Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 26 d.

Rugsėjo mėn. sprendimų dėl pažeidimų rinkinys. Pagrindiniai sprendimai

KLIMATO POLITIKA

UŽIMTUMAS ir socialiniai reikalai

ENERGETIKA

ĮMONĖS

APLINKA

SVEIKATOS IR VARTOTOJŲ POLITIKA

VIDAUS RINKA IR PASLAUGOS

TEISINGUMAS

MOKESČIAI IR MUITŲ SĄJUNGA

TRANSPORTAS

AT

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

BE

1

 

 

 

 

 

 

3

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

CY

 

1

1

 

1

 

 

 

 

1

DE

 

 

 

1

 

 

 

 

 

EE

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ES

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

FR

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

IT

 

 

1

 

2

 

 

 

 

1

LT

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

PL

1

 

 

 

 

1

 

 

1

RO

 

 

 

 

1

 

1

1

2

 

SE

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SI

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

UK

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Mėnesiniame rinkinyje apžvelgiamais sprendimais dėl pažeidimų Europos Komisija imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, kurios netinkamai vykdo ES teisėje nustatytus įsipareigojimus. Šiais įvairiems sektoriams skirtais sprendimais siekiama užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai ir teiktų naudą piliečiams bei įmonėms.

Šiandien Komisija priėmė 220 sprendimą, įskaitant 32 pagrįstas nuomones ir 6 sprendimus perduoti bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. Toliau pateikiama pagrindinių sprendimų santrauka. Daugiau informacijos apie pažeidimų procedūrą pateikiama MEMO/12/12.

 1. Teisingumo Teismui perduotos bylos

 1. Laisvas darbuotojų judėjimas. Komisija perduoda teismui Belgijos bylą dėl diskriminacinių įdarbinimo sąlygų vietos viešajame sektoriuje

Europos Komisija nusprendė iškelti Belgijai bylą Europos Teisingumo Teisme dėl diskriminacinių sąlygų, taikomų kandidatams į vietos viešojo sektoriaus darbo vietas prancūzakalbiuose ir vokiečiakalbiuose regionuose bei Briuselio regione, jei išsilavinimą jie įgijo ne olandų, prancūzų ar vokiečių kalbomis. T. y. kandidato kalbos mokėjimas pripažįstamas tik tuomet, jei jis gauna atitinkamą pažymą, išduodamą Belgijos vyriausybinės įdarbinimo tarnybos (SELOR). Jokios kitos pažymos kalbos mokėjimui įrodyti netinka.

(Daugiau informacijos: IP/13/868, J. Todd, tel. +32 229 94107, mob. tel. +32 498 99 4107)

 1. Komisija perduoda teismui Belgijos bylą dėl diskriminacinių nuostatų dėl paveldėjimo mokesčio

Europos Komisija nusprendė iškelti Belgijai bylą ES Teisingumo Teisme dėl diskriminacinių Valonijos regiono mokesčių teisės nuostatų. kuriomis pažeidžiamos ES teisės nuostatos dėl laisvo kapitalo judėjimo. Komisijos nuomone, nuostatos, pagal kurias negalima pasirinkti, kaip vertinama į kitų šalių (ne Belgijos) biržų sąrašus įtrauktų akcijų vertė, yra diskriminacinės ir varžo laisvą kapitalo judėjimą, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 63 straipsnyje.

(Daugiau informacijos: IP/13/871, E. Traynor, tel. +32 229 21548. mob. tel. +32 498 98 3871)

 1. Socialinė apsauga. Komisija perduoda teismui Kipro bylą dėl kitose valstybėse narėse dirbančių buvusių Kipro valstybės tarnautojų diskriminacijos

Europos Komisija nusprendė iškelti Kiprui bylą ES Teisingumo Teisme dėl diskriminacinių sąlygų, taikomų kitoje valstybėje narėse dirbančių buvusių Kipro valstybės tarnautojų teisei į pensiją ir nemokamas atostogas. Komisija mano, kad taikant šias diskriminacines sąlygas pažeidžiamos ES nuostatos dėl laisvo darbuotojų judėjimo.

(Daugiau informacijos: IP/13/869 J. Todd, tel. +32 229 94107, mob. tel. +32 498 99 4107)

 1. Apmokestinimas. Komisija perduoda teismui Lenkijos bylą dėl lengvatinio PVM tarifo, taikomo medicinos ir priešgaisrinės apsaugos prekėms

Europos Komisija nusprendė iškelti Lenkijai bylą ES Teisingumo Teisme dėl neteisėtai taikomo lengvatinio PVM tarifo bendrosios paskirties medicinos įrangai ir vaistams. Pagal ES PVM direktyvą valstybės narės gali taikyti lengvatinį PVM tarifą medicinos įrangai ir kitiems reikmenims, jeigu tenkinamos dvi sąlygos. Jie turi būti skirti negaliai palengvinti arba gydyti, ir turi būti naudojami tik asmeniškai neįgaliesiems. Lenkija peržengia šią taikymo sritį, leisdama taikyti lengvatinį PVM tarifą bendrosios paskirties medicinos įrangai, pavyzdžiui, ligoninėse naudojamai įrangai ir tam tikriems nevaistiniams farmacijos produktams, kaip antai dezinfekavimo priemonėms ar sanatorinio gydymo produktams.

(Daugiau informacijos: IP/13/870, E. Traynor, tel. +32 229 21548. mob. tel. +32 498 98 3871)

 1. Visuomenės sveikata. Komisija perduoda teismui Lenkijos bylą dėl ES teisės aktų dėl žmogaus audinių ir ląstelių kokybės ir saugos nesilaikymo

Šiandien Komisija nusprendė iškelti Lenkijai bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, nes ji nesilaiko ES teisės nuostatų dėl žmogaus audinių ir ląstelių kokybės ir saugos. Lenkija, nepaisydama kelių Komisijos raginimų, vis dar neperkėlė šių nuostatų į nacionalinę teisę.

(Daugiau informacijos: IP/13/873, F. Vincent, tel. +32 2 2987166, mob. tel. +32 498 987166)

 1. Pagrįstos nuomonės

 1. Pastatų energinis naudingumas. Septynių valstybių narių prašoma priimti nacionalines pastatų energinio naudingumo priemones

Komisija oficialiai paprašė Austrijos, Kipro, Estijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Vengrijos ir Jungtinės Karalystės įgyvendinti visus savo įsipareigojimus pagal ES teisės aktus dėl pastatų energinio naudingumo (Direktyva 2010/31/ES). Komisija išsiuntė šioms valstybėms narėms pagrįstą nuomonę, kurioje prašoma pranešti Komisijai apie visas priemones, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama direktyva, turėjusi būti perkelta iki 2012 m. liepos 9 d. Šioms valstybėms narėms per du mėnesius neįgyvendinus savo teisinių įsipareigojimų, Komisija gali nuspręsti iškelti joms bylą Teisingumo Teisme. Pagal šią direktyvą valstybės narės turi nustatyti ir taikyti būtinuosius pastatų energinio naudingumo reikalavimus, užtikrinti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą ir užtikrinti reguliarią šildymo ir oro kondicionavimo sistemų kontrolę. Be to, direktyvoje nustatyta, kad nuo 2021 m. valstybės narės turės užtikrinti, kad visi nauji pastatai būtų beveik nulinės energijos tipo. 2012 m. rugsėjo mėn. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš 24 valstybes nares, nepranešusias Komisijai apie priemones, kuriomis direktyva perkeliama į nacionalinę teisę. 2013 m. sausio mėn. pagrįstos nuomonės jau išsiųstos Italijai, Graikijai, Portugalijai ir Bulgarijai, 2013 m. balandžio mėn. – Ispanijai ir Slovėnijai, o 2013 m. birželio mėn. – Belgijai, Vokietijai, Suomijai, Prancūzijai, Latvijai, Lenkijai ir Nyderlandams. Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm.

(Daugiau informacijos: M. Holzner, tel. +32 229 60196, mob. tel. +32 498 98 2280)

 1. Aplinka. Komisija prašo keturių valstybių narių įgyvendinti ES teisės nuostatas dėl pramoninių išmetamųjų teršalų

Europos Komisija ragina Italiją, Kiprą, Slovėniją ir Rumuniją pateikti duomenis apie tai, kaip jų nacionalinėje teisėje įgyvendinami ES teisės aktai dėl pramoninių išmetamų teršalų. Naująja Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyva pakeistos ir atnaujintos ankstesnės nuostatos, kuriomis siekiama išvengti pramoninės veiklos sukeliamos taršos, ją sumažinti ir kiek įmanoma pašalinti – ji turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę iki 2013 m. sausio 7 d. Minėtos valstybės narės praleido šį terminą, todėl 2013 m. kovo 21 d. joms išsiųsti oficialūs pranešimai. Dabar Komisija siunčia joms pagrįstą nuomonę. Šioms keturioms šalims per du mėnesius nesiėmus reikiamų priemonių, jų bylos gali būti perduotos ES Teisingumo Teismui, kuris gali skirti pinigines baudas.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Klimato kaita. Komisija ragina Lenkiją ir Slovėniją priimti nacionalines priemones dėl naujosios ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos

Komisija šiandien oficialiai kreipėsi į Lenkiją ir Slovėniją, prašydama pranešti, kaip į nacionalinę teisę perkelta Direktyva 2009/29/EB, kuria pertvarkoma ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (toliau – ES LPS).

ES LPS – labai svarbus Europos Sąjungos kovos su klimato kaita politikos ramstis. Tai pagrindinė priemonė, kuria ekonomiškais būdais mažinamas pramonės išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.

Valstybės narės privalėjo iki 2012 m. gruodžio 31 d. perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę. Kol kas Lenkija ir Slovėnija nepranešė apie priimtas perkėlimo priemones. Todėl Komisija šioms dviem valstybėms narėms šiandien išsiuntė pagrįstą nuomonę (antrasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas), kurioje prašoma laikytis ES teisės.

(Daugiau informacijos: I. Valero Ladron, tel. +32 229 64971, mob. tel. +32 498 96 4971)

 1. Atsinaujinančioji energija: Italijos ir Ispanijos prašoma laikytis ES teisės nuostatų dėl atsinaujinančiosios energijos

Šiandien Komisija oficialiai kreipėsi į Italiją ir Ispaniją, prašydama imtis priemonių, kad būtų visiškai įgyvendintos ES teisės nuostatos dėl atsinaujinančiosios energijos. Komisija išsiuntė pagrįstą nuomonę šioms šalims, nepranešusioms Komisijai, ar į nacionalinę teisę visiškai perkelta Atsinaujinančiųjų energijos išteklių direktyva (Direktyva 2009/28/EB). Šią direktyvą valstybės narės turėjo įgyvendinti iki 2010 m. gruodžio 5 d. Tačiau Italija ir Ispanija nepranešė Komisijai apie reikiamas priemones, kurių imtasi direktyvai visiškai perkelti į šių šalių nacionalinę teisę. Šioms dviem valstybėms narėms per du mėnesius neįgyvendinus savo teisinių įsipareigojimų Komisija gali nuspręsti iškelti joms bylą Teisingumo Teisme. Šios dvi pagrįstos nuomonės papildo dar 17 panašių procedūrų dėl Airijos, Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Graikijos, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Liuksemburgo, Maltos, Nyderlandų, Prancūzijos, Slovėnijos, Suomijos ir Vengrijos. Direktyvoje nustatyta, kad kiekviena valstybė narė turi įgyvendinti jai nustatytus tikslus, susijusius su energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių vartojimu. Siekdamos įgyvendinti šiuos tikslus, valstybės narės turi nustatyti taisykles, kuriomis, pavyzdžiui, gerinama elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančiųjų išteklių, prieiga prie tinklo, tobulinamos administracinės ir planavimo procedūros, gerinamas įrangos montuotojų informavimas ir mokymas. Be to, jei transporto srityje nustatyto tikslo siekiama naudojant biodegalus, jie turi atitikti tam tikrus nustatytus tvarumo reikalavimus – šie reikalavimai taip pat turi būti įtvirtinti nacionalinės teisės aktuose. Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

(Daugiau informacijos: M. Holzner, tel. +32 229 60196, mob. tel. +32 498 98 2280)

 1. Aplinka. Komisija prašo Austrijos įgyvendinti technines ES teisės nuostatas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo

Europos Komisija prašo Austrijos atsiųsti duomenis apie tai, kaip ES teisės aktai dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo įgyvendinami jos nacionalinėje teisėje. Austrija neperkėlė į nacionalinę teisę išimčių tam tikrai įrangai, kurioje yra švino arba kadmio. Dvi šios srities direktyvos į nacionalinę teisę turėjo būti perkeltos iki 2013 m. sausio 2 d. Austrijai praleidus šį terminą, 2013 m. kovo 21 d. Komisija išsiuntė jai oficialų pranešimą. Kadangi trūkumai vis dar nepašalinti, Komisija siunčia pagrįstą nuomonę. Per du mėnesius Austrijai nesiėmus veiksmų, byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Komisija reikalauja, kad Belgija nebeapmokestintų užsienio kolektyvinio investavimo subjektų

Europos Komisija oficialiai kreipėsi į Belgiją, prašydama iš dalies pakeisti taisykles dėl užsienio kolektyvinio investavimo subjektams (toliau – KIS) nustatyto metinio mokesčio.

Belgijos teisės aktais lengvatinis metinio mokesčio tarifas nustatytas tik pagal Belgijos teisę įsisteigusiems KIS. Tokiu būdu sudaromos nepalankesnės sąlygos panašiems KIS, kurie vykdo veiklą pagal kitų ES valstybių narių arba EEE valstybių teisę.

Komisija mano, kad Belgijos mokesčių taisyklės prieštarauja įsisteigimo laisvei ir laisvam kapitalo judėjimui, nustatytiems Europos Sąjungos sutartyse (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 ir 63 straipsniuose). Todėl Belgijos prašoma iš dalies pakeisti savo teisės aktus.

Susiję kolektyvinio investavimo subjektai yra užsienio kolektyvinio investavimo subjektai, kurių vieno arba kelių segmentų ar tipų vertybiniai popieriai platinami tik instituciniams investuotojams arba savarankiškai veikiantiems profesionaliems investuotojams, ir kurių vertybinius popierius gali įsigyti tik šie investuotojai.

Komisijos reikalavimas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Belgijai per du mėnesius neužtikrinus atitikties Sąjungos teisei, Komisija gali kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą.

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

 1. Komisija prašo Belgijos panaikinti diskriminacinį tam tikrų perleidimų apmokestinimą

Europos Komisija oficialiai kreipėsi į Belgiją, prašydama iš dalies pakeisti apmokestinimo sistemą, kurią Valonijos regionas taiko kitų ES valstybių narių arba EEE valstybių kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (toliau – KIPVPS) tam tikrų akcijų perleidimams.

Pagal Belgijos teisės aktus lengvatinis tarifas taikomas Belgijos uždarojo tipo KIPVPS ir Belgijos privačių KIPVPS (kurie kaupia kapitalą neplatindami savo akcijų viešai) vykdomiems akcijų perleidimams, tačiau toks lengvatinis tarifas netaikomas kitų ES valstybių narių panašių KIPVPS akcijų perleidimams.

Komisija mano, kad Belgijos mokesčių taisyklės prieštarauja įsisteigimo laisvei ir laisvam kapitalo judėjimui, nustatytiems Europos Sąjungos sutartyse (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 63 straipsnyje). Todėl Belgijos prašoma iš dalies pakeisti savo teisės aktus.

Komisijos reikalavimas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Belgijai per du mėnesius neužtikrinus atitikties Sąjungos teisei, Komisija gali kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą.

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

 1. Įmonės. Komisija prašo Vokietijos laikytis ES teisės nuostatų dėl prekybos produktais, kurių sudėtyje yra cheminių mišinių su metilendifenil diizocianatu (MDI)

Europos Komisija oficialiai kreipėsi į Vokietiją, prašydama suderinti su ES teise savo teisės aktus dėl cheminių medžiagų – pakeisti nuostatas dėl prekybos produktais (mišiniais), kurių sudėtyje yra medžiagos MDI. MDI dažnai yra produktuose, kuriuos vartotojai naudoja „pasidaryk pats“ tipo darbams. Paprastai tokie produktai laisvai parduodami statybinių medžiagų parduotuvėse – tai vieno komponento putplasčiai, karštyje tirpūs klijai ir kiti klijavimui skirti produktai, glaistai ir užpildai kasetėms bei tapybai.

ES REACH reglamente (1907/2006/EB) nustatyta, kad mišinius su MDI saugu tiekti rinkai ir skirti plačiajai visuomenei, jeigu jų pakuotėje yra apsauginės pirštinės ir konkretus raštiškas vartotojų įspėjimas apie poveikį sveikatai. Nagrinėjamu Vokietijos įstatymu nustatoma griežtesnė tvarka – draudžiama parduotuvėse laisvai parduoti vartotojams produktų, kurių sudėtyje yra mišinių su MDI, ir nustatomi papildomi reikalavimai jų pardavimui mažmenininkams. Komisijos nuomone, Vokietija nustato griežtesnes priemones, nei reikalaujama ES teisėje, ir todėl pažeidžia REACH reglamentą.

Prašymą iš dalies pakeisti šį įstatymą Komisija išdėstė pagrįstoje nuomonėje. Per du mėnesius Vokietijai nesuderinus šio įstatymo su ES teise, Komisija gali perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: C. Corazza, tel. +32 229 51752, mob. tel. +32 498 99 2862)

 1. Aplinka. Komisija prašo Estijos įgyvendinti ES teisės nuostatas dėl požeminio vandens taršos

Europos Komisija ragina Estiją suderinti savo nacionalinės teisės aktus dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo su Požeminio vandens direktyva. Estijos teisės aktų analizė parodė, kad direktyva perkelta netinkamai, todėl 2012 m. lapkričio 22 d. Komisija išsiuntė oficialų pranešimą. Dauguma trūkumų yra techninio pobūdžio, pavyzdžiui, nustatytos nepakankamai konkrečios teršalų apibrėžtys. Estija trūkumus pripažįsta, tačiau priemonių jiems pašalinti dar nesiėmė. Todėl Komisija siunčia pagrįstą nuomonę, suteikdama Estijai du mėnesius imtis veiksmų. Jai to nepadarius, byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Aplinka. Komisija prašo Suomijos perkelti į nacionalinę teisę ES teisės nuostatas dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos

Europos Komisija prašo Suomijos į nacionalinę teisę perkelti ES teisės aktus dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos. Atitinkama direktyva siekiama kuo mažiau naudoti gyvūnus bandymams ir reikalaujama kiek įmanoma naudotis kitomis galimybėmis, kartu užtikrinant, kad ES moksliniai tyrimai išliktų aukščiausio lygio. Direktyva į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2012 m. lapkričio 10 d. Suomijai praleidus šį terminą, 2013 m. sausio 31 d. išsiųstas oficialus pranešimas. Nors keli teisės aktai jau priimti, Komisija pažymi, kad kai kurios direktyvos nuostatos į juos nebuvo įtrauktos – dar nepriimtas teisės aktas, taikytinas Alandų saloms. Todėl Komisija siunčia Suomijai pagrįstą nuomonę, ir, jai per du mėnesius nesiėmus reikiamų priemonių, byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui, kuris gali skirti pinigines baudas.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Darbo laikas. Komisija prašo Prancūzijos užtikrinti ligoninių gydytojų teisę į nustatytą darbo laiką ir minimalius poilsio laikotarpius

Europos Komisija išsiuntė Prancūzijai oficialų prašymą užtikrinti ligoninės gydytojų teisę į vidutinį 48 valandų per savaitę darbo laiką ir į minimalius poilsio laikotarpius išdirbus viršvalandžius naktį, kaip nustatyta Darbo laiko direktyvoje (2003/88/EB). Pagal šią direktyvą valstybė narė gali leisti darbdaviui nustatyti darbuotojui daugiau kaip 48 valandų darbo savaitę (išimties tvarka), tačiau turi būti tenkinamos tam tikros sąlygos. Prancūzijos teisėje šią išimtį leidžiama taikyti ligoninių gydytojams, tačiau direktyvoje nustatytos sąlygos netenkinamos. Pirma, numatytos kelios situacijos, kai gydytojui gali būti pavedama dirbti daugiau kaip 48 valandas be jo sutikimo, o tai prieštarauja direktyvai. Antra, nėra numatytos garantijos, kad gydytojas nebus nubaustas už atsisakymą dirbti papildomas valandas. Trečia, ligoninių gydytojų darbo laiko skaičiavimo taisyklės neaiškios, todėl realiai gydytojai dirbta daugiau valandų. Be to, pagal dabartinę valstybinių ligoninių tvarką gydytojai, kurie po savo įprastų darbo valandų naktį iškviečiami suteikti skubiosios pagalbos, kartais nebeturi pakankamai laiko pailsėti prieš vėl grįždami į darbą (direktyvoje nustatyta, kad darbuotojai turi teisę kasdien ilsėtis 11 nepertraukiamų valandų). Komisija ėmėsi veiksmų gavusi skundą. Vykdydama ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą Komisija išdėstė reikalavimas Prancūzijai pagrįstoje nuomonėje. Prancūzija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kuriomis užtikrinamas ES teisės laikymasis. To nepadarius, Komisija gali nuspręsti iškelti Prancūzijai bylą ES Teisingumo Teisme.

(Daugiau informacijos: J. Todd, tel. (+32) 229 94107, mob. tel. (+32) 498 99 4107)

 1. Laisvas paslaugų judėjimas. Komisija prašo AIRIJOS panaikinti kliūtis, daromas kelionių agentūroms ir kelionių organizatoriams

Šiandien Europos Komisija paprašė Airijos laikytis laisvo paslaugų judėjimo principo kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių atžvilgiu (SESV 56 straipsnis, Paslaugų direktyvos 16 straipsnis, Elektroninės komercijos direktyvos 3 straipsnis). Pagal Airijos teisės aktus ir administracinę praktiką, kitų valstybių narių kelionių organizatoriai ir kelionių agentūros, norėdami teikti paslaugas Airijoje, turi gauti Airijos leidimą, sumokėti šiai valstybei užstatą, turėti minimalaus Airijos teisėje numatytą minimalų kapitalą ir nurodyti pašto adresą Airijoje. Šiose nuostatose neatsižvelgiama į tai, kad šie paslaugų teikėjai turi teisę teikti paslaugas kitose valstybėse narėse, ir įsisteigimo valstybėje narėje jiems jau taikomi jau taikomi apsaugos nemokumo atveju reikalavimai pagal Kelionių paketų direktyvą. Todėl šiems ES paslaugų teikėjams turėtų būti suteikta teisė laikinai teikti tarpvalstybines paslaugas (taip pat elektroniniu būdu) Airijoje, netaikant nepagrįstų ar neproporcingų reikalavimų. Airija vis dar nepakeitė šių nuostatų, todėl pagrįstoje nuomonėje Komisija prašo Airijos imtis veiksmų, kuriais užtikrinama visiška atitiktis ES teisės nuostatoms. Airijos valdžios institucijoms per du mėnesius nepranešus apie priemones, kuriomis užtikrinama atitiktis ES teisės nuostatoms, Komisija gali perduoti bylą ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm

(Daugiau informacijos: C. Hughes, tel. +32 2 2964450, mob. tel. +32 498 964450)

 1. Oro transportas. Komisija prašo Airijos nustatyti sankcijų sistemą už netinkamą oro uostų laiko tarpsnių naudojimą

Europos Komisija paprašė Airijos per du mėnesius pranešti, kokių priemonių imtasi, kad būtų užtikrinta atitiktis ES teisės nuostatoms dėl oro uostų laiko tarpsnių paskirstymo. Airija turi sukurti sankcijų sistemą, pagal kurią būtų baudžiama už netinkamą oro uosto laiko tarpsnių naudojimą, kaip nustatyta Reglamente dėl laiko tarpsnių paskirstymo. oro uostų laiko tarpsniai leidžia paskirstyti ribotus aktyviausiai naudojamų oro uostų pajėgumus (pakilimo takus, terminalo erdvę). ES reglamente dėl laiko tarpsnių paskirstymo nustatyta, kad valstybės narės turi užtikrinti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas, leidžiančias kovoti su pasikartojančiu ir tyčiniu piktnaudžiavimu, dėl kurio gali nukentėti kitos tame oro uoste dirbančios oro transporto bendrovės ir kuris trukdo veiksmingai planuoti oro uosto veiklą. Taip nutinka, pavyzdžiui, kai oro transporto bendrovė be rimtos priežasties atlieka skrydį gerokai nukrypdama nuo jai skirto oro uosto laiko tarpsnio arba naudoja didesnį orlaivį nei tas, kuriam buvo priskirtas laiko tarpsnis. Šiuo metu rengiamas oro uostų teisės aktų rinkinys, kuriuo, be kita ko, bus sustiprintas ES reglamentas dėl laiko tarpsnių paskirstymo. Daugiau informacijos: IP - Memo.

(Daugiau informacijos: H. Kearns, tel. +32 229 87638, mob. tel. +32 498 98 7638)

 1. Europos Komisija imasi tolesnių teisinių veiksmų prieš Rumuniją dėl savarankiškai dirbančių asmenų teisių

Šiandien Komisija išsiuntė pagrįstą nuomonę Rumunijai, nevisiškai perkėlusiai į nacionalinę teisę direktyvą dėl savarankiškai dirbančių vyrų ir moterų lygybės. Šios direktyvos perkėlimo terminas baigėsi 2012 m. rugpjūčio 5 d., o 2012 m. rugsėjo mėn. Rumunijai išsiųstas oficialus pranešimas. Kol kas Rumunija tik iš dalies perkėlė direktyvą į nacionalinę teisę. Ji pranešė Komisijai apie kelias perkėlimo į nacionalinę teisę priemones, tačiau tam, kad direktyva būtų perkelta visiškai, reikalingos papildomos priemonės.

Direktyva dėl savarankiškai dirbančių asmenų ir padedančių sutuoktinių (2010/41/ES) milijonams moterų darbo rinkoje užtikrinama socialinė apsauga ir skatinamas jų verslumas. Pagal šias nuostatas savarankiškai dirbančioms moterims ir joms padedantiems sutuoktiniams ar sugyventiniams mokama pakankama motinystės (tėvystės) pašalpa ir suteikiamos bent 14 savaičių motinystės (tėvystės) atostogos, jei jų pageidaujama. Kol kas tik trečdalis verslininkų yra moterys. Per du mėnesius negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali iškelti Rumunijai bylą ES Teisingumo Teisme.

(Daugiau informacijos: M. Andreeva, tel. +32 229 91382, mob. tel. +32 498 99 1382)

 1. Finansinės atskaitomybės taisyklės. Komisija prašo RUMUNIJOS pakeisti apskaitos taisykles

Europos Komisija šiandien paprašė Rumunijos suderinti su ES teise savo taisykles, pagal kurias vertinami ir apskaitomi įsigyti skoliniai reikalavimai. Pagal ES teisę metinių ataskaitų straipsniai paprastai vertinami taikant metodą, grindžiamą įsigijimo kainos arba gamybos sąnaudų principu. Pagal Rumunijos apskaitos teisės aktus perduodami skoliniai reikalavimai teisių perėmėjo buhalterijoje ir įrašuose apskaitomi pagal nominaliąją jų vertę. ES teisėje nėra jokių nukrypti leidžiančių nuostatų, pagal kurias apskaitoje būtų galima remtis nominaliąja įsigytų skolinių reikalavimų verte. Todėl pagrįstoje nuomonėje Komisija prašo Rumunijos imtis veiksmų, kuriais užtikrinama visiška atitiktis ES teisės nuostatoms. Rumunijos valdžios institucijoms per du mėnesius nepranešus apie priemones, kuriomis užtikrinama atitiktis ES teisės nuostatoms, Komisija gali perduoti bylą ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/legal_framework/index_en.htm

(Daugiau informacijos: C. Hughes, tel. +32 2 2964450, mob. tel. +32 498 964450)

 1. Apmokestinimas. Komisija prašo Rumunijos keisti PVM grąžinimo praktiką

Europos Komisija oficialiai kreipėsi į Rumuniją, prašydama pakeisti PVM grąžinimo administracinę praktiką. Beveik visi PVM grąžinimo prašymai svarstomi nepateisinamai ilgai – kartais daugiau kaip 180 dienų. Tokia praktika neatitinka ES PVM taisyklių, pagal kurias PVM turi būti grąžintas nedelsiant, nesukuriant naštos mokesčių mokėtojams. Nors valstybės narės turi tam tikrą laisvę nustatydamos grąžinimo sąlygas, dėl tokio vilkinimo Rumunijos mokesčių mokėtojai PVM naštą patiria gerokai per ilgai.

Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, teikiama antruoju ES pažeidimo procedūros etapu. Per du mėnesius negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali iškelti Rumunijai bylą ES Teisingumo Teisme.

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

 1. Apmokestinimas. Komisija prašo Rumunijos peržiūrėti mokesčių teisės nuostatas dėl asmenų nerezidentų pajamų iš darbo užmokesčio

Komisija oficialiai kreipėsi į Rumuniją, prašydama iš dalies pakeisti nuostatas, kuriomis nustatomas diskriminacinis nerezidentų pajamų iš darbo užmokesčio apmokestinimas.

Pagal Rumunijos teisės aktus asmenims nerezidentams, dirbantiems ir visas ar didžiąją dalį savo pajamų gaunantiems Rumunijoje, negali būti taikomos asmeninės ir šeimos mokesčių lengvatos. Dėl to mokesčiai Rumunijoje gali tapti nepagrįstai dideli, nes į mokesčių mokėtojo asmeninę ir šeimos situaciją neatsižvelgiama nei jo gyvenamojoje šalyje, kurioje jis negauna pakankamai apmokestinamųjų pajamų, nei Rumunijoje, kur jis dirba.

Komisijos nuomone, šios Rumunijos teisės nuostatos prieštarauja laisvo darbuotojų judėjimo principui, nustatytam ES sutartyse, ir Teisingumo teismo praktikai, pagal kurią šalyje negyvenantys mokesčių mokėtojai, visas ar didžiąją dalį savo pajamų uždirbantys ES valstybėje narėje, turi būti vertinami taip pat kaip šalyje gyvenantys asmenys (byla Nr. C-279/93, Schumacker).

Komisijos reikalavimas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Per du mėnesius negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali perduoti Rumunijos bylą ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

 1. Aplinka. Komisija prašo Slovakijos užtikrinti paukščių apsaugą

Europos Komisija prašo Slovakijos Respublikos suderinti medžioklei taikytinus teisės aktus su Paukščių direktyva. Nors laukinių paukščių populiacijos mažėja, 2009 m. Slovakija sušvelnino medžioklės taisykles. 2012 m. vasario 27 d. Komisija šiuo klausimu išsiuntė oficialų pranešimą. Kai kurios problemos buvo išspręstos, tačiau ne visos. Kad sustabdytų pilkųjų žąsų, želmeninių žąsų ir astrildų (lot. Spermophaga) populiacijų nykimą, Slovakija žadėjo įsteigti nemedžiojimo zonas saugomose Dunajske Luhy ir Zahorske Pomoravie teritorijose, tačiau reikalingi teisės aktų pakeitimai vis dar nepriimti. Taigi Komisija siunčia Slovakijai pagrįstą nuomonę. Per du mėnesius Slovakijai nesiėmus veiksmų, byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Aplinka. Komisija prašo Ispanijos sustabdyti gruntinio vandens gavybą, kol bus užbaigtas tinkamas poveikio aplinkai vertinimas

Europos Komisija ragina Ispaniją laikytis Buveinių direktyvos ir Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos. Komisija susirūpinusi, kad Ispanija leido vykdyti drėkinimo projektą Andalūzijos Chaeno provincijoje, kuriam naudojamas vanduo iš saugomos teritorijos Kasorlos kalnų gamtos parke Segura y las Villas, tinkamai neįvertinusi vandens surinkimo poveikio vandens ištekliams, natūralioms buveinėms ir šiai teritorijai būdingų rūšių gyvūnams. 2013 m. kovo 25 d. Komisija išsiuntė oficialų pranešimą. Nors Ispanija laikinai apribojo vandens gavybos apimtį, Komisija nemano, kad tokios priemonės pakanka teritorijai apsaugoti, todėl ji siunčia Ispanijai pagrįstą nuomonę. Per du mėnesius Ispanijai nesiėmus veiksmų, byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Aplinka. Komisija prašo Švedijos įgyvendinti ES teisės nuostatas dėl baterijų atliekų

Europos Komisija ragina Švediją užtikrinti, kad jos teisės aktai dėl baterijų ir akumuliatorių atliekų atitiktų ES baterijų direktyvą. Baterijų direktyvoje nustatyta baterijų, kurių sudėtyje yra pavojingų medžiagų, pardavimo ir ženklinimo tvarka, o valstybės narės įpareigotos nustatyti kiekybinius baterijų ir akumuliatorių surinkimo ir perdirbimo tikslus. Švedijos teisės aktų analizė parodė, kad direktyva perkelta netinkamai, todėl 2012 m. spalio 1 d. Komisija išsiuntė oficialų pranešimą. Daugelis problemų jau išspręstos, tačiau kai kurias priemones dar reikia priimti. Todėl Komisija siunčia pagrįstą nuomonę, ir, Švedijai per du mėnesius nesiėmus reikiamų priemonių, byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Oficialūs pranešimai.

 1. Transportas. Komisija ragina Italiją, Kiprą ir Graikiją įgyvendinti ES taisykles Europos oro erdvės pralaidumui padidinti

Šiandien Europos Komisija paprašė Italijos, Kipro ir Graikijos Graikijos kuo greičiau patikslinti, kokių priemonių imtasi, kad būtų sukurti funkciniai oro erdvės blokai (FAB), privalomi pagal 2004 m. Bendro Europos dangaus teisės aktus ir reikalingi pertvarkant pasenusią Europos skrydžių valdymo sistemą. Funkcinių oro erdvės blokų paskirtis – atskirus 27 nacionalinius oro erdvės blokus pakeisti didesnių regioninių funkcinių oro erdvės blokų tinklu, kad būtų veikiama efektyviau, patiriama mažiau išlaidų ir išmetama mažiau teršalų. Komisija stengiasi užkirsti kelią pajėgumų trūkumui, nes prognozuojama, kad per ateinančius 10–20 metų skrydžių padaugės 50 proc.

(Daugiau informacijos: IP/13/860, H. Kearns, tel. +32 229 87638, mob. tel. +32 498 98 7638)

 1. Aplinka. Europos Komisija ragina Italiją užtikrinti, kad Taranto plieno fabrikas laikytųsi aplinkosaugos standartų

Europos Komisija imasi veiksmų prieš Italiją, siekdama sumažinti Taranto ILVA plieno fabriko (toliau – ILVA), didžiausios Europos geležies ir plieno liejyklos, poveikį aplinkai. Gavusi daug piliečių ir NVO skundų, Komisija nustatė, kad Italija neužtikrina, kad ILVA laikytųsi ES nustatytų pramoninių išmetamųjų teršalų reikalavimų, o tai turi rimtų pasekmių žmonių sveikatai ir aplinkai. Taip pat pažeidžiama Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva, kurioje nustatytas principas „teršėjas moka“. Todėl, remdamasi už aplinką atsakingo Komisijos nario Janezo Potočniko rekomendacija, Europos Komisija siunčia oficialų pranešimą ir suteikia Italijai dviejų mėnesių laikotarpį į jį atsakyti.

(Daugiau informacijos: IP/13/866, J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Užbaigtos bylos.

 1. Rinkimų teisės. Komisijos veiksmai užtikrino, kad ES piliečiai galėtų balsuoti Europos Parlamento ir vietos valdžios rinkimuose

Komisijos teisiniai veiksmai užtikrino, kad Europos Sąjungos piliečiai galėtų paprasčiau naudotis savo teise balsuoti Europos Parlamento ir vietos valdžios rinkimuose gyvendami kitoje ES šalyje. Tai paaiškėjo šiandien Komisijai užbaigus pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Bulgariją, kuri jos pilietybės neturintiems ES piliečiams, norintiems balsuoti arba kandidatuoti vietos ar Europos Parlamento rinkimuose, kėlė papildomus reikalavimus (pvz., pateikti savo leidimo gyventi numerį ir datą). Bulgarijai priėmus teisės aktų pakeitimus, Komisija nusprendė užbaigti prieš šią šalį pradėtus teisinius veiksmus. Nuo 2010 m. panašių kliūčių įgyvendinti ES piliečių balsavimo teisę savo gyvenamojoje šalyje Komisija nustatė dar 10 valstybių narių (Čekijoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje ir Vengrijoje) – jos jau pašalintos, išskyrus tris atvejus, dėl kurių iškeltos bylos dar nagrinėjamos. Minėta procedūra užbaigta likus aštuoniems mėnesiams iki kitų Europos Parlamento rinkimų, kurie vyks 2014 m. gegužės 22–25 d.

(Daugiau informacijos: IP/13/874, M. Andreeva, tel. +32 229 91382, mob. tel. +32 498 99 1382)


Side Bar