju delnic, ki kotirajo na borznih trgih zunaj Belgije, diskriminacijski in omejuje prosti pretok kapitala, kot je določen v členu 63 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(Več informacij: IP/13/871 – E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Socialna varnost: Komisija se je odločila, da proti Cipru sproži postopek pred Sodiščem zaradi diskriminacije nekdanjih ciprskih javnih uslužbencev, ki delajo v drugih državah članicah

Evropska komisija se je odločila, da proti Cipru sproži postopek pred Sodiščem EU zaradi uporabe diskriminacijskih pogojev za pokojninske pravice in pravice do neplačanega dopusta v primeru nekdanjih ciprskih javnih uslužbencev, ki delajo v drugi državi članici. Komisija meni, da ti diskriminacijski pogoji pomenijo kršitev predpisov EU o prostem gibanju delavcev.

(Več informacij: IP/13/869 – J. Todd – telefon: +32 22994107 – mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Obdavčenje: Komisija se je odločila, da proti Poljski sproži postopek pred Sodiščem zaradi znižane stopnje DDV za medicinske in protipožarne izdelke

Evropska komisija se je odločila, da proti Poljski sproži postopek pred Sodiščem EU zaradi nezakonite uporabe znižane stopnje DDV za splošno medicinsko opremo in farmacevtske izdelke. Države članice lahko po direktivi EU o DDV uporabijo znižano stopnjo DDV za medicinsko opremo in druge naprave, če te izpolnjujejo dva pogoja: namenjene morajo biti lajšanju ali zdravljenju invalidnosti in izključno osebni rabi invalidne osebe. Poljska presega področje uporabe teh določb, saj znižano stopnjo DDV priznava za medicinsko opremo za splošno uporabo, na primer opremo, ki se uporablja v bolnišnicah, ter nekatere nemedicinske farmacevtske izdelke, kot so razkužila in izdelki za dobro počutje.

(Več informacij: IP/13/870 – E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Javno zdravje: Komisija se je odločila, da proti Poljski sproži postopek pred Sodiščem, ker ni zagotovila skladnosti z zakonodajo EU o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic

Komisija se je danes odločila, da proti Poljski sproži postopek pred Sodiščem EU, ker v nacionalno zakonodajo ni prenesla predpisov EU o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic. Čeprav je Komisija Poljsko že večkrat pozvala, naj dokonča ta prenos, navedena država tega do zdaj še ni storila.

(Več informacij: IP/13/873 – F. Vincent – telefon: +32 22987166 – mobilni telefon: +32 498987166)

 1. Obrazložena mnenja

 1. Energijska učinkovitost stavb: sedem držav članic pozvanih, naj sprejmejo nacionalne ukrepe o energijski učinkovitosti stavb

Komisija je Avstriji, Cipru, Estoniji, Litvi, Luksemburgu, Madžarski in Združenemu kraljestvu poslala uradne zahteve, naj zagotovijo popolno skladnost s svojimi obveznostmi iz zakonodaje EU o energijski učinkovitosti stavb (Direktiva 2010/31/EU). Tem državam članicam je poslala obrazložena mnenja in jih v njih pozvala, naj ji priglasijo vse ukrepe za prenos Direktive, ki jo je bilo treba v nacionalno zakonodajo prenesti do 9. julija 2012. Če v dveh mesecih ne bodo izpolnile svojih zakonskih obveznosti, se lahko Komisija odloči zadeve predložiti Sodišču. V skladu s to direktivo morajo države članice določiti in uveljaviti minimalne zahteve glede energijske učinkovitosti stavb, zagotoviti certificiranje energijske učinkovitosti stavb ter zahtevati redne preglede ogrevalnih in klimatskih sistemov. Poleg tega morajo zagotoviti, da bodo od leta 2021 vse nove stavbe tako imenovane „skoraj nič-energijske stavbe“. Komisija je septembra 2012 začela postopke za ugotavljanje kršitev proti 24 državam članicam, ki ji niso priglasile nacionalnih ukrepov za prenos Direktive v nacionalno zakonodajo. Obrazložena mnenja so bila januarja 2013 že poslana Italiji, Grčiji, Portugalski in Bolgariji, aprila 2013 Španiji in Sloveniji, junija 2013 pa Belgiji, Nemčiji, Finski, Franciji, Latviji, Poljski in Nizozemski. Več informacij: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm.

(Več informacij: M. Holzner – telefon: +32 22960196 – mobilni telefon: +32 498982280)

 1. Okolje: Komisija poziva štiri države članice, naj uzakonijo predpise EU o industrijskih emisijah

Evropska komisija poziva Italijo, Ciper, Slovenijo in Romunijo, naj ji pošljejo informacije o tem, kako je zakonodaja EU o industrijskih emisijah prenesena v njihovo nacionalno zakonodajo. Z novo direktivo o industrijskih emisijah se nadomeščajo in posodabljajo starejši predpisi za preprečevanje, zmanjševanje in čim večjo odpravo onesnaževanja, ki je posledica industrijskih dejavnosti, navedeno direktivo pa je bilo treba v nacionalno zakonodajo prenesti do 7. januarja 2013. Zadevne države članice so ta rok zamudile, zato so jim bili 21. marca 2013 poslani uradni opomini. Komisija se jim je zdaj odločila poslati obrazložena mnenja. Če četverica držav v dveh mesecih ne bo ukrepala, se lahko zadeve predložijo Sodišču EU, ki lahko naloži denarne kazni.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Podnebne spremembe: Komisija poziva Poljsko in Slovenijo, naj sprejmeta nacionalne ukrepe za spremenjeni sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v EU

Komisija je danes Poljski in Sloveniji poslala uradni zahtevi, naj ji priglasita ukrepe za prenos Direktive 2009/29/ES, s katero se uvaja reforma sistema EU za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov.

Sistem EU za trgovanje z emisijami je temelj politike Evropske unije za boj proti podnebnim spremembam in njeno ključno orodje za stroškovno učinkovito zmanjšanje industrijskih emisij toplogrednih plinov.

Države članice so pravno obvezane to direktivo v nacionalno zakonodajo prenesti do 31. decembra 2012. Poljska in Slovenija do zdaj nista priglasili ukrepov za prenos. Zato ju danes Komisija z obrazloženima mnenjema (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev) poziva, naj zagotovita skladnost z zakonodajo EU.

(Več informacij: I. Valero Ladron – telefon: +32 22964971 – mobilni telefon: +32 498964971)

 1. Obnovljiva energija: Italija in Španija pozvani, naj zagotovita skladnost s predpisi EU o obnovljivi energiji

Komisija je Italiji in Španiji poslala uradni zahtevi, naj ukrepata in zagotovita popolno skladnost s predpisi EU o obnovljivi energiji. Državama je poslala obrazloženi mnenji, ker je nista obvestili o popolnem prenosu direktive o obnovljivih virih energije (Direktiva 2009/28/ES). To so morale države članice prenesti do 5. decembra 2010. Vendar Italija in Španija Komisije nista obvestili o vseh potrebnih ukrepih za popoln prenos te direktive v nacionalno zakonodajo. Če v dveh mesecih ne bosta izpolnili svojih zakonskih obveznosti, se lahko Komisija odloči zadevi predložiti Sodišču. Zadevni obrazloženi mnenji dopolnjujeta 17 podobnih postopkov, ki se nanašajo na Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Ciper, Češko republiko, Estonijo, Finsko, Francijo, Madžarsko, Grčijo, Irsko, Luksemburg, Malto, Poljsko, Slovenijo, Latvijo in Nizozemsko. V skladu z Direktivo mora vsaka država članica dosegati posamezne cilje za skupni delež obnovljive energije v porabi energije. Za dosego teh ciljev morajo države članice določiti pravila, na primer za izboljšanje dostopa do omrežij za električno energijo iz obnovljivih virov, upravne postopke in postopke načrtovanja ter obveščanje in usposabljanje inštalaterjev. Kadar se za doseganje cilja v zvezi s prometom uporabljajo biogoriva, morajo ta poleg tega izpolnjevati vrsto trajnostnih zahtev, ki jih je prav tako treba vključiti v nacionalno zakonodajo. Več informacij: http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

(Več informacij: M. Holzner – telefon: +32 22960196 – mobilni telefon: +32 498982280)

 1. Okolje: Komisija poziva Avstrijo, naj uzakoni tehnična pravila EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Evropska komisija poziva Avstrijo, naj ji pošlje informacije o tem, kako je zakonodaja EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi prenesena v avstrijsko nacionalno zakonodajo. Avstrija ni prenesla izjem za nekatere naprave, ki vsebujejo svinec ali kadmij. Zadevni direktivi je bilo treba v nacionalno zakonodajo prenesti do 2. januarja 2013. Potem ko je Avstrija zamudila prvotni rok, ji je Komisija 21. marca 2013 poslala uradni opomin. Ker pomanjkljivosti še vedno niso bile popravljene, se je Komisija zdaj odločila poslati obrazloženo mnenje. Če Avstrija v dveh mesecih ne bo ukrepala, se lahko zadeva predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Komisija poziva Belgijo, naj odpravi obdavčenje tujih kolektivnih naložbenih podjemov

Evropska komisija je Belgiji poslala uradno zahtevo, naj spremeni predpise, ki jih uporablja za letni davek na tuje kolektivne naložbene podjeme.

Z belgijsko zakonodajo se letni davek po znižani stopnji priznava samo kolektivnim naložbenim podjemom belgijskega prava. Rezultat tega je manj ugodno obravnavanje podobnih kolektivnih naložbenih podjemov, ki jih ureja pravo drugih držav članic EU ali držav EGP.

Komisija meni, da so belgijski davčni predpisi v nasprotju s svobodo ustanavljanja in prostim pretokom kapitala, ki ju določata Pogodbi EU (člena 56 in 63 Pogodbe o delovanju Evropske unije). Zato Belgijo poziva, naj spremeni svojo zakonodajo.

Zadevni kolektivni naložbeni podjemi so kolektivni naložbeni podjemi tujega prava, katerih en ali več razdelkov ali razredov vrednostnih papirjev se zbira izključno pri institucionalnih ali poslovnih vlagateljih, ki delujejo v svojem imenu, ter katerih vrednostne papirje lahko kupujejo samo ti vlagatelji.

Zahteva Komisije ima obliko obrazloženega mnenja. Če Belgija svoje zakonodaje ne bo uskladila v dveh mesecih, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Komisija poziva Belgijo, naj odpravi diskriminacijsko obdavčenje nekaterih donacij

Evropska komisija je Belgiji poslala uradno zahtevo, naj spremeni davčno ureditev, ki jo regija Valonija uporablja za donacije v zvezi z nekaterimi enotami premoženja kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) iz drugih držav članic EU ali drugih držav EGP.

Belgijska zakonodaja določa uporabo znižane stopnje samo za donacije enot premoženja belgijskih KNPVP zaprtega tipa in belgijskih zasebnih KNPVP (ki zbirajo kapital brez pospeševanja prodaje enot svojega premoženja javnosti), ne pa tudi za donacije enot premoženja podobnih KNPVP iz preostale EU.

Komisija meni, da so belgijski davčni predpisi v nasprotju s prostim pretokom kapitala, ki ga določata Pogodbi EU (člen 63 Pogodbe o delovanju Evropske unije). Zato Belgijo poziva, naj spremeni svojo zakonodajo.

Zahteva Komisije ima obliko obrazloženega mnenja. Če Belgija svoje zakonodaje ne bo uskladila v dveh mesecih, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Podjetništvo: Komisija poziva Nemčijo, naj zagotovi skladnost s predpisi EU o prodaji izdelkov s kemičnimi zmesmi, ki vsebujejo MDI

Evropska komisija je uradno pozvala Nemčijo, naj prilagodi svoj zakon o kemikalijah s spremembo ureditve za prodajo izdelkov (zmesi), ki vsebujejo snov MDI. Ta je pogosta v izdelkih, ki jih uporabljajo potrošniki, ki se radi lotevajo projektov „naredi sam“. Običajno je prosto dostopen v trgovinah s proizvodi za gradnjo in dom, in sicer v izdelkih, kot so enokomponentne pene, termoplastična lepila in drugi izdelki za lepljenje, sistemi tesnilnih mas/polnil v kartušah ter barve za ročni nanos.

Uredba REACH (1907/2006/ES) Evropske unije določa, da se lahko zmesi, ki vsebujejo snov MDI, varno dajo na trg za širšo javnost, če njihova embalaža vsebuje zaščitne rokavice in posebna zdravstvena opozorila za potrošnike. Zadevni nemški zakon (odlok o prepovedi kemikalij) to presega, saj določa, da potrošniki izdelkov z zmesmi, ki vsebujejo MDI, ne smejo kupovati v prosti prodaji, poleg tega pa se z njim trgovcem na drobno nalagajo dodatni pogoji za prodajo. Komisija meni, da Nemčija z naložitvijo strožjih ukrepov, kot se zahtevajo z zakonodajo EU, krši uredbo REACH.

Poziv Komisije, naj Nemčija spremeni svoj zakon, ima obliko obrazloženega mnenja. Če Nemčija svoje zakonodaje ne bo uskladila v dveh mesecih, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: C. Corazza – telefon: +32 22951752 – mobilni telefon: +32 498992862)

 1. Okolje: Komisija poziva Estonijo, naj uzakoni predpise EU o onesnaževanju podzemne vode

Evropska komisija poziva Estonijo, naj nacionalne zakone o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem uskladi z direktivo o podzemni vodi. Analiza estonske zakonodaje je pokazala, da ta direktiva ni bila pravilno prenesena, Komisija pa je zadevni državi 22. novembra 2012 poslala uradni opomin. Večina pomanjkljivosti se nanaša na tehnične podrobnosti, kot so nenatančnosti v opredelitvah onesnaževal. Čeprav se Estonija z očitki o pomanjkljivostih strinja, ukrepi za njihovo popravo niso bili sprejeti. Komisija se je zato odločila poslati obrazloženo mnenje, Estonija pa mora v dveh mesecih ukrepati. V nasprotnem primeru se lahko zadeva predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Okolje: Komisija poziva Finsko, naj prenese predpise EU o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene

Evropska komisija poziva Finsko, naj v nacionalno zakonodajo prenese zakonodajo EU o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene. Z zadevno direktivo naj bi se čim bolj zmanjšala uporaba živali v poskusih, poleg tega pa se z njo zahteva uporaba alternativnih metod, kadar so mogoče, ob zagotavljanju ohranjanja najvišje kakovosti raziskav v EU. Direktivo je bilo treba v nacionalno zakonodajo prenesti do 10. novembra 2012. Ker je Finska ta rok zamudila, ji je bil 31. januarja 2013 poslan uradni opomin. Čeprav so bili sprejeti številni zakonodajni akti, je Komisija zaskrbljena zaradi dejstva, da nekatere določbe Direktive niso bile vključene v zakonodajo in da je še vedno treba sprejeti zakonodajo, ki bo pokrivala Alandske otoke. Zato se je Komisija odločila poslati obrazloženo mnenje, in če Finska v dveh mesecih ne bo ukrepala, se lahko zadeva predloži Sodišču EU, ki lahko naloži denarne kazni.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Delovni čas: Komisija poziva Francijo, naj spoštuje pravice zdravnikov v bolnišnicah do omejenega delovnega časa in minimalnega časa počitka

Evropska komisija je Franciji poslala uradno zahtevo, naj spoštuje pravice zdravnikov v bolnišnicah do 48-urnega povprečnega tedenskega delovnega časa in minimalnega časa počitka po nadurnem nočnem delu, kot se zahteva z direktivo o delovnem času (2003/88/ES). V skladu s to direktivo lahko država članica delodajalcu dovoli, da delavca zaprosi, naj dela prek meje 48 ur (tako imenovano „izvzetje“), vendar samo, če so izpolnjeni nekateri pogoji. Francoska zakonodaja omogoča to izvzetje za zdravnike v bolnišnicah, vendar ne izpolnjuje pogojev, ki se zahtevajo z Direktivo. Prvič, od zdravnika se lahko v več okoliščinah brez njegove posamične privolitve zahteva, naj dela prek meje 48 ur, kar je v nasprotju z Direktivo. Drugič, francoska zakonodaja ne vsebuje jamstev, s katerimi bi bili zdravniki zaščiteni pred sankcijami, če zavrnejo nadurno delo. Tretjič, predpisi za merjenje delovnega časa zdravnikov v bolnišnicah so nejasni, tako da so zdravniki v praksi primorani v nadurno delo. Poleg tega sedanje prakse v javnih bolnišnicah pomenijo, da si zdravniki, ki so ponoči poklicani na delo za obravnavo nujnih primerov, včasih ne morejo privoščiti zadostnega počitka, preden se morajo vrniti v službo (z Direktivo se delavcem zagotavlja pravica do minimalnega dnevnega počitka 11 zaporednih ur vsakih 24 ur). Komisija je ukrepala po prejemu pritožbe. Njena zahteva je bila Franciji poslana v obliki obrazloženega mnenja v okviru postopka EU za ugotavljanje kršitev. Francija mora Komisiji v dveh mesecih priglasiti ukrepe, sprejete za zagotovitev skladnosti z zakonodajo EU. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči zadevo predložiti Sodišču EU.

(Več informacij: J. Todd – telefon: +32 22994107 – mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Prosti pretok storitev: Komisija poziva Irsko, naj odpravi ovire za organizatorje potovanj in potovalne agencije

Evropska komisija je danes pozvala Irsko, naj upošteva načelo prostega pretoka storitev glede organizatorjev potovanj in potovalnih agencij (člen 56 PDEU, člen 16 direktive o storitvah, člen 3 direktive o elektronskem poslovanju). V irski zakonodaji in upravni praksi se od organizatorjev potovanj in potovalnih agencij iz drugih držav članic, ki nameravajo zagotavljati storitve na Irskem, zahtevajo pridobitev irskega dovoljenja, vpis irske obveznice, minimalni kapital, ki se zahteva po irskem pravu, in navedba poštnega naslova na Irskem. S temi določbami se ne upošteva dejstvo, da so taki ponudniki storitev upravičeni do zagotavljanja storitev v drugih državah članicah in da zanje že v državi članici sedeža veljajo zahteve glede zaščite v primeru insolventnosti, in sicer na podlagi na podlagi direktive o paketnem potovanju. Zato bi morali imeti taki ponudniki storitev iz EU na Irskem pravico začasno zagotavljati čezmejne storitve (tudi elektronsko), ne da bi zanje veljale neupravičene ali nesorazmerne zahteve. Ker Irska teh določb še ni spremenila, jo Komisija z obrazloženim mnenjem poziva, naj ukrepa za zagotovitev popolne skladnosti s predpisi EU. Če irski organi v dveh mesecih ne bodo priglasili ukrepov, sprejetih za zagotovitev skladnosti z zakonodajo EU,, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU. Več informacij: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm

(Več informacij: C. Hughes – telefon: +32 22964450 – mobilni telefon: +32 498964450)

 1. Zračni promet: Komisija poziva Irsko, naj zagotovi sistem sankcij za zlorabo slotov na letališčih

Evropska komisija je pozvala Irsko, naj ji v dveh mesecih priglasi ukrepe, sprejete za uskladitev s predpisi EU o dodeljevanju slotov na letališčih. Irska mora uvesti sistem sankcij za kaznovanje zlorabe slotov na letališčih, kot se zahteva z uredbo o slotih. Letališki sloti se uporabljajo za dodeljevanje omejenih letaliških zmogljivosti (vzletno‑pristajalna steza, terminalski prostor) na najbolj obremenjenih letališčih v Evropi. Z uredbo EU o slotih se od držav članic zahteva, naj zagotovijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije za ukrepanje proti večkratnemu in namernemu ravnanju, ki lahko povzroči motnje za druge letalske družbe na letališču in ovira učinkovito načrtovanje letaliških operacij. To se na primer zgodi, kadar letalske družbe brez utemeljenega razloga opravljajo lete ob času, ki se znatno razlikuje od dodeljenega slota, ali kadar uporabijo večji tip zrakoplova od tistega, za katerega je bil slot dodeljen. Uredba EU o slotih se trenutno izboljšuje v okviru svežnja za letališča. Več informacij: IPMemo

(Več informacij: H. Kearns – telefon: +32 22987638 – mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Evropska komisija nadaljuje postopek proti Romuniji v zvezi s pravicami samozaposlenih

Komisija je danes Romuniji poslala obrazloženo mnenje, ker ni v celoti prenesla direktive o enakosti moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost. Rok za prenos se je iztekel 5. avgusta 2012, Romuniji pa je bil septembra 2012 poslan uradni opomin. Do zdaj je Direktivo v nacionalno zakonodajo prenesla le delno. Komisiji je priglasila več ukrepov za prenos, vendar so za popoln prenos še vedno potrebni dodatni ukrepi.

Z direktivo o samozaposlenih delavcih in zakoncih, ki jim pomagajo (2010/41/EU) se milijonom žensk na trgu dela zagotavljajo pravice do socialnega varstva in krepi žensko podjetništvo. Na podlagi teh predpisov imajo samozaposlene delavke in zakonske ali življenjske partnerke samozaposlenih delavcev pravico do nadomestila za materinstvo in najmanj 14 tednov dopusta, če ga želijo. Trenutno je med podjetniki samo tretjina žensk. Če se Romunija v dveh mesecih ne bo zadovoljivo odzvala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: M. Andreeva – telefon: +32 22991382 – mobilni telefon: +32 498991382)

 1. Predpisi o računovodskem poročanju: Komisija poziva Romunijo, naj spremeni računovodske predpise

Evropska komisija je danes pozvala Romunijo, naj predpise o valorizaciji in računovodstvu odkupljenih dolžniških terjatev uskladi z zakonodajo EU. V skladu z njo se postavke, prikazane v letnih računovodskih izkazih, praviloma valorizirajo po metodi, ki temelji na načelu nakupne cene ali proizvodnih stroškov. Na podlagi romunske računovodske zakonodaje pa je treba prenesene dolžniške terjatve v poslovnih knjigah in evidencah prevzemnika prikazati z uporabo nominalne vrednosti terjatev. Zakonodaja EU ne vsebuje odstopanja, na podlagi katerega bi bilo dovoljeno za namene računovodstva uporabiti nominalno vrednost odkupljenih dolžniških terjatev. Zato Komisija Romunijo z obrazloženim mnenjem poziva, naj ukrepa za zagotovitev popolne skladnosti s predpisi EU. Če romunski organi v dveh mesecih ne bodo priglasili ukrepov, sprejetih za zagotovitev skladnosti z zakonodajo EU, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/legal_framework/index_en.htm.

(Več informacij: C. Hughes – telefon: +32 22964450 – mobilni telefon: +32 498964450)

 1. Obdavčenje: Komisija poziva Romunijo, naj spremeni svojo prakso glede vračil DDV

Evropska komisija je Romuniji poslala uradno zahtevo, naj spremeni upravno prakso glede vračil DDV. Skoraj vsi zahtevki za vračilo DDV se sistematično poravnavajo z nerazumnimi zamudami, tako da postopek včasih traja več kot 180 dni. Ta praksa ni v skladu s predpisi EU o DDV, ki določajo, da mora biti DDV povrnjen hitro, tako da se ne ustvarja breme za davkoplačevalce. Čeprav imajo države članice pri določanju pogojev za vračila nekaj manevrskega prostora, romunski davkoplačevalci zaradi sedanjih zamud predolgo nosijo breme DDV.

Zahteva Komisije ima obliko obrazloženega mnenja (druga faza postopka za ugotavljanje kršitev). Če se Romunija v dveh mesecih ne bo zadovoljivo odzvala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Obdavčenje: Komisija poziva Romunijo, naj pregleda svoje davčne predpise o dohodkih nerezidentov iz zaposlitve

Evropska komisija je uradno pozvala Romunijo, naj spremeni diskriminacijsko davčno obravnavo dohodkov nerezidentov iz zaposlitve.

Romunska zakonodaja posameznikom nerezidentom, ki so zaposleni in večino ali vse svoje dohodke ustvarijo v Romuniji, ne omogoča uveljavljanja osebnih in družinskih olajšav. To lahko privede do nepravičnega višjega obdavčenja v Romuniji, saj obstaja tveganje, da osebne in družinske okoliščine davčnega zavezanca ne bodo upoštevane ne v državi stalnega prebivališča, v kateri nima zadostnih obdavčljivih dohodkov, ne v Romuniji kot državi zaposlitve.

Po mnenju Komisije so te romunske določbe v nasprotju z načelom prostega gibanja delavcev, zagotovljenim v Pogodbah EU in sodni praksi Unije, s katero je bilo določeno, da morajo biti davčni zavezanci nerezidenti, ki vse ali večino svojih dohodkov ustvarijo v državi članici EU, deležni enakega obravnavanja kot davčni zavezanci rezidenti (sodba Sodišča v zadevi Schumacker, C-279/93).

Zahteva Komisije ima obliko obrazloženega mnenja. Če se Romunija v dveh mesecih ne bo zadovoljivo odzvala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Okolje: Komisija poziva Slovaško k varstvu ptic

Evropska komisija poziva Slovaško republiko, naj zakonodajo o lovstvu uskladi z direktivo o pticah. Slovaška je kljub vse manjšim populacijam prosto živečih ptic leta 2009 omilila predpise o lovstvu. Komisija ji je 27. februarja 2012 v zvezi s tem poslala uradni opomin, in čeprav je bilo več težav odpravljenih, nekateri pomisleki ostajajo. Slovaška je obljubila, da bo na zavarovanih območjih Dunajske luhy in Zahorske pomoravie vzpostavila nelovna območja za zaustavitev zmanjševanja populacij sive gosi, njivske gosi in ptic iz rodu Spermophaga, vendar spremembe še niso bile sprejete. Zato se je Komisija odločila poslati obrazloženo mnenje. Če Slovaška v dveh mesecih ne bo ukrepala, se lahko zadeva predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Okolje: Komisija poziva Španijo, naj ustavi črpanje podzemne vode, dokler ne bo končana ustrezna študija vplivov na okolje

Evropska komisija poziva Španijo, naj upošteva direktivo o habitatih in direktivo o presoji vplivov na okolje. Zaskrbljena je, ker je Španija v provinci Jaén (Andaluzija) odobrila namakalni projekt z vodo z zavarovanega območja Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, ne da bi ustrezno presodila vplive zajetja na vodne vire, naravne habitate in vrste na območju. Komisija je Španiji 25. marca 2013 poslala uradni opomin. Čeprav je Španija začasno omejila črpanje vode, Komisija ni prepričana, da ukrep zadošča za zaščito območja, zato se je odločila zadevni državi poslati obrazloženo mnenje. Če Španija v dveh mesecih ne bo ukrepala, se lahko zadeva predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Okolje: Komisija poziva Švedsko, naj uzakoni predpise EU o odpadnih baterijah

Evropska komisija poziva Švedsko, naj zagotovi, da bo njena zakonodaja o odpadnih baterijah in akumulatorjih v skladu z direktivo EU o baterijah. V tej direktivi so navedena pravila o trženju in označevanju baterij, ki vsebujejo nevarne snovi, poleg tega pa se z njo državam članicam nalaga obveznost, da za baterije in akumulatorje določijo količinsko opredeljene cilje zbiranja in recikliranja. Analiza švedske zakonodaje je pokazala, da Direktiva ni bila pravilno prenesena, Komisija pa je zadevni državi 1. oktobra 2012 poslala uradni opomin. Čeprav je bila večina pomanjkljivosti popravljena, nekatere spremembe še niso bile sprejete. Zato se je Komisija odločila poslati obrazloženo mnenje, in če Švedska v dveh mesecih ne bo ukrepala, se lahko zadeva predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Uradni opomini

 1. Promet: Komisija poziva Italijo, Ciper in Grčijo k izvajanju predpisov EU za zmanjšanje preobremenjenosti evropskega zračnega prostora

Evropska komisija je danes pozvala Italijo, Ciper in Grčijo, naj nemudoma pojasnijo ukrepe, sprejete za vzpostavitev funkcionalnih blokov zračnega prostora (FAB), kot to zahteva zakonodaja o enotnem evropskem nebu iz leta 2004, da bi se reformiral zastareli evropski sistem za nadzor zračnega prometa. Trenutno mrežo 27 nacionalnih blokov zračnega prometa naj bi funkcionalni bloki zračnega prostora nadomestili z mrežo večjih, regionalnih blokov, kar bi povečalo učinkovitost ter zmanjšalo stroške in emisije. Komisija želi preprečiti pomanjkanje zmogljivosti v luči napovedi, da se bo v naslednjih 10 do 20 letih število letov povečalo za 50 %.

(Več informacij: IP/13/860 – H. Kearns – telefon: +32 22987638 – mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Okolje: Komisija poziva Italijo, naj delovanje jeklarne v Tarantu prilagodi okoljskim standardom

Evropska komisija je ukrepala zoper Italijo z namenom, da bi se zmanjšal okoljski vpliv jeklarne ILVA v Tarantu, ki je največja evropska železarna in jeklarna. Na podlagi več pritožb državljanov in nevladnih organizacij je Komisija ugotovila, da Italija ne zagotavlja spoštovanja zahtev EU o industrijskih emisijah, kar povzroča resne posledice za zdravje in okolje. Italija tudi ne upošteva Direktive o okoljski odgovornosti, ki določa načelo „onesnaževalec plača“. Na priporočilo evropskega komisarja Janeza Potočnika je Komisija Italiji izdala uradni opomin in ji za odgovor dala na voljo dva meseca.

(Več informacij: IP/13/866 – J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Zaključeni postopki

 1. Volilne pravice: Komisija z ukrepanjem zagotavlja, da lahko državljani EU glasujejo na evropskih in lokalnih volitvah

Po postopku Evropske komisije bodo državljani Evropske unije, ki živijo v drugi državi članici EU, lažje uveljavljali volilno pravico na evropskih in lokalnih volitvah. Novica prihaja po tem, ko je Komisija danes končala postopek za ugotavljanje kršitev proti Bolgariji zaradi uporabe dodatnih zahtev za nebolgarske državljane EU, ki želijo glasovati ali kandidirati na lokalnih in evropskih volitvah (na primer zahteve, da morajo predložiti številko in datum potrdila o prebivališču). Po spremembah bolgarske zakonodaje se je Komisija odločila končati postopek proti državi. Podobne ovire za uveljavljanje volilne pravice državljanov EU v njihovi državi prebivanja je od leta 2010 ugotovila še v desetih državah članicah (na Cipru, v Češki republiki, Estoniji, na Madžarskem, v Litvi, Latviji, na Poljskem, v Romuniji, Sloveniji in na Slovaškem), vendar so bile te ovire razen v treh še nerešenih zadevah že odpravljene. Poteza prihaja osem mesecev pred naslednjimi volitvami v Evropski parlament, ki bodo med 22. in 25. majem 2014.

(Več informacij: IP/13/874 – M. Andreeva – telefon: +32 22991382 – mobilni telefon: +32 498991382)


Side Bar