Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 26 september 2013

Inbreukenpakket voor september: voornaamste beslissingen

KLIMAAT

WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

ENERGIE

ONDERNEMINGEN

MILIEU

GEZONDHEID EN CONSUMENTEN

INTERNE MARKT EN DIENSTEN

JUSTITIE

BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE

VERVOER

AT

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

BE

1

 

 

 

 

 

 

3

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

CY

 

1

1

 

1

 

 

 

 

1

DE

 

 

 

1

 

 

 

 

 

EE

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ES

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

FR

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

IT

 

 

1

 

2

 

 

 

 

1

LT

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

PL

1

 

 

 

 

1

 

 

1

RO

 

 

 

 

1

 

1

1

2

 

SE

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SI

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

UK

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Het maandelijkse pakket inbreukbeslissingen betreft de gerechtelijke stappen van de Europese Commissie tegen lidstaten die hun verplichtingen uit hoofde van het EU-recht niet zijn nagekomen. De beslissingen betreffen vele sectoren en moeten ervoor zorgen dat het EU-recht correct wordt toegepast. Daar hebben zowel burgers als bedrijven baat bij.

De Commissie heeft vandaag 220 beslissingen genomen: bij 32 daarvan gaat het om een met redenen omkleed advies en bij 6 om een zaak die bij het Hof van Justitie van de Europese Unie aanhangig is gemaakt. Hieronder volgt een samenvatting. Voor nadere informatie over inbreukprocedures, zie MEMO/12/12.

 1. Zaken die bij het Hof van Justitie aanhangig zijn gemaakt

 1. Vrij verkeer van werknemers: Commissie daagt België voor het Hof wegens discriminatie bij toegang tot banen bij lokale overheid

De Europese Commissie heeft besloten België voor het Hof van Justitie van de EU te dagen wegens discriminerende voorwaarden voor sollicitanten naar een baan bij de lokale overheid in het Franse en het Duitse taalgebied en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die geen onderwijs in het Nederlands, Frans of Duits hebben gevolgd. Met name wordt hun talenkennis pas erkend wanneer zij een door het selectiebureau van de Belgische overheid (SELOR) afgegeven certificaat kunnen overleggen. Andere certificaten worden niet aanvaard als bewijs van talenkennis.

(meer informatie: IP/13/868 - J. Todd - tel. +32 229-94107 - mobiel +32 498994107)

 1. Commissie daagt België voor het Hof wegens discriminerende bepalingen in successiewetgeving

De Europese Commissie heeft besloten België voor het Hof van Justitie van de EU te dagen wegens belastingregels in het Waalse Gewest die discriminerend zijn en een inbreuk vormen op de EU-voorschriften betreffende het vrij verkeer van kapitaal. De Commissie is van mening dat het ontbreken van een keuzemogelijkheid bij het waarderen van aandelen die aan beurzen buiten België zijn genoteerd, discriminerend is en een beperking vormt van het vrije verkeer van kapitaal zoals neergelegd in artikel 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

(meer informatie: IP/13/871 - E. Traynor - tel. +32 229-21548 - mobiel +32 498983871)

 1. Sociale zekerheid: Commissie daagt Cyprus voor het Hof wegens discriminatie van voormalige Cypriotische ambtenaren die in een andere lidstaat werken

De Europese Commissie heeft besloten om Cyprus voor het Hof van Justitie van de EU te dagen wegens de toepassing van discriminerende voorwaarden op de pensioenrechten en de onbetaaldverlofrechten van voormalige Cypriotische ambtenaren die in een andere lidstaat werken. De Commissie is van mening dat deze discriminerende voorwaarden in strijd zijn met de EU-voorschriften betreffende het vrij verkeer van werknemers

(meer informatie: IP/13/869 - J. Todd - tel. +32 229-94107 - mobiel +32 498994107)

 1. Belastingen: Commissie daagt Polen voor het Hof wegens verlaagd btw‑tarief voor medische uitrusting en farmaceutische producten

De Europese Commissie heeft besloten Polen voor het Hof van Justitie van de EU te dagen in verband met de onrechtmatige toepassing van een lager btw-tarief op algemene medische uitrusting en farmaceutische producten. Op grond van de btw-richtlijn van de EU kunnen de lidstaten een verlaagd btw-tarief toepassen op medische uitrusting en andere apparaten indien deze aan twee voorwaarden voldoen. Zij moeten bestemd zijn voor verlichting of behandeling van handicaps en uitsluitend voor persoonlijk gebruik door gehandicapten. Polen gaat verder doordat het een verlaagd btw-tarief toepast voor medische uitrusting voor algemeen gebruik, zoals voor in ziekenhuizen gebruikte apparatuur en voor sommige farmaceutische producten die geen geneesmiddelen zijn, zoals ontsmettingsmiddelen en producten voor kuuroorden.

(meer informatie: IP/13/870 - E. Traynor - tel. +32 229-21548 - mobiel +32 498983871)

 1. Volksgezondheid: Commissie daagt Polen voor het Hof wegens niet-naleving van de EU-voorschriften inzake de kwaliteit en veiligheid van menselijke weefsels en cellen

De Commissie heeft vandaag besloten om Polen voor het Hof van Justitie van de EU te dagen omdat het de EU-voorschriften inzake de kwaliteit en veiligheid van menselijke weefsels en cellen niet naleeft. Ondanks herhaalde verzoeken van de Commissie om deze omzetting te voltooien, heeft Polen dit tot dusver nagelaten.

(meer informatie: IP/13/873 - F. Vincent - tel. +32 229-87166 - mobiel +32 498987166)

 1. Met redenen omklede adviezen

 1. Energie-efficiëntie van gebouwen: zeven lidstaten wordt verzocht nationale maatregelen te nemen op het gebied van energie-efficiëntie van gebouwen

De Commissie heeft Cyprus, Estland, Hongarije, Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk formeel verzocht om volledig aan hun verplichtingen op grond van de EU-wetgeving inzake energie-efficiëntie van gebouwen te voldoen (Richtlijn 2010/31/EU). De Commissie heeft deze lidstaten een met redenen omkleed advies gestuurd, met het verzoek haar in kennis te stellen van alle door hen genomen maatregelen voor de omzetting van de richtlijn, die uiterlijk op 9 juli 2012 had moeten zijn omgezet in nationaal recht. Indien zij over twee maanden nog niet aan hun wettelijke verplichting hebben voldaan, kan de Commissie besluiten hen voor het Hof van Justitie te dagen. Op grond van die richtlijn moeten de lidstaten minimumeisen voor de energieprestatie van gebouwen invoeren en toepassen, ervoor zorgen dat gebouwen een energieprestatiecertificering krijgen en een regelmatige keuring van verwarmings- en airconditioningsystemen voorschrijven. Bovendien verplicht de richtlijn de lidstaten om ervoor te zorgen dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen "bijna-energieneutrale gebouwen" zijn. In september 2012 leidde de Commissie inbreukprocedures in tegen 24 lidstaten die de Commissie niet in kennis hadden gesteld van de nationale maatregelen voor de omzetting van de richtlijn in het nationale recht. Met redenen omklede adviezen zijn in januari 2013 gericht aan Italië, Griekenland, Portugal en Bulgarije, in april 2013 aan Spanje en Slovenië en in juni 2013 aan België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Letland, Polen en Nederland. Zie voor meer informatie: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm.

(meer informatie: M. Holzner - tel. +32 229-60196 - mobiel +32 498982280)

 1. Milieu: Commissie verzoekt vier lidstaten om EU-voorschriften inzake industriële emissies om te zetten

De Europese Commissie dringt er bij Italië, Cyprus, Slovenië en Roemenië op aan om nader uiteen te zetten hoe de EU-wetgeving inzake industriële emissies wordt omgezet in hun nationale wetgeving. De nieuwe richtlijn inzake industriële emissies komt in de plaats van en herziet oudere voorschriften om door industriële activiteiten veroorzaakte verontreiniging te voorkomen, te verminderen en zo veel mogelijk uit te bannen, en moest uiterlijk op 7 januari 2013 zijn omgezet in nationaal recht. De betrokken lidstaten hebben die termijn laten verstrijken, en op 21 maart 2013 is naar hen een aanmaningsbrief verstuurd. Thans brengt de Commissie met redenen omklede adviezen uit. Als deze vier lidstaten niet binnen twee maanden reageren, kan hun zaak voor het Hof van Justitie van de EU worden gebracht, dat een financiële sanctie kan opleggen.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Klimaatverandering: Commissie verzoekt Polen en Slovenië nationale maatregelen vast te stellen voor de herziene regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de EU (EU-ETS)

De Commissie heeft Polen en Slovenië vandaag formeel verzocht haar in kennis te stellen van de omzetting van Richtlijn 2009/29/EG, die de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS) hervormt.

De EU-ETS is een hoeksteen van het beleid van de Europese Unie om de klimaatverandering te bestrijden en het belangrijkste instrument om de industriële broeikasgasemissies op kosteneffectieve wijze te verminderen.

De lidstaten dienden de richtlijn uiterlijk op 31 december 2012 om te zetten in nationale wetgeving. Polen en Slovenië hebben tot op heden echter nog geen omzettingsmaatregelen aangemeld. Daarom verzoekt de Commissie beide lidstaten vandaag in een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure) om aan het EU-recht te voldoen.

(meer informatie: I. Valero Ladron - tel. +32 229-64971 - mobiel +32 498964971)

 1. Hernieuwbare energie: Italië en Spanje verzocht te voldoen aan EU-voorschriften inzake hernieuwbare energie

De Europese Commissie heeft Italië en Spanje formeel verzocht het nodige te doen om de EU-voorschriften inzake hernieuwbare energie volledig na te leven. De Commissie heeft deze landen met redenen omklede adviezen gestuurd omdat zij hebben nagelaten haar te informeren over de volledige omzetting van de richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen (Richtlijn 2009/28/EG). De richtlijn moest door de lidstaten uiterlijk op 5 december 2010 zijn omgezet. Italië en Spanje hebben de Commissie echter niet in kennis gesteld van alle maatregelen die nodig zijn voor de volledige omzetting van de richtlijn in hun nationale recht. Indien de twee lidstaten binnen twee maanden niet aan hun wettelijke verplichtingen voldoen, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie. Deze twee met redenen omklede adviezen volgen op 17 soortgelijke procedures die al zijn ingeleid tegen België, Bulgarije, Cyprus, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Letland, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Slovenië en Tsjechië. Volgens de richtlijn moet elke lidstaat individuele streefcijfers voor het totale aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen in het energieverbruik halen. Om die streefcijfers te halen, moeten de lidstaten regels vaststellen, bijvoorbeeld voor de verbetering van de toegang tot het elektriciteitsnet voor elektriciteit uit hernieuwbare energie, de administratieve en planologische procedures, voorlichting en opleiding van technici. Wanneer biobrandstoffen worden gebruikt om het streefcijfer op het gebied van vervoer te halen, moeten deze bovendien voldoen aan een reeks duurzaamheidsvereisten, die ook moeten worden opgenomen in de nationale wetgeving. Zie voor meer informatie: http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

(meer informatie: M. Holzner - tel. +32 229-60196 - mobiel +32 498982280)

 1. Milieu: Commissie verzoekt Oostenrijk technische voorschriften van de EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur om te zetten

De Europese Commissie verzoekt Oostenrijk om gegevens over de wijze waarop de EU-wetgeving betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur is omgezet in zijn nationale recht. Oostenrijk heeft de vrijstellingen voor bepaalde apparatuur die lood of cadmium bevatten niet omgezet. De twee richtlijnen moesten uiterlijk op 2 januari 2013 in nationaal recht zijn omgezet. Nadat Oostenrijk die oorspronkelijke termijn had laten verstrijken, heeft de Commissie op 21 maart 2013 een aanmaningsbrief verstuurd. Aangezien de tekortkomingen nog altijd niet zijn hersteld, stuurt de Commissie een met redenen omkleed advies. Als Oostenrijk niet binnen twee maanden reageert, kan de zaak voor het Hof van Justitie van de EU worden gebracht.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

  Commissie verzoekt België buitenlandse instellingen voor collectieve belegging niet langer te belasten

De Europese Commissie heeft België officieel verzocht zijn regels voor de jaarlijkse belasting op buitenlandse instellingen voor collectieve belegging (icb) te wijzigen.

Krachtens de Belgische wetgeving is het verlaagde tarief van de jaarlijkse belasting enkel van toepassing op icb's naar Belgisch recht. Dat leidt tot een minder gunstige behandeling van soortgelijke icb's naar het recht van de andere lidstaten van de EU of van de EER-staten.

Volgens de Commissie zijn de Belgische belastingregels in strijd met de vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van kapitaal, die zijn neergelegd in de EU-verdragen (artikelen 56 en 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). België wordt dan ook verzocht zijn wetgeving te wijzigen.

De icb's in kwestie zijn icb's naar buitenlands recht waarvan één of meerdere van de compartimenten of klassen van aandelen uitsluitend worden aangetrokken bij institutionele of professionele beleggers die voor eigen rekening handelen, en waarvan de effecten uitsluitend door deze beleggers kunnen worden verworven.

De Commissie doet haar verzoek in de vorm van een met redenen omkleed advies. Als België de betrokken bepalingen niet binnen twee maanden aanpast, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

(meer informatie: E. Traynor - tel. +32 229-21548 - mobiel +32 498983871)

 1. Commissie verzoekt België om de discriminerende belasting van bepaalde schenkingen af te schaffen

De Europese Commissie heeft België officieel verzocht de belastingregeling te wijzigen die in het Waals Gewest van toepassing is op schenkingen van bepaalde deelnemingsbewijzen in instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) van de andere lidstaten van de EU of van de EER-staten.

Krachtens de Belgische wetgeving wordt een verlaagd tarief uitsluitend toegepast op schenkingen van deelnemingsbewijzen in Belgische icbe's van het closed-end-type en in private icbe's naar Belgisch recht (die kapitaal aantrekken zonder de verkoop van hun deelnemingsbewijzen bij het publiek te bevorderen), maar niet op schenkingen van deelnemingsbewijzen in soortgelijke icbe's uit de rest van de EU.

Volgens de Commissie zijn de Belgische belastingregels in strijd met het vrije verkeer van kapitaal dat is neergelegd in de EU-verdragen (artikel 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). België wordt dan ook verzocht zijn wetgeving te wijzigen.

De Commissie doet haar verzoek in de vorm van een met redenen omkleed advies. Als België de betrokken bepalingen niet binnen twee maanden aanpast, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

(meer informatie: E. Traynor - tel. +32 229-21548 - mobiel +32 498983871)

 1. Ondernemingen: Commissie verzoekt Duitsland om te voldoen aan EU-regels over de verkoop van producten die het chemische mengsel MDI bevatten

De Europese Commissie heeft Duitsland officieel verzocht om zijn wetgeving betreffende chemische stoffen te amenderen door de regeling inzake de verkoop van producten (mengsels) die de stof MDI bevatten, te wijzigen. MDI komt veel voor in producten die worden gebruikt door consumenten die "doe-het-zelf" projecten uitvoeren. Het is doorgaans vrij verkrijgbaar in winkels van bouwmaterialen, waar het te vinden is in producten zoals schuim met één component, smeltlijm en andere producten om te lijmen, systemen voor stopverf/vulmiddel in cassettes en schilderwerk.

De REACH-verordening van de EU (1907/2006/EG) bepaalt dat mengsels die MDI bevatten veilig in de handel mogen worden gebracht voor het grote publiek indien de verpakking ervan beschermende handschoenen bevat en voorzien is van specifieke gezondheidswaarschuwingen voor de consument. De Duitse wettelijke regeling in kwestie (Chemikalien-Verbotsverordnung) gaat nog verder nu zij verbiedt dat consumenten MDI bevattende mengsels kant en klaar kopen en zij voor de verkoop aan detailhandelaren extra voorwaarden stelt. Volgens de Commissie schendt Duitsland de REACH-verordening door strengere maatregelen op te leggen dan de EU-wetgeving vereist.

De Commissie doet haar verzoek aan Duitsland om zijn wettelijke regeling te wijzigen in de vorm van een met redenen omkleed advies. Indien Duitsland zijn wettelijke regeling niet binnen twee maanden met het EU-recht in overeenstemming brengt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de EU.

(meer informatie: C. Corazza - tel. +32 229-51752 - mobiel +32 498 99 2862)

 1. Milieu: Commissie verzoekt Estland EU-voorschriften inzake grondwaterverontreiniging om te zetten

De Europese Commissie verzoekt Estland zijn nationale wetgeving inzake de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang in overeenstemming te brengen met de grondwaterrichtlijn. Uit een analyse van de Estse wetgeving is gebleken dat de richtlijn niet juist is omgezet; op 22 november 2012 stuurde de Commissie een aanmaningsbrief. De meeste tekortkomingen betreffen technische details, zoals onvoldoende specifieke definities van verontreinigende stoffen. Hoewel Estland de tekortkomingen erkent, zijn nog geen corrigerende maatregelen goedgekeurd. Daarom stuurt de Commissie een met redenen omkleed advies, waarin Estland twee maanden tijd krijgt om op te treden. Indien het dat niet doet, kan de zaak aanhangig worden gemaakt bij het Europees Hof van Justitie.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Milieu: Commissie verzoekt Finland om EU-voorschriften voor bescherming van voor wetenschappelijke doeleinden gebruikte dieren om te zetten

De Europese Commissie dringt er bij Finland op aan om de EU-wetgeving inzake de bescherming van voor wetenschappelijke doeleinden gebruikte dieren om te zetten in nationaal recht. De betrokken richtlijn heeft tot doel het gebruik van dieren voor experimentele doeleinden zoveel mogelijk te beperken en wil dat waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van alternatieven; tegelijkertijd streeft de richtlijn ernaar dat het kwalitatief hoogstaand onderzoek in de EU behouden blijft. De richtlijn moest uiterlijk op 10 november 2012 in nationaal recht zijn omgezet. Aangezien Finland deze termijn heeft laten verstrijken, is op 31 januari 2013 een aanmaningsbrief verstuurd. Hoewel een aantal wettelijke regelingen is vastgesteld, meent de Commissie dat sommige bepalingen van de richtlijn niet in de wetgeving zijn opgenomen en dat de wetgeving op Åland nog steeds niet is aangenomen. De Commissie stuurt daarom een met redenen omkleed advies; indien Finland niet binnen twee maanden reageert, kan de zaak worden voorgelegd aan het Hof van Justitie van de EU, dat financiële sancties kan opleggen.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Arbeidstijd: Commissie verzoekt Frankrijk recht van ziekenhuisartsen op beperking van de werktijd en minimumrusttijden te eerbiedigen

De Europese Commissie heeft Frankrijk formeel verzocht het recht van ziekenhuisartsen op een gemiddelde wekelijkse arbeidstijd van 48 uur en op minimumrusttijden nadat zij 's nachts extra uren hebben gewerkt, te respecteren, zoals voorgeschreven door de richtlijn betreffende de organisatie van de arbeidstijd (2003/88/EG). Op grond van de richtlijn kan een lidstaat toestaan dat een werkgever een werknemer verzoekt meer dan de maximale 48 uur te werken ("opt-out"), maar alleen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De Franse wetgeving voorziet in een opt-out voor ziekenhuisartsen, maar voldoet niet aan de voorwaarden van de richtlijn. In de eerste plaats kan van de arts in verschillende situaties worden verlangd dat hij meer dan 48 uur werkt zonder dat hij daarmee individueel instemt, hetgeen in strijd is met de richtlijn. In de tweede plaats is niet gewaarborgd dat een arts geen nadeel ondervindt van een eventuele weigering om langer te werken. In de derde plaats zijn de regels voor het meten van de arbeidstijd van ziekenhuisartsen onduidelijk, zodat zij in de praktijk verplicht zijn langer te werken. Daarnaast leidt de huidige praktijk in openbare ziekenhuizen ertoe dat artsen die ’s nachts na hun normale werktijd worden opgeroepen om spoedgevallen te behandelen, soms onvoldoende rust kunnen nemen voordat zij weer aan het werk moeten (de richtlijn geeft werknemers per 24 uur recht op een dagelijkse rusttijd van ten minste elf aaneengesloten uren). Het optreden van de Commissie volgt op een klacht. De Commissie doet haar verzoek aan Frankrijk in de vorm van een met redenen omkleed advies in het kader van de EU-inbreukprocedure. Frankrijk heeft nu twee maanden de tijd om de Commissie mee te delen welke maatregelen zijn genomen om het EU-recht na te leven. Anders kan de Commissie Frankrijk voor het Hof van Justitie van de EU dagen.

(meer informatie: J. Todd - tel. +32 229-94107 - mobiel +32 498994107)

 1. Vrij verkeer van diensten: Commissie verzoekt Ierland om belemmeringen voor reisbureaus en touroperators te verwijderen

De Europese Commissie heeft Ierland vandaag verzocht het beginsel van het vrij verrichten van diensten door reisbureaus en touroperators te eerbiedigen (Artikel 56 VWEU, Artikel 16 dienstenrichtlijn, Artikel 3 richtlijn elektronische handel). De Ierse wetgeving en administratieve praktijk vereisen dat touroperators en reisbureaus uit andere lidstaten die in Ierland diensten willen aanbieden, een Ierse vergunning hebben, zijn aangesloten bij een Ierse garantieregeling en een naar Iers recht vereist minimumkapitaal en een postadres in Ierland hebben. Die bepalingen houden geen rekening met het feit dat deze dienstverrichters diensten mogen verrichten in andere lidstaten en in hun lidstaat van vestiging al voldoen aan voorschriften inzake bescherming tegen insolventie overeenkomstig de richtlijn pakketreizen. Deze aanbieders van diensten uit de EU moeten derhalve in Ierland op tijdelijke basis (ook elektronisch) grensoverschrijdende diensten kunnen verrichten zonder te worden onderworpen aan ongerechtvaardigde of onevenredige vereisten. Daar Ierland die bepalingen nog niet heeft gewijzigd, verzoekt de Commissie Ierland in een met redenen omkleed advies om maatregelen te treffen teneinde de EU-regels volledig toe te passen. Indien de Ierse autoriteiten binnen twee maanden niet meedelen welke maatregelen zijn getroffen om het EU-recht na te leven, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU. Voor meer informatie, zie http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm

(meer informatie: C. Hughes - tel. +32 229-64450 - mobiel +32 498964450)

 1. Luchtvaart: Commissie verzoekt Ierland sanctieregeling voor misbruik van slots op luchthavens in te voeren

De Europese Commissie heeft Ierland verzocht haar binnen twee maanden mee te delen welke maatregelen genomen zijn om te voldoen aan de EU-regels over de toewijzing van slots op luchthavens. Ierland moet een sanctieregeling invoeren om het misbruik van luchthavenslots te bestraffen, zoals voorgeschreven door de verordening betreffende slots. Slots worden gebruikt om op de drukste luchthavens van Europa de schaarse luchthavencapaciteit (landingsbanen, terminalcapaciteit) toe te wijzen. Krachtens de EU-verordening betreffende slots moeten de lidstaten voorzien in doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties voor herhaalde en opzettelijke gedragingen die hinderlijk kunnen zijn voor andere luchtvaartmaatschappijen op een luchthaven en een doeltreffende planning van de luchthavenactiviteiten belemmeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer luchtvaartmaatschappijen zonder goede reden vluchten uitvoeren op een tijdstip dat sterk afwijkt van het toegewezen slot, of wanneer zij een groter vliegtuig inzetten dan dat waarvoor de slot is toegewezen. De EU-verordening betreffende slots wordt thans verstrengd als onderdeel van het luchthavenpakket. Meer informatie: IP - Memo

(meer informatie: H. Kearns - tel. +32 229-87638 - mobiel +32 498987638)

 1. Commissie zet juridische procedure tegen Roemenië betreffende rechten van zelfstandigen voort

De Commissie heeft Roemenië vandaag een met redenen omkleed advies gestuurd wegens onvolledige omzetting van de richtlijn inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen die werkzaam zijn als zelfstandige. De termijn voor omzetting van de richtlijn is op 5 augustus 2012 verstreken en Roemenië heeft in september 2012 een aanmaningsbrief ontvangen. Tot nog toe heeft Roemenië de richtlijn slechts ten dele in nationaal recht omgezet. Het heeft de Commissie in kennis gesteld van een aantal omzettingsmaatregelen, maar voor een volledige omzetting zijn nog verdere maatregelen nodig.

De richtlijn over zelfstandigen en hun meewerkende echtgenoten (2010/41/EU) waarborgt de sociale bescherming van miljoenen vrouwen op de arbeidsmarkt, waardoor vrouwelijk ondernemerschap wordt bevorderd. Op grond van deze voorschriften krijgen vrouwelijke zelfstandigen en meewerkende echtgenoten of levenspartners van zelfstandigen een zwangerschapsuitkering en wanneer zij dat wensen, ten minste 14 weken verlof. Thans is slechts een op de drie ondernemers een vrouw. Als er binnen twee maanden geen bevredigend antwoord komt, kan de Commissie Roemenië voor het Hof van Justitie van de EU dagen.

(meer informatie: M. Andreeva - Tel. +32 229-91382 - mobiel +32 498991382)

 1. Regels inzake financiële rapportage: Commissie verzoekt Roemenië boekhoudregels te veranderen

De Europese Commissie heeft Roemenië vandaag verzocht zijn regels inzake de waardering en de boekhouding van gekochte schuldvorderingen in overeenstemming te brengen met het EU-recht. Volgens het EU-recht geschiedt de waardering van posten in de jaarrekening in de regel met gebruikmaking van een methode die is gebaseerd op het beginsel van de aanschaffings- of vervaardigingskosten. Naar Roemeens boekhoudrecht moeten overgedragen schuldvorderingen worden opgenomen aan de hand van hun nominale waarde in de boeken en bescheiden van de overnemer. De EU-wetgeving voorziet niet in een uitzondering op grond waarvan voor boekhoudkundige doeleinden de nominale waarde van de aangekochte schuldvorderingen kan worden gebruikt. Daarom verzoekt de Commissie Roemenië in een met redenen omkleed advies om maatregelen te treffen teneinde de EU-regels volledig toe te passen. Indien de Roemeense autoriteiten binnen twee maanden niet meedelen welke maatregelen zijn getroffen om het EU-recht na te leven, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU. Voor meer informatie, zie

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/legal_framework/index_en.htm

(meer informatie: C. Hughes - tel. +32 229-64450 - mobiel +32 498964450)

 1. Belastingen: Commission verzoekt Roemenië praktijk inzake teruggaaf van btw te veranderen

De Europese Commissie heeft Roemenië formeel verzocht zijn administratieve praktijk inzake de teruggaaf van btw te veranderen. Bijna alle verzoeken om teruggaaf van btw worden systematisch afgewikkeld met onredelijke vertragingen van soms meer dan 180 dagen. Deze praktijk strookt niet met de btw-regels van de EU, die bepalen dat btw snel moet worden terugbetaald zodat dit voor de belastingplichtigen geen extra lasten oplevert. Hoewel de lidstaten een bepaalde speelruimte hebben om de voorwaarden voor teruggave vast te stellen, dragen de Roemeense belastingplichtigen als gevolg van de huidige vertragingen de btw-last al te lang.

Het verzoek van de Commissie is gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies (de tweede stap in een inbreukprocedure). Als de Commissie binnen twee maanden geen bevredigend antwoord ontvangt, kan zij Roemenië voor het Hof van Justitie van de EU dagen.

(meer informatie: E. Traynor - tel. +32 229-21548 - mobiel +32 498983871)

 1. Belastingen: Commissie verzoekt Roemenië om regels inzake de belasting op inkomsten uit arbeid van niet-ingezetenen te herzien

De Europese Commissie heeft Roemenië officieel verzocht om de discriminerende fiscale behandeling van de inkomsten uit arbeid van niet-ingezetenen te wijzigen.

Volgens de Roemeense wetgeving kunnen niet-ingezetenen die werken en hun volledige of het grootste deel van hun inkomen verwerven in Roemenië, geen gebruik maken van persoons- en gezinsgebonden aftrek. Dit kan leiden tot onbillijke hogere belasting in Roemenië, daar de persoonlijke en gezinssituatie van de belastingplichtige buiten beschouwing kan worden gelaten in zowel zijn land van verblijf, waar hij niet over voldoende belastbare inkomsten beschikt, als in Roemenië, het land waar hij werkt.

Volgens de Commissie druisen deze Roemeense bepalingen in tegen het beginsel van het vrije verkeer van werknemers, zoals neergelegd in de EU-verdragen en de rechtspraak, waarin is geoordeeld dat niet-ingezeten belastingplichtigen die hun inkomsten geheel of voor het grootste deel verwerven in een lidstaat van de EU op dezelfde manier moeten worden behandeld als ingezeten belastingplichtigen (arrest van 14 februari 1995, C-279/93, Schumacker).

De Commissie doet haar verzoek in de vorm van een met redenen omkleed advies. Als de Commissie binnen twee maanden geen bevredigend antwoord ontvangt, kan zij Roemenië voor het Hof van Justitie van de EU dagen.

(meer informatie: E. Traynor - tel. +32 229-21548 - mobiel +32 498983871)

 1. Milieu: Commissie verzoekt Slowakije vogels te beschermen

De Europese Commissie verzoekt Slowakije zijn jachtwetgeving in overeenstemming te brengen met de vogelrichtlijn. Hoewel het aantal wilde vogels daalt, heeft Slowakije in 2009 zijn jachtwetgeving versoepeld. Op 27 februari 2012 stuurde de Commissie dienaangaande een aanmaningsbrief, en hoewel een aantal problemen is opgelost, blijven er nog redenen voor bezorgdheid. Slowakije heeft toegezegd om in delen van de beschermde gebieden Dunajske luhy en Zahorske pomoravie de jacht te verbieden om de daling van de populaties van grauwe ganzen, rietganzen en blauwsnavels een halt toe te roepen, maar de amendementen moeten nog worden goedgekeurd. De Commissie brengt daarom een met redenen omkleed advies uit. Als Slowakije niet binnen twee maanden reageert, kan de zaak voor het Hof van Justitie van de EU worden gebracht.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Milieu: Commissie vraagt Spanje grondwaterwinning te onderbreken totdat een adequate milieueffectbeoordeling is voltooid

De Europese Commissie spoort Spanje aan de habitatrichtlijn en de milieueffectbeoordelingsrichtlijn te eerbiedigen. De Commissie is bezorgd over het feit dat Spanje een vergunning heeft verleend voor een irrigatieproject in de provincie Jaén (Andalusië) met water uit het beschermde gebied Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, zonder dat het effect van de onttrekking op de waterreserves, de natuurlijke habitats en de soorten ter plaatse is beoordeeld. Op 25 maart 2013 stuurde de Commissie een aanmaningsbrief. Hoewel Spanje de waterwinning voorlopig heeft beperkt, is de Commissie er niet van overtuigd dat die maatregel het gebied voldoende beschermt; daarom stuurt zij een met redenen omkleed advies. Als Spanje niet binnen twee maanden reageert, kan de zaak voor het Hof van Justitie van de EU worden gebracht.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Milieu: Commissie verzoekt Zweden EU-voorschriften inzake afgedankte batterijen om te zetten

De Europese Commissie spoort Zweden aan om ervoor te zorgen dat zijn wetgeving inzake afgedankte batterijen en accu’s strookt met de batterijenrichtlijn. De batterijenrichtlijn bevat voorschriften betreffende het in de handel brengen en de markering van batterijen die gevaarlijke stoffen bevatten en bepaalt dat de lidstaten gekwantificeerde doelstellingen voor de inzameling en recycling van gebruikte batterijen en accu’s vaststellen. Uit een analyse van de Zweedse wetgeving is gebleken dat de richtlijn niet correct is omgezet; op 1 oktober 2012 stuurde de Commissie een aanmaningsbrief. Hoewel de meeste tekortkomingen zijn gecorrigeerd, is dat voor een aantal daarvan nog niet het geval. De Commissie verstuurt daarom een met redenen omkleed advies; indien Zweden niet binnen twee maanden reageert, kan de zaak worden voorgelegd aan het Hof van Justitie van de EU.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Aanmaningsbrieven:

 1. Vervoer: Commissie maant Italië, Cyprus en Griekenland aan tot toepassing van EU-voorschriften om congestie in Europees luchtruim weg te werken

De Europese Commissie heeft Cyprus, Italië en Griekenland vandaag verzocht met spoed toelichting te verstrekken over de stand van zaken van de invoering van functionele luchtruimblokken (FAB's), die vereist zijn krachtens de wetgeving betreffende het gemeenschappelijk Europees luchtruim uit 2004 met het oog op de hervorming van het verouderde Europese luchtverkeersleidingssysteem. Het doel van de FAB's is de huidige lappendeken van 27 nationale luchtverkeersblokken te vervangen door een netwerk van grotere regionale blokken, om de efficiëntie te vergroten en de kosten en emissies te doen dalen. Aangezien het aantal vluchten volgens de ramingen in de komende 10 tot 20 jaar met 50 % zal toenemen, wil de Commissie een capaciteitstekort vermijden.

(meer informatie: IP/13/860 - H. Kearns - tel. +32 229-87638 - mobiel +32 498987638)

 1. Milieu: Commissie maant Italië aan om een staalfabriek in Taranto te laten voldoen aan de milieunormen

De Europese Commissie treedt op tegen Italië in een poging de effecten op het milieu van de ILVA-staalfabriek in Taranto (hierna "ILVA"), de grootste ijzer- en staalfabriek in Europa, te verminderen.

Na een aantal klachten van burgers en ngo's heeft de Commissie geconstateerd dat Italië er niet voor zorgt dat ILVA de door de EU vastgestelde beperkingen voor industriële emissies naleeft, met ernstige gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Daarnaast neemt het de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn niet in acht, waarin het beginsel van "de vervuiler betaalt" is vastgelegd. Op aanbeveling van commissaris voor Milieu Janez Potočnik stuurt de Europese Commissie daarom een aanmaningsbrief, waarin Italië twee maanden de tijd krijgt om te reageren.

(meer informatie: IP/13/866 - J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Afgesloten procedures

 1. Actief en passief kiesrecht: dankzij maatregelen van de Commissie kunnen EU-burgers hun stem uitbrengen in de Europese en lokale verkiezingen

Dankzij een juridische procedure door de Europese Commissie kunnen de burgers van de Europese Unie die in een andere lidstaat wonen, gemakkelijker hun stem uitbrengen in Europese en lokale verkiezingen. Dit werd bekend nadat de Commissie vandaag een inbreukprocedure tegen Bulgarije afsloot wegens het toepassen van aanvullende voorwaarden voor niet-Bulgaarse EU-burgers die willen stemmen of zich verkiesbaar willen stellen in lokale en Europese verkiezingen (bijvoorbeeld het verstrekken van het nummer en de datum van hun verblijfsvergunning). Na veranderingen in de Bulgaarse wetgeving heeft de Commissie besloten om de juridische procedure tegen het land te beëindigen. De Commissie heeft sinds 2010 in tien andere lidstaten (Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië) vergelijkbare belemmeringen van het kiesrecht van EU-burgers in hun land van verblijf geconstateerd; deze zijn nu verwijderd, met uitzondering van drie voortgaande zaken. De verandering voltrekt zich acht maanden voor de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement, die op 22‑25 mei 2014 worden gehouden.

(meer informatie: IP/13/874 - M. Andreeva - tel. +32 229-91382 - mobiel +32 498991382)


Side Bar