Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

NOTĂ

Bruxelles, 26 septembrie 2013

Pachetul de măsuri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor adoptat în luna septembrie: principalele decizii

POLITICI CLIMATICE

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

ENERGIE

ÎNTREPRINDERI

MEDIU

SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR

PIAȚA INTERNĂ ȘI SERVICII

JUSTIȚIE

IMPOZITARE ȘI UNIUNE VAMALĂ

TRANSPORTURI

AT

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

BE

1

 

 

 

 

 

 

3

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

CY

 

1

1

 

1

 

 

 

 

1

DE

 

 

 

1

 

 

 

 

 

EE

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ES

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

FR

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

IT

 

 

1

 

2

 

 

 

 

1

LT

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

PL

1

 

 

 

 

1

 

 

1

RO

 

 

 

 

1

 

1

1

2

 

SE

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SI

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

UK

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Prin pachetul lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană inițiază acțiuni în justiție împotriva statelor membre care nu au respectat întocmai obligațiile ce le revin în temeiul dreptului UE. Aceste decizii, care acoperă un număr mare de sectoare, vizează garantarea aplicării corecte a dreptului UE în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Comisia a adoptat astăzi 220 de decizii, inclusiv 32 de avize motivate și 6 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. În cele ce urmează este prezentat un rezumat al principalelor decizii. Pentru mai multe informații privind procedura în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea MEMO/12/12.

 1. Sesizări ale Curții de Justiție

 1. Libera circulație a lucrătorilor: Comisia trimite în judecată BELGIA la Curtea de Justiție pentru accesul discriminatoriu la locurile de muncă din sectorul public local

Comisia Europeană a decis să trimită Belgia în fața Curții de Justiție a UE din cauza unor condiții discriminatorii pentru candidații care doresc să lucreze în sectorul public local în regiuni cu populație vorbitoare de limbă franceză și germană, precum și în regiunea Bruxelles, și care nu au efectuat studii în limba olandeză, franceză sau germană. În special, competențele lingvistice ale candidaților sunt recunoscute numai în cazul în care obțin un certificat eliberat de către serviciul guvernamental de recrutare al statului belgian (SELOR). Niciun fel de alte certificate nu sunt acceptate drept dovadă a cunoștințelor lingvistice.

(pentru mai multe informații: IP/13/868 - J. Todd - Tel. +32 229 94107 – tel. mobil +32 498 99 4107)

 1. Comisia trimite în judecată BELGIA la Curtea de Justiție pentru dispozițiile discriminatorii privind impozitarea succesiunilor

Comisia Europeană a decis să trimită Belgia în fața Curții de Justiție a UE din cauza normelor fiscale aplicate în regiunea valonă care sunt discriminatorii și contravin normelor UE privind libera circulație a capitalurilor. Comisia consideră că lipsa unei opțiuni privind evaluarea impacturilor acțiunilor cotate pe piețele bursiere în afara Belgiei este discriminatorie și limitează libera circulație a capitalurilor prevăzută la articolul 63 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(pentru mai multe informații: IP/13/871 - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 – tel.mobil +32 498 98 3871)

 1. Securitate socială: Comisia trimite CIPRUL în fața Curții pentru discriminarea împotriva foștilor funcționari publici ciprioți care lucrează în alte state membre

Comisia Europeană a decis să trimită Ciprul în fața Curții de Justiție a UE pentru aplicarea unor condiții discriminatorii privind drepturile de pensie și drepturile de concediu fără plată ale foștilor funcționari publici ciprioți care lucrează într-un alt stat membru. Comisia consideră că aceste condiții discriminatorii încalcă normele UE privind libera circulație a lucrătorilor.

(pentru mai multe informații: IP/13/869 - J. Todd - Tel. +32 229 94107 – tel. mobil +32 498 99 4107)

 1. Impozitare: Comisia trimite POLONIA în fața Curții de Justiție pentru cotele reduse de TVA aplicate serviciilor medicale și produselor de protecție împotriva incendiilor

Comisia Europeană a decis să trimită Polonia în fața Curții de Justiție a UE pentru aplicarea ilegală a unei cote reduse de TVA la echipamentele medicale generale și la produsele farmaceutice. În conformitate cu Directiva UE privind TVA, statele membre pot aplica o cotă redusă de TVA pentru echipamentele medicale și alte aparate în cazul în care îndeplinesc două condiții. Acestea trebuie să fie destinate atenuării sau tratării handicapurilor și acestea trebuie să fie pentru destinate unei utilizări personale exclusive de către persoanele cu handicap. Polonia depășește limitele acestui domeniu de aplicare prin acordarea unei cote reduse de TVA pentru echipamentele medicale de uz general, cum ar fi, de exemplu, echipamentele folosite în spitale și anumite produse farmaceutice nemedicale cum ar fi dezinfectantele și produsele de uz balnear.

(pentru mai multe informații: IP/13/870 - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 – tel. mobil +32 498 98 3871)

 1. Sănătatea publică: Comisia trimite POLONIA în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea legislației UE privind calitatea și siguranța țesuturilor și a celulelor umane

Astăzi, Comisia a decis să trimită Polonia în fața Curții de Justiție a UE pentru nerespectarea normelor UE privind calitatea și siguranța țesuturilor și a celulelor umane. Până în prezent, în ciuda solicitărilor repetate ale Comisiei de a finaliza această transpunere, Polonia nu a făcut acest lucru.

(pentru mai multe informații: IP/13/873 - F. Vincent - Tel. +32 2 2987166 – tel. mobil +32 498 987166)

 1. Avize motivate

 1. Eficiența energetică a clădirilor: Șapte state membre au fost invitate să adopte măsuri naționale privind eficiența energetică a clădirilor

Comisia a solicitat oficial Austriei, Ciprului, Estoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Ungariei și Regatului Unit să se pună în deplină conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul legislației UE privind eficiența energetică a clădirilor (Directiva 2010/31/UE). Comisia a trimis un aviz motivat acestor state membre solicitându-le să notifice Comisiei toate măsurile lor de transpunere a directivei, care trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 9 iulie 2012. În cazul în care statele membre în cauză nu își îndeplinesc obligația legală în termen de două luni, Comisia ar putea lua decizia de a le trimite în fața Curții de Justiție. În temeiul acestei directive, statele membre trebuie să instituie și să aplice cerințe minime privind performanța energetică a clădirilor, să se asigure că este realizată certificarea performanței energetice a clădirilor și să solicite inspecția periodică a sistemelor de încălzire și de aer condiționat. De asemenea, directiva solicită statelor membre să se asigure că, începând din 2021, toate clădirile noi vor fi așa-numite „clădiri cu consum de energie aproape zero”. În septembrie 2012, Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 24 de state membre care nu notificaseră măsurile naționale de transpunere a directivei în legislația națională. Avize motivate au fost deja trimise Italiei, Greciei, Portugaliei și Bulgariei în ianuarie 2013, Spaniei și Sloveniei în aprilie 2013 și Belgiei, Germaniei, Finlandei, Franței, Letoniei, Poloniei și Țărilor de Jos în iunie 2013. Mai multe informații la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm.

(pentru mai multe informații: M. Holzner - Tel. +32 229 60196 – tel. mobil +32 498 98 2280)

 1. Mediu: Comisia solicită unui număr de patru state membre să adopte normele UE privind emisiile industriale

Comisia Europeană somează Italia, Ciprul, Slovenia și România să trimită detalii cu privire la modul în care legislația UE privind emisiile industriale este adoptată în cadrul legislației naționale. Noua Directivă privind emisiile industriale înlocuiește și actualizează vechile norme în scopul de a preveni, a reduce și, pe cât posibil, a elimina poluarea provenind din activitățile industriale, și trebuia să fie adoptată în legislația națională până la 7 ianuarie 2013. Statele membre în cauză au depășit termenul limită și, la 21 martie 2013, acestora le-au fost trimise scrisori de notificare oficială. În prezent, Comisia trimite avize motivate. În cazul în care cele patru state nu acționează în termen de două luni, cauzele lor pot fi înaintate Curții de Justiție a UE, caz în care li se pot impune sancțiuni financiare.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – tel. mobil +32 498 95 3593)

 1. Politica în domeniul schimbărilor climatice: Comisia cere POLONIEI și SLOVENIEI să adopte măsuri naționale pentru schema revizuită de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul UE (EU ETS)

Comisia a solicitat astăzi în mod oficial Poloniei și Sloveniei să notifice transpunerea Directive 2009/29/CE care reformează schema UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS).

EU ETS reprezintă un jalon al politicii Uniunii Europene de combatere a schimbărilor climatice și instrumentul său cheie pentru reducerea în mod rentabil a emisiilor industriale de gaze cu efect de seră.

Statele membre au obligația legală de a transpune această directivă în legislația națională până la data de 31 decembrie 2012. Până în prezent, Polonia și Slovenia nu au notificat existența unor măsuri de transpunere. Prin urmare, Comisia solicită acestor două state membre, în cadrul unui aviz motivat (a doua etapă a acțiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor), să se conformeze legislației UE.

(pentru mai multe informații: I. Valero Ladron - Tel. +32 229 64971 – tel. mobil +32 498 96 4971)

 1. Energie regenerabilă: ITALIA și SPANIA sunt invitate să respecte normele UE privind energia din surse regenerabile

Comisia a solicitat oficial Italiei și Spaniei să adopte măsuri și să asigure conformitatea deplină cu normele UE privind energia din surse regenerabile. Comisia a trimis un aviz motivat acestor țări pentru faptul că nu au informat Comisia cu privire la transpunerea integrală a directivei privind energiile regenerabile (Directiva 2009/28/CE). Legea trebuia să fie transpusă de către statele membre până la 5 decembrie 2010. Cu toate acestea, Italia și Spania nu au informat Comisia cu privire la toate măsurile de transpunere necesare pentru transpunerea deplină a directivei în legislațiile lor naționale. În cazul în care cele două state membre nu își îndeplinesc obligația legală în termen de două luni, Comisia ar putea lua decizia de a le trimite în fața Curții de Justiție. Aceste două avize motivate completează 17 proceduri similare care implică Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Franța, Ungaria, Grecia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovenia, Letonia și Țările de Jos. În conformitate cu directiva, fiecare stat membru trebuie să atingă obiectivele individuale în ceea ce privește ponderea globală a energiei din surse regenerabile în consumul de energie. Pentru atingerea acestor obiective, statele membre trebuie să stabilească norme, de exemplu, pentru îmbunătățirea accesului la rețelele de energie electrică din surse regenerabile de energie, la procedurile administrative și de planificare, la informarea și formarea instalatorilor. În plus, în cazul în care sunt utilizați biocarburanți pentru atingerea obiectivului privind sectorul transporturilor, acestea trebuie să îndeplinească o serie de criterii de durabilitate, care trebuie să fie, de asemenea, incluse în legislația națională. Mai multe informații la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

(pentru mai multe informații: M. Holzner - Tel. +32 229 60196 – tel. mobil +32 498 98 2280)

 1. Mediu: Comisia solicită AUSTRIEI să adopte normele tehnicele ale UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

Comisia Europeană somează Austria să trimită detalii cu privire la modul în care legislația UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice este adoptată în cadrul legislației sale naționale. Austria nu a reușit să transpună derogări pentru anumite echipamente care conțin plumb sau cadmiu. Cele două directive trebuiau să fie adoptate în legislația națională până la 2 ianuarie 2013. După ce Austria a ratat termenul limită inițial, Comisia a trimis o scrisoare de notificare oficială la 21 martie 2013. Întrucât deficiențele încă nu au fost remediate, Comisia trimite un aviz motivat. În cazul în care Austria nu acționează în termen de două luni, cauza poate fi adresată Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – tel. mobil +32 498 95 3593)

 1. Comisia solicită BELGIEI să înceteze impozitarea organismelor străine de plasament colectiv

Comisia Europeană a cerut în mod oficial Belgiei să modifice normele pe care le aplică în ceea ce privește taxa anuală asupra organismelor de plasament colectiv (OPC) străine.

Legislația belgiană acordă o rată redusă de impozitare a taxei anuale de care beneficiază numai OPC-urile de drept belgian. Aceasta duce la acordarea unui tratament mai puțin favorabil OPC-urilor similare reglementate de dreptul altor state membre ale UE sau ale SEE.

Comisia consideră că normele fiscale belgiene sunt contrare libertății de stabilire și liberei circulații a capitalurilor prevăzute în tratatele Uniunii Europene (articolele 56 și 63 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene). În consecință, Belgia este invitată să își modifice legislația.

OPC-urile vizate sunt OPC-urile de drept străin din care unul sau mai multe compartimente sau clase sunt adunate în mod exclusiv de la investitori instituționali sau profesionali acționând pe cont propriu și ale căror titluri nu pot fi achiziționate decât de către acești investitori.

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. În cazul în care Belgia nu se pune în conformitate în termen de două luni, Comisia va putea sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

(pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 – tel. mobil +32 498 98 3871)

 1. Comisia solicită BELGIEI eliminarea impozitării discriminatorii a anumitor donații

Comisia Europeană a cerut în mod oficial Belgiei să modifice regimul fiscal pe care regiunea valonă îl aplică donațiilor provenind de la anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) ale altor state membre ale UE sau ale unui alt stat din SEE.

Legislația belgiană prevede aplicarea unei rate reduse numai pentru donațiile de părți de OPCVM de tip închis belgiene și de OPCVM private belgiene (care adună capitaluri fără să promoveze vânzarea părților lor către public) dar nu și pentru donațiile de părți de OPCVM analoge din restul UE.

Comisia consideră că normele fiscale belgiene sunt contrare liberei circulații a capitalurilor prevăzute în tratatele Uniunii Europene (articolul 63 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene). În consecință, Belgia este invitată să își modifice legislația.

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. În cazul în care Belgia nu se pune în conformitate în termen de două luni, Comisia va putea sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

(pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 – tel. mobil +32 498 98 3871)

 1. Întreprinderi: Comisia solicită GERMANIEI să se conformeze normelor UE la vânzarea de produse care conțin amestecuri chimice de MDI

Comisia Europeană a solicitat Germaniei să își adapteze oficial legislația privind substanțele chimice prin schimbarea modului în care reglementează vânzarea de produse (amestecuri) care conțin substanța MDI. MDI este comună în produsele utilizate de către consumatorii care lucrează la proiecte de bricolaj. În mod normal, ea este liber disponibilă în magazinele de bricolaj, în produse precum spume cu „un component”, adezivi de topire și alte produse pentru lipire, sisteme de chituire/umplere în cartușe și produse de vopsire cu pensula.

Regulamentul REACH al UE (1907/2006/CE) prevede că amestecurile conținând substanța MDI pot fi introduse pe piață în condiții de siguranță pentru publicul larg în cazul în care ambalajele acestora conțin mănuși de protecție și marcaje specifice de avertizare sanitară pentru consumatori. Legislația germană în cauză (Ordonanța privind substanțele chimice interzise) merge mai departe interzicând consumatorilor să cumpere produse care conțin amestecuri de MDI „gata pregătite” și impunând comercianților cu amănuntul condiții de comercializare suplimentare. Comisia consideră că, întrucât Germania impune măsuri mai stricte decât prevede legislația UE, aceasta încalcă regulamentul REACH.

Solicitarea Comisiei ca Germania să își modifice legislația ia forma unui aviz motivat. În cazul în care Germania nu își pune în conformitate legislația în termen de două luni, Comisia ar putea trimite cauza Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: C. Corazza - Tel. +32 229 51752 – tel.mobil +32 498 99 2862)

 1. Mediu: Comisia solicită ESTONIEI să adopte normele UE privind poluarea apelor subterane

Comisia Europeană somează Estonia să își armonizeze legislația națională privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării în conformitate cu Directiva privind apele subterane. O analiză a legislației estoniene a arătat că directiva nu a fost transpusă în mod corect iar Comisia a trimis o scrisoare de notificare oficială la 22 noiembrie 2012. Majoritatea deficiențelor se referă la detalii tehnice, cum ar fi lipsa de precizie a definițiilor poluanților. Deși Estonia recunoaște existența deficiențelor, nu au fost adoptate măsuri de corectare a acestora. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat, oferind Estoniei două luni pentru a acționa. În cazul în care nu se achită de această obligație, cauza poate fi înaintată Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – tel. mobil +32 498 95 3593)

 1. Mediu: Comisia solicită FINLANDEI să transpună normele UE privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice

Comisia Europeană somează Finlanda să transpună legislația UE privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice în legislația sa națională. Directiva în chestiune vizează să reducă la minimum utilizarea animalelor în experimente și solicită utilizarea de alternative ori de câte ori este posibil, garantând în același timp menținerea calității maxime a cercetării în UE. Directiva trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 10 noiembrie 2012. Întrucât Finlanda a depășit termenul limită, o scrisoare de notificare oficială a fost trimisă la data de 31 ianuarie 2013. Deși au fost adoptate mai multe acte legislative, Comisia este preocupată de faptul că anumite dispoziții din directivă nu au fost incluse în legislație și că legislația referitoare la Insulele Åland rămâne să fie adoptată. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat și, în cazul în care Finlanda nu acționează în termen de două luni, cauza poate fi înaintată Curții de Justiție a UE, caz în care se pot aplica sancțiuni financiare.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – tel. mobil +32 498 95 3593)

 1. Timpul de lucru: Comisia solicită FRANȚEI să respecte drepturile medicilor de spital la o limită de ore de lucru și la perioade minime de odihnă

Comisia Europeană a adresat Franței o cerere oficială de a respecta drepturile medicilor de spital la o medie de 48 de ore a timpului de lucru săptămânal și la perioade minime de repaus după prestarea de ore suplimentare pe timp de noapte, în conformitate cu Directiva privind timpul de lucru (2003/88/CE). În temeiul directivei, un stat membru poate permite unui angajator să ceară unui lucrător să lucreze un număr de ore care depășește limita de 48 de ore (așa-numita „excludere voluntară”), dar numai dacă se respectă anumite condiții. Legislația franceză prevede această excludere voluntară pentru medicii de spital, dar nu respectă condițiile necesare prevăzute de directivă. În primul rând, medicul poate fi obligat să lucreze peste limita de 48 de ore în mai multe situații, fără consimțământul individual al medicului, ceea ce este în contradicție cu directiva. În al doilea rând, nu există garanții care să protejeze un medic de a fi penalizat în cazul în care acesta refuză să presteze orele suplimentare. În al treilea rând, normele pentru măsurarea timpului de lucru al medicilor de spital sunt neclare, astfel încât, în practică, medicii sunt obligați să efectueze ore de lucru excesive. În plus, practicile actuale din spitalele publice fac ca uneori, medicii care sunt solicitați să facă față urgențelor pe timp de noapte, după programul normal de lucru, să nu poată respecta perioadele de repaus adecvate, înainte de a trebui să-și reia activitatea (directiva oferă lucrătorilor dreptul la o perioadă minimă de repaus de 11 ore consecutive, la fiecare 24 de ore). Comisia a acționat în urma primirii unei plângeri. Solicitarea adresată Franței de către Comisie ia forma unui aviz motivat în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Franța are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru a asigura conformitatea cu legislația UE. În caz contrar, Comisia ar putea decide să trimită Franța în fața Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: J. Todd - Tel. +32 229 94107 – tel. mobil +32 498 99 4107)

 1. Libera circulație a serviciilor: Comisia solicită IRLANDEI să înlăture obstacolele din calea agenților de voiaj și a operatorilor de turism

Comisia Europeană a solicitat astăzi că Irlanda să respecte principiul liberei circulații a serviciilor în ceea ce privește agenții de voiaj și operatorii de turism Articolul 56 din TFUE, Articolul 16 din Directiva privind serviciile, Articolul 3 din Directiva privind comerțul electronic). Legislația și practica administrativă irlandeză prevede că operatorii de turism și agențiile de turism din alte state membre, care au intenția de a presta servicii în Irlanda, să obțină o autorizație irlandeză, să subscrie la o obligațiune irlandeză, să dețină un capital minim impus de legislația irlandeză și să indice o adresă poștală în Irlanda. Aceste dispoziții nu iau în considerare faptul că furnizorii de astfel de servicii au dreptul de a presta servicii în alte state membre și sunt deja supuși cerințelor de protecție de insolvență în statul membru de stabilire, în conformitate cu Directiva privind pachetele de servicii pentru călătorii. Astfel de furnizori de servicii din UE ar trebui, prin urmare, să fie autorizați să furnizeze servicii transfrontaliere, pe o bază temporară (inclusiv pe cale electronică) în Irlanda, fără să facă obiectul unor cerințe nejustificate sau disproporționate. Întrucât Irlanda încă nu a modificat aceste dispoziții, Comisia solicită Irlandei, sub forma unui aviz motivat, să ia măsuri pentru a se conforma pe deplin normelor UE. Dacă autoritățile irlandeze nu notifică măsurile adoptate pentru a asigura punerea în conformitate cu normele UE în termen de două luni, Comisia ar putea înainta cauza Curții de Justiție a UE. Informații suplimentare: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm

(pentru mai multe informații: C. Hughes - Tel. +32 2 2964450 – tel. mobil +32 498 964450)

 1. Transport aerian: Comisia solicită IRLANDEI să prevadă un sistem de sancțiuni pentru utilizarea abuzivă a sloturilor aeroportuare

Comisia Europeană a solicitat Irlandei să notifice, în termen de două luni, măsurile pe care le-a adoptat pentru a se conforma normelor UE privind alocarea sloturilor aeroportuare. Irlanda trebuie să pună în practică un sistem de sancțiuni pentru a penaliza utilizarea abuzivă a sloturilor aeroportuare, în conformitate cu Regulamentul privind sloturile. Sloturile aeroportuare sunt utilizate pentru alocarea de capacități aeroportuare reduse (pistă, spațiu la terminal) în cadrul celor mai aglomerate aeroporturi din Europa. Regulamentul UE privind sloturile cere statelor membre să asigure sancțiuni eficiente, proporționate și disuasive în confruntarea cu atitudini intenționate și repetate care ar putea cauza perturbarea celorlalte companii aeriene de pe un aeroport și care ar putea stânjeni planificarea eficientă a operațiunilor aeroportuare. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, atunci când companiile aeriene operează zboruri la o oră cu mult diferită față de slotul alocat fără un motiv valabil, sau atunci când acestea utilizează un tip de aeronave de capacitate mai mare decât cea pentru care a fost alocat slotul respectiv. Regulamentul UE privind sloturile este în prezent pe cale de a fi consolidat ca parte a pachetului „Aeroporturi”. Pentru mai multe informații puteți consulta: IP - Memo

(pentru mai multe informații: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 – tel. mobil +32 498 98 7638)

 1. Comisia Europeană continuă acțiunea în justiție împotriva ROMÂNIEI privind drepturile persoanelor care desfășoară o activitate independentă

Astăzi, Comisia a trimis României un aviz motivat din cauza eșecului acesteia de a transpune integral Directiva privind egalitatea dintre bărbați și femei în sectorul activității independente. Termenul limită de transpunere a expirat la 5 august 2012 și o scrisoare de notificare oficială a fost adresată României în septembrie 2012. Până în prezent, România a introdus doar parțial directiva în legislația națională. Aceasta a notificat Comisia cu privire la o serie de măsuri de transpunere, dar sunt încă necesare măsuri suplimentare pentru transpunerea integrală.

Directiva privind lucrătorii care desfășoară o activitate independentă și soțiile/soții colaboratoare/colaboratori acestora (2010/41/UE) garantează drepturi de protecție socială pentru milioane de femei pe piața forței de muncă, consolidând spiritul antreprenorial. În conformitate cu aceste norme, femeile care desfășoară o activitate independentă și soții/soțiile sau partenerii de viață ai lucrătorilor independenți au dreptul la o indemnizație de maternitate și la un concediu de cel puțin 14 săptămâni, în cazul în care doresc să beneficieze de acestea. În prezent, numai unul din trei antreprenori este femeie. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite România în fața Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: M. Andreeva - Tel. +32 229 91382 – tel. mobil +32 498 99 1382)

 1. Normele de raportare financiară: Comisia solicită ROMÂNIEI să modifice normele contabile

Astăzi, Comisia Europeană a solicitat României să își alinieze normele privind evaluarea și contabilitatea creanțelor achiziționate la legislația UE. În conformitate cu legislația UE, ca regulă generală, elemente prezentate în conturile anuale sunt evaluate printr-o metodă bazată pe principiul prețului de achiziție sau al costurilor de producție. În temeiul legislației contabile române, creanțele cesionate trebuie să fie prezentate folosind valoarea lor nominală în registrele și evidențele contabile ale cesionarului. Legislația UE nu prevede nicio derogare care să permită folosirea valorii nominale a creanțelor achiziționate în scopuri contabile. Prin urmare, Comisia solicită României, sub forma unui aviz motivat, să ia măsuri pentru a se conforma pe deplin normelor UE. Dacă autoritățile române nu notifică măsurile adoptate pentru a asigura punerea în conformitate cu normele UE în termen de două luni, Comisia ar putea înainta cauza Curții de Justiție a UE. Informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/legal_framework/index_en.htm

(pentru mai multe informații: C. Hughes - Tel. +32 2 2964450 – tel. mobil +32 498 964450)

 1. Impozitare: Comisia cere ROMÂNIEI să își modifice practicile de rambursare a TVA

Comisia Europeană a solicitat în mod oficial României să își modifice practicile administrative de rambursare a TVA. Aproape toate cererile de rambursare a TVA sunt sistematic soluționate cu întârzieri nerezonabile, durând uneori peste 180 de zile. Această practică nu este conformă cu normele UE în materie de TVA care prevăd că TVA ar trebui să fie rambursată cu rapiditate astfel încât să nu creeze o povară administrativă pentru contribuabili. Chiar și în cazul în care statele membre dispun de o anumită marjă de manevră pentru a stabili condițiile de rambursare, contribuabilii români suportă povara TVA pentru o perioadă de timp prea îndelungată, ca urmare a întârzierilor curente.

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat (a doua etapă a acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor). În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia ar putea trimite România în fața Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 – tel. mobil +32 498 98 3871)

 1. Impozitare: Comisia cere ROMÂNIEI să își revizuiască normele de impozitare a veniturilor provenite din muncă ale nerezidenților

Comisia Europeană a solicitat în mod oficial României să își modifice tratamentului fiscal discriminatoriu aplicat veniturilor provenite din muncă ale nerezidenților.

Legislația românească nu permite persoanelor nerezidente care lucrează și obțin totalitatea sau majoritatea veniturilor lor în România să beneficieze de deducerile personale și familiale. Acest lucru poate duce la o impozitare superioară nedreaptă în România, deoarece situația personală și familială a contribuabilului riscă să nu fie luate în considerare nici în țara sa de reședință, unde acesta nu dispune de suficiente venituri impozabile și nici în România în calitate de stat în care își desfășoară activitatea.

Conform Comisiei, aceste dispoziții din România sunt contrare principiului liberei circulații a lucrătorilor, astfel cum este prevăzut în tratatele UE și în jurisprudența UE care a stabilit că contribuabilii nerezidenți, care își obțin totalitatea sau majoritatea veniturilor lor într-un stat membru al UE trebuie să beneficieze de același tratament ca și contribuabilii rezidenți (cauza C-279-93 Schumacker).

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia ar putea trimite România în fața Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 – tel. mobil +32 498 98 3871)

 1. Mediu: Comisia solicită SLOVACIEI să protejeze păsările

Comisia Europeană solicită Republicii Slovace să își armonizeze legislația referitoare la vânătoare cu Directiva Păsări. În pofida reducerii populațiilor de păsări sălbatice, Slovacia și-a formulat norme de vânătoare mai puțin stricte în 2009. Comisia a trimis o scrisoare de notificare oficială în această privință la 27 februarie 2012, și în timp ce o serie de probleme au fost soluționate, există în continuare unele motive de îngrijorare. Slovacia a promis că va introduce domenii interzise pentru vânătoare în zonele protejate Dunajske luhy și Zahorske pomoravie pentru a opri scăderea populației de gâște de vară, gâște de semănătură și Bluebill, dar modificările respective încă nu au fost adoptate. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat. În cazul în care Slovacia nu acționează în termen de două luni, cauza poate fi adresată Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – tel. mobil +32 498 95 3593)

 1. Mediu: Comisia solicită SPANIEI să oprească captarea apei subterane până la realizarea unui studiu adecvat privind impactul asupra mediului

Comisia Europeană somează Spania să respecte Directiva privind habitatele și Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului. Comisia este preocupată de faptul că Spania a autorizat un proiect de irigare în provincia Jaén (Andaluzia) cu apă din zona protejată Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, fără evalua în mod adecvat impactul captajului asupra resurselor de apă, a habitatelor naturale, precum și a speciilor din cadrul sitului. Comisia a trimis o scrisoare de notificare oficială la data de 25 martie 2013. Deși Spania a stabilit o limită provizorie privind captarea apei, Comisia nu este convinsă că măsura este suficientă pentru a proteja zona, și trimite, prin urmare, un aviz motivat. În cazul în care Spania nu acționează în termen de două luni, cauza poate fi adresată Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – tel. mobil +32 498 95 3593)

 1. Mediu: Comisia solicită SUEDIEI să adopte normele UE privind deșeurile de baterii

Comisia Europeană somează Suedia să se asigure că legislația sa privind deșeurile de baterii și acumulatori este în conformitate cu Directiva UE privind bateriile. Directiva privind bateriile stabilește normele privind comercializarea și etichetarea bateriilor care conțin substanțe periculoase și solicită statelor membre să stabilească obiective cuantificate de colectare și reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori. O analiză a legislației suedeze a arătat că directiva nu a fost transpusă în mod corect iar Comisia a trimis o scrisoare de notificare oficială la 1 octombrie 2012. Deși majoritatea deficiențelor au fost remediate, unele dintre măsuri încă nu au fost adoptate. Comisia trimite, prin urmare, un aviz motivat, iar în cazul în care Suedia nu acționează în termen de două luni, cauza poate fi trimisă în fața Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – tel. mobil +32 498 95 3593)

 1. Scrisori de notificare oficială

 1. Transporturi: Comisia somează ITALIA, CIPRUL și GRECIA să pună în aplicare normele UE pentru decongestionarea traficului în spațiul aerian al Europei

Astăzi, Comisia Europeană a solicitat Italiei, Ciprului și Greciei să clarifice în cel mai scurt timp posibil măsurile luate în vederea stabilirii unor blocuri funcționale ale spațiului aerian (FAB), necesare în temeiul legislației din 2004 privind cerul unic european, în vederea reformării sistemului depășit de control al traficului aerian în Europa. Scopul blocurilor funcționale ale spațiului aerian (FAB) este de a înlocui actualul mozaic format din cele 27 de blocuri naționale de trafic aerian cu o rețea de blocuri regionale mai mari, pentru a crește eficiența și a reduce costurile și emisiile. Comisia dorește să prevină o criză de capacitate, întrucât numărul de zboruri este preconizat să crească cu 50 % în următorii 10-20 de ani.

(pentru mai multe informații: IP/13/860 - H. Kearns - Tel. +32 229 87638 – tel. mobil +32 498 98 7638)

 1. Mediu: Comisia Europeană somează ITALIA să aducă o uzină siderurgică din Taranto la standardele actuale de mediu

Comisia Europeană ia măsuri împotriva Italiei în cadrul efortului de a reduce impactul asupra mediului al uzinei siderurgice ILVA din Taranto (denumită în continuare „ILVA”), cea mai mare uzină metalurgică din Europa.

În urma unui număr de plângeri din partea cetățenilor și a ONG-urilor, Comisia a constatat că Italia nu se asigură de faptul că ILVA respectă cerințele impuse de UE privind emisiile industriale, cu consecințe grave pentru sănătatea umană și pentru mediu. Aceasta nu respectă, de asemenea, Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător, care prevede principiul „poluatorul plătește”. La recomandarea comisarului pentru mediu, Janez Potočnik, Comisia Europeană trimite, prin urmare, o scrisoare de notificare oficială prin care se acordă Italiei două luni pentru a răspunde.

(pentru mai multe informații: IP/13/866 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – tel. mobil +32 498 95 3593)

 1. Încheiere

 1. Drepturi electorale: Acțiunea Comisiei asigură cetățenilor UE posibilitatea de a vota în alegerile locale și europene

Cetățenii Uniunii Europene vor fi în măsură să își exercite cu mai mare ușurință dreptul la vot în alegerile locale și europene, în condițiile în care locuiesc într-o altă țară din UE, ca urmare a unei acțiuni în justiție inițiate de către Comisia Europeană. Potrivit știrilor, Comisia a încheiat astăzi procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Bulgariei pentru aplicarea unor cerințe suplimentare cetățenilor UE care nu sunt resortisanți bulgari și care doresc să voteze sau să candideze la alegerile locale și europene (de exemplu, cerința de a furniza numărul și data certificatului lor de reședință). Ca urmare a modificării legislației bulgare, Comisia a hotărât să pună capăt acțiunii în justiție împotriva țării. Comisia a identificat obstacole similare în calea drepturilor electorale ale cetățenilor UE în țara lor de reședință în alte zece state membre (Cipru, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovenia și Slovacia) începând din 2010, obstacole care au fost soluționate în prezent, cu excepția a trei cauze pendinte. Schimbarea intervine cu opt luni înainte de următoarele alegeri pentru Parlamentul European, care vor avea loc la 22-25 mai 2014.

(pentru mai multe informații: IP/13/874 - M. Andreeva - Tel. +32 229 91382 – tel. mobil +32 498 99 1382)


Side Bar