Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 26.9.2013

Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – syyskuu

ILMASTOTOIMET

TYÖLLISYYS- JA SOSIAALIASIAT

ENERGIA

YRITYSTOIMINTA

YMPÄRISTÖ

TERVEYS JA KULUTTAJA-ASIAT

SISÄMARKKINAT JA PALVELUT

OIKEUSASIAT

VEROTUS JA TULLIUNIONI

LIIKENNE

AT

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

BE

1

 

 

 

 

 

 

3

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

CY

 

1

1

 

1

 

 

 

 

1

DE

 

 

 

1

 

 

 

 

 

EE

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ES

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

FR

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

IT

 

 

1

 

2

 

 

 

 

1

LT

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

PL

1

 

 

 

 

1

 

 

1

RO

 

 

 

 

1

 

1

1

2

 

SE

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SI

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

UK

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeustoimet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet asianmukaisesti EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Näillä useita eri aloja koskevilla päätöksillä on tarkoitus varmistaa EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi.

Komissio on tänään tehnyt 220 päätöstä, joista 32 on perusteltuja lausuntoja ja 6 tapauksia, joissa on pantu vireille kanne Euroopan unionin tuomioistuimessa. Seuraavassa kuvataan lyhyesti tärkeimmät päätökset. Lisätietoja rikkomusmenettelystä: MEMO/12/12.

Kanne vireille tuomioistuimessa

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus: Komissio nostaa Belgiaa vastaan kanteen tuomioistuimessa syrjinnästä paikallisten julkisen sektorin tehtäviin pääsyssä

Euroopan komissio on päättänyt nostaa Belgiaa vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa syrjivistä ehdoista hakijoille, jotka haluavat työskennellä paikallisella julkisella sektorilla ranskan- ja saksankielisten yhteisöjen alueilla sekä Brysselin alueella, ja jotka eivät käyneet koulujaan hollanniksi, ranskaksi tai saksaksi. Hakijoiden kielitaito otetaan huomioon ainoastaan, jos heillä on esittää siitä Belgian valtion rekrytointipalvelun (SELOR) antama todistus. Mitään muita todistuksia ei hyväksytä todisteeksi kielitaidosta.

(Lisätietoja: IP/13/868 – J. Todd - Puhelin: (+32-2) 299 41 07 - GSM: +32 498 99 4107)

Komissio nostaa Belgiaa vastaan kanteen tuomioistuimessa syrjivistä perintöverosäännöksistä

Euroopan komissio päätti nostaa unionin tuomioistuimessa Belgiaa vastaan kanteen Vallonian alueen veromääräyksistä, jotka ovat syrjiviä ja pääoman vapaata liikkuvuutta koskevien EU:n sääntöjen vastaisia. Komissio katsoo, että valinnan puuttuminen muualla kuin Belgiassa pörssinoteerattujen osakkeiden arvonmäärityksessä on syrjivää ja rajoittaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 63 artiklassa vahvistettua pääomien vapaata liikkuvuutta.

(Lisätietoja: IP/13/871 - E. Traynor - Puhelin: (+32-2) 292 15 48 - GSM: +32 498 98 3871)

Sosiaaliturva: Komissio nostaa Kyprosta vastaan kanteen tuomioistuimessa muissa jäsenvaltioissa työskentelevien entisten kyproslaisten virkamiesten syrjinnästä

Euroopan komissio on päättänyt nostaa Kyprosta vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa sen muissa jäsenvaltioissa työskentelevien entisten kyproslaisten virkamiesten eläkeoikeuksiin ja palkatonta vapaata koskeviin oikeuksiin liittyvien ehtojen syrjivyydestä. Komissio katsoo, että nämä syrjivät ehdot ovat EU:n työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevien sääntöjen vastaisia.

(Lisätietoja: IP/13/869 – J. Todd - Puhelin: (+32-2) 299 41 07 - GSM: +32 498 99 4107)

Verotus: Komissio nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Puolaa vastaan lääke- ja palontorjuntatuotteiden alennetun alv-kannan vuoksi

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Puolan unionin tuomioistuimeen laittoman alennetun alv-kannan soveltamisesta yleisiin sairaanhoitovälineisiin ja farmaseuttisiin valmisteisiin. EU:n alv-direktiivin mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa alennettua alv-kantaa lääketieteellisiin laitteisiin ja muihin laitteisiin, jos ne täyttävät seuraavat kaksi edellytystä: niiden on oltava tarkoitettu vammojen lieventämiseen tai hoitamiseen ja ainoastaan vammaisten henkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön. Puolan lainsäädännössä mennään tätä pidemmälle myöntämällä alennettu alv-kanta myös yleiskäyttöisille lääketieteellisille laitteille, kuten esimerkiksi sairaaloissa käytettäville laitteille, ja tietyille muita kuin lääkkeitä oleville farmakologisille tuotteille kuten desinfiointiaineille ja spa-tuotteille.

(Lisätietoja: IP/13/870 - E. Traynor - Puhelin: (+32-2) 292 15 48 - GSM: +32 498 98 3871)

Kansanterveys: Komissio haastaa Puolan tuomioistuimeen ihmiskudosten ja -solujen laatua koskevan EU:n lainsäädännön noudattamatta jättämisestä

Komissio päätti tänään nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Puolaa vastaan, koska se ei ole noudattanut EU:n sääntöjä ihmiskudosten- ja solujen laadusta. Puola ei komission toistuvista pyynnöistä huolimatta edelleenkään ole saattanut näitä sääntöjä osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(Lisätietoja: IP/13/873 – F. Vincent - Puhelin: (+32-2) 298 71 66 - GSM: +32 498 987166 7166)

Perustellut lausunnot

Rakennusten energiatehokkuus: Seitsemälle jäsenvaltiolle kehotus toteuttaa rakennusten energiatehokkuutta koskevia kansallisia toimenpiteitä

Komissio kehotti tänään virallisesti Itävaltaa, Kyprosta, Viroa, Liettuaa, Luxemburgia, Unkaria ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa varmistamaan, että ne täyttävät kaikki rakennusten energiatehokkuuteen liittyvän EU:n lainsäädännön mukaiset velvoitteensa (direktiivi 2010/31/EU). Komissio lähetti näille jäsenvaltioille perustellut lausunnot, joilla pyydetään toimittamaan komissiolle tiedot kaikista toimenpiteistä, joilla direktiivi on saatettu osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä. Direktiivin täytäntöönpanon määräaika oli 9. heinäkuuta 2012. Jos nämä jäsenvaltiot eivät täytä lakisääteistä ilmoitusvelvollisuuttaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää nostaa niitä vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on vahvistettava ja otettava käyttöön rakennuksia koskevat energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset, varmistettava rakennusten energiatehokkuuden sertifiointi ja vaadittava, että lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät tarkastetaan säännöllisesti. Lisäksi direktiivissä edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, että vuodesta 2021 lähtien kaikki uudet rakennukset ovat ns. lähes nollaenergiarakennuksia. Komissio käynnisti syyskuussa 2012 rikkomusmenettelyn 24:ää jäsenvaltiota vastaan, jotka eivät olleet ilmoittaneet komissiolle kansallisista toimenpiteistä direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Perustellut lausunnot on lähetetty Italialle, Kreikalle, Portugalille ja Bulgarialle tammikuussa 2013, Espanjalle ja Slovenialle huhtikuussa 2013 sekä Belgialle, Saksalle, Suomelle, Ranskalle, Latvialle, Puolalle ja Alankomaille kesäkuussa 2013. Lisätietoja saa internetsivulta http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm.

(Lisätietoja: M. Holzner - Puhelin: (+32-2) 296 01 96 - GSM: +32 498 98 2280)

Ympäristö: Komissio kehottaa neljää jäsenvaltiota panemaan täytäntöön teollisuuden päästöjä koskevat EU:n säännöt

Euroopan komissio kehottaa Italiaa, Kyprosta, Sloveniaa ja Romaniaa toimittamaan yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten teollisuuden päästöjä koskeva EU:n lainsäädäntö on saatettu osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä. Uudella teollisuuden päästöjä koskevalla direktiivillä korvataan ja päivitetään vanhempia sääntöjä ja pyritään ehkäisemään, vähentämään ja mahdollisuuksien mukaan poistamaan teollisuudesta johtuva saastuminen. Direktiivin täytäntöönpanon määräaika oli 7. tammikuuta 2013. Koska kyseiset jäsenvaltiot eivät olleet noudattaneet määräaikaa, niille lähetettiin virallinen ilmoitus 21. maaliskuuta 2013. Nyt komissio lähettää niille perustellut lausunnot. Jos ne eivät ryhdy asiassa toimiin kahden kuukauden kuluessa, niitä koskevat asiat voidaan viedä unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi ja niille voidaan määrätä taloudellisia seuraamuksia.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin: (+32-2) 295 35 93 - GSM: +32 498 95 3593)

Ilmastonmuutos: Komissio kehottaa Puolaa ja Sloveniaa hyväksymään kansalliset toimenpiteet, jotka liittyvät EU:n alueella tapahtuvan kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän tarkistukseen

Komissio on tänään virallisesti pyytänyt Puolaa ja Sloveniaa ilmoittamaan direktiivin 2009/29/EY siirtämisestä niiden kansalliseen lainsäädäntöön. Direktiivillä uudistetaan EU:n kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmää.

EU:n päästökauppajärjestelmä on keskeinen osa Euroopan unionin toimintaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen keskeinen väline teollisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kustannustehokkaasti.

Jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivi osaksi kansallisista lainsäädäntöään 31. joulukuuta 2012 mennessä. Puola ja Slovenia eivät tähän mennessä ole ilmoittaneet kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä. Komissio on siksi tänään perustellulla lausunnolla (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe) kehottanut näitä kahta jäsenvaltiota noudattamaan EU:n lainsäädäntöä.

(Lisätietoja: I. Valero Ladron - Puhelin: (+32-2) 296 49 71 - GSM: +32 498 96 4971)

Uusiutuva energia: Italiaa ja Espanjaa kehotetaan noudattamaan uusiutuvaa energiaa koskevia EU:n sääntöjä

Komissio on virallisesti kehottanut Italiaa ja Espanjaa ryhtymään toimiin uusiutuvaa energiaa koskevien EU:n sääntöjen täysimääräisen noudattamisen varmistamiseksi. Komissio on lähettänyt perustellut lausunnot näille maille, koska ne eivät ole antaneet sille ilmoitusta uusiutuvasta energiasta annetun direktiivin (direktiivi 2009/28/EY) täysimääräisestä saattamisesta osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä. Jäsenvaltioiden oli määrä panna tämä lainsäädäntö täytäntöön 5. joulukuuta 2010 mennessä. Italia ja Espanja eivät kuitenkaan ole antaneet komissiolle tietoja kaikista tarvittavista kansallisista täytäntöönpanosäännöksistä. Jos nämä kaksi jäsenvaltiota eivät täytä oikeudellisia velvoitteitaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä ne oikeuteen. Nämä kaksi perusteltua lausuntoa annetaan 17 vastaavanlaisten Itävaltaa, Belgiaa, Bulgariaa, Kyprosta, Tšekkiä, Viroa, Suomea, Ranskaa, Unkaria, Kreikkaa, Irlantia, Luxemburgia, Maltaa, Puolaa, Sloveniaa, Latviaa ja Alankomaita koskevien menettelyjen lisäksi. Direktiivin mukaan kunkin jäsenvaltion on saavutettava yksittäiset tavoitteensa, jotka koskevat uusiutuvan energian kokonaisosuutta energiankulutuksesta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, jotka koskevat esimerkiksi uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön verkkoonpääsyn helpottamista, hallintoon ja suunnitteluun liittyviä menettelyjä, tiedotusta ja asentajien koulutusta. Jos liikenteen tavoitteen saavuttamiseksi käytetään biopolttoaineita, niiden on lisäksi täytettävä tietyt kestävyysvaatimukset, jotka on myös sisällytettävä kansalliseen lainsäädäntöön. Lisätietoja saa internetsivulta http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

(Lisätietoja: M. Holzner - Puhelin: (+32-2) 296 01 96 - GSM: +32 498 98 2280)

Ympäristö: Komissio kehottaa Itävaltaa ottamaan käyttöön EU:n tekniset säännöt tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Euroopan komissio kehottaa Itävaltaa toimittamaan yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten EU:n lainsäädäntö tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä. Itävalta ei ole saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöään tiettyjä lyijyä tai kadmiumia sisältäviä laitteita koskevia vapautuksia. Jäsenvaltioiden oli saatettava kyseiset kaksi direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 2. tammikuuta 2013. Koska Itävalta ei noudattanut tätä määräaikaa, sille lähetettiin virallinen ilmoitus 21. maaliskuuta 2013. Puutteita ei vieläkään ole korjattu, joten komissio lähettää Itävallalle perustellun lausunnon. Jos Itävalta ei toimi kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin: (+32-2) 295 35 93 - GSM: +32 498 95 3593)

Komissio kehottaa Belgiaa lopettamaan ulkomaisten sijoitusrahastojen verottamisen

Euroopan komissio on virallisesti kehottanut Belgiaa muuttamaan sääntöjä, joita se soveltaa ulkomaisten sijoitusrahastojen vuotuiseen veroon.

Belgian lainsäädännön mukaan vain Belgian lainsäädännön alaisten sijoitusrahastojen vuotuisen veron verokantaa voidaan alentaa. Tämä tarkoittaa sitä, että muiden EU:n jäsenvaltioiden tai ETA-valtioiden lainsäädännön alaisten sijoitusrahastojen kohtelu on muita vastaavanlaisia rahastoja epäsuotuisampaa.

Komissio katsoo, että Belgian verosäännöt ovat EU:n perussopimuksissa (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 ja 63 artikla) määrätyn sijoittautumisvapauden ja pääomien vapaan liikkuvuuden vastaisia, ja Belgiaa kehotetaan sen vuoksi muuttamaan lainsäädäntöään.

Kyseiset sijoitusrahastot ovat toisen valtion lainsäädännön alaisia sijoitusrahastoja, joiden erityisrahastoista tai arvopaperilajeista yksi tai useampi kerätään vain omaan lukuunsa toimivilta yhteisö- tai ammattisijoittajilta ja joiden arvopapereita vain tällaiset sijoittajat voivat hankkia.

Komission kehotus esitetään perusteltuna lausuntona. Jos Belgia ei noudata sääntöjä kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puhelin: (+32-2) 292 15 48 - GSM: +32 498 98 3871)

Komissio kehottaa Belgiaa poistamaan joidenkin luovutusten syrjivän verotuksen

Komissio on virallisesti kehottanut Belgiaa muuttamaan muiden EU:n jäsenvaltioiden tai ETA-valtioiden yhteissijoitusyritysten (UCITS-rahastojen) joidenkin osuuksien luovutusta koskevaa verotuskäytäntöä Vallonian alueella.

Belgian lainsäädännön mukaan alennettua verokantaa voidaan soveltaa belgialaisten suljettujen yhteissijoitusyritysten ja belgialaisten yksityisten yhteissijoitusyritysten osuuksien luovutuksiin (joilla kerätään pääomaa pyrkimättä osuuksien julkiseen myyntiin) muttei vastaavanlaisten muiden eurooppalaisten yhteissijoitusyritysten osuuksien luovutuksiin.

Komissio katsoo, että Belgian verosäännöt ovat EU:n perussopimuksissa (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 63 artikla) määrätyn pääomien vapaan liikkuvuuden vastaisia, ja Belgiaa kehotetaan sen vuoksi muuttamaan lainsäädäntöään.

Komission kehotus esitetään perusteltuna lausuntona. Jos Belgia ei noudata sääntöjä kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puhelin: (+32-2) 292 15 48 - GSM: +32 498 98 3871)

Yritystoiminta: Komissio kehottaa Saksaa noudattamaan EU:n sääntöjä kemiallisia MDI-seoksia sisältävien tuotteiden myynnistä

Euroopan komissio on virallisesti pyytänyt Saksaa muuttamaan sen kemikaalilakia metyleenidifenyylidi-isosyanaattia (MDI) ainesosana sisältävien tuotteiden (seosten) myynnin hallinnoinnin osalta. MDI on yleinen tuotteissa, joita kuluttajat käyttävät "tee se itse" -hankkeissa. Se on yleensä vapaasti saatavilla rautakaupoissa sen kaltaisissa tuotteissa kuin yksikomponenttisissa saumaeristeissä, kuumasulaliima-aineissa ja muissa liimaamiseen käytettävissä tuotteissa sekä kaseteissa ja sivellinmaalauksessa käytettävissä täyteainejärjestelmissä.

EU:n REACH-asetuksessa(1907/2006/EY) todetaan, että MDI-ainesosan sisältäviä seoksia voidaan turvallisesti saattaa markkinoille yleisölle myytäviksi, jos niiden pakkauksessa on suojakäsineet ja kuluttajille tarkoitettu kirjallinen varoitus terveyshaitoista. Saksan laki (kemikaalien kieltoa koskeva asetus) menee pidemmälle kieltämällä MDI-ainesosan sisältävien tuotteiden myynnin kuluttajille tavallisesti kaupoissa ja asettamalla vähittäiskauppiaille ylimääräisiä myyntiehtoja. Koska Saksan toimenpiteet ovat EU:n lainsäädännön edellyttämää tiukempia, Saksa rikkoo komission mukaan REACH-asetusta.

Komissio kehottaa perustellulla lausunnolla Saksaa muuttamaan lainsäädäntöään. Jos Saksan lainsäädäntöä ei saateta EU:n lainsäädännön mukaiseksi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: C. Corazza - Puh. (+32-2) 295 17 52 - GSM +32 498 99 28 62)

Ympäristö: Komissio kehottaa Viroa panemaan täytäntöön pohjaveden pilaantumista koskevat EU:n säännöt

Euroopan komissio kehottaa Viroa saattamaan pohjaveden suojaamista pilaantumiselta ja heikentymiseltä koskevan kansallisen lainsäädäntönsä pohjavesidirektiivin mukaiseksi. Viron lainsäädännön analyysi osoitti, ettei tätä direktiiviä ole saatettu asianmukaisesti osaksi sen kansallista lainsäädäntöä, ja komissio antoi tästä virallisen ilmoituksen 22. marraskuuta 2012. Useimmat puutteet liittyvät teknisiin yksityiskohtiin, kuten epäpuhtauksien määritelmien riittämättömään tarkkuuteen. Vaikka Viro myöntää nämä puutteet, korjaavia toimenpiteitä ei ole hyväksytty. Siksi komissio lähettää Virolle perustellun lausunnon, jonka jälkeen sillä on kaksi kuukautta aikaa toimia. Jos näin ei tapahdu, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin: (+32-2) 295 35 93 - GSM: +32 498 95 3593)

Ympäristö: Komissio kehottaa Suomea siirtämään kansalliseen lainsäädäntöönsä EU:n säännöt tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta

Euroopan komissio kehottaa Suomea sisällyttämään kansalliseen lainsäädäntöönsä tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun EU:n lainsäädännön. Kyseisen direktiivin tarkoituksena on minimoida koe-eläinten käyttö, ja siinä edellytetään muiden vaihtoehtojen käyttämistä aina kun se on mahdollista. Tutkimustoiminnan odotetaan samalla kuitenkin pysyvän EU:ssa huippulaadukkaana. Jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 10. marraskuuta 2012. Koska Suomi ei noudattanut tätä määräaikaa, sille lähetettiin virallinen ilmoitus 31. tammikuuta 2013. Vaikka monia säädöksiä on jo annettu, komissio on huolissaan siitä, ettei tiettyjä direktiivin säännöksiä ole sisällytetty Suomen lainsäädäntöön ja että Ahvenanmaan lainsäädäntö on vielä antamatta. Tästä syystä komissio lähettää Suomelle perustellun lausunnon, johon Suomella on kaksi kuukautta aikaa vastata tai asia voidaan viedä tuomioistuimeen, joka voi määrätä taloudellisia seuraamuksia.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin: (+32-2) 295 35 93 - GSM: +32 498 95 3593)

Työaika: Komissio kehottaa Ranskaa kunnioittamaan sairaalalääkärien oikeuksia työaikarajoitusten ja vähimmäislepoajan osalta

Euroopan komissio on lähettänyt Ranskalle virallisen kehotuksen kunnioittaa sairaalalääkärien oikeutta 48 tunnin keskimääräiseen viikoittaiseen työaikaan ja yöllä tehtyjen työtuntien jälkeiseen vähimmäislepoaikaan siten kuin niistä säädetään työaikadirektiivissä (2003/88/EY). Direktiivin mukaan jäsenvaltio voi sallia, että työnantaja pyytää työntekijää työskentelemään yli 48 tunnin enimmäistyöajan (ns. opt-out -mahdollisuus), mutta vain jos tietyt edellytykset täyttyvät. Ranskan lainsäädännössä annetaan sairaalalääkäreille opt-out -mahdollisuus, muttei noudateta direktiivissä vaadittuja edellytyksiä. Ensinnäkin lääkärin voidaan vaatia työskentelevän yli 48 tuntia viikossa useita kertoja ilman lääkärin henkilökohtaista suostumusta, mikä on direktiivin vastaista. Toisekseen ei ole olemassa mitään takeita siitä, ettei lääkäri joudu muita huonompaan asemaan, jos hän kieltäytyy ylityöstä. Kolmanneksi säännöt työajan määrittämisestä sairaaloissa ovat epäselviä, joten käytännössä lääkärit tekevät ylipitkää työaikaa. Lisäksi nykyinen käytäntö julkisissa sairaaloissa tarkoittaa sitä, että lääkärit, jotka kutsutaan työhön yöllä hätätilanteissa tavanomaisten työtuntiensa jälkeen, eivät aina saa riittävästi lepoa ennen työhön palaamista (direktiivissä säädetään, että työntekijöillä on oikeus 11 tunnin yhtäjaksoiseen lepoaikaan jokaista 24 tunnin jaksoa kohden). Komissio ryhtyi toimiin saatuaan asiasta kantelun. Komissio esittää kehotuksensa Ranskalle perusteltuna lausuntona EU:n rikkomusmenettelyssä. Ranskalla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla varmistetaan EU:n lainsäädännön täysimääräinen noudattaminen. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa Ranskaa vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: J. Todd - Puh. (+32-2) 299 41 07 - GSM +32 498 99 41 07)

Palvelujen vapaa liikkuvuus: Komissio kehottaa IRLANTIA poistamaan esteitä matkatoimistoilta ja matkanjärjestäjiltä

Euroopan komissio on tänään kehottanut Irlantia noudattamaan palvelujen vapaan liikkuvuuden periaatetta matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien osalta (SEUT-sopimuksen 56 artikla, palveludirektiivin 16 artikla, sähköistä kauppaa koskevan direktiivin 3 artikla). Irlannin lainsäädännön ja hallinnollisten käytäntöjen mukaan muista jäsenvaltioista tulevien matkanjärjestäjien ja matkatoimistojen, jotka aikovat tarjota palveluja Irlannissa, on saatava siihen Irlannilta lupa, hankittava Irlannista takaussitoumus, omistettava Irlannin lainsäädännössä vaadittu vähimmäispääoma ja ilmoitettava postiosoite Irlannissa. Näissä määräyksissä ei oteta huomioon sitä, että tällaiset palveluntarjoajat voivat tarjota palveluja muissa jäsenvaltioissa ja niihin sovelletaan jo maksukyvyttömyystakuita niiden sijoittautumisjäsenvaltiossa matkapaketeista annetun direktiivin mukaisesti. Tällaisilla EU:n palveluntarjoajilla pitäisi siksi olla oikeus tarjota väliaikaisesti palveluja rajojen yli (myös sähköisessä muodossa) Irlannissa ilman perusteettomia tai kohtuuttomia vaatimuksia. Koska Irlanti ei ole vielä muuttanut kyseisiä säännöksiä, komissio kehottaa perustellulla lausunnolla Irlantia noudattamaan EU:n sääntöjä täysimääräisesti. Jos Irlannin viranomaiset eivät kahden kuukauden kuluessa ilmoita EU:n sääntöjen noudattamisen varmistavista toimenpiteistä, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen. Lisätietoja: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm

(Lisätietoja: C. Hughes - Puhelin: (+32-2) 296 44 50 - GSM: +32 498 964450)

Lentoliikenne: Komissio kehottaa Irlantia säätämään lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen väärinkäytön seuraamuksista

Euroopan komissio on pyytänyt Irlantia ilmoittamaan kahden kuukauden kuluessa toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt lentokenttien tulo- ja lähtöaikojen jakamista koskevien EU:n sääntöjen noudattamiseksi. Irlannin on otettava käyttöön seuraamusjärjestelmä lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen jakamisen väärinkäytön rankaisemiseksi, kuten asiaa koskevassa asetuksessa edellytetään. Lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen jakamisella hallinnoidaan lentoaseman rajallisen kapasiteetin (kiitoradat, terminaatitilat jne.) käyttöä Euroopan vilkkaimmilla lentoasemilla. Lähtö- ja saapumisaikoja koskevassa EU:n asetuksessa edellytetään, että jäsenvaltioilla on käytössään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset, joita sovelletaan havaittaessa toistuvaa ja tarkoituksellista toimintaa, joka saattaa aiheuttaa haittaa muille lentoasemalla toimiville lentoyhtiöille ja vaikeuttaa lentoaseman toimintojen tehokasta suunnittelua. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun lentoyhtiöt liikennöivät ilman hyvää syytä aikaan, joka poikkeaa huomattavasti myönnetystä lähtö- ja saapumisajasta, tai suuremmalla ilma-alustyypillä kuin se, jolle lähtö- ja saapumisajat jaettiin. Lähtö- ja saapumisaikoja koskevaa EU:n asetusta vahvistetaan parhaillaan lentoasemia koskevan paketin yhteydessä. Lisätietoja: IP - Memo

(Lisätietoja: H. Kearns - Puhelin: (+32-2) 298 76 38 - GSM: +32 498 98 7638)

Euroopan komissio jatkaa oikeustoimia Romaniaa vastaan itsenäisten ammatinharjoittajien oikeuksista

Komissio on tänään lähettänyt Romanialle perustellun lausunnon, koska se ei ole siirtänyt direktiiviä itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien miesten ja naisten tasa-arvosta täysimääräisesti kansalliseen lainsäädäntöönsä. Direktiivi oli määrä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 5. elokuuta 2012, ja Romanialle lähetettiin asiasta virallinen ilmoitus syyskuussa 2012. Direktiiviä ei edelleenkään ole siirretty kokonaan Romanian kansalliseen lainsäädäntöön. Romania on ilmoittanut komissiolle toimistaan direktiivin panemiseksi täytäntöön, mutta lisätoimenpiteitä tarvitaan edelleen, että direktiivi saadaan saatetuksi täysimääräisesti osaksi Romanian kansallista lainsäädäntöä.

Direktiivi miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin (2010/41/EU) takaa oikeuden sosiaaliturvaan miljoonille naisille työmarkkinoilla ja edistää naisten yrittäjyyttä. Siinä olevien sääntöjen mukaan itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiville naisille sekä itsenäisiä ammatinharjoittajia avustaville aviopuolisoille tai kumppaneille myönnetään äitiyspäiväraha ja vähintään 14 viikon pituinen äitiysloma, jos he sen haluavat. Tällä hetkellä ainoastaan yksi kolmesta yrittäjästä on nainen. Jos komissiota tyydyttävää vastausta ei saada kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Romaniaa vastaan.

(Lisätietoja: M. Andreeva - Puhelin: (+32-2) 299 13 82 - GSM: +32 498 99 1382)

Tilinpäätösraportoinnin säännöt: Komissio kehottaa ROMANIAA muuttamaan kirjanpitosääntöjään

Euroopan komissio on tänään kehottanut Romaniaa yhdenmukaistamaan ostettujen velkasitoumusten arvonmääritys- ja kirjanpitosääntönsä EU:n lainsäädännön kanssa. EU:n lainsäädännön mukaan yleissääntönä on, että tilinpäätöksissä ilmoitettavien erien arvo määritetään käyttäen hankintamenoon tai tuotantokustannuksiin perustuvaa menetelmää. Romanian tilinpäätöslainsäädännön mukaan siirretyt velkasitoumukset on esitettävä kirjanpidossa ja siirron saajan tileissä nimellisarvoisina. EU:n lainsäädännössä ei säädetä poikkeuksista, joiden perusteella voitaisiin sallia ostettujen velkasitoumusten nimellisarvojen käyttö kirjanpitoa varten. Tästä syystä komissio kehottaa perustellulla lausunnolla Romaniaa noudattamaan EU:n sääntöjä täysimääräisesti. Jos Romanian viranomaiset eivät kahden kuukauden kuluessa ilmoita toimenpiteistä, joilla EU:n lainsäädännön rikkominen lopetetaan, komissio voi nostaa asiaa koskevan kanteen unionin tuomioistuimessa. Lisätietoja saa internetsoitteesta

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/legal_framework/index_en.htm

(Lisätietoja: C. Hughes - Puhelin: (+32-2) 296 44 50 - GSM: +32 498 964450)

Verotus: Komissio kehottaa Romaniaa muuttamaan alv:n palautuskäytäntöään

Euroopan komissio on virallisesti kehottanut Romaniaa muuttamaan alv:n palauttamisessa käytettävää hallinnollista käytäntöään. Lähes kaikkien alv:n palautuspyyntöjen käsittely kestää kohtuuttoman kauan, toisinaan yli 180 päivää. Tällainen käytäntö ei sovi yhteen EU:n alv-sääntöjen kanssa, sillä niiden mukaan alv on palautettava nopeasti, jottei siitä aiheudu taakkaa veronmaksajille. Vaikka jäsenvaltioilla on jonkin verran liikkumavaraa palautusehtojen määrittämisessä, alv-taakka jää nykyisillä viiveillä Romanian veronmaksajille liian pitkäksi aikaa.

Komissio esittää kehotuksensa perusteltuna lausuntona, joka on rikkomusmenettelyn toinen vaihe. Jos komissiota tyydyttävää vastausta ei saada kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Romaniaa vastaan.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puhelin: (+32-2) 292 15 48 - GSM: +32 498 98 3871)

Verotus: Komissio kehottaa Romaniaa tarkistamaan ulkomailla asuvien työtuloja koskevia verotussääntöjään

Euroopan komissio on virallisesti pyytänyt Romaniaa muuttamaan ulkomailla asuvien työtulojen syrjivää verokohtelua.

Romanian lainsäädännön mukaan ulkomailla asuvat henkilöt, jotka työskentelevät ja saavat kaikki tai lähes kaikki tulonsa Romaniasta, eivät voi hyötyä henkilö- ja perhekohtaisista vähennyksistä. Tämä voi johtaa kohtuuttomasti korkeampaan verotukseen Romaniassa, sillä verovelvollisen henkilö- ja perhekohtainen tilanne ei mahdollisesti vaikuta hänen verotukseensa hänen asuinmaassaan, jos hänellä ei ole sieltä riittävästi verotettavaa tuloa, eikä Romaniassa, jossa hän työskentelee.

Komissio katsoo, että nämä säännökset ovat ristiriidassa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevan periaatteen kanssa sellaisena kuin se on määritelty EU:n perussopimuksissa ja EU:n oikeuskäytännössä, joiden mukaan ulkomailla asuvia verovelvollisia, jotka saavat kaiken tai suurimman osan tuloistaan jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, on kohdeltava samalla tavoin kuin kyseisessä maassa asuvia veronmaksajia (asia C-279-93 Schumacker).

Komission kehotus esitetään perusteltuna lausuntona. Jos komissiota tyydyttävää vastausta ei saada kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Romaniaa vastaan.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puhelin: (+32-2) 292 15 48 - GSM: +32 498 98 3871)

Ympäristö: Komissio kehottaa Slovakiaa suojelemaan lintuja

Euroopan komissio kehottaa Slovakiaa saattamaan kansalliset metsästyslakinsa lintudirektiivin mukaisiksi. Luonnonvaraisten lintujen populaatioiden pienenemisestä huolimatta Slovakia löyhensi metsästyssääntöjä vuonna 2009. Komissio antoi virallisen ilmoituksen asiasta 27. helmikuuta 2012, eikä kaikkia ongelmia on vielä ratkaistu. Slovakia on luvannut ottaa Dunajske luhyn ja Zahorske pomoravien luonnonsuojelualueilla käyttöön metsästyskieltoalueet merihanhien, metsähanhien ja sininokkien populaatioiden pienenemisen pysäyttämiseksi, mutta näitä muutoksia ei ole vielä vahvistettu. Tämän vuoksi komissio lähettää Slovakialle perustellun lausunnon. Jos Slovakia ei toimi kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin: (+32-2) 295 35 93 - GSM: +32 498 95 3593)

Ympäristö: Komissio kehottaa Espanjaa lopettamaan pohjavedenoton kunnes asianmukainen tutkimus ympäristövaikutuksista on saatettu loppuun

Euroopan komissio kehottaa Espanjaa noudattamaan luontotyyppidirektiiviä ja ympäristövaikutusten arviointia koskevaa direktiiviä. Komissio on huolissaan siitä, että Espanjan viranomaiset antoivat Jaénin maakunnassa Andalusiassa luvan kasteluhankkeeseen, jossa vesi tulee suojellulta Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ‑alueelta, jolla valuma-alueen vaikutuksia vesivaroihin, luontotyyppeihin ja alueen lajistoon ei ole riittävästi arvioitu. Komissio lähetti asiasta virallisen huomautuksen 25. maaliskuuta 2013. Vaikka Espanja on vahvistanut väliaikaiset vedenoton enimmäismäärät, komissio ei ole vakuuttunut siitä, että toimenpide on riittävä alueen suojaamiseksi, ja lähettää sen vuoksi perustellun lausunnon. Jos Espanja ei toimi kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin: (+32-2) 295 35 93 - GSM: +32 498 95 3593)

Ympäristö: Komissio kehottaa Ruotsia panemaan täytäntöön käytettyjä paristoja koskevat EU:n säännöt

Euroopan komissio kehottaa Ruotsia varmistamaan, että sen käytettyjä paristoja ja ‑akkuja koskeva lainsäädäntö on EU:n paristodirektiivin mukainen. Paristodirektiivissä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat vaarallisia aineita sisältävien paristojen ja akkujen kaupan pitämistä ja pakkausmerkintöjä ja edellytetään, että jäsenvaltiot vahvistavat määrälliset keräys- ja kierrätystavoitteet paristoille ja akuille. Ruotsin lainsäädännön analyysi osoitti, ettei tätä direktiiviä ole saatettu asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja komissio antoi tästä virallisen ilmoituksen 1. lokakuuta 2012. Vaikka useimmat puutteet on korjattu, osaa korjauksista ei ole vielä hyväksytty. Komissio lähettää siksi Ruotsille perustellun lausunnon, johon sillä on kaksi kuukautta aikaa vastata, tai asia voidaan viedä tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin: (+32-2) 295 35 93 - GSM: +32 498 95 3593)

Viralliset ilmoitukset

Liikenne: Komissio kehottaa Italiaa, Kyprosta ja Kreikkaa panemaan täytäntöön EU:n säännöt Euroopan ilmatilan ruuhkautumisen purkamiseksi

Euroopan komissio on tänään pyytänyt Italiaa, Kyprosta ja Kreikkaa pikaisesti selventämään toimenpiteitä, joita ne ovat toteuttaneet perustaakseen toiminnalliset ilmatilan lohkot. Tätä edellytetään yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta vuonna 2004 annetussa lainsäädännössä, jonka tarkoituksena on uudistaa Euroopan vanhentunut lennonjohtojärjestelmä. Toiminnallisilla ilmatilan lohkoilla on tarkoitus korvata nykyiset 27 kansallista ilmaliikennelohkoa suuremmista alueellisista lohkoista muodostuvalla verkostolla. Näin voidaan tehostaa toimintaa, leikata kustannuksia ja vähentää päästöjä. Komissio haluaa puuttua kapasiteettipulaan, koska lentojen määrän ennustetaan kasvavan 50 % seuraavien 10–20 vuoden aikana.

(Lisätietoja: IP/13/860 - H. Kearns - Puhelin: (+32-2) 298 76 38 - GSM: +32 498 98 7638)

Ympäristö: Euroopan komissio kehottaa Italiaa saattamaan Tarantossa sijaitsevan teräksen tuotantolaitoksen ympäristövaatimuksia vastaavaksi

Euroopan komissio on ryhtynyt Italiaa vastaan toimenpiteisiin, joilla pyritään vähentämään Tarantossa sijaitsevan teräksen tuotantolaitoksen, jäljempänä 'ILVA', ympäristövaikutuksia. Kyseessä on Euroopan suurin rauta- ja terästehdas. Kansalaisilta ja kansalaisjärjestöiltä saamiensa lukuisten kantelujen seurauksena komissio on todennut, ettei Italia ole varmistanut EU:n teollisuuden päästöille asettamien vaatimusten noudattamista ILVA:ssa, ja tällä on vakavia seurauksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Italia ei myöskään noudata ympäristövastuudirektiiviä, jossa otetaan käyttöön saastuttaja maksaa -periaate. Ympäristöasioista vastaavan komissaari Janez Potočnikin suosituksesta Euroopan komissio lähettää siksi Italialle virallisen ilmoituksen. Italialla on kaksi kuukautta aikaa vastata siihen.

(Lisätietoja: IP/13/866 – J. Hennon - Puhelin: (+32-2) 299 41 07 - GSM: +32 498 95 3593)

Päätetyt menettelyt

Vaalioikeudet: Komission toimien avulla varmistetaan, että EU:n kansalaiset voivat äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa ja paikallisvaaleissa

Euroopan unionin kansalaiset voivat toisessa EU:n jäsenvaltiossa asuessaan käyttää äänestysoikeuttaan Euroopan parlamentin ja paikallisvaaleissa helpommin Euroopan komission oikeustoimien jälkeen. Tämä varmistui, kun komissio lopetti tänään rikkomusmenettelyn Bulgariaa vastaan siitä, että Bulgaria asetti lisävaatimuksia EU:n kansalaisille, jotka halusivat äänestää tai asettua ehdolle paikallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa (heidän täytyi esimerkiksi esittää oleskelulupansa numero ja antopäivä). Bulgarian lainsäädännön muutosten jälkeen komissio on päättänyt lopettaa oikeustoimet sitä vastaan. Komissio oli vuodesta 2010 lähtien havainnut kymmenessä muussa jäsenvaltiossa (Kypros, Tšekki, Viro, Unkari, Liettua, Latvia, Puola, Romania, Slovenia ja Slovakia) vastaavanlaisia esteitä EU:n kansalaisten äänestysoikeudelle, jotka on nyt ratkaistu kolmea vielä vireillä olevaa asiaa lukuun ottamatta. Ratkaisu saatiin kahdeksan kuukautta ennen seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja, jotka pidetään 22.–25. toukokuuta 2014.

(Lisätietoja: IP/13/874 - M. Andreeva – Puhelin: (+32-2) 299 13 82 – Gsm: +32 498 99 1382)


Side Bar