Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, dnia 26 września 2013 r.

Główne wrześniowe decyzje o wszczęciu postępowania

DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU

ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ENERGIA

PRZEDSIĘBIORSTWA

ŚRODOWISKO

ZDROWIE I POLITYKA KONSUMENCKA

RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI

SPRAWIEDLIWOŚĆ

PODATKI I UNIA CELNA

TRANSPORT

AT

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

BE

1

 

 

 

 

 

 

3

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

CY

 

1

1

 

1

 

 

 

 

1

DE

 

 

 

1

 

 

 

 

 

EE

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ES

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

FR

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

IT

 

 

1

 

2

 

 

 

 

1

LT

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

PL

1

 

 

 

 

1

 

 

1

RO

 

 

 

 

1

 

1

1

2

 

SE

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SI

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

UK

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw.

Komisja przyjęła dziś 220 decyzji, w tym 32 uzasadnione opinie i 6 decyzji dotyczących skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiono streszczenie głównych decyzji. Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka MEMO/12/12.

 1. Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości

 1. Swobodny przepływ pracowników: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwkoBelgiiw związku z dyskryminacyjnym dostępem do miejsc pracy w sektorze publicznym

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Belgii z powodu dyskryminujących warunków, które muszą spełnić kandydaci pragnący pracować w lokalnym sektorze publicznym w regionach francusko- i niemieckojęzycznych i w regionie Brukseli, którzy nie odbyli edukacji w języku niderlandzkim, francuskim lub niemieckim. W szczególności znajomość języków kandydatów uznaje się wyłącznie, jeżeli uzyskali oni świadectwo wydane przez belgijski urząd rekrutacyjny (SELOR). Jako dowód znajomości języków nie są przyjmowane żadne inne certyfikaty.

(Dodatkowe informacje: IP/13/868 - J. Todd - tel. +32 22994107 - tel. kom.+32 498994107)

 1. Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Belgii w związku z dyskryminacyjnymi przepisami dotyczącymi podatku od spadków

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Belgii w związku z dyskryminującymi przepisami podatkowymi w Regionie Walońskim, które są niezgodne z przepisami UE dotyczącymi swobodnego przepływu kapitału. Komisja uważa, że brak wyboru przy wycenie akcji notowanych na giełdzie poza Belgią jest dyskryminacyjny i stanowi ograniczenie swobody przepływu kapitału określonej w art. 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: IP/13/871 - E. Traynor - tel. +32 22921548 - tel. kom.+32 498983871)

 1. Zabezpieczenie społeczne: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Cyprowi w związku z dyskryminacją byłych urzędników cypryjskiej służby cywilnej pracujących w innych państwach członkowskich

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Cyprowi w związku ze stosowaniem dyskryminacyjnych warunków dotyczących praw byłych urzędników służby cypryjskiej cywilnej pracujących w innym państwie członkowskim do świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz bezpłatnych urlopów. Komisja uważa, że te dyskryminacyjne warunki stanowią naruszenie przepisów UE dotyczących swobodnego przepływu pracowników.

(Dodatkowe informacje: IP/13/869 - - J. Todd - tel. +32 22994107 - tel. kom. 32 498994107)

 1. Podatki: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce w związku z obniżoną stawką VAT dla towarów medycznych i przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z nielegalnym stosowaniem obniżonej stawki VAT na ogólny sprzęt medyczny i produkty farmaceutyczne. Zgodnie z dyrektywą w sprawie VAT zezwala się państwom członkowskim na stosowanie obniżonej stawki VAT w odniesieniu do sprzętu medycznego i innych urządzeń, jeżeli spełnione są dwa warunki. Muszą one być przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności i muszą być przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne. Polska wykracza poza ten zakres, przyznając obniżoną stawkę VAT w odniesieniu do sprzętu medycznego do użytku ogólnego, np. stosowanego w szpitalach, a także w odniesieniu do niektórych nieleczniczych produktów farmaceutycznych, takich jak środki odkażające i produkty uzdrowisk.

(Dodatkowe informacje: IP/13/870 - - E. Traynor - tel. +32 22921548 - tel. kom.+32 498983871)

 1. Zdrowie publiczne: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem przepisów UE dotyczących jakości i bezpieczeństwa tkanek i komórek ludzkich

Komisja podjęła dziś decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem przez nią przepisów unijnych dotyczących jakości i bezpieczeństwa tkanek i komórek ludzkich. Do tej pory, pomimo wielokrotnych wezwań ze strony Komisji, Polska nie dokonała transpozycji przepisów.

(Dodatkowe informacje: IP/13/873 - F. Vincent - tel. +32 22987166 - tel. kom. +32 498987166)

 1. Uzasadnione opinie

 1. Efektywność energetyczna budynków: Apel do siedmiu państw członkowskich o przyjęcie krajowych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach

Komisja formalnie wezwała Austrię, Cypr, Estonię, Litwę, Luksemburg, Węgry i Wielką Brytanię do pełnego wywiązania się z obowiązków na mocy unijnych przepisów dotyczących efektywności energetycznej w budynkach (dyrektywa 2010/31/UE). Komisja wysłała tym państwom członkowskim uzasadnioną opinię, prosząc o informacje na temat wszystkich środków transpozycji dyrektywy, która miała zostać transponowana do prawa krajowego do dnia 9 lipca 2012 r. Jeśli nie wywiążą się one ze swoich obowiązków prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować przeciwko nim sprawy do Trybunału Sprawiedliwości. Na mocy tej dyrektywy państwa członkowskie muszą określić i stosować minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków, stworzyć system certyfikacji w odniesieniu do charakterystyki energetycznej budynków i ustanowić wymóg regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto w myśl dyrektywy państwa członkowskie mają doprowadzić do tego, aby od 2021 r. wszystkie nowe budynki były tzw. budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. We wrześniu 2012 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 24 państwom członkowskim, które nie przekazały jej zawiadomień o środkach transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Uzasadnione opinie zostały już wysłane do Włoch, Grecji, Portugalii i Bułgarii w styczniu 2013 r., Hiszpanii i Słowenii w kwietniu 2013 r. i do Belgii, Niemiec, Finlandii, Francji, Łotwy, Polski i Holandii w czerwcu 2013 r. Dodatkowe informacje: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm.

(Dodatkowe informacje: M. Holzner - tel. +32 22960196 – tel. kom. +32 498982280)

 1. Środowisko: Komisja wzywa cztery państwa członkowskie do wprowadzenia przepisów UE dotyczących emisji przemysłowych

Komisja Europejska ponagla Włochy, Cypr, Słowenię i Rumunię do przesłania informacji o sposobie, w jaki prawodawstwo UE dotyczące emisji przemysłowych jest wprowadzane do ustawodawstw krajowych. Nowa dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych, która zastępuje i aktualizuje starsze przepisy mając na celu zapobieganie zanieczyszczeniom wynikającym z działalności przemysłowej, ich redukcję oraz – w możliwie najszerszym zakresie – wyeliminowanie, miała zostać wprowadzona do ustawodawstwa krajowego do dnia 7 stycznia 2013 r. Przedmiotowe państwa członkowskie nie dotrzymały wyznaczonego terminu, w związku z czym wysłano im wezwania do usunięcia uchybienia w dniu 21 marca 2013 r. Obecnie Komisja przesyła uzasadnione opinie. Jeżeli państwa te nie podejmą odpowiednich działań w ciągu dwóch miesięcy, ich sprawy mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE, który może nałożyć kary finansowe.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 22953593 – tel. kom. +32 498953593)

 1. Zmiana klimatu: Komisja wzywa Polskę i Słowenię do przyjęcia krajowych środków dotyczących zmienionego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w UE (EU ETS)

Komisja oficjalnie wezwała dziś Polskę i Słowenię do zgłoszenia transpozycji dyrektywy 2009/29/WE, która zawiera reformę unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS).

EU ETS jest kluczowym elementem polityki Unii Europejskiej na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji przemysłowych gazów cieplarnianych w sposób opłacalny.

Państwa członkowskie są prawnie zobowiązane do transpozycji dyrektywy do prawa krajowego do dnia 31 grudnia 2012 r. Do tej pory Polska i Słowenia nie zgłosiły żadnych środków transponujących. W związku z tym Komisja wzywa te dwa państwa członkowskie, w formie uzasadnionej opinii (stanowiącej drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego), do zapewnienia zgodności z prawem UE.

(Dodatkowe informacje: I. Valero Ladron - tel. +32 22964971 - tel. kom. +32 498964971)

 1. Energia odnawialna: Włochy i Hiszpania wezwane do przestrzegania przepisów UE dotyczących energii odnawialnej

Komisja zwróciła się dziś do Włoch i Hiszpanii z formalnym wnioskiem o podjęcie działań w celu zagwarantowania pełnego poszanowania unijnych przepisów dotyczących odnawialnych źródeł energii. Komisja Europejska przesłała uzasadnione opinie do tych państw w związku z tym, że nie poinformowały one Komisji o pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie energii odnawialnej (dyrektywa 2009/28/WE). Państwa członkowskie miały wdrożyć te przepisy do 5 grudnia 2010 r. Włochy i Hiszpania nie poinformowały jednak Komisji o wszystkich niezbędnych środkach w pełni transponujących dyrektywę do ich prawa krajowego. Jeśli te dwa państwa nie wywiążą się ze swoich obowiązków prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawy przeciwko nim do Trybunału Sprawiedliwości. Te dwie uzasadnione opinie uzupełniają 17 podobnych procedur dotyczących Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niderlandów, Polski, Republiki Czeskiej, Słowenii i Węgier. Zgodnie z dyrektywą każde z państw członkowskich musi zrealizować swoje cele krajowe w zakresie udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii. Aby osiągnąć te cele, państwa członkowskie muszą ustanowić przepisy dotyczące m.in. poprawy dostępu do sieci dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a także określić procedury administracyjne i procedury planowania oraz uregulować kwestie informacji i szkoleń dla instalatorów. Ponadto w przypadkach, w których do osiągnięcia wspomnianych celów wykorzystuje się biopaliwa, muszą one spełniać szereg wymogów związanych ze zrównoważonym rozwojem, które także należy uregulować w prawie krajowym. Więcej informacji: http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

(Dodatkowe informacje: M. Holzner - tel. +32 22960196 – tel. kom. +32 498982280)

 1. Środowisko: Komisja wzywa Austrię do wprowadzenia unijnych przepisów technicznych ograniczających stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych

Komisja Europejska ponagla Austrię, aby przesłała jej szczegółowe informacje o wprowadzeniu do prawa krajowego unijnych przepisów ograniczających stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Austria nie dokonała transpozycji wyłączeń dotyczących niektórych urządzeń zawierających ołów lub kadm. Dwie przedmiotowe dyrektywy miały zostać przetransponowane do prawa krajowego do 2 stycznia 2013 r. Jako że Austria nie dotrzymała tego terminu, w dniu 21 marca 2013 r. Komisja przesłała jej wezwanie do usunięcia uchybienia. Do tej pory nie uzupełniono braków w transpozycji, Komisja wystosowuje więc uzasadnioną opinię. Jeżeli Austria w terminie dwóch miesięcy nie podejmie odpowiednich działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 22953593 – tel. kom. +32 498953593)

 1. Komisja wzywa Belgię do zaprzestania opodatkowania zagranicznych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania

Komisja Europejska oficjalnie wezwała Belgię do zmiany przepisów dotyczących rocznego podatku od zagranicznych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania.

Zgodnie z belgijskim prawem obniżona stawka rocznego podatku ma zastosowanie tylko do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania będących podmiotami prawa belgijskiego. Prowadzi to do niekorzystnego traktowania podobnych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, które są podmiotami prawa innego państwa członkowskiego UE lub EOG.

Zdaniem Komisji belgijskie przepisy podatkowe są sprzeczne ze swobodą przedsiębiorczości i ze swobodą przepływu kapitału, przewidzianymi w art. 56 i 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W związku z tym Komisja zwraca się do Belgii, by ta zmieniła swoje prawo.

Sprawa dotyczy przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania będących podmiotami prawa zagranicznego, w przypadku których co najmniej jeden subfundusz lub rodzaj papierów wartościowych pochodzi od inwestorów instytucjonalnych lub profesjonalnych działających na własny rachunek i tylko ci inwestorzy mogą nabywać papiery wartościowe tych przedsiębiorstw.

Wezwanie Komisji ma postać uzasadnionej opinii. Jeżeli Belgia nie dostosuje swoich przepisów do prawa UE w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor – tel. +32 22921548 – tel. kom. +32 498983871)

 1. Komisja wzywa Belgię do zniesienia dyskryminacyjnego opodatkowania niektórych darowizn

Komisja Europejska oficjalnie wezwała Belgię do zmiany przepisów podatkowych stosowanych w Walonii do darowizn dotyczących niektórych jednostek uczestnictwa przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) z innych państw członkowskich UE lub EOG.

Zgodnie z belgijskim prawem obniżone stawki podatku stosuje się do darowizn jednostek uczestnictwa tylko belgijskich UCITS typu zamkniętego oraz prywatnych belgijskich UCITS (które pozyskują kapitał, nie prowadząc sprzedaży swoich jednostek uczestnictwa w obrocie publicznym). Tych obniżonych stawek nie stosuje się natomiast do darowizn jednostek uczestnictwa analogicznych UCITS z innych państw UE.

Zdaniem Komisji belgijskie przepisy podatkowe są sprzeczne ze swobodą przepływu kapitału przewidzianą w art. 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W związku z tym Komisja zwraca się do Belgii, by ta zmieniła swoje prawo.

Wezwanie Komisji ma postać uzasadnionej opinii. Jeżeli Belgia nie dostosuje swoich przepisów do prawa UE w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor – tel. +32 22921548 – tel. kom. +32 498983871)

 1. Przedsiębiorstwa: Komisja wzywa Niemcy do przestrzegania unijnych przepisów dotyczących sprzedaży produktów zawierających mieszaniny chemiczne z MDI

Komisja Europejska oficjalnie wezwała Niemcy, by zmieniły prawo dotyczące substancji chemicznych w kwestii sprzedaży produktów (mieszanin) zawierających MDI. Substancja MDI powszechnie występuje w produktach używanych przez konsumentów do majsterkowania. Jest ona zwykle swobodnie dostępna w sklepach budowlanych, w takich wyrobach, jak pianki jednoskładnikowe, kleje termotopliwe i inne produkty do klejenia, szpachlówka lub kit w kartuszach i farby.

Unijne rozporządzenie REACH (1907/2006/WE) stanowi, że mieszaniny zawierające MDI mogą być bezpiecznie wprowadzane do obrotu w ogólnodostępnej sprzedaży, o ile w opakowaniu umieszczono rękawice ochronne i specjalne pisemne ostrzeżenie zdrowotne dla konsumentów. Zakwestionowane niemieckie przepisy (rozporządzenie o zakazach dotyczących substancji chemicznych) idą jednak jeszcze dalej, nie pozwalając konsumentom na zakup gotowych produktów zawierających mieszaniny z MDI. Przepisy te wprowadzają także dodatkowe warunki dotyczące sprzedaży detalicznej. Zdaniem Komisji Niemcy naruszają rozporządzenie REACH, ustanawiając środki bardziej restrykcyjne niż wymaga tego prawo UE.

Komisja wzywa Niemcy do zmiany prawa, przesyłając uzasadnioną opinię. Jeżeli Niemcy nie dostosują swoich przepisów do prawa UE w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: C. Corazza – tel. +32 22951752 – tel. kom. +32 498992862)

 1. Środowisko: Komisja wzywa Estonię do wprowadzenia przepisów UE w sprawie zanieczyszczenia wód podziemnych

Komisja Europejska ponagla Estonię, by ta dostosowała swoje przepisy dotyczące ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu dodyrektywy w sprawie wód podziemnych. Analiza estońskich przepisów wykazała, że dyrektywa nie została prawidłowo transponowana. W związku z tym w dniu 22 listopada 2012 r. Komisja przesłała Estonii wezwanie do usunięcia uchybienia. Większość nieprawidłowości dotyczy szczegółów technicznych, np. nieprecyzyjnych definicji zanieczyszczeń. Mimo że Estonia nie kwestionuje tych nieprawidłowości, nie przyjęła usuwających je środków. Komisja wystosowuje więc uzasadnioną opinię, pozostawiając Estonii dwa miesiące na podjęcie działań. Jeżeli do tego nie dojdzie, Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 22953593 – tel. kom. +32 498953593)

 1. Środowisko: Komisja wzywa Finlandię do transpozycji przepisów UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

Komisja Europejska ponagla Finlandię, by ta transponowała do prawa krajowego unijne przepisy w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Przedmiotowa dyrektywa ma na celu ograniczenie do minimum wykorzystywania zwierząt do doświadczeń i wymaga stosowania w miarę możliwości metod alternatywnych. Jednocześnie przepisy te zapewniają utrzymanie wysokiej jakości badań naukowych w UE. Dyrektywa miała zostać przetransponowana do prawa krajowego do 10 listopada 2012 r. Finlandia nie dotrzymała wyznaczonego terminu, dlatego 31 stycznia 2013 r. przesłano jej wezwanie do usunięcia uchybienia. Mimo że przyjęto już szereg aktów prawnych, Komisja uważa, że nie uwzględniono w nich wszystkich przepisów dyrektywy. Ponadto nie przyjęto jeszcze ustawy obejmującej Wyspy Alandzkie. W związku z tym Komisja przesyła uzasadnioną opinię i jeżeli Finlandia w ciągu dwóch miesięcy nie podejmie działań, sprawa może zostać przekazana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który może nałożyć kary finansowe.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 22953593 – tel. kom. +32 498953593)

 1. Czas pracy: Komisja wzywa Francję do przestrzegania prawa lekarzy zatrudnionych w szpitalach do limitu czasu pracy oraz do minimalnych okresów odpoczynku

Komisja Europejska przesłała Francji wezwanie do usunięcia uchybienia, wzywając ją do przestrzegania prawa lekarzy zatrudnionych w szpitalach do średniego tygodniowego 48-godzinnego wymiaru czasu pracy i do minimalnych okresów odpoczynku po przepracowaniu godzin nadliczbowych w nocy, zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie czasu pracy (2003/88/WE). Zgodnie z dyrektywą państwo członkowskie może dopuścić, by pracodawca wymagał od pracownika pracy ponad limit 48-godzin (tzw. klauzula „opt-out”), ale tylko przy zachowaniu pewnych warunków. Prawo francuskie przewiduje taką klauzulę w odniesieniu do lekarzy pracujących w szpitalach, jednak przepisy te nie spełniają warunków określonych w dyrektywie. Po pierwsze, w niektórych sytuacjach można wymagać od lekarza pracy w czasie przekraczającym limit 48 godzin bez jego zgody, co jest sprzeczne z dyrektywą. Po drugie, nie ma gwarancji chroniących lekarza przed sankcją za odmowę pracy w godzinach nadliczbowych. Po trzecie, przepisy dotyczące pomiaru czasu pracy lekarzy zatrudnionych w szpitalach są niejasne, przez co w praktyce lekarze muszą pracować w godzinach nadliczbowych. Ponadto zgodnie z obecną praktyką w szpitalach publicznych lekarze, którzy są wzywani w nocy do nagłych przypadków po zakończeniu ich zwykłych godzin pracy, nie zawsze mogą skorzystać z odpowiedniego odpoczynku przed powrotem do pracy (dyrektywa przyznaje pracownikom prawo do minimalnego okresu dobowego odpoczynku, wynoszącego 11 kolejnych godzin w okresie 24-godzinnym). Komisja podjęła działania na podstawie skargi, która do niej wpłynęła. Wezwanie Komisji skierowane do Francji ma formę „uzasadnionej opinii” w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Francja ma dwa miesiące na poinformowanie Komisji o środkach przyjętych w celu zapewnienia pełnej zgodności z prawem UE. W przeciwnym wypadku Komisja może skierować sprawę przeciwko Francji do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Todd – tel. +32 22994107 – tel. kom. +32 498994107)

 1. Swobodny przepływ usług: Komisja wzywa IRLANDIĘ do usunięcia barier dla agencji podróży i organizatorów wyjazdów turystycznych

Komisja Europejska zwróciła się dzisiaj do Irlandii o przestrzeganie zasady swobodnego przepływu usług w odniesieniu do agencji podróży i organizatorów wyjazdów turystycznych (art. 56 TFUE, art. 16 dyrektywy usługowej, art. 3 dyrektywy o handlu elektronicznym). Zgodne z irlandzkim ustawodawstwem i praktyką administracyjną organizatorzy wyjazdów turystycznych i agencje podróży z innych państw członkowskich, którzy zamierzają świadczyć usługi w Irlandii, powinni uzyskać zezwolenie od Irlandii, dokonać subskrypcji irlandzkiej obligacji, posiadać minimalny kapitał wymagany przez przepisy prawa irlandzkiego oraz wskazać adres pocztowy w Irlandii. Przepisy te nie uwzględniają faktu, że tacy usługodawcy są uprawnieni do świadczenia usług w innych państwach członkowskich i podlegają wymogom w zakresie ochrony przed niewypłacalnością obowiązującym w państwach członkowskich, w których mają siedzibę, zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży. Tacy unijni usługodawcy powinni zatem być uprawnieni do świadczenia usług transgranicznych na zasadzie tymczasowej (w tym drogą elektroniczną) w Irlandii bez konieczności spełnienia nieuzasadnionych lub nieproporcjonalnych wymogów. Irlandia jak do tej pory nie wprowadziła zmian w tych przepisach i w związku z tym Komisja zwróciła się do niej, w formie uzasadnionej opinii, o podjęcie działań mających na celu zapewnienie pełnej zgodności z przepisami UE. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy władze irlandzkie nie zgłoszą środków mających na celu zapewnienie zgodności z przepisami UE, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dodatkowe informacje: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: C. Hughes – tel. +32 22964450 – tel. kom. +32 498964450)

 1. Transport lotniczy: Komisja zwraca się do Irlandii o ustanowienie systemu sankcji za niewłaściwe wykorzystywanie przydziałów czasu na start lub lądowanie

Komisja Europejska wezwała Irlandię do zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy środków wprowadzonych w celu zapewnienia zgodności z przepisami unijnymi w sprawie przydzielania czasu na start lub lądowanie. Irlandia musi wprowadzić system sankcji w celu karania niewłaściwego wykorzystywania przydziałów czasu na start lub lądowanie, zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie przydzielania czasu na start lub lądowanie. System przydzielania czasu na start i lądowanie wykorzystuje się w celu przydzielania ograniczonych zasobów lotniska (takich jak pas startowy i terminal) w największych portach lotniczych w Europie. Rozporządzenie w sprawie przydzielania czasu na start lub lądowanie zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji w celu zapobiegania wielokrotnym i celowym działaniom, które powodują zakłócenia dla innych linii lotniczych w porcie lotniczym i które uniemożliwiają skuteczne planowanie operacji ruchu lotniczego. Dzieje się tak na przykład wówczas, gdy linie lotnicze wykonują loty w terminach znacznie różniących się do przydzielonego czasu bez ważnego powodu, lub jeżeli wykorzystują one większe samoloty niż te, dla których przydzielono czas na start lub lądowanie. Rozporządzenie w sprawie przydzielania czasu na start lub lądowanie jest obecnie nowelizowane w ramach prac nad pakietem dotyczącym portów lotniczych. Więcej informacji: IP - Memo

(Dodatkowe informacje: H. Kearns - tel. +32 22987638 – tel. kom. +32 498987638)

 1. Komisja Europejska kontynuuje działania prawne przeciwko Rumunii w związku z prawami osób prowadzących działalność na własny rachunek

Komisja skierowała dzisiaj do Rumunii uzasadnioną opinię w związku z brakiem pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie równości kobiet i mężczyzn w zakresie samozatrudnienia. Termin transpozycji tej dyrektywy upłynął 5 sierpnia 2012 r., a wezwanie do usunięcia uchybienia wysłano do Rumunii we wrześniu 2012 r. Do tej pory Rumunia dokonała tylko częściowej transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego. Rumunia powiadomiła Komisję o kilku środkach transponujących, ale w celu zapewnienia pełnej transpozycji konieczne są dalsze działania.

Dyrektywa dotycząca osób prowadzących działalność na własny rachunek i współpracujących małżonków (2010/41/UE) gwarantuje ochronę socjalną milionom kobiet na rynku pracy, zwiększając tym samym ich przedsiębiorczość. Zgodnie z przepisami dyrektywy, kobietom prowadzącym działalność na własny rachunek i współpracującym małżonkom lub partnerom życiowym osób prowadzących działalność na własny rachunek przysługuje zasiłek macierzyński i urlop o długości co najmniej 14 tygodni, o ile zdecydują się z niego skorzystać. Obecnie zaledwie jedna trzecia przedsiębiorców to kobiety. W przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę przeciw Rumunii do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: M. Andreeva – tel. +32 22991382 – tel. kom. +32 498991382)

 1. Zasady sprawozdawczości finansowej: Komisja wzywa RUMUNIĘ do zmiany reguł rachunkowości

Komisja Europejska zwróciła się dzisiaj do Rumunii o dostosowanie przepisów dotyczących wyceny i sposobów księgowania nabytych wierzytelności do prawa unijnego. Zgodnie z prawem UE pozycje przedstawione w rocznych sprawozdaniach finansowych zasadniczo należy wyceniać przy użyciu metody opartej na cenie nabycia lub na kosztach produkcji. Zgodnie z rumuńskim prawem przeniesione wierzytelności należy wykazywać przy użyciu ich wartości nominalnej w księgach rachunkowych i ewidencji jednostki przejmującej. Prawo UE nie przewiduje żadnego odstępstwa, które zezwala na stosowanie takiego stosowania wartości nominalnej nabytych wierzytelności do celów księgowych. W związku z tym Komisja zwróciła się do Rumunii, w formie uzasadnionej opinii, o podjęcie działań mających na celu zapewnienie pełnej zgodności z przepisami UE. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy władze rumuńskie nie zgłoszą środków mających na celu zapewnienie zgodności z przepisami UE, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/legal_framework/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: C. Hughes – tel. +32 22964450 – tel. kom. +32 498964450)

 1. Podatki: Komisja wzywa Rumunię do zmiany praktyk dotyczących zwrotu podatku od wartości dodanej

Komisja Europejska formalnie wezwała Rumunię do zmiany procedur administracyjnych dotyczących zwrotu podatku VAT. Prawie wszystkie wnioski o zwrot podatku VAT są rozpatrywane z dużym, nieuzasadnionym opóźnieniem. Procedura trwa czasami ponad 180 dni. Praktyka ta nie jest zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi podatku VAT, które przewidują, że zwrot podatku VAT powinien być dokonywany szybko, tak aby nie stwarzać obciążeń dla podatników. Mimo iż państwa członkowskie mają pewną swobodę jeśli chodzi o określanie procedury zwrotu, w wyniku obecnych opóźnień rumuńscy podatnicy zbyt długo ponoszą ciężar podatku VAT.

Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W przypadku nieudzielenia przez Rumunię zadowalających wyjaśnień w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor – tel. +32 22921548 – tel. kom. +32 498983871)

 1. Podatki: Komisja wzywa Rumunię do zmiany przepisów podatkowych dotyczących dochodów z pracy uzyskiwanych przez nierezydentów

Komisja Europejska oficjalnie wezwała Rumunię do zmiany dyskryminacyjnych przepisów dotyczących opodatkowania dochodów z pracy uzyskiwanych przez nierezydentów.

Zgodnie z ustawodawstwem rumuńskim nierezydenci, którzy pracują oraz uzyskują wszystkie swoje dochody lub ich większość w Rumunii, nie mają prawa do ogólnych ulg podatkowych przysługujących osobom fizycznym i ulg o charakterze rodzinnym. Może to prowadzić do nieuzasadnionego wyższego opodatkowania w Rumunii, ponieważ sytuacja osobista i rodzinna podatnika nie jest uwzględniana ani w jego państwie zamieszkania, gdzie nie ma wystarczającego dochodu podlegającego opodatkowaniu, ani w Rumunii, będącej jego państwem zatrudnienia.

Zdaniem Komisji rumuńskie przepisy są sprzeczne z zasadą swobodnego przepływu pracowników, określoną w traktatach i orzecznictwie UE, zgodnie z którą podatnicy niebędący rezydentami uzyskujący wszystkie swoje dochody lub ich większość w państwie członkowskim UE powinni być traktowani jak podatnicy będący rezydentami (Sprawa C-279-93 Schumacker).

Wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii. W przypadku nieudzielenia przez Rumunię zadowalających wyjaśnień w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor – tel. +32 22921548 – tel. kom. +32 498983871)

 1. Środowisko: Komisja zwraca się do Słowacji o zapewnienie ochrony ptaków

Komisja Europejska wzywa Republikę Słowacką do dostosowania przepisów krajowych dotyczących polowań do dyrektywy ptasiej. Pomimo spadku populacji dzikiego ptactwa, w 2009 r. Słowacja wprowadziła mniej rygorystyczne przepisy dotyczące polowań. Komisja skierowała do Słowacji wezwanie do usunięcia uchybienia w tej sprawie w dniu 27 lutego 2012 r. i mimo iż pewne kwestie zostały rozwiązane, Komisja ma nadal kilka zastrzeżeń. Słowacja zobowiązała się do wprowadzenia zakazu polowań w obszarach chronionych Dunajske luhy i Zahorske pomoravie w celu powstrzymania spadku populacji gęsi gęgawej, gęsi zbożowej i płomiennika czarnogłowego, jednak zmiany nie zostały jeszcze przyjęte. Komisja kieruje zatem do Słowacji uzasadnioną opinię. Jeżeli Słowacja w terminie dwóch miesięcy nie podejmie odpowiednich działań, sprawa może zostać przekazana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 22953593 – tel. kom. +32 498953593)

 1. Środowisko: Komisja zwraca się do HISZPANII o zaprzestanie poboru wód gruntowych do czasu zakończenia odpowiedniej oceny oddziaływania na środowisko

Komisja Europejska apeluje do Hiszpanii o przestrzeganie dyrektywy siedliskowej i dyrektywy dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko. Komisja jest zaniepokojona faktem, iż Hiszpania zezwoliła na realizację projektu nawodnienia w prowincji Jaén (Andaluzja) wodą z obszaru chronionego Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas bez przeprowadzenia odpowiedniej oceny wpływu na zasoby wodne, siedliska przyrodnicze oraz występujące na tym obszarze gatunki. Komisja skierowała do Hiszpanii wezwanie do usunięcia uchybienia w dniu 25 marca 2013 r. Mimo iż Hiszpania wprowadziła tymczasowe ograniczenie poboru wody, Komisja nie jest przekonana, że środek ten jest wystarczający w celu zapewnienia ochrony tego obszaru, i w związku z tym kieruje do Hiszpanii uzasadnioną opinię. Jeżeli Hiszpania w terminie dwóch miesięcy nie podejmie odpowiednich działań, sprawa może zostać przekazana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 22953593 – tel. kom. +32 498953593)

 1. Środowisko: Komisja wzywa Szwecję do wprowadzenia przepisów UE dotyczących zużytych baterii

Komisja Europejska apeluje do Szwecji o dostosowanie przepisów dotyczących zużytych baterii i akumulatorów do unijnej dyrektywy w sprawie baterii. Dyrektywa w sprawie baterii ustanawia zasady wprowadzania do obrotu i etykietowania baterii zawierających niebezpieczne substancje i zobowiązuje państwa członkowskie do określenia ilościowych celów w zakresie zbierania i recyklingu baterii i akumulatorów. Analiza szwedzkiego ustawodawstwa wykazała, że dyrektywa nie została prawidłowo transponowana, i w związku z tym w dniu 1 października 2012 r. Komisja przesłała Szwecji wezwanie do usunięcia uchybienia. Chociaż usunięto już większość niedociągnięć, niektóre zmiany nie zostały jeszcze przyjęte. W związku z tym Komisja przesyła uzasadnioną opinię i jeżeli Szwecja w terminie dwóch miesięcy nie podejmie odpowiednich działań, sprawa może zostać przekazana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Wezwania do usunięcia uchybienia

 1. Transport: Komisja zwraca się do Włoch, Cypru i Grecji o wdrożenie przepisów unijnych w celu zmniejszenia zagęszczenia ruchu w europejskiej przestrzeni powietrznej

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska zwróciła się do Włoch, Cypru i Grecji o pilne wyjaśnienie środków podjętych w celu ustanowienia funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (FAB) wymaganych na mocy prawodawstwa dotyczącego jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej z 2004 r., w celu reformy przestarzałego systemu kontroli ruchu lotniczego w Europie. Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej mają zastąpić istniejącą obecnie sieć 27 krajowych bloków przestrzeni powietrznej siecią większych bloków regionalnych w celu zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów i zredukowania emisji. Komisja pragnie zapobiec kryzysowi przepustowości, ponieważ z prognoz wynika, że liczba lotów ma wzrosnąć o 50 proc. w ciągu najbliższych 10-20 lat.

(Dodatkowe informacje: IP/13/860 - H. Kearns - Tel. +32 22987638 - Tel. kom.+32 49898 7638)

 1. Środowisko: Komisja Europejska apeluje do Włoch o zapewnienie spełnienia norm środowiskowych przez hutę stali w Taranto

Komisja Europejska podejmuje działania przeciwko Włochom w celu zmniejszenia oddziaływania, jakie wywiera na środowisko huta stali ILVA w Taranto (zwana dalej „ILVA”) – największa huta żelaza i stali w Europie. W wyniku skarg otrzymanych od obywateli i organizacji pozarządowych Komisja ustaliła, że w przypadku huty ILVA Włochy nie zapewniły zgodności z unijnymi wymogami dotyczącymi emisji przemysłowych, co ma poważne skutki dla zdrowia ludzi i środowiska. Stanowi to również naruszenie dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko, w której ustanowiono zasadę „zanieczyszczający płaci”. Na wniosek komisarza ds. środowiska, Janeza Potočnika Komisja Europejska kieruje do Włoch wezwanie do usunięcia uchybienia. Włochy mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

(Dodatkowe informacje: IP/13/866 - J. Todd - Tel. +32 22953593 - Tel. kom.+32 49895 3593)

 1. Zakończenie postępowania

 1. Prawa wyborcze: Komisja podejmuje działania w celu zapewnienia, aby obywatele UE mogli oddać swój głos w wyborach europejskich i lokalnych

W wyniku działań prawnych Komisji obywatele Unii Europejskiej mieszkający w innym państwie członkowskim będą mogli łatwiej korzystać z prawa do głosowania w wyborach europejskich i lokalnych. Komisja zamknęła dziś postępowanie w sprawie naruszenia przepisów przeciwko Bułgarii w odniesieniu do stosowania dodatkowych wymagań w stosunku do obywateli państw członkowskich UE innych niż Bułgaria, którzy pragną głosować lub kandydować w wyborach lokalnych i europejskich (np. wymóg dostarczenia numeru i daty zaświadczenia o miejscu zamieszkania). W wyniku zmian w prawie bułgarskim Komisja postanowiła zakończyć postępowanie prawne przeciwko temu państwu. Od 2010 r. Komisja zauważyła, że podobne problemy z przestrzeganiem praw wyborczych obywateli europejskich w kraju zamieszkania występują w dziesięciu innych państwach członkowskich (Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry). Sprawy te zostały już rozwiązane, z wyjątkiem trzech przypadków, w których toczy się postępowanie. Krok ten podjęto na osiem miesięcy przed kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniach 22-25 maja 2014 r.

(Dodatkowe informacje: IP/13/874 - M. Andreeva - Tel. +32 22991382 - Tel. kom. +32 498991382)


Side Bar