Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

MEMO

Brüssel, 26. september 2013

Rikkumisvastaste meetmete pakett: peamised otsused septembris

KLIIMAMEETMED

TÖÖHÕIVE JA SOTSIAALKÜSIMUSED

ENERGEETIKA

ETTEVÕTLUS

KESKKOND

TERVISE- JA TARBIJAPOLIITIKA

SISETURG JA TEENUSED

ÕIGUSKÜSIMUSED

MAKSUNDUS JA TOLLILIIT

TRANSPORT

AT

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

BE

1

 

 

 

 

 

 

3

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

CY

 

1

1

 

1

 

 

 

 

1

DE

 

 

 

1

 

 

 

 

 

EE

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ES

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

FR

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

IT

 

 

1

 

2

 

 

 

 

1

LT

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

PL

1

 

 

 

 

1

 

 

1

RO

 

 

 

 

1

 

1

1

2

 

SE

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SI

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

UK

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Oma igakuise rikkumismenetlusi käsitlevate otsuste paketi kaudu rakendab Euroopa Komisjon õiguslikke meetmeid nende liikmesriikide suhtes, kes ei ole nõuetekohaselt täitnud oma ELi õigusest tulenevaid kohustusi. Need otsused hõlmavad mitut sektorit ja nende eesmärk on tagada ELi õiguse nõuetekohane kohaldamine, mis vastab kodanike ja äriühingute huvidele.

Komisjon võttis täna vastu 220 otsust, sealhulgas 32 põhjendatud arvamust ja 6 kaebust Euroopa Kohtule. Järgneb peamiste otsuste kokkuvõte. Lisateabe saamiseks rikkumismenetluse kohta vt MEMO/12/12.

 1. Euroopa Kohtule esitatud kaebused

 1. Töötajate vaba liikumine: Komisjon kaebab Belgia Euroopa Kohtusse diskrimineeriva juurdepääsu eest avaliku sektori töökohtadele

Euroopa Komisjon on otsustanud kaevata Belgia Euroopa Kohtusse diskrimineerivate tingimuste tõttu, mis on seatud kandidaatidele, kes soovivad töötada kohaliku tasandi avalik-õiguslikes asutustes prantsuse- ja saksakeelsetes piirkondades ning ka Brüsseli piirkonnas, ning kes ei ole omandanud haridust hollandi, prantsuse või saksa keeles. Eelkõige seetõttu, et kandidaatide keeleoskust tunnustatakse vaid siis, kui nad saavad Belgia valitsuse tööhõiveteenistuse (SELOR) väljastatud asjakohase tõendi. Muud tunnistused ei ole keeleoskuse tõendamiseks aktsepteeritavad.

(Lisateave: IP/13/868 - J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Mobiiltelefon +32 498 99 4107)

 1. Komisjon kaebab Belgia Euroopa Kohtusse diskrimineerivate pärandimaksu käsitlevate sätete eest

Euroopa Komisjon otsustas kaevata Belgia Euroopa Kohtusse Vallooni piirkonnas kehtivate maksueeskirjade pärast, mis on diskrimineerivad ning vastuolus kapitali vaba liikumist käsitlevate ELi eeskirjadega. Komisjon leiab, et valikuvõimaluste puudumine väljaspool Belgiat asuvatel aktsiaturgudel noteeritud aktsiate hindamisel on diskrimineeriv ja piirab Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 63 sätestatud kapitali vaba liikumist.

(Lisateave: IP/13/871 - J. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobiiltelefon +32 498 98 3871)

 1. Sotsiaalkindlustus: komisjon kaebab Küprose Euroopa Kohtusse teistes liikmesriikides töötavate endiste Küprose riigiteenistujate diskrimineerimise eest

Euroopa Komisjon on otsustanud kaevata Küprose Euroopa Kohtusse diskrimineerivate tingimuste kohaldamise eest teistes liikmesriikides töötavate endiste Küprose riigiteenistujate pensioniõiguste suhtes ja nende maksmata jäänud puhkusetasude eest. Komisjon leiab, et asjaomased diskrimineerivad tingimused rikuvad töötajate vaba liikumist käsitlevaid ELi eeskirju.

(Lisateave: IP/13/869 - J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Mobiiltelefon +32 498 99 4107)

 1. Maksundus: komisjon kaebab Poola Euroopa Kohtusse meditsiiniseadmete ja tulekaitsevahendite puhul vähendatud käibemaksumäära kohaldamise eest

Euroopa Komisjon on otsustanud kaevata Poola Euroopa Kohtusse ebaseadusliku vähendatud käibemaksumäära kohaldamise eest üldkasutatavate meditsiiniseadmete ja farmaatsiatoodete puhul. ELi käibemaksudirektiivi kohaselt võivad liikmesriigid kohaldada vähendatud käibemaksumäära meditsiiniseadmete ja muude abivahendite puhul, kui need vastavad kahele tingimusele. Need peavad olema mõeldud puuete leevendamiseks või raviks ning ette nähtud üksnes puudega inimeste isiklikuks tarbeks. Poola läheb sellest kaugemale, võimaldades vähendatud käibemaksumäära ka üldkasutatavate meditsiiniseadmete (näiteks haiglas kasutatavad seadmed) ning teatavate mittemeditsiiniliste farmaatsiatoodete puhul, nagu desinfitseerimisvahendid ja spaa-tooted.

(Lisateave: IP/13/870 - J. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobiiltelefon +32 498 98 3871)

 1. Rahvatervis: komisjon kaebab Poola Euroopa Kohtusse, kuna asjaomane riik ei järgi inimkudede ja -rakkude kvaliteeti ning ohutust käsitlevaid ELi õigusakte

Täna otsustas komisjon anda Poola Euroopa Kohtusse, kuna asjaomane riik ei täida ELi eeskirju seoses inimkudede ja -rakkude kvaliteedi ning ohutusega. Poola ei ole senini, vaatamata komisjoni poolsetele korduvatele üleskutsetele, asjaomaseid õigusakte nõuetekohaselt üle võtnud.

(Lisateave: IP/13/873 – F. Vincent - Tel. +32 2 2987166 - Mobiiltelefon +32 498 987166)

 1. Põhjendatud arvamused

 1. Hoonete energiatõhusus: seitsmelt liikmesriigilt nõutakse riiklike meetmete võtmist seoses hoonete energiatõhususega

Komisjon on ametlikult nõudnud Austrialt, Eestilt, Küproselt, Leedult, Luksemburgilt, Ungarilt ja Ühendkuningriigilt hoonete energiatõhusust käsitlevast ELi õigusaktist (direktiiv 2010/31/EL) neile tulenevate kohustuste täielikku järgimist. Komisjon saatis nendele liikmesriikidele põhjendatud arvamuse, paludes neil teavitada komisjoni kõigist direktiivi ülevõtmiseks võetud meetmetest. Direktiiv pidi olema siseriiklikku õigusse üle võetud 9. juuliks 2012. Kui asjaomased liikmesriigid ei täida oma juriidilist kohustust kahe kuu jooksul, võib komisjon otsustada kaevata nad Euroopa Kohtusse. Kõnealuse direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid hoonete suhtes kehtestama energiatõhususe miinimumnõuded ja neid kohaldama, tagama hoonetele energiamärgise väljastamise ning nõudma kütte- ja kliimaseadmete korrapärast ülevaatust. Lisaks sellele peavad liikmesriigid direktiivi kohaselt tagama, et alates 2021. aastast vastavad kõik uued ehitatavad hooned nn liginullenergiahoone nõuetele. 2012. aasta septembris algatas komisjon rikkumismenetlused 24 liikmesriigi vastu, kes ei olnud komisjoni teavitanud direktiivi siseriiklikusse õigusesse ülevõtmiseks võetud riiklikest meetmetest. Põhjendatud arvamused saadeti Itaaliale, Kreekale, Portugalile ja Bulgaariale juba 2013. aasta jaanuaris, Hispaaniale ja Sloveeniale 2013. aasta aprillis ning Belgiale, Saksamaale, Soomele, Prantsusmaale, Lätile, Poolale ja Madalmaadele 2013. aasta juunis. Täiendav teave on kättesaadav siin: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm.

(Lisateave: M. Holzner - Tel. +32 229 60196 - Mobiiltelefon +32 498 98 2280)

 1. Keskkond: komisjon nõuab neljalt liikmesriigilt tööstusheiteid käsitlevate ELi eeskirjade rakendamist

Euroopa Komisjon nõuab Itaalialt, Küproselt, Sloveenialt ja Rumeenialt üksikasjaliku teabe saatmist selle kohta, kuidas nad tööstusheiteid käsitlevaid õigusakte oma siseriiklikus õiguses rakendavad. Uus tööstusheidete direktiiv asendab ja ajakohastab vanemaid eeskirju, mille eesmärk on vältida, vähendada ja võimaluste piires likvideerida tööstuslikest tegevusaladest põhjustatud saastet. Liikmesriigid pidid selle direktiivi oma siseriiklikus õiguses jõustama 7. jaanuariks 2013. Asjaomased liikmesriigid ei pidanud aga nõuetekohasest tähtajast kinni ning neile saadeti 21. märtsil 2013 märgukirjad. Komisjon saadab nüüd põhjendatud arvamused. Kui asjaomased neli liikmesriiki ei võta kahe kuu jooksul vajalikke meetmeid, võidakse juhtum anda Euroopa Kohtusse, mis võib neile määrata rahalised karistused.

(Lisateave: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 1. Kliimamuutused: komisjon nõuab Poolalt ja Sloveenialt riiklike meetmete võtmist, mis on seotud ELi heitkogustega kauplemise süsteemi läbivaatamisega

Komisjon nõudis täna Poolalt ja Sloveenialt ametlikult direktiivi 2009/29/EÜ ülevõtmiseks võetud meetmetest teavitamist. Asjaomase direktiiviga reformitakse ELi heitkogustega kauplemise süsteemi.

ELi heitkogustega kauplemise süsteem on Euroopa Liidu poliitika keskmes kliimamuutuste vastu võitlemisel ning see on ELi peamiseks vahendiks tööstusest pärineva kasvuhoonegaaside heite kulutõhusaks vähendamiseks.

Liikmesriigid on juriidiliselt kohustatud direktiivi siseriiklikusse õigusesse üle võtma 31. detsembriks 2012. Poola ja Sloveenia ei ole siiani ülevõtmismeetmetest teavitanud. Seetõttu saadab komisjon täna mõlemale liikmesriigile põhjendatud arvamuse (ELi rikkumismenetluste teine etapp), milles nõuab siseriikliku õiguse kooskõlla viimist ELi õigusega.

(Lisateave: I. Valero Ladron - Tel. +32 229 64971 - Mobiiltelefon +32 498 96 4971)

 1. Taastuvenergia: Itaaliat ja Hispaaniat kutsutakse üles järgima taastuvenergiat käsitlevaid ELi eeskirju

Euroopa Komisjon nõudis täna ametlikult, et Itaalia ja Hispaania võtaksid meetmeid ja tagaksid taastuvenergiat käsitlevate ELi eeskirjade järgimise täies mahus. Euroopa Komisjon saatis asjaomastele riikidele põhjendatud arvamused, sest need ei ole teavitanud komisjoni taastuvenergiadirektiivi (direktiiv 2009/28/EÜ) täielikust ülevõtmisest. Liikmesriigid pidid selle rakendama hiljemalt 5. detsembriks 2010. Vaatamata sellele ei ole ei Itaalia ega Hispaania teavitanud kõigist vajalikest meetmetest kõnealuse direktiivi täielikuks ülevõtmiseks oma riigi õigusesse. Kui need kaks liikmesriiki ei täida oma juriidilist kohustust kahe kuu jooksul, võib komisjon otsustada kaevata nad Euroopa Kohtusse. Kahe kõnealuse põhjendatud arvamuse puhul on tegemist samasuguse menetlusega, kui on pooleli 17 riigi ehk Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Küprose, Läti, Luksemburgi, Madalmaade, Malta, Poola, Prantsusmaa, Sloveenia, Soome, Tšehhi Vabariigi ja Ungari puhul. Direktiivi kohaselt peab iga liikmesriik saavutama oma individuaalsed eesmärgid seoses taastuvenergia üldise osakaaluga energiatarbimises. Nende eesmärkideni jõudmiseks peavad liikmesriigid kehtestama eeskirjad, näiteks seoses võrgule juurdepääsuga taastuvenergiaallikatest toodetava elektrienergia puhul, haldus- ja planeerimistegevusega, paigaldajatele jagatava teabe ja koolitusega. Kui transpordialaste eesmärkide saavutamiseks kasutatakse biokütust, peab ka see vastama teatavatele kestlikkuse nõuetele, mis tulevad samuti siseriiklikesse õigusaktidesse kaasata. Täiendav teave on kättesaadav siin: http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

(Lisateave: M. Holzner - Tel. +32 229 60196 - Mobiiltelefon +32 498 98 2280)

 1. Keskkond: komisjon nõuab Austrialt ELi tehniliste eeskirjade rakendamist seoses teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramisega elektri- ja elektroonikaseadmetes

Euroopa Komisjon kutsub Austriat üles saatma üksikasju selle kohta, kuidas asjaomase riigi õiguses rakendatakse ELi tehnilisi eeskirju seoses teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramisega elektri- ja elektroonikaseadmetes. Austria ei ole suutnud üle võtta erandeid seoses teatavate pliid või kaadmiumi sisaldavate seadmetega. Kaks direktiivi tuli riiklikusse õigusesse üle võtta 2. jaanuariks 2013. Pärast seda, kui Austria nõutud tähtajaks seda ei teinud, saatis komisjon 21. märtsil 2013 Austriale sellekohase märgukirja. Kuna puudujäägid ei ole veel parandatud, saadab komisjon nüüd põhjendatud arvamuse. Kui Austria kahe kuu jooksul vajalikke meetmeid ei võta, võidakse juhtum anda Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 1. Komisjon nõuab Belgialt välismaa ühisinvesteerimisettevõtjate maksustamise lõpetamist

Euroopa Komisjon nõudis Belgialt ametlikult nende eeskirjade muutmist, mida ta kohaldab välismaa ühisinvesteerimisettevõtjate iga-aastase maksustamise suhtes.

Belgia õigusaktid võimaldavad vähendatud määraga aastamaksu vaid Belgia õiguse kohaselt asutatud ühisinvesteerimisettevõtjatele. Selle tulemusel saavad teiste ELi liikmesriikide või EMP riikide õiguse kohaselt asutatud sarnased ühisinvesteerimisettevõtjad vähem soodsama kohtlemise osaliseks.

Komisjon leiab, et Belgia maksustamist käsitlevad seadused on vastuolus Euroopa Liidu asutamislepingutega ette nähtud asutamisvabaduse ja kapitali vaba liikumise sätetega (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 56 ja 63). Sellest tulenevalt kutsutakse Belgiat üles asjaomaseid õigusakte muutma.

Asjaomased ühisinvesteerimisettevõtjad on need ühisinvesteerimisettevõtjad, keda reguleeritakse välisriikide õigusega ning kelle üks või mitu väärtpaberite sektsiooni või liiki kogutakse vaid institutsionaalsetelt või kutselistelt investoritelt, kes tegutsevad enda nimel ning kelle väärtpabereid saavad osta vaid asjaomased investorid.

Komisjon saadab põhjendatud arvamuse. Kui Belgia ei võta kahe kuu jooksul vajalikke meetmeid, võib komisjon pöörduda Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobiiltelefon +32 498 98 3871)

 1. Komisjon nõuab Belgialt diskrimineeriva maksustamise lõpetamist teatavate arvelduste puhul

Euroopa Komisjon nõudis Belgialt ametlikult Vallooni piirkonnas kohaldatava maksukorra muutmist mõnest teisest ELi liikmesriigist või mõnest teisest EMP riigist pärit vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate teatavate aktsiaarvelduse puhul.

Belgia õigusaktid võimaldavad vähendatud maksumäära vaid Belgia vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud suletud ettevõtjate ning Belgia vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud eraettevõtjate (kes koguvad kapitali, ilma et nad reklaamiksid oma aktsiate müüki avalikkusele) aktsiaarvelduste puhul, kuid ei tee seda mõne teise ELi liikmesriigi vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiaarvelduste puhul.

Komisjon leiab, et Belgia maksustamist käsitlevad seadused on vastuolus Euroopa Liidu asutamislepingutega ette nähtud kapitali vaba liikumise sätetega (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 63). Sellest tulenevalt kutsutakse Belgiat üles asjaomaseid õigusakte muutma.

Komisjon saadab põhjendatud arvamuse. Kui Belgia ei võta kahe kuu jooksul vajalikke meetmeid, võib komisjon pöörduda Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobiiltelefon +32 498 98 3871)

 1. Ettevõtlus: komisjon nõuab, et Saksamaa järgiks ELi eeskirju, mis käsitlevad metüleendifenüüldiisotsüanaadi (MDI) keemilisi segusid sisaldavate toodete müümist

Euroopa Komisjon on ametlikult nõudnud, et Saksamaa kohandaks oma kemikaale käsitlevaid õigusakte, muutes seda, kuidas reguleeritakse ainet nimetusega MDI sisaldavate toodete (segude) müüki. MDI-d leidub sageli toodetes, mida tarbijad kasutavad meisterdamisprojektides. See on tavaliselt vabalt kättesaadav tööriistakauplustes müüdavates toodetes, nagu ühekomponendilised vahud, kuumsulamliimid ning muud liimimiseks mõeldud tooted, kiti-/täitesüsteemide padrunid ning pintselvärvimise tooted.

ELi kemikaalimääruses REACH (1907/2006/EÜ) on sätestatud, et ainet MDI sisaldavad segud võib üldsuse jaoks turule lasta juhul, kui nende pakendid sisaldavad kaitsekindaid ning tarbijaile mõeldud spetsiaalseid terviseohu hoiatusi. Kõnealuses Saksamaa õigusaktis (kemikaalide keelustamist käsitlev määrus) minnakse sellest veelgi kaugemale, keelates tarbijail osta MDI-segusid sisaldavaid tooteid (valmistooteid) ning kehtestades jaemüüjatele täiendavad müügitingimused. Komisjon on arvamusel, et kuna Saksamaa on kehtestanud ELi õigusaktiga nõutavast veelgi rangemad meetmed, on ta seda tehes rikkunud kemikaalimääruse REACH sätteid.

Komisjoni nõudmine, et Saksamaa muudaks oma seadust, on esitatud põhjendatud arvamuse vormis. Kui kõnealust seadust ei ole kahe kuu jooksul ELi õigusega kooskõlla viidud, võib komisjon anda asja Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: C. Corazza - Tel. +32 229 51752 - Mobiiltelefon +32 498 99 2862)

 1. Keskkond: komisjon nõuab, et Eesti jõustaks põhjavee reostamist käsitlevad ELi eeskirjad

Euroopa Komisjon nõuab, et Eesti viiks oma riiklikud õigusaktid, mis käsitlevad põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest, põhjavee direktiiviga vastavusse. Eesti õigusaktide analüüsi käigus ilmnes, et direktiivi ei ole nõuetekohaselt üle võetud ning 22. novembril 2012 saatis komisjon Eestile sellekohase märgukirja. Puudused on enamjaolt seotud tehniliste üksikasjadega, nagu ebapiisav täpsus saasteainete määratlemisel. Kuigi Eesti on tunnistanud puuduste olemasolu, ei ole nende likvideerimiseks vajalikke meetmeid veel vastu võetud. Seepärast saadab komisjon Eestile põhjendatud arvamuse, võimaldades tegutsemiseks kaks kuud. Vastasel korral võib komisjon pöörduda Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 1. Keskkond: komisjon nõuab, et Soome võtaks üle ELi eeskirjad, mis käsitlevad teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitset

Euroopa Komisjon nõuab, et Soome võtaks oma riigi õigusesse üle ELi õigusaktid, mis käsitlevad teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitset. Kõnealuse direktiivi eesmärk on minimeerida loomade kasutamist katsetes ning selles nõutakse võimaluse korral alternatiivide kasutamist, tagades samas jätkuvalt ELi teadusuuringute kõrge kvaliteedi. Direktiiv tuli riiklikku õigusesse üle võtta hiljemalt 10. novembriks 2012. Kuna Soome seda õigeks ajaks ei teinud, saadeti talle 31. jaanuaril 2013 märgukiri. Kuigi mitmed õigusakti elemendid on juba üle võetud, avaldab komisjon muret, et teatavaid direktiivi sätteid ei ole riiklikesse õigusaktidesse veel lisatud. Samuti tuleb veel vastu võtta Ahvenamaad hõlmav õigusakt. Seepärast saadab komisjon Soomele põhjendatud arvamuse ja kui viimane kahe kuu jooksul ei tegutse, siis võidakse juhtum anda Euroopa Kohtusse, mis võib Soomele määrata rahalised karistused.

(Lisateave: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 1. Tööaeg: komisjon nõuab, et Prantsusmaa peaks kinni haiglates töötavate arstide õigusest tööajapiirangule ja minimaalsele puhkeajale

Euroopa Komisjon on saatnud Prantsusmaale ametliku nõude, et viimane peaks kinni haiglates töötavate arstide õigusest keskmiselt 48-tunnisele iganädalasele tööajale ning minimaalsele puhkeajale pärast öises vahetuses töötamist, nagu on nõutud tööaja direktiivis (2003/88/EÜ). Direktiivi alusel võib liikmesriik lubada tööandjal nõuda, et töötaja teeks lisaks 48-tunnisele ajapiirangule veel ülemääraseid töötunde (nn loobumisvõimalus), kuid üksnes juhul, kui teatavad tingimused on täidetud. Prantsusmaa seaduse kohaselt võimaldatakse haiglates töötavatele arstidele asjaomast loobumisvõimalust, kuid selle puhul ei järgita direktiivis sätestatud tingimusi. Esiteks võidakse arstilt nõuda, et ta teeks lisaks 48-tunnise tööajapiirangule veel ülemääraseid töötunde mitmes erinevas olukorras ilma tema enda individuaalse nõusolekuta, mis on vastuolus direktiivi sätetega. Teiseks puudub tagatis selle kohta, et arsti ei karistata, kui ta keeldub ülemääraseid tunde töötamast. Kolmandaks on haiglas töötavate arstide tööaega mõõtvad eeskirjad ebaselged. See tähendab seda, et tegelikkuses peavad nad tegema ülemääraseid töötunde. Lisaks sellele näeb praegune tava riiklikes haiglates ette, et arstid, keda kutsutakse öösel välja tegelema eriolukordadega väljaspool nende tavapärast tööaega, ei saa mõnikord enne tööle naasmist piisavalt puhata (direktiiviga antakse töötajatele õigus minimaalsele ööpäevasele puhkeajale, milleks on 11 järjestikust tundi iga 24 tunni jooksul). Komisjon asus tegutsema pärast kaebuse saamist. Komisjoni nõudmine Prantsusmaale on esitatud põhjendatud arvamuse vormis, mis on ELi rikkumismenetluse osa. Nüüd on Prantsusmaal aega kaks kuud, et teavitada komisjoni meetmetest, mida võetakse ELi õigusaktide järgimise tagamiseks; vastasel juhul võib komisjon otsustada kaevata Prantsusmaa Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Mobiiltelefon +32 498 99 4107)

 1. Teenuste vaba liikumine: komisjon nõuab, et IIRIMAA kõrvaldaks tõkked reisikorraldajatele ja reisibüroodele

Euroopa Komisjon nõudis täna, et Iirimaa järgiks teenuste vaba liikumise põhimõtet (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 56, teenuste direktiivi artikkel 16, e-kaubanduse direktiivi artikkel 3) reisikorraldajate ja reisibüroode puhul. Iirimaa õigusaktide ja haldustava kohaselt nõutakse, et teiste liikmesriikide reisikorraldajad ja reisibürood, kes soovivad Iirimaal oma teenuseid osutada, peavad saama Iirimaalt selleks loa, omandama Iiri võlakirja, omama Iirimaa seaduste kohast miinimumkapitali ning esitama Iirimaal asuva postiaadressi. Asjaomaste sätete puhul ei võeta arvesse seda, et sellistel teenusepakkujatel on õigus pakkuda oma teenuseid teistes liikmesriikides ning liikmesriigis, kus nad asutatud on, kohaldatakse nende suhtes juba nõudeid, mis pakuvad kaitset maksejõuetuse korral, nagu on ette nähtud reisipakettide direktiiviga. Sellistel ELi teenusepakkujatel on seega õigus pakkuda Iirimaal ajutiselt (sh elektrooniliselt) teenuseid piiriüleselt, ilma et nende suhtes kohaldataks põhjendamatuid või ebaproportsionaalseid nõudmisi. Kuna Iirimaa ei ole asjaomaseid sätteid veel muutnud, nõuab komisjon Iirimaalt põhjendatud arvamuse kujul, et viimane võtaks ELi eeskirjade täieliku järgimise tagamiseks vajalikke meetmeid. Kui Iirimaa ametiasutused kahe kuu jooksul ELi eeskirjadega vastavust tagavate meetmete võtmisest ei teavita, võib komisjon anda juhtumi Euroopa Kohtusse. Täiendav teave on kättesaadav siin: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm

(Lisateave: C. Hughes - Tel. +32 2 2964450 - Mobiiltelefon +32 498 964450)

 1. Lennutransport: komisjon nõuab, et Iirimaa kehtestaks karistuskorra, mida kohaldataks lennujaamade teenindusaegade kuritarvitamise korral

Euroopa Komisjon nõuab, et Iirimaa teavitaks kahe kuu jooksul meetmetest, mida ta on võtnud selleks, et järgida teenindusaegade jaotamist käsitlevaid ELi eeskirju. Iirimaa peab kehtestama karistuskorra, mille alusel vastavalt teenindusaegade määrusele karistada teenindusaegade kuritarvitamist. Lennujaamade teenindusaegu kasutatakse selleks, et korraldada lennujaamade piiratud läbilaskevõimet (lennurada, ruum terminalis) paremini Euroopa kõige ülekoormatumates lennujaamades. Teenindusaegu käsitleva ELi määrusega nõutakse liikmesriikidelt, et nad tagaksid tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, et tegeleda korduva ja tahtliku käitumisega, mis võib põhjustada teiste lennuettevõtjate teenusekatkestusi ning mis takistab lennujaamatoimingute tõhusat kavandamist. Seda juhtub näiteks siis, kui lennuettevõtjad pakuvad ilma mõistliku põhjuseta lennuteenuseid ajal, mis erineb oluliselt neile eraldatud teenindusajast või kui nad kasutavad suuremat õhusõidukitüüpi, kui see, millele teenindusaeg oli esialgselt eraldatud. Teenidusaegu käsitlev ELi määrus on osana nn lennujaamade paketist hetkel muutmisel. Täiendav teave: IP - Memo

(Lisateave: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Mobiiltelefon +32 498 98 7638)

 1. Euroopa Komisjon jätkab kohtumenetlust Rumeenia vastu seoses füüsilisest isikust ettevõtjate õigustega

Komisjon saatis täna Rumeeniale põhjendatud arvamuse, sest asjaomane riik ei ole võtnud täies ulatuses üle direktiivi füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise kohta. Asjaomase direktiivi ülevõtmistähtaeg oli 5. august 2012 ning sama aasta septembris saadeti Rumeeniale märgukiri. Praeguseks on Rumeenia direktiivi oma riigi õigusesse üksnes osaliselt üle võtnud. Rumeenia on teavitanud komisjoni mitmest ülevõtmismeetmest, kuid täielikuks ülevõtmiseks on vaja veel võtta täiendavaid meetmeid.

Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevaid töötajaid ja neid abistavaid abikaasasid käsitleva direktiiviga (2010/41/EL) tagatakse miljonitele naistele tööturul sotsiaalkaitseõigused, tugevdades seeläbi naisettevõtluse arengut. Eeskirjade alusel makstakse naissoost füüsilisest isikust ettevõtjatele ning naissoost abikaasadele ja elukaaslastele rahalist rasedus- ja sünnitushüvitist, ning võimaldatakse vähemalt 14-nädalast puhkust, kui nad otsustavad sellist võimalust kasutada. Praegu on ettevõtjate hulgas naisi vaid kolmandik. Kui kahe kuu jooksul ei saada rahuldavat vastust, võib komisjon Rumeenia Euroopa Kohtusse kaevata.

(Lisateave: M. Andreeva - Tel. +32 229 91382 - Mobiiltelefon +32 498 99 1382)

 1. Finantsaruandluse eeskirjad: komisjon nõuab, et RUMEENIA muudaks raamatupidamiseeskirju

Euroopa Komisjon nõudis täna Rumeenialt, et viimane viiks ELi õigusega vastavusse oma eeskirjad, mis käsitlevad omandatud võlakohustuste hindamist ja arvestamist. Vastavalt ELi õigusele hinnatakse raamatupidamise aastaaruandes näidatud kirjeid üldiselt meetodi alusel, mis põhineb kas ostuhinna või tootmiskulude põhimõttel. Raamatupidamist käsitlevate Rumeenia õigusaktide kohaselt tuleb ülekantud võlakohustusi näidata nende nominaalväärtuse alusel, mis on esitatud ülevõtja raamatupidamis- ja muudes dokumentides. ELi õigusega ei ole ette nähtud erandeid, mis lubavad omandatud võlakohustuste nominaalväärtuse kasutamist raamatupidamisega seotud eesmärkidel. Seepärast nõuab komisjon Rumeenialt põhjendatud arvamuse kujul, et viimane võtaks ELi eeskirjade täieliku järgimise tagamiseks vajalikke meetmeid. Kui Rumeenia ametiasutused kahe kuu jooksul ELi eeskirjadega vastavust tagavate meetmete võtmisest ei teavita, võib komisjon anda juhtumi Euroopa Kohtusse. Täiendav teave on kättesaadav siin:

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/legal_framework/index_en.htm

(Lisateave: C. Hughes - Tel. +32 2 2964450 - Mobiiltelefon +32 498 964450)

 1. Maksundus: komisjon nõuab, et Rumeenia muudaks käibemaksutagastust käsitlevat tava

Euroopa Komisjon nõuab ametlikult, et Rumeenia muudaks oma haldustava käibemaksutagastuse osas. Peaaegu kõiki käibemaksutagastuse nõudeid lahendatakse süstemaatiliselt põhjendamatute viivitustega. Mõnikord võtab see aega üle 180 päeva. Asjaomane tava ei ole kooskõlas käibemaksu käsitlevate ELi eeskirjadega, millega nähakse ette, et käibemaks tuleb tagastada kiiresti, et mitte suurendada maksumaksjate koormat. Isegi kui liikmesriikidel on tagastustingimuste osas teatav vabadus, peavad Rumeenia maksumaksjad praeguste viivituste tulemusena käibemaksukoormat liiga kaua kandma.

Komisjon esitab nõude põhjendatud arvamusena (rikkumismenetluste teine etapp). Kui kahe kuu jooksul ei saada rahuldavat vastust, võib komisjon anda Rumeenia Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobiiltelefon +32 498 98 3871)

 1. Maksundus: komisjon nõuab Rumeenialt mitteresidentide palgatulu käsitlevate maksunduseeskirjade läbivaatamist

Euroopa on ametlikult palunud Rumeenial muuta diskrimineerivat maksustamist mitteresidentide palgatulu osas.

Rumeenia õigusaktidega ei ole mitteresidentidest üksikisikutel, kes töötavad ja teenivad kogu või enamuse oma sissetulekust Rumeenias, võimaldatud saada kasu isiklikel või perekondlikel asjaoludel kohaldatavatest mahaarvamistest. Selle tulemuseks võib Rumeenias olla ebaõiglane kõrgem maksumäär, sest nii maksumaksja isiklikku kui ka perekondlikku olukorda ei pruugita arvesse võtta ei tema elukohariigis (kus tal puuduvad piisavad maksustatavad tulud) ega ka Rumeenias, mis on tema töökohariik.

Komisjon leiab, et asjaomased Rumeenia õigusaktide sätted on vastuolus töötajate vaba liikumise põhimõttega, mis on sätestatud ELi aluslepingutes ja ELi kohtupraktikas. ELi kohtupraktika kohaselt tuleb mitteresidendist maksumaksjaid, kes teenivad kõik või enamuse oma sissetulekust ELi liikmesriigis, kohelda samaväärselt residendist maksumaksjatega (juhtum C-279-93 Schumacker).

Komisjoni nõudmine on esitatud põhjendatud arvamuse vormis. Kui kahe kuu jooksul ei saada rahuldavat vastust, võib komisjon anda Rumeenia Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobiiltelefon +32 498 98 3871)

 1. Keskkond: komisjon nõuab Slovakkialt lindude kaitsmist

Euroopa Komisjon palub Slovaki Vabariigil oma õigusaktid linnudirektiiviga kooskõlla viia. Olenemata metslindude vähenevast arvukusest, muutis Slovakkia 2009. aastal oma jahieeskirjad leebemaks. Komisjon saatis 27. veebruaril 2012 Slovakkiale asjaomast küsimust käsitleva märgukirja. Samas kui mitmed küsimused on lahendatud, ei ole mõne osas veel edusamme tehtud. Slovakkia lubas muuta kaitse all olevad Dunajske luhy ja Zahorske pomoravie piirkonnad jahikeelualadeks, et piirata hallhanede, rabahanede ja sininokk-veriamadiinide arvukuse vähenemist, kuid asjaomaseid muudatusi ei ole veel vastu võetud. Seepärast saadab komisjon Slovakkiale põhjendatud arvamuse. Kui Slovakkia kahe kuu jooksul asjaomases küsimuses ei tegutse, võib komisjon pöörduda Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 1. Keskkond: komisjon nõuab, et HISPAANIA peataks põhjaveevõtu kuniks ei ole lõpule viidud piisavalt põhjalikku keskkonnamõju hindamist

Euroopa Komisjon soovitab tungivalt Hispaanial järgida elupaikade direktiivi ja keskkonnamõjude hindamise direktiivi sätteid. Komisjon tunneb muret selle pärast, et Hispaania andis loa niisutusprojektiks Andaluusias Jaéni provintsis, mille raames kasutatakse vett, mida saadakse kaitse all olevast piirkonnast Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Enne seda ei hinnatud piisavalt põhjalikult asjaomase tegevuse mõju veeressurssidele, looduslikele elupaikadele ega piirkonnas pesitsevatele liikidele. Komisjon saatis 25. märtsil 2013 Hispaaniale märgukirja. Samas kui Hispaania on seadnud veevõtule ajutise piirangu, ei ole komisjon veendunud, et asjaomane meede on piirkonna kaitseks piisav, ning saadab nüüd Hispaaniale ka sellekohase põhjendatud arvamuse. Kui Hispaania kahe kuu jooksul asjaomases küsimuses ei tegutse, võib komisjon pöörduda Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 1. Keskkond: komisjon nõuab, et Rootsi jõustaks patareijäätmeid käsitlevad ELi eeskirjad

Euroopa Komisjon soovitab tungivalt Rootsil viia patarei- ja akujäätmeid käsitlevad riiklikud õigusaktid vastavusse ELi patareidirektiiviga. Patareidirektiivis sätestatakse eeskirjad, mis hõlmavad ohtlikke aineid sisaldavate patareide turustamist ja märgistamist, ning millega nõutakse liikmesriikidelt patareide ja akude kogumise ning ringlussevõtu kvantitatiivsete sihtkoguste kehtestamist. Rootsi õigusaktide analüüsi käigus ilmnes, et direktiivi ei ole nõuetekohaselt üle võetud ning 1. oktoobril 2012 saatis komisjon Rootsile sellekohase märgukirja. Kuigi enamus puudusi on kõrvaldatud, ei ole mõnda veel vastu võetud. Seepärast saadab komisjon Rootsile põhjendatud arvamuse ja kui viimane kahe kuu jooksul ei tegutse, siis võidakse juhtum anda Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 1. Märgukirjad

 1. Transport: komisjon kutsub Itaaliat, Küprost ja Kreekat üles rakendama ELi eeskirju, et vähendada Euroopa õhuruumi ülekoormatust

Täna nõudis Euroopa Komisjon Itaalialt, Küproselt ja Kreekalt viivitamatuid selgitusi meetmete kohta, mis on võetud funktsionaalsete õhuruumiosade kehtestamiseks, mida on nõutud ühtset Euroopa taevast käsitlevate õigusaktide (2004) kohaselt, et reformida Euroopa iganenud lennujuhtimissüsteeme. Funktsionaalsete õhuruumiosade kehtestamise käigus kujundatakse ELi 27 liikmesriigi õhuruum ümber suuremateks piirkondlikeks õhuruumiosadeks, et tõhustada lennuliiklust ning vähendada kulusid ja heitkoguseid. Kuna lendude arv suureneb prognoosi kohaselt järgmise 10–20 aasta jooksul 50%, püüab komisjon suurendada läbilaskevõimet.

(Lisateave: IP/13/860 - H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Mobiiltelefon +32 498 98 7638)

 1. Keskkond: Euroopa Komisjon kutsub Itaaliat üles viima Tarantos asuv terasetehas vastavusse keskkonnastandarditega

Euroopa Komisjon võtab meetmeid Itaalia vastu, eesmärgiga vähendada Tarantos asuva ILVA terasetehase (edaspidi „ILVA”) mõju keskkonnale. ILVA on Euroopa suurim raua- ja terasetehas.

Pärast kodanikelt ja valitsusvälistelt organisatsioonidelt saadud erinevaid kaebusi leidis komisjon, et Itaalia ei suuda tagada ILVA vastavust ELi nõuetele seoses tööstusheidetega, millel on tõsised tagajärjed inimeste tervisele ja keskkonnale. Samuti ei järgi asjaomane riik keskkonnavastutuse direktiivi sätteid, millega jõustatakse põhimõtet „saastaja maksab”. Keskkonnavolinik Janez Potočniki soovitusel saadab komisjon seetõttu märgukirja, andes Itaaliale vastamiseks aega kaks kuud

(Lisateave: IP/13/866 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 1. Menetluste sulgemised

 1. Valimisõigus: komisjoni meetmetega tagatakse, et ELi kodanikud saavad anda oma hääle Euroopa ja kohaliku tasandi valimistel

Euroopa Komisjoni algatatud kohtumenetluse tulemusena saavad mõnes teises ELi liikmesriigis elavad Euroopa Liidu kodanikud hõlpsamalt kasutada oma õigust hääletada Euroopa ja kohaliku tasandi valimistel. Komisjon lõpetas täna Bulgaaria suhtes algatatud rikkumismenetlused, mis olid seotud täiendavate nõuete kohaldamisega mitte Bulgaaria päritolu ELi kodanike suhtes, kes soovisid hääletada või kandideerida kohaliku või Euroopa tasandi valimistel (näiteks pidid nad esitama oma elamisloa numbri ja kuupäeva). Komisjon otsustas pärast vastavate muudatuste tegemist Bulgaaria õiguses, et lõpetab kohtumenetluse asjaomase riigi suhtes. Komisjon on alates 2010. aastast tuvastanud sarnaseid takistusi ELi kodanike õiguse puhul hääletada oma elukohajärgses riigis veel kümnes liikmesriigis (Eesti, Küpros, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari), mis nüüd on enamjaolt lahendatud, välja arvatud kolmel menetlusel oleval juhul. See uudis on asjakohane, võttes arvesse kaheksa kuu pärast toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi, mis korraldatakse 22.−25. maini 2014.

(Lisateave: IP/13/874 - M. Andreeva - Tel. +32 229 91382- Mobiiltelefon +32 498 99 1382)


Side Bar